خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
ضعیفمتوسطخوببسیار خوبعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

مواد شیمیایی

بعد قبل

لیست مواد شیمیایی

گروه A

(+)-۶-Aminopenicillanic Acid
· (R)-(+)-1 -Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
· (R)-(-)-1 -Amino-2-propanol
· (R,S)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid
· (R,S)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid Hydrobromide
· (S)-(+)-2-Amino-1 -propanol
· (S)-(+)-2-Amino-2-phenylethanol
· (S)-(–)-۲-Amino-3-phenyl-1 -propanol
· (Z)-1 -[2-(2-Aminoethyl)-N-(2-ammonioethyl)amino]diazen-1 -ium-1,2-diolate
· (Z)-1 -[N-(3-Ammoniopropyl)-N-(n-propyl)amino] Diazen-1 -ium-1,2-diolate
· (Z)-2-Amino-alpha-(methoxyamino)thiazole-4-acetic Acid
· (±)-۲-Aminoheptane
· (±)-Abscisic Acid
· ۱,۲-bis-(o-Aminophenoxy)ethane-N,N,N’,N’-tetraacetic Acid Tetra(acetoxymethyl) Ester
· ۱,۳-bis(3-Aminopropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisoxane
· ۱,۶-Anhydro-b-D-glucose
· ۱,۶-Anhydro-b-D-mannopyranose
· ۱ -(۲-Aminoethyl)piperazine
· ۱ -Acetyl-2-phenylhydrazine
· ۱ -Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
· ۱ -Acetyl-4-piperidinecarboxylic Acid
· ۱ -Acetyl-5-bromoindoline
· ۱ -Acetylimidazole
· ۱ -Adamantanamine Sulfate
· ۱ -Adamantanecarboxylic Acid
· ۱ -Adamantaneethanol
· ۱ -Adamantanol
· ۱ -Allyl-2-thiourea
· ۱ -Aminobenzotriazole
· ۱ -Aminocyclopropane-1 -carboxylic Acid
· ۱ -Aminocyclopropane-1 -carboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
· ۱ -Aminoguanidinium Hydrogen Carbonate
· ۱ -Aminoindan
· ۱ -Aminopyrene
· ۱ -O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
· ۱۲-Aminododecanoic Acid
· ۲′-Acetonaphthone
· ۲,۲′-Anhydro-(1 -b-D-arabinofuranosyl)cytosine Hydrochloride
· ۲,۲′-Azinobis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Salt
· ۲,۲′-Azobis(2-methylpropionitrile)
· ۲,۵-Anhydro-D-mannitol
· ۲-(Aminomethyl)pyridine
· ۲-Acetamidofluorene
· ۲-Acetyl-5-methylfuran
· ۲-Acetylbenzoic Acid
· ۲-Acetylbutyrolactone
· ۲-Acetylcyclopentanone
· ۲-Acetylfuran
· ۲-Acetylpyrazine
· ۲-Acetylpyridine
· ۲-Acetylpyrrole
· ۲-Acetylthiazole
· ۲-Acetylthiophene
· ۲-Acrylamido-2-methyl Propanesulfonic Acid
· ۲-Allylphenol
· ۲-Amino-1 -phenol 4-Methylsulfonamide
· ۲-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
· ۲-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
· ۲-Amino-2-methyl-1 -propanol
· ۲-Amino-2-methyl-1 -propanol Hydrochloride
· ۲-Amino-2-thiazoline
· ۲-Amino-3,5-dichloropyridine
· ۲-Amino-3-methylpyridine
· ۲-Amino-4,6-dichloropyrimidine
· ۲-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
· ۲-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
· ۲-Amino-4-chlorobenzoic Acid
· ۲-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
· ۲-Amino-4-hydroxypyrimidine
· ۲-Amino-4-isopropylamino-6-chloro-S-triazine
· ۲-Amino-4-methylpyridine
· ۲-Amino-4-nitrophenol
· ۲-Amino-4-tert-butylphenol
· ۲-Amino-4-thiazole Acetic Acid
· ۲-Amino-5-chlorobenzoic Acid
· ۲-Amino-5-chlorobenzophenone
· ۲-Amino-5-iodobenzoic Acid
· ۲-Amino-5-nitrothiazole
· ۲-Amino-6-picoline
· ۲-Aminobenzophenone
· ۲-Aminobenzothiazole
· ۲-Aminobenzotrifluoride
· ۲-Aminobenzyl Alcohol
· ۲-Aminobiphenyl
· ۲-Aminodiphenyl Ether
· ۲-Aminoethanol
· ۲-Aminoethanol, NF
· ۲-Aminoethanol, Reagent, ACS
· ۲-Aminoethyl Methacrylate Hydrochloride
· ۲-Aminoethylphosphonic Acid
· ۲-Aminofluorene
· ۲-Aminonicotinic Acid
· ۲-Aminopurine
· ۲-Aminopurine Nitrate
· ۲-Aminopyridine
· ۲-Aminothiazole
· ۲-Aminothiophenol
· ۲-Anthramine
· ۳′-Azido-3′-deoxythymidine
· ۳-(alpha-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin
· ۳-Acetamidophenol
· ۳-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
· ۳-Acetyl-2,5-dimethyl Furan
· ۳-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
· ۳-Acetylindole
· ۳-Allyl Salicylaldehyde
· ۳-Amino-1,2,4-triazole
· ۳-Amino-2,5-dichlorobenzoic Acid
· ۳-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
· ۳-Amino-4-hydroxybenzoic Acid
· ۳-Amino-4-methyl Benzoic Acid
· ۳-Amino-6-chlorobenzoic Acid
· ۳-Amino-9-ethylcarbazole, Technical
· ۳-Amino-L-tyrosine Dihydrochloride, Monohydrate
· ۳-Aminobenzamide
· ۳-Aminobenzonitrile
· ۳-Aminobenzotrifluoride
· ۳-Aminopropyltriethoxysilane
· ۳-Aminopropyltrimethoxysilane
· ۳-Aminopyrazine-2-carboxylic Acid
· ۳-Aminosalicylic Acid
· ۳-Anilino-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl) Acrylonitrile
· ۳-Methoxybenzoic Acid
· ۴′-Amino-4-hydroxystilbene
· ۴-(۲-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
· ۴-(Aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole
· ۴-(p-Acetoxyphenyl)-2-butanone
· ۴-Acetamido-4′-isothiocyanostilbene-2,2′-disulfonic Acid Disodium Salt
· ۴-Acetylbenzoic Acid
· ۴-Allylanisole
· ۴-Amino-1 -benzylpiperidine
· ۴-Amino-1 -butanol
· ۴-Amino-1 -phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine
· ۴-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine
· ۴-Amino-2-chlorobenzoic Acid
· ۴-Amino-3-hydroxy-1 -naphthalene Sulfonic Acid, Reagent, ACS
· ۴-Amino-4H-1,2,4-triazole
· ۴-Amino-6-mercaptopyrazolo[3,4-d]pyrimidine
· ۴-Amino-DL-benzylsuccinic Acid
· ۴-Aminoantipyrine
· ۴-Aminoantipyrine Hydrochloride
· ۴-Aminobenzamide
· ۴-Aminobenzamidine Dihydrochloride
· ۴-Aminobenzophenone
· ۴-Aminobenzotrifluoride
· ۴-Aminobutyric Acid, Reagent
· ۴-Aminophenol Hydrochloride
· ۴-Aminophenyl Sulfone
· ۴-Aminophenylacetonitrile
· ۴-Aminophthalimide
· ۴-Aminophthalonitrile
· ۴-Aminopyrazolo[3,4-d]pyrimidine
· ۴-Aminopyridine, Reagent
· ۴-Aminothiophenol
· ۴-Anisoyl Chloride
· ۴-Aza-DL-leucine Dihydrochloride
· ۴-Methoxybenzonitrile
· ۵-Acetoxymethyl-2-furaldehyde
· ۵-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
· ۵-Amino-1 -pentanol
· ۵-Amino-1 -phenylpyrazolo-4-carbonitrile
· ۵-Amino-2-naphthalenesulfonic Acid
· ۵-Amino-4,6-dichloropyrimidine
· ۵-Aminoisoquinoline
· ۵-Aminosalicylic Acid, USP
· ۵-Aminouracil
· ۵-Aminovaleric Acid Hydrochloride
· ۶′-Amino-3′,4′-methylenedioxyacetophenone
· ۶-Amino-1 -hexanol
· ۶-Amino-1 -naphthol-3-sulfonic Acid
· ۶-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
· ۶-Aminochrysene
· ۶-Aminonicotinamide
· ۶-Aminonicotinic Acid
· ۶-Anilino-5,8-quinolinedione
· ۶-Anilinopurine
· ۶-Aza-2-thiothymine
· ۶-Azauracil
· ۶-Azauridine
· ۷-Amino-4-methylcoumarin
· ۷-Amino-4-trifluoromethylcoumarin
· ۷-Aminocephalosporanic Acid
· ۷-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid
· ۷-Azaindole
· ۸-Amino-2-naphthalenesulfonic Acid
· ۸-Amino-7-oxopelargonic Acid Hydrochloride
· ۸-Anilino-1 -naphthalenesulfonic Acid
· ۸-Anilino-1 -naphthalenesulfonic Acid Ammonium Salt
· ۸-Azaguanine
· ۹-Aminoacridine
· ۹-Aminoacridine Hydrochloride
· Abietic Acid
· Acacia, Milled Powder, NF
· Acacia, Spray-Dried Powder, FCC
· Acacia, Spray-Dried Powder, NF
· Acebutolol Hydrochloride
· Acebutolol Hydrochloride, USP
· Aceclidine Hydrochloride
· Acemetacin
· Acenaphthene
· Acepromazine Maleate, USP
· Acerola Extract, 25% Vitamin C, Powder
· Acerola Juice Extract #1000, 17% Vitamin C, Powder
· ACES, Biological Buffer
· Acesulfame Potassium
· Acetal
· Acetaldehyde Dimethyl Acetal, Technical
· Acetaldehyde, Reagent
· Acetamide, Crystal, Reagent
· Acetamidine Hydrochloride
· Acetaminophen, Powder, USP
· Acetanilide, Reagent
· Acetate Buffer TS
· Acetazolamide Sodium
· Acetazolamide, USP
· Acetic Acid, (1 + 7) Solution
· Acetic Acid, 10% (v/v) Solution
· Acetic Acid, 10% (w/v) Aqueous Solution
· Acetic Acid, 10.0 N Solution
· Acetic Acid, 2 N Solution
· Acetic Acid, 20% (v/v) Aqueous Solution
· Acetic Acid, 25% (w/v) Aqueous Solution
· Acetic Acid, 36% (w/w) Solution, NF
· Acetic Acid, 50% (v/v; 1+1) Solution
· Acetic Acid, 50% (w/v) Aqueous Solution
· Acetic Acid, 6.0 N Solution
· Acetic Acid, 70% (v/v) Solution
· Acetic Acid, 90% (v/v) Solution
· Acetic Acid, Glacial
· Acetic Acid, Glacial, FCC
· Acetic Acid, Glacial, Reagent, ACS
· Acetic Acid, Glacial, Redistilled
· Acetic Acid, Glacial, USP
· Acetic Acid, Solution, 0.1 N Solution
· Acetic Acid, Solution, 1% (v/v) Solution
· Acetic Acid, Solution, 1% (w/v) Aqueous Solution
· Acetic Acid, Solution, 1.0 N Solution
· Acetic Acid, Solution, 2% (v/v; 1+49) Solution
· Acetic Acid, Solution, 2% (w/v) Aqueous Solution
· Acetic Acid, Solution, 3% (v/v) Solution
· Acetic Acid, Solution, 3% (w/v) Aqueous Solution
· Acetic Acid, Solution, 4% (v/v) Solution
· Acetic Acid, Solution, 5% (v/v) Solution
· Acetic Acid, Solution, 5% (w/v) Aqueous Solution
· Acetic Acid-Ammonium Acetate Buffer TS
· Acetic Acid-Chloroform, 60:40 (v/v) Solution
· Acetic Acid-Trimethylpentane, 60:40 (v/v) Solution
· Acetic Anhydride, Reagent, ACS
· Acetic Buffer Solution
· Aceto Orcein, 2% (w/v) Solution
· Aceto-Carmine Solution
· Acetoacetic Acid Lithium Salt
· Acetobromo-alpha-D-galactose
· Acetobromo-alpha-D-glucose
· Acetobromo-alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester
· Acetohydroxamic Acid
· Acetoin, Synthetic, Powder
· Acetone, Buffered, TS
· Acetone, Electronic/Cleanroom Grade
· Acetone, NF
· Acetone, Reagent, ACS
· Acetone, Technical
· Acetone-Alcohol, 1:1, Decolorizer
· Acetone-d6, 100 Atom % D
· Acetone-d6, 99.9 Atom % D
· Acetonitrile, Anhydrous
· Acetonitrile, HPLC Grade
· Acetonitrile, Reagent, ACS
· Acetonitrile-d3, 99.8 Atom % D
· Acetophenone, Reagent
· Acetovanillone
· Acetoxyacetylchloride
· Acetyl Bromide
· Acetyl Chloride, Reagent
· Acetyl-b-methylcholine Bromide
· Acetyl-beta-(methyl)thiocholine Iodide
· Acetyl-L-carnitine Hydrochloride
· Acetylcholine Bromide
· Acetylcholine Chloride
· Acetylcholine Chloride, USP
· Acetylcholine Iodide
· Acetylcholine Perchlorate
· Acetylcysteine
Acetylcysteine, USP
· Acetylthiocholine Bromide
· Acetylthiocholine Chloride
· Acetylthiocholine Iodide
· Acid Alcohol Mixture, 5% HCl in 70% Ethanol
· Acid Alcohol Strong, 5% HCl in 95% Alcohol
· Acid Alcohol, 3% HCl in 70% Alcohol
· Acid Buffer Solution
· Acid Fuchsin
· Acid Fuchsin Solution
· Acid Orange 12
· Acid Red 52
· Acidophilus Lactobacillus, 1 Billion U, Powder
· Acidophilus Lactobacillus, 2 Billion U, Powder
· Acridine Hydrochloride
· Acridine Orange
· Acriflavine Hydrochloride
· Acriflavine Neutral
· Acrolein
· Acrolein Diethyl Acetal
· Acrylamide, Ultrapure, Electrophoresis Grade
· Acrylamide–Bisacrylamide, 19:1, 40% Solution in Water, Electrophoresis Grade
· Acrylamide–Bisacrylamide, 29:1, 40% Solution in Water, Electrophoresis Grade
· Acrylamide–Bisacrylamide, 37.5:1, 40% Solution in Water, Electrophoresis Grade
· Acrylic Acid
· Acrylic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
· Acrylonitrile
· Actinomycin C
· Actinomycin D
· Acyclovir Monophosphate
· Acyclovir, USP
· Acylase I
· ADA Disodium Salt, Biological Buffer
· ADA Monosodium Salt, Biological Buffer
· ADA, Biological Buffer
· Adamantane
· Adenine Hydrochloride
· Adenine Sulfate, Dihydrate
· Adenine, Synthetic
· Adenosine
· Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphothioate Sp-Isomer Triethylammonium Salt, High Purity
· Adenosine 3′-Phosphate
· Adenosine 5′-Monophosphate
· Adenosine 5′-Triphosphate Dipotassium Salt
· ADENOSINE-3′,5′-cyclic-MONOPHOSPHOROTHIOATE Rp-Isomer Sodium Salt
· Adenosine-3′:5′-cyclic Monophosphate Sodium Salt
· Adenosine-5′-diphosphate Disodium Salt
· Adenosine-5′-monophosphate, Free Acid
· Adenosine-5′-triphosphate
· Adenosine-5′-triphosphate Disodium Salt
· Adenylate Cyclase Toxin
· Adiphenine Hydrochloride
· Adipic Acid bis(2-Methoxyethyl) Ester
· Adipic Acid Diethyl Ester
· Adipic Acid Dihydrazide
· Adipic Acid, FCC
· Adiponitrile
· Adipyl Chloride, Reagent
· Adonitol
· Aerosil® ۲۰۰
· Aerosol® ۲۲
· Aerosol® OT, 10% w/w Solution
· Aerosol® OT, 75% w/w Solution
· Agar, Granular, NF
· Agar, Powder, FCC
· Agar, Powder, NF
· Agaric Acid
· Agarose Gel Loading Dye with Ficoll®, ۶X
· Agarose, Low Electroendosmosis, Electrophoresis Grade
· Agarose, Low Electroendosmosis, Low Sulfate
· Agarose, Low Melting, ULTRAPURE
· Agarose, Medium Electroendosmosis
· Agarose, PFGE, ULTRAPURE
· Agmatine Sulfate
· Ajmaline
· Alanine, USP
· Albendazole, USP
· Albert’s Diphtheria Stain Solution
· Albizziin
· Albumin Bovine, Fraction V, Lyophilized Powder
· Albumin Bovine, pH 5.2
· Albumin Bovine, Serum, Fraction V, Heat-Shock Isolation
· Albumin, Bovine, 30% Solution
· Albumin, Egg, Spray-Dried Powder
· Albuterol Sulfate, USP
· Albuterol, USP
· Alcian Blue 8GX
· Alcian Yellow
· Alcohol Dehydrogenase, From Yeast
· Alcohol Denatured, 190 Proof
· Alcohol, Anhydrous, Completely Denatured
· Alcohol, Denatured, Histological Grade
· Alcohol, Denatured, Reagent, ACS
· Alcoholic Sulfuric Acid Solution
· Alcohol–Ether Mixture, 1:1
· Alcohol–Phenol TS, (USP Test Solution)
· Alcojet®, Powder
· Alconox®, Detergent, Powder
· Alcotabs®, Detergent, Tablets
· Alendronate Sodium, EP
· Aleuritic Acid
· Alexidine Dihydrochloride
· Alfalfa Juice, Concentrate, 1:10, Powder
· Alfalfa, Powder
· Alginic Acid, NF
· Alizarin
·


گروه B

(+)-alpha-Bromocamphor-p-sulfonic Acid Ammonium Salt
· (+)-Bicuculine
· (+)-Bis[(R-)-1 -Phenylethyl]amine Hydrochloride
· (+)-Brefeldin A
· (-)-Bornyl Acetate
· (۱ -Bromoethyl)benzene
· (۱R,2S)-(+)-cis-[2-(Benzylamino)cyclohexyl]methanol
· (۱S,2R)-(–)-cis-[2-(Benzylamino)cyclohexyl]methanol
· (۲R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
· (Boc-amino)butyric Acid
· (Bromomethyl)cyclopropane
· (R)-(–)-۱,۱′-Binaphthalene-2,2′-diyl Hydrogen Phosphate
· (R)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
· (R)-N-Benzyl-1 -(1 -naphthyl)ethylamine Hydrochloride
· (R)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
· (R,R)-(-)-N,N’-Bis(3.5-Di-t-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine-Manganese (III) Chloride
· (RS)-4-Bromo-homo-ibotenic Acid
· (S)-(+)-1,3-Butanediol
· (S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
· (±)-Benzyloxycarbonyl-a-phosphonoglycine Trimethyl Ester
· ۱,۱′-Bi-2-naphthol
· ۱,۱′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
· ۱,۲,۴-Butanetriol
· ۱,۲-Benzanthracene
· ۱,۲-Benzodihydropyrone
· ۱,۲-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N’,N’-tetraacetic Acid
· ۱,۲-Bis(2-chloroethoxy) Ethane
· ۱,۲-Bis(2-methoxyethoxy) Ethane, Reagent
· ۱,۲-Bis(trichlorosilyl)ethane
· ۱,۲-Bis(trimethylsiloxy)cyclobutene
· ۱,۲-Bis(trimethylsilyloxy)ethane
· ۱,۳-Bis(2-chloroethyl)nitrosourea
· ۱,۳-Bis(3-aminophenoxy)benzene
· ۱,۳-Bis(chlortomethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
· ۱,۳-Bis(diphenylphosphino)propanenickel (II) Chloride
· ۱,۳-Bis(trimethylsilylethynyl)benzene
· ۱,۳-Butadiene Diepoxide
· ۱,۳-Butanediol
· ۱,۴-Benzenedimethanol
· ۱,۴-Bis(dimethylsilyl)benzene
· ۱,۴-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
· ۱,۴-Butanediol
· ۱,۴-Butanediol Diglycidyl Ether
· ۱,۵-Bis(4-allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one Dibromide
· ۱ -(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid
· ۱ -Benzoylpiperidine
· ۱ -Benzyl-3-piperidinol Hydrochloride
· ۱ -Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine Hydrochloride
· ۱ -Benzyl-4-piperidone
· ۱ -Benzyl-5-phenylbarbituric Acid
· ۱ -Benzylimidazole
· ۱ -Benzylindole-3-carboxylic Acid
· ۱ -Boc-4-piperidone
· ۱ -Boc-homopiperazine
· ۱ -Boc-piperazine
· ۱ -Bromo-2-chloroethane
· ۱ -Bromo-2-fluorobenzene
· ۱ -Bromo-2-napthoic Acid
· ۱ -Bromo-2-nitrobenzene
· ۱ -Bromo-3,3-diphenylpropane
· ۱ -Bromo-3-chloropropane
· ۱ -Bromo-4-chlorobenzene
· ۱ -Bromo-4-tert-butylbenzene
· ۱ -Bromo-5-chlorohexane
· ۱ -Bromobutane, Reagent
· ۱ -Bromodecane
· ۱ -Bromodocosane
· ۱ -Bromododecane
· ۱ -Bromoeicosane
· ۱ -Bromonaphthalene
· ۱ -Bromooctadecane
· ۱ -Bromooctane
· ۱ -Bromopentadecane
· ۱ -Bromopropane, Reagent
· ۱ -Bromotetradecane
· ۱ -Bromotridecane
· ۱ -Butaneboronic Acid
· ۱ -Butanesulfonic Acid Sodium Salt
· ۱ -Butanesulfonyl Chloride
· ۱ -Butanethiol
· ۱۰-Bromodecanol
· ۱۱ -Bromoundecanoic Acid
· ۱۲-Bromododecanoic Acid
· ۲′-Bromoacetophenone
· ۲,۲′-Bipyridine, Reagent
· ۲,۲′-Biquinoline
· ۲,۲-Bis(hydroxymethyl)propionic Acid
· ۲,۳-Butanediol
· ۲,۳-Butanedione Monoxime
· ۲,۶-Bis(chloromethyl)pyridine
· ۲-(۱ -H-Benzotriazol-1 -yl)-1,1,3,3,-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
· ۲-(۲-Bromoethyl)-1,3-dioxane
· ۲-(۲-Butoxyethoxy) Ethyl Acetate
· ۲-(۲-Butoxyethoxy)ethanol
· ۲-(۴-t-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
· ۲-(۵-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol, Powder
· ۲-(Boc-amino)ethanethiol
· ۲-(Boc-amino)ethyl Bromide
· ۲-(tert-Butylamino)ethyl Methacrylate
· ۲-Benzoxazolethiol
· ۲-Benzoylbenzoic Acid
· ۲-Benzoylpyridine
· ۲-Biphenylcarboxylic Acid
· ۲-Bromo-2-chloro-1,1,1 -trifluoroethane
· ۲-Bromo-2-methylpropane, Reagent
· ۲-Bromo-2-methylpropionyl Bromide
· ۲-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
· ۲-Bromo-3-fluorobenzene
· ۲-Bromo-4′-chloroacetophenone, 98%
· ۲-Bromo-4-nitrotoluene
· ۲-Bromoacetamido-4-nitrophenol
· ۲-Bromoanisole
· ۲-Bromobenzoyl Chloride
· ۲-Bromobenzylamine Hydrochloride
· ۲-Bromobutane, Reagent
· ۲-Bromobutyric Acid
· ۲-Bromoethanesulfonic Acid Sodium Salt
· ۲-Bromoethanol
· ۲-Bromoethyl Acetate
· ۲-Bromoethylamine Hydrobromide
· ۲-Bromonaphthalene
· ۲-Bromophenylhydrazine Hydrochloride
· ۲-Bromopropane
· ۲-Bromopropene
· ۲-Bromopropionic Acid
· ۲-Bromopropionyl Bromide
· ۲-Bromopyridine
· ۲-Bromoterephthalic Acid
· ۲-Bromothiazole
· ۲-Bromothiophene
· ۲-Bromotoluene
· ۲-Butene-1,4-diol
· ۲-Butoxyacetic Acid
· ۲-Butoxyethanol
· ۲-Butoxyethyl Acetate
· ۲-Butyn-1 -ol
· ۲-Butyne
· ۲-Butyne-1,4-diol
· ۲-sec-Butylphenol
· ۲-tert-Butyl-4-methylphenol
· ۲-tert-Butyl-5-methylisoxazolium Perchlorate
· ۲-tert-Butylphenol
· ۳′-Bromoacetophenone
· ۳,۳-Bis(chloromethyl)oxetane
· ۳-Benzoylpropionic Acid
· ۳-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
· ۳-Bromo-1 -propanol
· ۳-Bromo-2-chlorothiophene
· ۳-Bromo-2-methylpropene
· ۳-Bromo-3-buten-1ol
· ۳-Bromo-3-methyl-2-(2-nitrophenylmercapto)-3H-indole
· ۳-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
· ۳-Bromo-7-nitroindazole
· ۳-Bromoanisole
· ۳-Bromobenzaldehyde
· ۳-Bromophenol
· ۳-Bromophenylhydrazine Hydrochloride
· ۳-Bromopropene, Reagent
· ۳-Bromopropionic Acid
· ۳-Bromopropylamine Hydrobromide
· ۳-Bromopyridine
· ۳-Bromopyruvic Acid
· ۳-Bromothiophene
· ۳-Bromotoluene
· ۳-Butyn-1 -ol
· ۳-Butyn-2-one
· ۳-tert-Butylphenol
· ۴′-Bromoacetanilide
· ۴′-Bromoacetophenone
· ۴,۴′-Bis(4-amino-1 -naphthylazo)-2,2′-stilbenedisulfonic Acid
· ۴,۴′-Bis(dimethylamino)benzhydrol
· ۴,۴′-Bis(dimethylamino)benzil
· ۴,۴′-Bis(dimethylamino)diphenylmethane
· ۴,۶-O-Benzylidene-D-glucopyranose
· ۴-(۳-Butoxy-4-methoxybenzyl)-2-imidazolidinone
· ۴-(Benzyloxy)phenol
· ۴-(Boc-amino)benzoic Acid
· ۴-(Boc-aminomethyl)benzoic Acid
· ۴-(n-Butoxy)acetophenone
· ۴-Benzoylbiphenyl
· ۴-Benzyloxyaniline Hydrochloride
· ۴-Benzyloxybenzoic Acid
· ۴-Benzylpiperidine
· ۴-Biphenylacetic Acid
· ۴-Bromo-1 -butene
· ۴-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
· ۴-Bromo-2-fluorotoluene
· ۴-Bromo-2-nitrotoluene
· ۴-Bromo-calcium Ionophore A23187
· ۴-Bromo-N,N-dimethylaniline
· ۴-Bromoanisole
· ۴-Bromobenzaldehyde
· ۴-Bromobenzenesulfonyl Chloride
· ۴-Bromobutyronitrile
· ۴-Bromoethyl-7-methoxycoumarin
· ۴-Bromofluorobenzene
· ۴-Bromoindole
· ۴-Bromomandelic Acid
· ۴-Bromomethyl-7-acetoxycoumarin
· ۴-Bromophenacyl Bromide
· ۴-Bromophenol
· ۴-Bromophenylhydrazine Hydrochloride
· ۴-Bromopyridine Hydrochloride
· ۴-Bromostyrene
· ۴-Bromothioanisole
· ۴-Bromotoluene
· ۴-n-Butoxyphenol
· ۴-sec-Butylphenol
· ۴-tert-Butylcatechol
· ۴-tert-Butylcyclohexanol
· ۴-tert-Butylphenol
· ۴-tert-Butyltoluene
· ۴H-8-Bromo-1,2,4-oxadiazolo(3,4-d)benz(b)(1,4)oxazin-1 -one
· ۵-Benzylhydantoin
· ۵-Benzyloxy-6-methoxyindole
· ۵-Benzyloxy-DL-tryptophan
· ۵-Benzyloxyindole
· ۵-Benzyloxyindole-3-acetic Acid
· ۵-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
· ۵-Benzyloxyindole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
· ۵-Benzyloxytryptamine Hydrochloride
· ۵-Bromo-2′-deoxyuridine, Ultrapure
· ۵-Bromo-4-chloroindoxyl-1,3-diacetate
· ۵-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
· ۵-Bromogramine
· ۵-Bromoindole-2-carboxylic Acid
· ۵-Bromoindoxyl Acetate
· ۵-Bromoorotic Acid
· ۵-Bromopyrimidine
· ۵-Bromouridine
· ۵-delta-Bromobutylhydantoin
· ۵-O-Benzyl-D-ribose
· ۵-t-Butylmercapto-L-cysteine
· ۶-Benzoyl-2-naphthyl Sulfate Potassium Salt
· ۶-Benzylaminopurine
· ۶-Benzylaminopurine Ribose
· ۶-Benzyloxy-5-methoxyindole-2-carboxylic Acid
· ۶-Bromo-1 -hexanol
· ۶-Bromo-1 -hexene
· ۶-Bromo-2-naphthyl Acetate
· ۶-Bromo-2-naphthyl Sulfate Potassium Salt
· ۶-Bromo-2-naphthyl-beta-D-galactopyranoside
· ۶-Bromo-2-naphthyl-beta-D-glucopyranoside
· ۷-(Boc-amino)heptanoic Acid
· ۷-Benzylamino-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole
· ۷-Benzyloxy-D,L-tryptophan
· ۸-Benzyltheophylline
· ۸-Bromo-1 -octanol
· ۸-Bromoadenosine
· ۸-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate Rp-Isomer Sodium Salt
· ۸-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate Sp-Isomer Sodium Salt
· ۸-Bromoadenosine-3′,5′-cyclic monophosphate Sodium Salt, Ultrapure
· ۸-Bromoguanosine
· ۸-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate Sp-Isomer Sodium Salt, High Purity
· ۸-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphothioate Rp-Isomer Sodium Salt, High Purity
· ۸-Bromoguanosine-3′,5′-cyclic monophosphate Sodium Salt, Ultrapure
· ۸-Bromoinosine
· ۸-Bromooctanoic Acid
· ۹,۱۰-Bis(phenylethynyl)-1 -chloroanthracene
· ۹-Bromo-1 -nonanol
· a-(Boc-amino)isobutyric Acid
· alpha-Benzylquisqualic Acid
· alpha-Bromo-p-toluic Acid
· alpha-Bromo-p-tolunitrile
· Bacitracin Zinc, Micronized
· Bacitracin, USP
· Baclofen, USP
· Bafilomycin A1
· Baicalein, Monohydrate
· Banana Cream Flavor
· Banana Daiquiri Flavor
· Banana Flavor, Concentrate
· Banana, Powder
· Barberry Bark, Powder
· Barium Acetate, Granular, Reagent, ACS
· Barium Acetate, Technical
· Barium Atomic Absorption Standard
· Barium Bromide Dihydrate
· Barium Carbonate, Purified
· Barium Carbonate, Reagent, ACS
· Barium Chloranilate, Trihydrate
· Barium Chlorate, Monohydrate, Crystal, Reagent
· Barium Chloride TS
· Barium Chloride, 0.100 N Solution
· Barium Chloride, 10% (w/v) Solution
· Barium Chloride, 10% (w/w) Solution
· Barium Chloride, 11.8% (w/v) Solution
· Barium Chloride, 20% (w/v) Solution
· Barium Chloride, 25% (w/v) Solution
· Barium Chloride, 30% (w/v) Solution
· Barium Chloride, Anhydrous
· Barium Chloride, Dihydrate, Crystal, Reagent, ACS
· Barium Chromate, Powder
· Barium Diphenylamine Sulfonate, 0.35% Aqueous Solution
· Barium Diphenylaminesulfonate, 0.1% (w/v) Aqueous Solution
· Barium Diphenylaminesulfonate, Powder, Reagent
· Barium Fluoride
· Barium Fluoride, Powder, Reagent
· Barium Hydroxide, Monohydrate
· Barium Hydroxide, Octahydrate, Reagent, ACS
· Barium Nitrate TS
· Barium Nitrate, 10% Aqueous Solution
· Barium Nitrate, Crystal, Reagent, ACS
· Barium Oxide, Anhydrous, Powder
· Barium Perchlorate, Anhydrous
· Barium Perchlorate, Trihydrate, Reagent
· Barium Peroxide, Powder, Reagent
· Barium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· Barium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· Barium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· Barium Sulfate, Powder, Reagent
· Barium Sulfate, USP
· Barium Sulfide, Granular
· Barium Tetracyanoplatinate (II), Tetrahydrate
· Barley Grass Juice, Concentrate, 5:1
· Barley Grass, Organic, Powder
· Barley Grass, Powder
· Base, 1% Coal Tar Ointment, Hydrated, Hydrophilic
· Base, 10% Carbamide Ointment, Hydrated, Hydrophilic
· Base, 2% Lanolin Oil and 10% Carbamide Ointment, Hydrated, Hydrophilic
· Base, 2% Lanolin Oil and 20% Carbamide Ointment, Hydrated, Hydrophilic
· Base, 20% Carbamide Ointment, Hydrated, Hydrophilic
· Base, Alcohol Gel
· Base, Cream with Liposome
· Base, Hormone Cream
· Base, Lanolin Ointment with 2% Lanolin Oil, Hydrated, Hydrophilic
· Base, Ointment, Hydrated, Hydrophilic
· Base, PEG Ointment
· Base, Vanishing Cream
· Base, Washable Coal Tar Ointment
· Base, Water Gel
· Base, Water in Oil Ointment
· Basic Fuchsin
· Basic Fuchsin Hydrochloride
· Basic Yellow 11
· Basil Oil, Comoros Type
· Basil Oil, European Type
· Basil Oil, FCC
· Bathocuproine
· Bathocuproine, Sulfonated, Sodium Salt
· Bathocuproine, Sulfonated, Sodium Salt, 0.1% (w/v) Aqueous Solution
· Bathophenanthroline
· Bathophenanthroline Ruthenium Chloride
· Bathophenanthroline Sulfonated Sodium Salt
· BAY 11 -7082
· BAY 11 -7085
· Bay Oil
· Bay Oil, FCC
· Bayberry Wax
· BBOT, Scintillation Grade
· BCIP Disodium Salt
· BCIP para-Toluidine Salt
· BCIP–NBT Solution
· BCIP–NBT Tris Buffered Solution
· Beclomethasone
· Beclomethasone Dipropionate, Micronized, USP
· Bee Pollen, Granular
· Bee Pollen, Powder
· Beef Extract, Powder
· Beet Root, Powder
· Behenic Acid
· Behenyl Alcohol
· Belladonna Extract, Powdered Leaf Extract, USP
· Belladonna Tincture, USP
· Bendroflumethiazide
· Benedict’s Reagent, Qualitative
· Benedict’s Reagent, Quantitative
· Benfluorex Hydrochloride
· Benoxinate Hydrochloride
· Benserazide Hydrochloride
· Bentonite Magma, NF
· Bentonite, Powder, NF
· Bentonite, Powder, Technical
· Benzalacetone
· Benzaldehyde Dimethyl Acetal
· Benzalkonium Chloride, 17% (w/v) Solution
· Benzalkonium Chloride, 50% Solution, NF
· Benzalkonium Chloride, NF
· Benzalphthalide
· Benzamide
· Benzamidine Hydrochloride, Crystal
· Benzanilide
· Benzene, Anhydrous
· Benzene, Purified
· Benzene, Reagent, ACS
· Benzene-d6, 100 Atom % D
· Benzene-d6, 99.6 Atom % D
· Benzenesulfonic Acid Sodium Salt
· Benzenesulfonic Acid, Hydrate
· Benzenesulfonyl Chloride
· Benzene–Isobutanol Solvent, Solution
· Benzethonium Chloride, USP
· Benzhydrol
· Benzhydrylamine
· Benzidine Dihydrochloride
· Benzil
· Benzilic Acid
· Benzimidazole
· Benzo Fast Pink 2BL
· Benzo-15-crown-5
· Benzo-18-crown-6
· Benzocaine, USP
· Benzofuroxan
· Benzohyroxamic Acid
· Benzoic Acid, Crystal, Reagent, ACS
· Benzoic Acid, FCC
· Benzoic Anhydride
· Benzoin
· Benzoin alpha-Monoxime
· Benzoin Gum
· Benzoin Methyl Ether
· Benzoin Tincture, Plain
· Benzonitrile, Reagent
· Benzophenone, Reagent
· Benzophenone-4
· Benzophenone-6
· Benzopurpurin 4B
· Benzothiazole
· Benzotriazol-1 -yloxytris(dimethylamino)phosphonium Hexafluorophosphate
· Benzotriazole
· Benzoxanthene Yellow
· Benzoyl Chloride, Reagent, ACS
· Benzoyl Peroxide, Hydrous, USP
· Benzoylcholine Iodide
· Benztropine Mesylate, USP
· Benzydamine Hydrochloride
· Benzyl 2,2,2-Trichloroacetimidate
· Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
· Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside
· Benzyl Acetate
· Benzyl Acetoacetate
· Benzyl Alcohol, NF
· Benzyl Alcohol, Reagent, ACS
· Benzyl Alcohol, Technical
· Benzyl alpha-D-Mannopyranoside
· Benzyl Benzoate, USP
· Benzyl Bromide
· Benzyl Butyrate
· Benzyl Chloride, Reagent
· Benzyl Chloroformate
· Benzyl Cinnamate
· Benzyl Disulfide
· Benzyl Ether
· Benzyl Mercaptan
· Benzyl N-Acetyl-4,6-O-benzylidenemuramic Acid
· Benzyl Salicylate
· Benzyl-L-cysteine Ethyl Ester Hydrochloride
· Benzyl-L-cysteine Mthyl Ester Hydrochloride
· Benzylamine
· Benzylamine Hydrochloride
· Benzylaminopyrrolidinedicarboxylic Acid Hydrochloride
· Benzylchloromethyl Ether
· Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
· Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride
· Benzylhydrazine Dihydrochloride
· Benzyloxyurea
· Benzylparaben
· Benzyltriethylammonium Bromide
· Benzyltriethylammonium Chloride
· Benzyltrimethylammonium Bromide
· Benzyltrimethylammonium Chloride
· Benzyltrimethylammonium Chloride, 50% Solution in Water
· Benzyltrimethylammonium Tetrachloroiodate
· Benzyltriphenylphosphonium Bromide
· Benz[a]pyrene
· Bephenium Hydroxynaphthoate
· Berberine Chloride
· Berberine Sulfate
· Bergamot Oil, Imitation
· Bergamot Oil, Natural
· Bergenin, Monohydrate
· Beryllium Atomic Absorption Standard
· Beryllium Fluoride, 32.5-33.5% Aqueous Solution
· Beryllium Oxide
· Beryllium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· Beryllium Sulfate, Tetrahydrate
· BES Sodium Salt
· BES, Biological Buffer
· Bestatin Hydrochloride
· beta-Benzyl-L-aspartate
· Betaine Citrate
· Betaine Hydrochloride
· Betaine Hydrochloride, USP
· Betaine, Anhydrous
· Betamethasone Sodium Phosphate, USP
· Betamethasone, Powder, USP
· Bethanechol Chloride, USP
· Betulin
· Bezafibrate
· BHA, Flakes, FCC
· Bibenzyl
· Bicine, Biological Buffer
· Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene
· Biebrich Scarlet, Water Soluble
· Bifonazole
· BIGCHAP
· Bilberry Extract, 25%, Powder
· Bilberry Extract, 5:1, Powder
· Bilberry Leaf, Powder


گروه C

(+)-Camphor-10-sulfonyl Chloride
· (+)-Camphorquinone
· (+)-Catechin, Hydrate
· (+)-Chelidonine
· (+)-Citronellal
· (+/-)-۳-Chloro-1,2-propanediol
· (-)-b-Citronellal
· (-)-Camphor-10-sulfonic Acid
· (-)-Camphorquinone
· (-)-Cotinine
· (۱,۲-Cyclohexylenedinitrilo)tetraacetic Acid, Reagent
· (۱R,2R)-trans-1,2-Cyclohexanediol
· (۱S)-(+)-Camphor-10-sulfonic Acid
· (۳-Chloropropyl)trimethoxysilane
· (۴-Chlorophenylthio)acetic Acid
· (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane
· (Chloromethyl)polystyrene
· (Chloromethyl)triphenylphosphonium Chloride
· (D)-(–)-Citramalic Acid
· (L)-(+)-Citramalic Acid
· (RS)-alpha-Cyclopropyl-4-phosphonophenylglycine
· (S)-(+)-Camptothecin
· (–)-(۱S,4R)-Camphanoyl Chloride
· (–)-Carveol
· (–)-trans-Caryophyllene
· (±)-۱۰-Camphorsulfonic Acid
· (±)-Catechin
· ۱,۱′-Carbonyl-di-(1,2,4-triazole)
· ۱,۲-Cyclohexanedicarboxylic Anhydride
· ۱,۲-Cyclohexanedione
· ۱,۳-Cyclohexadiene
· ۱,۳-Cyclohexanedione
· ۱,۴-Cyclohexadiene
· ۱,۴-Cyclohexanedimethanol
· ۱ -(۲-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
· ۱ -(۲-Chlorophenyl)-1 -(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane
· ۱ -(۳-Chloroanilino)-4-phenylphthalazine
· ۱ -(۳-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride
· ۱ -(۳-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
· ۱ -(۴-Chlorophenyl)piperazine Dihydrochloride
· ۱ -(۵-Chloronaphthalenesulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine Hydrochloride
· ۱ -Chloro-2-methylpropane
· ۱ -Chloro-2-pentyne
· ۱ -Chloro-6-hydroxyhexane
· ۱ -Chlorobutane, Reagent
· ۱ -Chloroethyl Chloroformate
· ۱ -Chloronaphthalene
· ۱ -Chloropropane
· ۱ -Cyano-4-dimethylaminopyridinium Tetrafluoroborate
· ۱ -Cyclohexyl-2-pyrrolidinone
· ۱ -Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide Metho-p-toluenesulfonate
· ۱ -trans-Cinnamoylimidazole
· ۱۲-(۲-Cyanoethyl)-6,7,12,13-tetrahydro-13-methyl-5-oxo-5H-indolo[2,3-a]pyrrolo[3,4-c]carbazole
· ۱۲-Crown-4
· ۱۵-Crown-5
· ۱۸-Crown-6
· ۲,۴,۶-Collidine, Reagent
· ۲-(۲-Chloroethoxy)ethanol
· ۲-(۲-Chlorophenyl)ethylamine
· ۲-(۳-Chlorophenoxy)propionic acid
· ۲-(۳-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
· ۲-(۴-Carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1 -oxyl-3-oxide Potassium Salt
· ۲-(Carboxymethylthio)-4-methylpyrimidine
· ۲-(Cyanomethyl)benzimidazole
· ۲-Carbomethoxycyclopentanone
· ۲-Carboxybenzaldehyde
· ۲-Carboxyphenyl Phosphate
· ۲-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane
· ۲-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium Hexafluorophosphate
· ۲-Chloro-1 -methylpyridinium Iodide
· ۲-Chloro-2-methylbutane
· ۲-Chloro-2-methylpropane, Reagent
· ۲-Chloro-3-pyridinol
· ۲-Chloro-4H-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one
· ۲-Chloro-5-methylphenol
· ۲-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
· ۲-Chloro-5-nitropyridine
· ۲-Chloro-N,N-diethylethylamine Hydrochloride
· ۲-Chloroacetamide
· ۲-Chloroadenosine, Hemihydrate
· ۲-Chloroanthraquinone
· ۲-Chlorobenzaldehyde
· ۲-Chlorobenzimidazole
· ۲-Chlorobenzoic Acid
· ۲-Chlorobenzonitrile
· ۲-Chlorobenzoyl Chloride
· ۲-Chlorobenzylamine
· ۲-Chlorobutane
· ۲-Chloroethanesulfonic Acid Sodium Salt, 15% in Water
· ۲-Chloroethanesulfonic Acid Sodium Salt, Monohydrate
· ۲-Chloroethanol
· ۲-Chloroethyl Isocyanate
· ۲-Chloroethyl Vinyl Ether
· ۲-Chloroethylamine Hydrochloride
· ۲-Chloromethylquinoline Hydrochloride
· ۲-Chlorophenyl Dichlorophosphate
· ۲-Chlorophenyl N-Phenylchlorophosphoramidate
· ۲-Chlorophenylacetylene
· ۲-Chlorophenylhydrazine Hydrochloride
· ۲-Chloropropane
· ۲-Cyano-6-methoxybenzotiazole
· ۲-Cyanoethanol
· ۲-Cyanoethylhydrazine
· ۲-Cyanophenol
· ۲-Cyanopyrimidine
· ۲-[۲-(۲-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol
· ۳-(Chloromethyl)benzoyl Chloride
· ۳-Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1 -yloxy, Free Radical
· ۳-Carboxybenzaldehyde
· ۳-Chloro-2-methylaniline
· ۳-Chloro-L-tyrosine Hydrochloride
· ۳-Chloroaniline
· ۳-Chloroanisole
· ۳-Chlorobenzaldehyde
· ۳-Chlorobenzoic Acid
· ۳-Chlorobenzoyl Chloride
· ۳-Chlorobenzyl Cyanide
· ۳-Chloroperoxybenzoic Acid, Technical
· ۳-Chloropropionyl Chloride
· ۳-Chloropyridine
· ۳-Chlorostyrene
· ۳-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
· ۳-Chlorotoluene
· ۳-Cyanobenzaldehyde
· ۳-Cyanobenzoic Acid
· ۳-Cyanophenol
· ۳-Cyclopentylpropionic Acid
· ۴′-Chloro-2′-fluoroacetanilide
· ۴′-Chloroacetophenone
· ۴-(۴-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
· ۴-(Chloromethyl)benzoic Acid
· ۴-Carboxybenzaldehyde
· ۴-Chloro-1,2-dimethylbenzene
· ۴-Chloro-1,2-phenylenediamine
· ۴-Chloro-1 -methylpiperidine Hydrochloride
· ۴-Chloro-1 -naphthol
· ۴-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
· ۴-Chloro-2-methoxyphenol
· ۴-Chloro-2-methylphenoxyacetic Acid
· ۴-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
· ۴-Chloro-2-nitrophenol
· ۴-Chloro-3,5-dinitrobenzoic Acid
· ۴-Chloro-3-nitroanisole
· ۴-Chloro-3-nitrobenzamide
· ۴-Chloro-3-nitrobenzoic Acid
· ۴-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
· ۴-Chloro-3-nitrobenzoyl Chloride
· ۴-Chloro-4′-fluorobutyrophenone
· ۴-Chloro-6-methoxy Indole
· ۴-Chloro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole
· ۴-Chloro-DL-phenylalanine Ethyl Ester Hydrochloride
· ۴-Chloro-N-methylaniline
· ۴-Chlorobenzaldehyde
· ۴-Chlorobenzhydrol
· ۴-Chlorobenzoic Acid
· ۴-Chlorobenzonitrile
· ۴-Chlorobenzophenone
· ۴-Chlorobenzoyl Chloride
· ۴-Chlorobenzyl Chloride
· ۴-Chlorobenzyl Cyanide
· ۴-Chlorobutyronitrile
· ۴-Chlorobutyryl Chloride
· ۴-Chloroindole
· ۴-Chloromercuribenzoic Acid
· ۴-Chlorophenyl Dichlorophosphate
· ۴-Chlorophenylacetic Acid
· ۴-Chlorophenylacetylene
· ۴-Chlorophenylcyanamide
· ۴-Chlorophenylhydrazine Hydrochloride
· ۴-Chloropyridine Hydrochloride
· ۴-Chlororesorcinol
· ۴-Chlorothiophenol
· ۴-Cholesten-3-one
· ۴-Chromanol
· ۴-Chromanone
· ۴-Cyano-4-phenylpiperidine Hydrochloride
· ۴-Cyanobenzaldehyde
· ۴-Cyanobenzoic Acid
· ۴-Cyanobenzoyl Chloride
· ۴-Cyanophenol
· ۵-Carbethoxyuracil
· ۵-Carboxy-2-thiouracil
· ۵-Chloro-1 -pentyne
· ۵-Chloro-2-methylaniline
· ۵-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
· ۵-Chloro-2-pentanone
· ۵-Chloro-8-hydroxyquinoline
· ۵-Chloro-N-(6-phenylhexyl)-1 -naphthalenesulfonamide
· ۵-Chlorobenzotriazole
· ۵-Chlorodeoxyuridine
· ۵-Chloroindole-2-carboxylic Acid
· ۵-Chloroisatin
· ۵-Chlorokynurenic Acid Hydrochloride
· ۵-Chlorosalicylaldehyde
· ۵-Chlorosalicylic Acid
· ۵-Chlorouracil
· ۵-Chlorovaleryl Chloride
· ۵-Cyano-1 -pentyne
· ۵a-Cholestan-3-one
· ۵a-Cholestan-3b-ol
· ۵alpha-Cholestane
· ۵b-Cholestan-3a-ol
· ۵beta-Cholanic Acid-3alpha,7alpha-diol
· ۶-Chloro-1,3-dimethyluracil
· ۶-Chloro-1 -hexyne
· ۶-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
· ۶-Chloro-4-methoxy Indole
· ۶-Chloroanthranilic Acid
· ۶-Chloroguanine
· ۶-Chloroguanine Riboside
· ۶-Chloronicotinic Acid
· ۶-Chloropurine
· ۶-Chloropurine-9-riboside
· ۶-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
· ۷-Chlorothiokynurenic Acid Hydrochloride
· ۸-(۴-Chlorophenylthio)adenosine 3′,5′-Cyclic Monophosphate Sodium Salt
· ۸-Chloroadenosine 3′,5′-Cyclic Monophosphate
· ۸-Chlorotheophylline
· alpha-Chloralose, Purified
· alpha-Cyclodextrin
· alpha-D-Cellobiose Octaacetate
· b-Chloro-D-alanine Hydrochloride
· b-Chloro-L-alanine Hydrochloride
· b-Cyclocitral
· beta-Carotene, Crystalline
· beta-Chloro-DL-alanine
· Beta-Cyclodextrin, Hydrate
· beta-Cyclodextrin, Reagent
· Brilliant Blue R-250
· Brilliant Cyanine Blue G-250
· Cab-O-Sil® M-5, Scintillation Grade
· Cabreuva Oil
· Cacodylic Acid
· Cacodylic Acid Sodium Salt
· Cadmium Acetate, Crystal, Reagent
· Cadmium Atomic Absorption Standard
· Cadmium Bromide, Anhydrous, Reagent
· Cadmium Carbonate, Powder, Reagent
· Cadmium Carbonate, Technical
· Cadmium Chloride, Anhydrous, Powder, Reagent
· Cadmium Chloride, Crystal, Reagent
· Cadmium Iodide, Crystal, Reagent
· Cadmium Metal, Mossy, Reagent
· Cadmium Metal, Powder, Reagent
· Cadmium Metal, Sticks, Reagent
· Cadmium Nitrate, Crystal, Purified
· Cadmium Nitrate, Crystal, Reagent
· Cadmium Oxide, Powder, Reagent
· Cadmium Oxide, Technical
· Cadmium Selenide
· Cadmium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· Cadmium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· Cadmium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· Cadmium Standard, Solution
· Cadmium Sulfate, Anhydrous, Reagent, ACS
· Cadmium Sulfate, Hydrate, Crystal, Reagent, ACS
· Cadmium Sulfate, Hydrate, Technical
· Cadmium Sulfide, Purified
· Caffeic Acid
· Caffeic Acid Phenethyl Ester
· Caffeine, Anhydrous, FCC
· Caffeine, Anhydrous, USP
· Caffeine, Citrated, Powder, Purified
· Caffeine-Sodium Benzoate
· Cajeput Oil
· Calamine, Powder, USP
· Calcein
· Calcein Blue
· Calcitriol
· Calcium Acetate, Monohydrate, Powder, Reagent, ACS
· Calcium Acetate, Powder, FCC Calcium Acetate, USP
· Calcium Alginate
· Calcium Amino Acid Chelate, 20%, Powder
· Calcium Ascorbate, 20%, Powder
· Calcium Ascorbate, Dihydrate, 9.4%, Powder
· Calcium Ascorbate, Dihydrate, FCC
· Calcium Ascorbate, Dihydrate, USP
· Calcium Aspartate, 20%, Powder
· Calcium Atomic Absorption Standard
· Calcium Benzoate, Reagent
· Calcium Bromate
· Calcium Bromide, Dihydrate
· Calcium Butyrate
· Calcium Caprylate Monohydrate
· Calcium Carbide, Lump
· Calcium Carbonate, Chips
· Calcium Carbonate, Heavy Powder, FCC
· Calcium Carbonate, Heavy Powder, USP
· Calcium Carbonate, Light Powder, FCC
· Calcium Carbonate, Light Powder, USP
· Calcium Carbonate, Powder, Primary Standard, Reagent, ACS
· Calcium Carbonate, Powder, Reagent, ACS
· Calcium Carbonate, Powder, Technical
· Calcium Caseinate
· Calcium Chloride, 0.02 M Solution
· Calcium Chloride, 0.02 N Solution
· Calcium Chloride, 0.025 M Solution
· Calcium Chloride, 0.1 M Solution
· Calcium Chloride, 0.5 M Solution
· Calcium Chloride, 10% (w/v) Solution
· Calcium Chloride, 2.75% (w/v) Aqueous Solution
· Calcium Chloride, 3.0 M Solution
· Calcium Chloride, Anhydrous
· Calcium Chloride, Anhydrous, Desiccant, Reagent, ACS
· Calcium Chloride, Anhydrous, Flakes / Granules, Technical
· Calcium Chloride, Anhydrous, Granular, FCC
· Calcium Chloride, Anhydrous, Pellets
· Calcium Chloride, Anhydrous, Pellets, FCC
· Calcium Chloride, Dihydrate, FCC
· Calcium Chloride, Dihydrate, Reagent, ACS
· Calcium Chloride, Dihydrate, Technical
· Calcium Citrate, Tetrahydrate, FCC
· Calcium Cyanamide, Technical
· Calcium Fluoride, Powder, Reagent
· Calcium Fluoride, Powder, Technical
· Calcium Fumarate, Dihydrate, 20%, Powder
· Calcium Glubionate
· Calcium Gluconate, Anhydrous, USP
· Calcium Gluconate, Monohydrate, USP
· Calcium Glycerophosphate, FCC
· Calcium Hydride, Anhydrous
· Calcium Hydroxide, 0.14% (w/v) Saturated Solution
· Calcium Hydroxide, Powder, FCC
· Calcium Hydroxide, Powder, Reagent, ACS
· Calcium Hydroxide, Powder, USP
· Calcium Hydroxide, Saturated Solution
· Calcium Hydroxide, Technical
· Calcium Hydroxyapatite, Powder
· Calcium Hypochlorite, 1 Inch Tablets
· Calcium Hypochlorite, 3 Inch Tablets
· Calcium Hypochlorite, Granular
· Calcium Iodate, Monohydrate, Powder, FCC
· Calcium Iodate, Reagent
· Calcium Iodide, Lump, Purified
· Calcium Ionophore A23187
· Calcium Lactate, Dried, USP
· Calcium Lactate, Monohydrate, USP
· Calcium Lactate, Pentahydrate, USP
· Calcium Lactate, Trihydrate, USP
· Calcium Lactobionate, Crystalline Powder
· Calcium Lysinate, 20%, Powder
· Calcium Metal, Turnings, Purified
· Calcium Nitrate, Tetrahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· Calcium Nitrate, Tetrahydrate, Purified
· Calcium Orotate
· Calcium Oxide, FCC
· Calcium Oxide, Powder, Reagent
· Calcium Oxide, Powder, Technical
· Calcium Oxide, USP
· Calcium Pantothenate, FCC
· Calcium Pantothenate, Powder, USP
· Calcium Periodate, Reagent
· Calcium Peroxide, FCC
· Calcium Phosphate Monobasic, Monohydrate, Crystal, Reagent
· Calcium Phosphate Monobasic, Monohydrate, Powder, FCC
· Calcium Phosphate Tribasic, Powder, FCC
· Calcium Phosphate Tribasic, Powder, Reagent
· Calcium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, Powder, FCC, EP, BP
· Calcium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, Powder, Reagent
· Calcium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, Powder, USP
· Calcium Phosphate, Dibasic, Dihydrate, Powder, FCC
· Calcium Phosphate, Dibasic, Dihydrate, Powder, USP
· Calcium Propionate, Powder, FCC
· Calcium Pyruvate
· Calcium Saccharate, USP
· Calcium Silicate
· Calcium Silicate, NF
· Calcium Silicide, Reagent
· Calcium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· Calcium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· Calcium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· Calcium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· Calcium Standard, Solution
· Calcium Stannate, Reagent
· Calcium Stearate, FCC
· Calcium Stearate, NF
· Calcium Succinate, Monohydrate
· Calcium Sulfate TS
· Calcium Sulfate, Anhydrous, FCC
· Calcium Sulfate, Anhydrous, Powder, Reagent
· Calcium Sulfate, Dihydrate, NF
· Calcium Sulfate, Dihydrate, Reagent, ACS
· Calcium Sulfate, Dihydrate, Technical
· Calcium Sulfate, Powder, Technical
· Calcium Sulfide
· Calcium Thioglycolate, Trihydrate
· Calcium Tungstate
· Calcium Undecylenate
· Calcium-alpha-ketoglutarate, Powder
· Calcomine Orange 2RS
· Calix(4)arene
· Calix(6)arene
· Calix(8)arene
· Calmagite
· Calmagite Indicator, 0.1% (w/v) Aqueous Solution
· Calmidazolium chloride
· Calpain Inhibitor
· Calpain Inhibitor I
· Calpain Inhibitor II
· Calpain Substrate, Fluorogenic
· Calpeptin
· Calphostin C
· Calyculin A
· Camphor Oil White
· Camphor, USP
· Canadian Balsam in Xylenes, Neutral
· Canadian Balsam, Neutral
· Cananga Oil
· Candelilla Wax
· Canrenoic Acid Potassium Salt
· Canrenone
· Cantharidin
· Canthaxanthin, Powder
· CAPS, Biological Buffer
· Capsaicin, Natural
· Capsaicin, Synthetic
· Capsaicin, USP
· Capsazepine
· Capsicum Extract
· Capsicum Tincture
· CAPSO
· CAPSO Sodium Salt, Biological Buffer
· Capsules, Body Posilok, #00, Clear Cap, White
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #0, Clear
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #0, White
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #0, White Cap, Clear
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #00, Clear
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #00, White
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #00, White Cap, Clear Body
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #000, Clear
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #1, Clear
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #1, Green Cap, Green Body
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #1, Green Cap, Yellow Body
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #1, White
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #1, White Cap, Clear
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #10, Clear
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #12, Clear
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #13, Clear
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #2, Clear
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #2, White
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #3, Clear
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #3, White
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #3, White Cap, Clear Body
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #4, Clear
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #4, White Cap, Clear Body
· Capsules, Empty Gelatin with Snap Closure, #7, Clear
· Capsules, Empty Vegetable with Snap Closure, #0, White
· Captopril, USP
· Caramel, Color, NF
· Caraway Oil
· Caraway Oil, FCC
· Carbachol, USP
· Carbadox
· Carbamazepine, USP
· Carbazochrome Salicylate
· Carbazochrome, Reagent
· Carbazole
· Carbazole-9-carbonyl Chloride
· Carbetapentane Citrate
· Carbidopa, USP
· Carbinoxamine Maleate Salt
· Carbol Fuchsin
· Carbol Fuchsin Solution, Kinyoun
· Carbol Fuchsin Solution, Ziehl-Neelsen
· Carbomer, 1622, Resin, Powder
· Carbomer, 934, Resin, Powder, NF
· Carbomer, 934P, Resin, NF
· Carbomer, 940, NF
· Carbomer, 941, NF
· Carbon Atomic Absorption Standard
· Carbon Disulfide, Reagent, ACS
· Carbon Disulfide, Technical
· Carbon Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in H2O
· Carbon Standard (Inorganic), Solution
· Carbon Tetrabromide
· Carbon, Activated
· Carbon, Activated, Darco® ۴X12, Aquarium, Granular
· Carbon, Activated, Darco® G60, Powder
· Carbon, Activated, Granular, 12-20 Mesh
· Carbon, Activated, Granular, 20-40 Mesh
· Carbon, Activated, Granular, 4-12 Mesh
· Carbon, Activated, Norit® CA1, Powder
· Carbon, Activated, Norit® CA3, Powder
· Carbon, Activated, Norit® RBHG3
· Carbon, Activated, Norit® RO 0.8 Acid Washed
· Carbon, Activated, Norit® ROX 0.8 Acid Washed
· Carbon, Activated, Norit® ROX 0.8 Acid Washed, FCC
· Carbon, Activated, Norit® SX3
· Carbon, Activated, Powder, USP
· Carbon, Animal, Powder
· Carbon, Coconut, Activated
· Carbon, Wood, Powder
· Carboplatin
· Carbostyril 165
· Carboxyarsenazo
· Carboxymethoxylamine Hemihydrochloride
· Carboxymethyl-alpha-cyclodextrin
· Carboxymethylcellulose Sodium, High Viscosity, USP
· Carboxymethylcellulose Sodium, Low Viscosity, FCC
· Carboxymethylcellulose Sodium, Low Viscosity, USP
· Carboxymethylcellulose Sodium, Medium Viscosity, USP
· Cardamom Oil, FCC
· Carisoprodol, USP
· Carmine
· Carmine Reagent, Solution
· Carminic Acid
· Carnauba Wax #3
· Carnauba Wax, Yellow No. 1, Flakes
· Carnoy’s Solution (Fixative)
· Carrageenan, Kappa Type
· Carrageenan, Lambda Type
· Carrageenan, NF
· Carrot Seed Oil
· Carrot, Powder
· Carvacrol
· Caryophyllene Oxide
· Casanthranol, USP
· Cascara Sagrada Bark, Powder
· Cascara Sagrada Extract, 1:3, Powder
· Cascarilla Oil
· Casein
· Casein Hydrolysate
· Casein Hydrolysate, Acid
· Casein Peptone ET1
· Casein Peptone N1
· Casein Peptone PLUS
· Casein-gelatin Peptone N1
· Casein–Hammersten
· Cassia Oil
· Castile Soap, Powder
· Castor Oil, FCC
· Castor Oil, USP
· Cat’s Claw Extract, 4:1, Powder
· Catalase, Lyophilized
· Catnip Oil, Imitation


گروه D

(+)-۲,۳-Dibzoyl-D-tartaric Acid
· (۲-Dodecen-1 -yl)succinic Anhydride
· (۲S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin
· (۴R,5R)-2,2-Dimethyl-a,a,a’,a’-tetraphenyldioxolane-4,5-dimethanol
· (S)-3,5-Dihydroxyphenylglycine
· (±)-۳-(۳,۴-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-DL-alanine
· ۱,۱′-Diacetylferrocene
· ۱,۱′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium Dichloride
· ۱,۱ -Dichloro-1 -fluoroethane
· ۱,۱ -Dichloroacetone
· ۱,۱ -Dichloroethane
· ۱,۱ -Dimethyl-4-phenylpiperazinium Iodide
· ۱,۱ -Dimethylguanidine Hemisulfate Salt
· ۱,۱ -Dimethylhydrazine
· ۱,۱ -Diphenylacetone
· ۱,۱ -Diphenylethylene
· ۱,۱ -Diphenylheptane
· ۱,۱ -Diphenylhexane
· ۱,۱ -Diphenylpentane
· ۱,۱ -Diphenylpropane
· ۱,۱۲-Diaminododecane
· ۱,۲,۱۰-Decanetriol
· ۱,۲,۳,۵-Di-O-isopropylidene-a-D-apiose
· ۱,۲-Diamino-3,4-ethylenedioxybenzene
· ۱,۲-Diamino-4,5-dimethoxybenzene Hydrochloride
· ۱,۲-Diamino-4,5-ethylenedioxybenzene Dihydrochloride
· ۱,۲-Diaminonaphthalene
· ۱,۲-Dibromo-1,2-diphenylethane
· ۱,۲-Dibromoethane, Reagent
· ۱,۲-Dichloroethane, FCC
· ۱,۲-Dichloroethane, Reagent, ACS
· ۱,۲-Dichloroethane-d4, 99 Atom % D
· ۱,۲-Didecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
· ۱,۲-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
· ۱,۲-Dimethoxyethane, Reagent
· ۱,۲-Dimethyl-3-hydroxypyrid-4-one
· ۱,۲-Dimethylcyclohexane
· ۱,۲-Dimethylimidazole
· ۱,۲-Dinitrobenzene
· ۱,۲-Dioleoyloxy-3-(dimethylamino)propane
· ۱,۲-Dipalmitoyl-rac-glycerol
· ۱,۲-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
· ۱,۲-Disteroyl-sn-glycero-3-phosphocholine
· ۱,۲-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
· ۱,۲-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
· ۱,۲:۳,۴-Dibenzanthracene
· ۱,۲:۵,۶-Di-O-isopropylidene-a-D-glucofuranose
· ۱,۲:۵,۶-Di-O-isopropylidene-D-mannitol
· ۱,۳-Diamino-2-propanol
· ۱,۳-Diaminopropane
· ۱,۳-Diaminopropane Dihydrochloride
· ۱,۳-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
· ۱,۳-Dibromopropane
· ۱,۳-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
· ۱,۳-Dichloroacetone
· ۱,۳-Dichloropropene
· ۱,۳-Dicyanobenzene
· ۱,۳-Diethyl-2-thiobarbituric Acid
· ۱,۳-Difluoro-2-propanol
· ۱,۳-Difluorobenzene
· ۱,۳-Dihydro-1 -(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one
· ۱,۳-Dihydroxynaphthalene
· ۱,۳-Diiodopropane
· ۱,۳-Dimethoxybenzene
· ۱,۳-Dimethyl-2-imidazolidinone
· ۱,۳-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-diazaphospholidine
· ۱,۳-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
· ۱,۳-Dimethyladamantane
· ۱,۳-Dimethyluracil
· ۱,۳-Dimethylurea, 98%
· ۱,۳-Dioxolane
· ۱,۳-Diphenyl-1,3-propanedione
· ۱,۳-Diphenyl-2-thiourea
· ۱,۳-Diphenylacetone
· ۱,۳-Diphenylguanidine
· ۱,۳-Diphenylisobenzofuran
· ۱,۳-Dithiane
· ۱,۳:۴,۶-Di-O-benzylidene-D-mannitol
· ۱,۴-Diaminobutane
· ۱,۴-Diaminobutane Dihydrochloride
· ۱,۴-Dibromobutane
· ۱,۴-Dibromonaphthalene
· ۱,۴-Dichloro-2-butene
· ۱,۴-Dichloro-2-butyne
· ۱,۴-Diethylbenzene
· ۱,۴-Diiodobutane
· ۱,۴-Dimethylnaphthalene
· ۱,۴-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
· ۱,۴-Dioxane-d8, 99 Atom % D
· ۱,۵-Diaminopentane
· ۱,۵-Diaminopentane Dihydrochloride
· ۱,۵-Dibromopentane
· ۱,۵-Dichloropentane
· ۱,۵-Dihydroxynaphthalene
· ۱,۵-Diphenylcarbohydrazide, Reagent, ACS
· ۱,۶-Dibromohexane
· ۱,۷-Diaminoheptane, 98%
· ۱,۷-Dioxaspiro[5,5]undecane
· ۱,۸-Diaminonaphthalene
· ۱,۸-Diaminooctane
· ۱,۸-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
· ۱ -(۳-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride
· ۱ -(Diphenylmethyl)piperazine
· ۱ -Decanesulfonic Acid Sodium Salt
· ۱ -Decanoyl-rac-glycerol
· ۱ -Decene
· ۱ -Decyne
· ۱ -Dodecane Sulfonic Acid Sodium Salt
· ۱ -Dodecene
· ۱۱ -Deoxycortisol
· ۱۶-Dehydropregnenolone
· ۲′,۳′-Dideoxyadenosine
· ۲′,۴′-Dichloroacetophenone
· ۲′,۴′-Dichloropropiophenone
· ۲′,۴′-Dihydroxyacetophenone
· ۲′,۵′-Dideoxyadenosine
· ۲′,۵′-Dihydroxyacetophenone
· ۲′,۵′-Dimethoxyacetophenone
· ۲′,۶′-Dihydroxyacetophenone
· ۲′,۷′-Dichlorofluorescein, Reagent, ACS
· ۲′-Deoxyadenosine 5′-Monophosphate
· ۲′-Deoxyadenosine, Monohydrate
· ۲′-Deoxycytidine
· ۲′-Deoxycytidine 5′-Monophosphate Sodium Salt
· ۲′-Deoxycytidine 5′-Monophosphoric Acid
· ۲′-Deoxycytidine 5′-Triphosphate Sodium Salt
· ۲′-Deoxycytidine Hydrochloride
· ۲′-Deoxyguanosine 5’Monophosphate Sodium Salt, Hydrate
· ۲′-Deoxyguanosine, Monohydrate
· ۲′-Deoxyinosine
· ۲′-Deoxyinosine 5′-Monophosphate Sodium Salt
· ۲′-Deoxyuridine
· ۲,۲′-Dinitrobiphenyl
· ۲,۲′-Dithiodipyridine
· ۲,۲-Diethoxyacetophenone
· ۲,۲-Dimethoxypropane
· ۲,۲-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
· ۲,۲-Dimethylbutane
· ۲,۲-Dimethylsuccinic Acid
· ۲,۲-Diphenethylamine
· ۲,۲-Diphenyl-1 -picrylhydrazyl
· ۲,۲-Diphenyl-4-piperidonomethanol
· ۲,۳-Diaminopyridine
· ۲,۳-Dibromo-4-methylpentane
· ۲,۳-Dibromopropene
· ۲,۳-Dibromopropionic Acid
· ۲,۳-Dichloro-1,4-naphthoquinone
· ۲,۳-Dichloro-1 -propanol
· ۲,۳-Dichloro-1 -propene
· ۲,۳-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
· ۲,۳-Diethyl Pyrazine
· ۲,۳-Diethyl-5-methylpyrazine
· ۲,۳-Dihydrofuran
· ۲,۳-Dihydroxybenzaldehyde
· ۲,۳-Dihydroxybenzoic Acid
· ۲,۳-Dihydroxynaphthalene
· ۲,۳-Dihydroxyquinoxaline
· ۲,۳-Dimercaptopropanol, Reagent
· ۲,۳-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
· ۲,۳-Dimethoxybenzyl Alcohol
· ۲,۳-Dimethoxycinnamic Acid
· ۲,۳-Dimethylpyrazine
· ۲,۴-Di-tert-Amylphenol
· ۲,۴-Di-tert-butylphenol
· ۲,۴-Diamino-5-nitropyrimidine
· ۲,۴-Diamino-6-hydroxypyrimidine
· ۲,۴-Diaminophenol Dihydrochloride
· ۲,۴-Dibromothiophene
· ۲,۴-Dichloro-1 -naphthol
· ۲,۴-Dichloro-5-methylpyrimidine
· ۲,۴-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
· ۲,۴-Dichloro-6-methylpyrimidine
· ۲,۴-Dichlorobenzaldehyde
· ۲,۴-Dichlorobenzoic Acid
· ۲,۴-Dichlorobenzotrifluoride
· ۲,۴-Dichlorobenzyl Chloride
· ۲,۴-Dichlorophenol
· ۲,۴-Dichlorophenoxyacetic Acid
· ۲,۴-Dichlorophenoxyacetic Acid Sodium Salt, Monohydrate
· ۲,۴-Dichlorophenylhydrazine Hydrochloride
· ۲,۴-Dichloropyrimidine
· ۲,۴-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
· ۲,۴-Dihydroxybenzaldehyde
· ۲,۴-Dihydroxybenzoic Acid
· ۲,۴-Dihydroxybenzophenone
· ۲,۴-Dihydroxypyridine
· ۲,۴-Dimethoxybenzaldehyde
· ۲,۴-Dimethoxybenzylamine Hydrochloride
· ۲,۴-Dimethoxypyrimidine
· ۲,۴-Dimethyl Acetophenone
· ۲,۴-Dimethyl-3-ethylpyrrole
· ۲,۴-Dimethyl-5-acetylthiazole
· ۲,۴-Dimethylpentane
· ۲,۴-Dimethylphenol
· ۲,۴-Dimethylthiazole
· ۲,۴-Dinitro-5-fluoroacetanilide
· ۲,۴-Dinitrobenzenesulfenyl Chloride
· ۲,۴-Dinitrochlorobenzene, Recrystallized
· ۲,۴-Dinitrofluorobenzene
· ۲,۴-Dinitrophenol
· ۲,۴-Dinitrophenylhydrazine
· ۲,۴-Dinitrotoluene
· ۲,۵-Di-tert-butylhydroquinone
· ۲,۵-Diaminotoluene Sulfate
· ۲,۵-Dibromothiophene
· ۲,۵-Dichloroaniline
· ۲,۵-Dichlorophenylhyrazine
· ۲,۵-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
· ۲,۵-Dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone
· ۲,۵-Dihydroxybenzaldehyde
· ۲,۵-Dihydroxybenzoic Acid
· ۲,۵-Dimethhoxybenzoic Acid
· ۲,۵-Dimethoxyaniline
· ۲,۵-Dimethoxybenzaldehyde
· ۲,۵-Dimethoxytetrahydrofuran
· ۲,۵-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
· ۲,۵-Dimethyl-3-hexyn-2,5-diol
· ۲,۵-Dimethylbenzothiazole
· ۲,۵-Dimethylfuran
· ۲,۵-Dimethylphenol
· ۲,۵-Dimethylpyrazine
· ۲,۵-Dinitrobenzoic Acid
· ۲,۶-Di-O-methyl-beta-cyclodextrin
· ۲,۶-Di-tert-butylphenol2,6-Diacetyl Pyridine
· ۲,۶-Diaminopurine
· ۲,۶-Diaminopurine Hemisulfate
· ۲,۶-Diaminopyridine
· ۲,۶-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
· ۲,۶-Dibromopyridine
· ۲,۶-Dichloroaniline
· ۲,۶-Dichlorobenzaldehyde
· ۲,۶-Dichlorobenzoyl Chloride
· ۲,۶-Dichlorobenzyl Chloride
· ۲,۶-Dichloroindophenol Sodium Salt, Reagent, ACS
· ۲,۶-Dichlorophenol
· ۲,۶-Dichlorophenylacetic Acid
· ۲,۶-Dichlorophenylacetonitrile
· ۲,۶-Dichloropurine
· ۲,۶-Dichloroquinone-4-chloroimide
· ۲,۶-Diethylaniline
· ۲,۶-Dihydroxybenzoic Acid
· ۲,۶-Diisopropylphenol
· ۲,۶-Dimethoxy-1,4-benzoquinone
· ۲,۶-Dimethoxyphenol
· ۲,۶-Dimethyl-4-heptanone
· ۲,۶-Dimethylaniline
· ۲,۶-Dimethylphenol
· ۲,۶-Dithiopurine
· ۲,۷-Diaminofluorene
· ۲,۷-Diaminofluorene Dihydrochloride
· ۲,۷-Dihydroxynaphthalene
· ۲-Decanone
· ۲-Deoxy-D-galactose
· ۲-Deoxy-D-glucose, Reagent
· ۲-Deoxy-D-ribose, Crystalline
· ۲-Diethylaminoethanethiol Hydrochloride
· ۲-Diethylaminoethanol, Reagent
· ۲-Dodecanol
· ۳,۳′-Diaminobenzidine
· ۳,۳′-Diaminobenzidine Tetrahydrochloride
· ۳,۳′-Diaminobenzophenone
· ۳,۳′-Dihexyloxacarbocyanine Iodide
· ۳,۳′-Diindolylmethane
· ۳,۳′-Dimethoxybenzidine
· ۳,۳′-Dimethoxybenzidine Dihydrochloride
· ۳,۳′-Dithiodipropionic Acid Di-(N-hydroxysuccinimide Ester)
· ۳,۳-Dimethyl-1 -butene
· ۳,۳-Dimethyl-1 -butyne
· ۳,۳-Dimethylglutaric Acid
· ۳,۴′-Dichloropropiophenone
· ۳,۴-Dehydro-DL-proline
· ۳,۴-Diaminobenzoic Acid
· ۳,۴-Diaminobenzophenone
· ۳,۴-Diaminopyridine
· ۳,۴-Dichlorobenzophenone
· ۳,۴-Dichlorocinnamic Acid
· ۳,۴-Dichlorophenol
· ۳,۴-Dichlorophenylacetonitrile
· ۳,۴-Dihydro-2H-pyran
· ۳,۴-Dihydroxyacetophenone
· ۳,۴-Dihydroxybenzaldehyde
· ۳,۴-Dihydroxybenzoic Acid
· ۳,۴-Dihydroxybenzylamine Hydrobromide
· ۳,۴-Dihydroxyhydrocinnamic Acid
· ۳,۴-Dihydroxyphenylacetic Acid
· ۳,۴-Dimethoxybenzaldehyde
· ۳,۴-Dimethoxybenzyl Alcohol
· ۳,۴-Dimethylbenzophenone
· ۳,۴-Dimethylphenol
· ۳,۴-Dimethylphenylhydrazine Hydrochloride
· ۳,۵-Di-tert-butycatechol
· ۳,۵-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid
· ۳,۵-Diamino-1,2,4-triazole
· ۳,۵-Diaminobenzoic Acid Dihydrochloride
· ۳,۵-Dibenzyloxyacetophenone
· ۳,۵-Dibromo-L-tyrosine
· ۳,۵-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
· ۳,۵-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt
· ۳,۵-Dichlorobenzoic Acid
· ۳,۵-Dichlorosalicylaldehyde
· ۳,۵-Diiodo-L-thyronine
· ۳,۵-Diiodo-L-tyrosine Dihydrate
· ۳,۵-Diiodosalicylic Acid
· ۳,۵-Dimethoxyaniline
· ۳,۵-Dimethylaniline
· ۳,۵-Dimethylphenol
· ۳,۵-Dimethylphenyl Isocyanate
· ۳,۵-Dimethylpyrazole
· ۳,۵-Dimethylpyrazole-1 -carboxamide
· ۳,۵-Dinitroaniline
· ۳,۵-Dinitrobenzoic Acid, Reagent
· ۳,۵-Dinitrobenzotrifluoride
· ۳,۵-Dinitrobenzoyl Chloride, Reagent
· ۳,۵-Dinitrocatechol
· ۳,۵-Dinitrosalicylic Acid
· ۳,۶-Dichloro-4-methylpyridazine
· ۳,۶-Dihydroxyphthonitrile
· ۳,۶-Dihydroxypyridazine
· ۳,۶-Dithiaoctane-1,8-diol
· ۳,۷-Dimethyl-6-octenoic Acid
· ۳,۹-Divinyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro-[5.5]undecane
· ۳-(Decyldimethylammonio)propanesulfonate Inner Salt
· ۳-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
· ۳-(N,N-Dimethylhexadecylammonio)propanesulfonate
· ۳-Decanone
· ۳-Deoxy-D-manno-2-octulosonic Acid Ammonium Salt
· ۳-Dimethylamino-1 -propyl Chloride Hydrochloride
· ۳-Dimethylaminobenzoic Acid
· ۳-Dimethylaminopropionitrile
· ۴′,۵′-Dibromofluorescein
· ۴′,۶-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride
· ۴,۴′(۵′)-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6
· ۴,۴′-Dicarboxy-2,2′-biquinoline Disodium Salt
· ۴,۴′-Dichloro-alpha-methylbenzhydrol
· ۴,۴′-Dihydroxystilbene
· ۴,۴′-Diisothiocyanatostilbene-2,2′-disulfonic Acid Disodium Salt
· ۴,۴′-Diisothiocyanatostilbene-2,2′-disulfonic Acid Disodium Salt
· ۴,۴′-Dimethoxybenzophenone
· ۴,۴′-Dimethoxystilbene
· ۴,۴′-Dimethoxytrityl Chloride
· ۴,۴′-Dimethylbenzophenone
· ۴,۴-Diethoxy-2-butyn-1 -al
· ۴,۴-Dimethyl-1 -phenyl-3-pyrazolidone
· ۴,۵-Diaminopyrimidine
· ۴,۵-Dichloro-1,2-phenylenediamine
· ۴,۵-Dichlorophthalic Acid
· ۴,۵-Dihydro-3(2h)thiophenone
· ۴,۵-Dimethylthiazole
· ۴,۶-Decadiyne-1,10-diol
· ۴,۶-Dichloropyrimidine
· ۴,۶-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
· ۴,۶-Dihydroxypyrimidine
· ۴,۶-Dimethyl-2-mercaptopyrimidine
· ۴,۶-Dioxoheptanoic Acid
· ۴,۶-Diphenylthieno[3,4-d]-1,3-dioxol-2-one 5,5-Dioxide
· ۴-(Dimethylamino)benzaldehyde, Crystal, Reagent, ACS
· ۴-Deoxypyridoxine Hydrochloride
· ۴-Diethylaminobenzaldehyde
· ۴-Dimethylaminoantipyrine
· ۴-Dimethylaminopyridine
· ۵,۵′-Dithiobis(2-nitrobenzoic Acid)
· ۵,۵-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
· ۵,۵-Dimethyl-1 -pyrroline N-Oxide
· ۵,۵-Dimethylhydantoin
· ۵,۵-Dimethyloxazolidine-2,4-dione
· ۵,۶-Diamino-2,2-difluorobenzodioxole Dihydrochloride
· ۵,۶-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine Sulfate
· ۵,۶-Diamino-2-hydroxybenzimidazole Dihydrochloride
· ۵,۶-Diaminobenzimidazole Trihydrochloride
· ۵,۶-Diaminoindazole
· ۵,۷-Dichloro-8-quinaldol
· ۵,۷-Dichloro-8-quinolinol
· ۵,۷-Dichlorokynurenic Acid Sodium Salt
· ۵,۷-Dimethoxycoumarin
· ۵,۷-Dodecadiyne-1,12-diol, Technical
· ۵-([۴,۶-Dichlorotriazin-2-yl]amino)-fluorescein Hydrochloride
· ۵-Decyne
· ۵-Dimethylamino-1 -naphthalenesulfonic Acid
· ۵-Dimethylamino-1 -naphthalenesulfonyl Chloride
· ۵-Dimethylamino-1 -naphthalenesulfonyl Chloride
· ۶,۶-Dimethylfulvene
· ۶,۷-Diaminoquinoxaline-2,3-dione Dihydrochloride
· ۶,۷-Dihydroxycoumarin
· ۶,۷-Dinitroquinoxaline-2,3-dione
· ۶,۹-Diamino-2-ethoxyacridine Lactate, Monohydrate
· ۶-(gama,gama-Dimethylallylamino)purine Riboside
· ۶-Dimethylaminopurine
· ۷,۱۲-Dimethylbenz[a]anthracene
· ۷,۸-Dihydroxyflavone
· ۷,۸-Dimethoxyflavone
· ۷-Dehydrocholesterol
· ۸,۸′-Diquinolyl Disulfide
· ۸-(Diethylamino)octyl-3,4,5-trimethoxybenzoate Hydrochloride
· ۹,۱۰-Diphenylanthracene
· a-Dansyl-L-arginine Hydrochloride
· alpha,alpha’-Dibromo-o-xylene
· Bis(2,4-dinitrophenyl)-L-histidine
· cis-1,4-Dichloro-2-butene
· cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid
· cis-4-Decenal, Technical
· cis-7-Dodecenyl Acetate
· cis-Dichlorobis(pyridine)platinum (II)
· cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum (II)
· cis-Dichlorodiammine Platinum (II)
· D&C Green #5
· D&C Green #6
· D&C Green #8
· D&C Orange #4
· D&C Red #17
· D&C Red #22
· D&C Red #28
· D&C Red #33
· D&C Red #4
· D&C Red #6
· D&C Violet #2
· D&C Yellow #10
· D&C Yellow #11
· D&C Yellow #8
· D-(-)-Penicillamine Hydrochloride
· D-3,4-Dihydroxyphenylalanine
· D-Penicillamine
· Dacarbazine, BP
· Dacarbazine, USP
· Daidzein
· Dalamar Yellow
· Damar Gum
· Damiana Leaves, Powder
· Danazol
· Danazol, USP
· Dandelion Extract, 10:1, Powder
· Dandelion, Powder
· Dansyl Fluoride
· Dansyl Hydrazine
· Dansyl-L-phenylalanine
· Dansyl-L-proline
· Dansylamide
· Dansylglycine
· Dantrolene Sodium
· Dantron, BP
· Decaethylene Glycol Monodecyl Ether
· Decahydro-2-naphthol
· Decahydronaphthalene
· Decamethonium Bromide
· Decanal
· Decanoic Acid
· Decanoic Anhydride
· Decyl Alcohol
· Decyl b-D-Glucopyranoside
· Decyl Methyl Sulfoxide
· Decylamine
· Decyltrichlorosilane
· Decyltrimethylammonium Bromide
· Deferoxamine Mesylate Salt
· Dehydroacetic Acid
· Dehydroascorbic Acid
· Dehydrocholic Acid
· Dehydrocholic Acid, USP
· Dehydroepiandrosterone
· delta-Decalactone
· delta-Dodecanolactone
· Deltamethrin
· Denatonium Benzoate, Anhydrous, Granular, NF
· Denatonium Saccharide
· Denaturing Gel Mix, 10%
· Denaturing Gel Mix, 12%
· Denaturing Gel Mix, 6%
· Denaturing Gel Mix, 8%
· Denhardt’s Solution, 100X, Ultrapure
· Denhardt’s Solution, 50X, Ultrapure
· Deoxy-BIGCHAP
· Deoxycholic Acid Methyl Ester
· Deoxycholic Acid, Reagent
· Deoxyepinephrine Hydrochloride
· Deoxyribonucleic Acid
· Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt
· Dephostatin
· Dequalinium Chloride
· Desipramine Hydrochloride, USP
· Desmopressin Acetate
· Desonide
· Desoximetasone, USP
· Destaining Bags, Ultrapure
· Desyl Bromide
· Deuterium Chloride, 20% (w/w) Solution in Deuterium Oxide
· Deuterium Oxide, 99.8% (Isotopic)
· Devarda’s Alloy, Granular, Reagent
· Devil’s Claw, Powder
· Dexamethasone Sodium Phosphate, Powder, USP
· Dexchlorpheniramine Maleate, USP
· Dexpanthenol, FCC
· Dexpanthenol, USP
· Dextran Sulfate Sodium Salt, Powder
· Dextran Sulfate, 50% Solution, Sterile, BiotechGrade
· Dextran, 40,000, Powder
· Dextran, 70,000, Powder
· Dextrates, Hydrated, NF
· Dextrin, White Powder
· Dextrin, Yellow Powder
· Dextromethorphan Hydrobromide
· Dextromethorphan, USP
· Dextrose, Anhydrous, Granular, Reagent, ACS
· Dextrose, Anhydrous, Granular, USP
· Dextrose, Monohydrate, Powder, Reagent
· Dextrose, Monohydrate, Powder, USP
· Dextrose, Monohydrate, Technical
· Di-2-ethylhexylamine
· Di-b-D-xylopyranosylamine
· Di-n-butyl Phosphorochloridate
· Di-p-chlorobenzyl N,N-Diisopropylphosphoramidite
· Di-t-Butyl N,N-Diethylphosphoramidite
· Di-t-Butyl N,N-Diisopropylphosphoramidite
· Di-tert-butyl Azodicarboxylate
· Di-tert-butyl Dicarbonate
· Di-tert-butyl Malonate
· Di-tert-butyl Nitroxide
· Diacetin
· Diacetone Alcohol
· Diacetyl
· Dialdehyde Starch
· Diallyl Disulfide, Technical
· Diallyl Phthalate
· Diallyl Pyrocarbonate
· Diamide
· Diamine Oxidase
· Diammonium Sodium Hexanitrorhodate (III)
· Diastase of Malt
· Diatomaceous Earth
· Diatrizoate Sodium, USP
· Diatrizoic Acid, Anhydrous
· Diatrizoic Acid, Dihydrate, USP
· Diazo Blue B
· Diazolidinyl Urea
· Diazoxide, USP
· Dibenzo-18-crown-6
· Dibenzoyl-L-tartaric Acid, Monohydrate
· Dibenzyl Dicarbonate
· Dibenzyl Malonate
· Dibenzyl N,N-Diethylphosphoramidite
· Dibenzyl N,N-Diisopropylphosphoramidite
· Dibenzylamine
· Dibromobimane
· Dibucaine Hydrochloride, USP
· Dibucaine, USP
· Dibutyl Oxalate
· Dibutyl Phthalate
· Dibutyl Sebacate
· Dibutyltin Bis(2-ethylhexanoate)
· Dibutylurea
· Dicalcium Pyrophosphate
· Dicamba
· Dicetyl Phosphate
· Dichloroacetic Acid, Reagent
· Dichloroacetyl Chloride
· Dichlorobis(acetonitrile)palladium (II)
· Dichlorobis(benzonitrile)palladium (II)
· Dichlorobis(ethylenediamine)iridi


گروه E

(+/-)-۲-Ethylhexanoic Acid
· » (-)-Ethyl L-Lactate
· » (۲S)-alpha-Ethylglutamic Acid
· » ۱,۲-Ethanedisulfonic Acid Disodium Salt
· » ۱,۲-Ethanedisulfonic Acid, Free Acid
· » ۱,۲-Ethanedithiol
· » ۱ -Ethyl-2-pyrrolidinone
· » ۱ -Ethyl-3-hydroxypiperidine
· » ۱ -Ethyl-4-iodobenzene
· » ۱ -Ethyl-4-piperidone
· » ۱ -Ethylpiperazine
· » ۱ -Ethylpiperidine
· » ۱ -Ethynyl-1 -cyclohexanol
· » ۱۶alpha,17alpha-Epoxyprogesterone
· » ۱۷beta-Estradiol 17-Acetate
· » ۱۷beta-Estradiol 17-Cypionate
· » ۱۷beta-Estradiol 17-Enanthate
· » ۲-(۲-Ethoxyethoxy) Ethyl Acetate, Reagent
· » ۲-(۲-Ethoxyethoxy)ethanol, Reagent
· » ۲-Ethoxybenzoic Acid
· » ۲-Ethoxyethanol, Reagent
· » ۲-Ethoxyethyl Acetate, Reagent
· » ۲-Ethoxyethyl Ether
· » ۲-Ethyl Butyl Acetate
· » ۲-Ethyl Butyraldehyde
· » ۲-Ethyl Furan
· » ۲-Ethyl-1,2-benzisoxazolium Tetrafluoroborate
· » ۲-Ethyl-2-(hydroxymethyl) 1,3-Propanediol
· » ۲-Ethyl-2-oxazoline
· » ۲-Ethyl-3-methylpyrazine
· » ۲-Ethyl-4-methyl Thiazole
· » ۲-Ethyl-4-methylimidazole
· » ۲-Ethylaminoethanol
· » ۲-Ethylbutyric Acid
· » ۲-Ethylhexanoic Acid Calcium Salt
· » ۲-Ethylhydroquinone
· » ۲-Ethylphenylhydrazine Hydrochloride
· » ۲-Ethylpyrazine
· » ۲-Ethylpyridine
· » ۲-Ethylthiophenol, Technical
· » ۳-Ethylpyridine
· » ۴-Epitetracycline Hydrochloride
· » ۴-Ethoxybenzoic Acid
· » ۴-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one
· » ۴-Ethoxyphenylacetic Acid
· » ۴-Ethyl-2,3-dioxo-1 -piperazinecarbonylchloride
· » ۴-Ethylbenzaldehyde
· » ۴-Ethylbenzenesulfonic Acid
· » ۴-Ethylbenzoic Acid
· » ۴-Ethylcyclohexanone
· » ۴-Ethylpyridine
· » ۴-Ethylresorcinol
· » ۵,۸,۱۱,۱۴-Eicosatetraynoic Acid
· » ۵,۸,۱۱ -Eicosatriynoic Acid
· » ۵-(Ethylthio)-1H-tetrazole
· » ۵-Ethyl-2′-deoxyuridine
· » ۵-Ethyluracil
· » ۶-Ethoxy-2-benzothiazolesulfonamide
· » ۷-Ethoxy-6-methoxy-2,2-dimethylchromene
· » ۷-Ethoxycoumarin
· » ۸-Ethoxycarbonyloctanol
· » a-Estradiol
· » beta-Escin
· » Beta-Estradiol 17-Propionate
· » beta-Estradiol Diacetate
· » cis-11,14-Eicosadienoic Acid
· » cis-11 -Eicosenoic Acid
· » cis-2,3-Epoxybutane
· » D-(–)-Erythrose
· » D-Erythro-dihydro-D-sphingosine
· » D-Erythro-dihydro-D-sphingosine-1 -phosphate
· » D-Erythro-sphingosine
· » D-Erythro-sphingosine-1 -phosphate
· » D-Ethionine
· » Dihydrogen Magnesium Ethylenediaminetetraacetate
· » DL-Ethionine
· » DL-Ethionine Sulfone
· » Ebelactone B
· » Ebselen
· » Echinacea Angustifolia Extract, 4% Echinacoside, Powder
· » Echinacea Angustifolia Herb, Powder
· » Echinacea Juice, 13-19:1, Powder
· » Echinacea Purpurea Herb Extract, 4%, Powder
· » Echinacea Purpurea Herb, Powder
· » Econazole Nitrate, BP
· » Edamin K
· » Edetate Calcium Disodium, FCC
· » Edetate Disodium Dihydrogen
· » Edetate Disodium TS
· » Edetate Disodium, Dihydrate, FCC
· » Edetate Disodium, Dihydrate, Reagent, ACS
· » Edetate Disodium, Dihydrate, USP
· » Edetic Acid, NF
· » Edrophonium Chloride
· » EDTA Disodium Salt, 0.005 M Solution
· » EDTA Disodium Salt, 0.015 M Solution
· » EDTA Disodium Salt, 0.0575 N Solution
· » EDTA Disodium Salt, 0.06 M Solution
· » EDTA Disodium Salt, 0.115 M Solution
· » EDTA Disodium, 0.01 M Solution
· » EDTA Disodium, 0.01 M Solution, w/Magnesium
· » EDTA Disodium, 0.05 M Solution
· » EDTA Disodium, 0.0575 M Solution
· » EDTA Disodium, 0.1 M Solution
· » EDTA Disodium, 0.5 M Solution
· » EDTA Disodium, 10% (w/v) Solution
· » EDTA Disodium, 2.5% (w/v) Aqueous Solution
· » EDTA Stabilizer Solution, 500 g/L
· » Egg Whites, Chicken, Dried
· » Egg Yolks, Chicken, Dried
· » Eggnog Flavor
· » Eicosane
· » Elaidic Acid
· » Elaidyl Alcohol
· » Elastin, 10% Solution
· » Elder Flower, Powder
· » Elderberry Extract, 5:1, Powder
· » Electrode Cleaner
· » Electrode Storage Solution
· » Electrolyte Solution
· » Elemi Gum
· » Ellagic Acid, Dihydrate, USP
· » Eluant Solution, For Ion Chromatography, APHA
· » Emetine Dihydrochloride
· » Emu Oil
· » Enalapril Maleate
· » Enoxacin
· » Eosin B
· » Eosin B, Water Soluble
· » Eosin Y Disodium Salt
· » Eosin Y Disodium Salt, Reagent, ACS
· » Eosin Y TS
· » Eosin Y, 1% (w/v) Aqueous Indicator Solution
· » Eosin Y, Free Acid
· » EPA, Powder
· » Epibromohydrin
· » Epichlorohydrin
· » Epinephrine Bitartrate, USP
· » Epinephrine, USP
· » Equilin
· » Erbium Atomic Absorption Standard
· » Erbium Chloride
· » Erbium Nitrate, Crystalline
· » Erbium Oxide
· » Erbium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Erbium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Ergocalciferol
· » Ergocalciferol, USP
· » Ergoloid Mesylates, USP
· » Ergosterol
· » Eriochrome Black A
· » Eriochrome Black T, 0.5% (w/v) Alcoholic Solution
· » Eriochrome Black T, 0.5% (w/v) Solution in Triethanolamine
· » Eriochrome Black T, 0.5% (w/w) in NaCl, Powder Mixture
· » Eriochrome Black T, Reagent, ACS
· » Eriochrome Black TS
· » Eriochrome Blue Black R
· » Eriochrome Blue Black R, Indicator
· » Eriochrome Cyanine R
· » Eriochrome Cyanine TS
· » Erioglaucine
· » Eriogreen
· » Erucic Acid
· » Erucic Acid Methyl Ester
· » Erythorbic Acid, FCC
· » Erythromycin Estolate, USP
· » Erythromycin Ethylsuccinate, USP
· » Erythromycin Phosphate
· » Erythromycin Stearate
· » Erythromycin, Powder, USP
· » Erythrosin B
· » Erythrosin B Sodium Salt
· » Eschka’s Mixture, Reagent
· » Esculin
· » Estradiol Benzoate, Powder
· » Estradiol Valerate, USP
· » Estradiol, Milled Powder, USP
· » Estriol Triacetate
· » Estriol Tripropionate
· » Estriol, Micronized, USP
· » Estrone Acetate
· » Estrone Methyl Ether
· » Estrone, USP
· » Etchant, Buffered Oxide, 15:1, Electronic/Cleanroom Grade
· » Etchant, Buffered Oxide, 34:5, Electronic/Cleanroom Grade
· » Etchant, Buffered Oxide, 40:1, Surfactanated, Electronic/Cleanroom Grade
· » Etchant, Buffered Oxide, 4:1, Electronic/Cleanroom Grade
· » Etchant, Buffered Oxide, 6:1, Surfactanated, Electronic/Cleanroom Grade
· » Ethacrynic Acid
· » Ethambutol Hydrochloride
· » Ethambutol Hydrochloride, USP
· » Ethanesulfonyl Chloride
· » Ethanethiol
· » Ethaverine Hydrochloride
· » Ethephon
· » Ether, Purified
· » Ether, USP
· » Ether-Methanol Solvent
· » Ethidium Bromide, 1% Solution, BiotechGrade
· » Ethidium Bromide, BiotechGrade
· » Ethinyl Estradiol
· » Ethinyl Estradiol, Powder, USP
· » Ethionamide
· » Ethisterone
· » Ethopropazine Hydrochloride
· » Ethosuximide
· » Ethoxyacetylene, 50% (w/w) Solution in Hexanes
· » Ethoxyamine Hydrochloride
· » Ethoxyquin
· » Ethyl (R)-(–)-Mandelate
· » Ethyl 2-Aminobenzoate
· » Ethyl 2-Benzyl Acetoacetate
· » Ethyl 2-Bromoacetate
· » Ethyl 2-Bromobutyrate
· » Ethyl 2-Bromoisobutyrate
· » Ethyl 2-Bromopropionate
· » Ethyl 2-Butynoate
· » Ethyl 2-Mercaptoacetate
· » Ethyl 2-Methyl-4-pentenoate
· » Ethyl 2-Oxocyclopentanecarboxylate
· » Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate
· » Ethyl 3-Ethoxyacrylate
· » Ethyl 3-Ethoxypropionate
· » Ethyl 3-Mercaptopropionate
· » Ethyl 3-Phenylglycidate, Technical
· » Ethyl 4-Amino-1 -piperidinecarboxylate
· » Ethyl 4-Bromobutyrate
· » Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate
· » Ethyl 4-Dimethylaminobenzoate
· » Ethyl 4-Nitrobenzoylacetate
· » Ethyl 5-Bromovalerate
· » Ethyl 6-Bromohexanoate
· » Ethyl Acetamidoacetate
· » Ethyl Acetamidocyanoacetate
· » Ethyl Acetate, Anhydrous
· » Ethyl Acetate, NF
· » Ethyl Acetate, Reagent, ACS
· » Ethyl Acetate, Technical
· » Ethyl Acetimidate Hydrochloride
· » Ethyl Acetoacetate, Reagent
· » Ethyl Acrylate
· » Ethyl Alcohol, 190 Proof, FCC
· » Ethyl Alcohol, 190 Proof, Reagent, ACS
· » Ethyl Alcohol, 190 Proof, USP
· » Ethyl Alcohol, 200 Proof, USP
· » Ethyl Alcohol, Absolute, 200 Proof, Reagent, ACS
· » Ethyl Arachidate
· » Ethyl Arachidonate
· » Ethyl Benzoate, Reagent
· » Ethyl Benzoylacetate
· » Ethyl Bromide, Reagent
· » Ethyl Butyrate
· » Ethyl Caprate
· » Ethyl Caproate
· » Ethyl Caprylate
· » Ethyl Carbanilate
· » Ethyl Carbazate
· » Ethyl Chloride, USP
· » Ethyl Chloroacetate
· » Ethyl Chloroformate, Reagent
· » Ethyl Chrysanthemate
· » Ethyl Cyanoacetate
· » Ethyl Disulfide
· » Ethyl Eosin
· » Ethyl Ether, Anhydrous, Reagent, ACS
· » Ethyl Ether, Reagent, ACS
· » Ethyl Formate, Reagent
· » Ethyl Glycolate
· » Ethyl Heptafluorobutyrate
· » Ethyl Iodide, Reagent
· » Ethyl Isobutyrate
· » Ethyl Isocyanatoacetate
· » Ethyl Isovalerate
· » Ethyl L-Lactate
· » Ethyl Laurate
· » Ethyl Levulinate
· » Ethyl Linolenate
· » Ethyl Malonyl Chloride, Technical
· » Ethyl Maltol, FCC
· » Ethyl Methyl Sulfide
· » Ethyl Methylphenylglycidate
· » Ethyl Myristate
· » Ethyl N-Piperazinecarboxylate
· » Ethyl n-Valerate
· » Ethyl Nicotinate
· » Ethyl Nitroacetate
· » Ethyl Oleate, NF
· » Ethyl Orange Sodium Salt
· » Ethyl p-Toluenesulfonate
· » Ethyl Palmitate
· » Ethyl Pentafluoropropionate
· » Ethyl Phenylacetate
· » Ethyl Picolinate
· » Ethyl Propiolate
· » Ethyl Propionate
· » Ethyl Pyruvate
· » Ethyl Red
· » Ethyl Ricinoleate
· » Ethyl Salicylate
· » Ethyl Silicate
· » Ethyl Silicate, Condensed
· » Ethyl Sorbate
· » Ethyl Stearate
· » Ethyl Sulfide
· » Ethyl trans-2-Butenoate
· » Ethyl trans-3-Hexenoate
· » Ethyl trans-Cinnamate
· » Ethyl Tridecanoate
· » Ethyl Trifluoroacetate
· » Ethyl Trifluoroacetoacetate
· » Ethyl Undecanoate
· » Ethyl Undecylenate
· » Ethyl Vanillin, NF
· » Ethyl Vinyl Ketone
· » Ethyl Violet
· » Ethyl-2-Furoate
· » Ethyl-2-methyl Butyrate
· » Ethyl-3-hydroxybutyrate
· » Ethyl-3-phenyl Propionate
· » Ethyl-d5 Alcohol-d, Anhydrous, 99 Atom % D
· » Ethylbenzene, Reagent
· » Ethylcellulose, NF
· » Ethylene Carbonate
· » Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N’,N’-tetraacetic Acid, High Purity
· » Ethylene Glycol Diethyl Ether
· » Ethylene Glycol Dimethacrylate
· » Ethylene Glycol Monostearate Pure
· » Ethylene Glycol, Reagent
· » Ethylene Glycol-bis(succinic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester)
· » Ethylenediamine Dihydrochloride, Reagent
· » Ethylenediamine Dihydroiodide
· » Ethylenediamine, Reagent
· » Ethylenediamine, USP
· » Ethylenediamine-N,N’-bis-acetoacetamide
· » Ethylenediamine-N,N’-diacetic Acid
· » Ethylenediaminetetraacetate Acid Diammonium Dihydrogen Salt
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid Calcium Disodium Salt
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid Copper (II) Disodium Salt
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid Dicalcium Salt
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid Dimagnesium Salt
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt, Reagent
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid Iron (III) Ammonium Salt, Solution
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid Magnesium Disodium Salt
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt, Reagent
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt, Solution
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt, Dihydrate
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid Zinc Disodium Salt
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid, Dipotassium Magnesium Salt, Dihydrate, USP
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid, Iron (III) Sodium Salt
· » Ethylenediaminetetraacetic Acid, Powder, Reagent, ACS
· » Ethylhexadecyldimethylammonium Bromide, High Purity
· » Ethylhydrocupreine
· » Ethylhydrocupreine Hydrochloride
· » Ethylparaben, NF
· » Ethylxanthic Acid Potassium Salt
· » Ethynylestradiol 3-Methyl Ether
· » Etidronic Acid
· » Etiocholan-3a-ol-17-one
· » Eucalyptol
· » Eucalyptus Oil, FCC
· » Eugenol, USP
· » Europium Atomic Absorption Standard
· » Europium Chloride
· » Europium Chloride, Hexahydrate
· » Europium Fluoride, Crystalline
· » Europium Oxide
· » Europium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Evans Blue
· » Evening Primrose Oil
· » Eyebright Herb Extract, 4:1, Powder
· » Eyebright Herb, Powder
· » L(+)-Ergothioneine
· » L-Ethionine
· » meso-Erythritol
· » N,N’-Ethylenebis(acrylamide)
· » N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline
· » N-Ethyl-1 -napthylamine
· » N-Ethyl-2,3,-dioxopiperazine
· » N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline Sodium Salt
· » N-Ethyl-N-(3-sulfopropyl)-m-anisidine Sodium Salt
· » N-Ethyl-N-sulfohydroxypropyl-m-toluidine Sodium Salt
· » N-Ethyl-N-sulfopropyl-m-toluidine Sodium Salt
· » N-Ethylcarbazole, Technical
· » N-Ethylmaleimide
· » N-Ethylmethylamine
· » N-Ethylmorpholine
· » N4-Ethyl-N4-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-1,4-phenylenediamine Sulfate Salt
· » O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N’,N’-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
· » p-Ethoxybenzaldehyde
· » p-Ethylphenol, Food Grade
· » Racepinephrine Hydrochloride, USP
· » S-Ethyl-L-Cysteine
· » trans-2,3-Epoxybutane
· » [(Ethoxycarbonyl)methylene]triphenylphosphorane


گروه F

(+)-۵-Fluorodeoxyuridine
· » (S)-2-(1 -Fmoc-2-pyrrolidinyl)acetic Acid
· » (S)-N-FMOC-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
· » ۱,۱′-Ferrocenedicarboxylic Acid
· » ۱ -Fluoro-4-nitrobenzene
· » ۱ -Fluoronaphthalene
· » ۱ -Fmoc-4-piperidineacetic Acid
· » ۱ -Fmoc-4-piperidone
· » ۲′-Fluoroacetophenone
· » ۲-Fluoro-1,3-dimethylimidazolidinium Hexafluorophosphate
· » ۲-Fluoroaniline
· » ۲-Fluoroanisole
· » ۲-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride
· » ۲-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt
· » ۲-Furancarboxyaldehyde
· » ۲-Furancarboxyaldehyde, Reagent, ACS
· » ۲-Furoic Acid
· » ۲-Furoyl Chloride
· » ۳′-Fluoroacetophenone
· » ۳-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic Acid
· » ۳-Fluoro-4-nitrotoluene
· » ۳-Fluoroaniline
· » ۳-Fluoroanisole
· » ۳-Fluorobenzoic Acid
· » ۳-Fluorobenzyl Chloride
· » ۳-Fluorophenol
· » ۳-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride
· » ۴′-Fluoroacetophenone
· » ۴-(Fmoc-aminomethyl)benzoic Acid
· » ۴-Fluoro-2-nitrotoluene
· » ۴-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid
· » ۴-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
· » ۴-Fluoro-L-a-phenylglycine
· » ۴-Fluoroaniline
· » ۴-Fluoroanisole
· » ۴-Fluorobenzaldehyde
· » ۴-Fluorobenzonitrile
· » ۴-Fluorobenzophenone
· » ۴-Fluorobenzyl Bromide
· » ۴-Fluorobenzyl Chloride
· » ۴-Fluorobiphenyl
· » ۴-Fluorocinnamic Acid
· » ۴-Fluorophenol
· » ۴-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride
· » ۵-Fluoro-1 -(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
· » ۵-Fluoro-2-methylaniline
· » ۵-Fluoro-DL-tryptophan
· » ۵-Fluorocytosine
· » ۵-Fluoroindole
· » ۵-Fluoroindole-3-acetic Acid
· » ۵-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
· » ۵-Fluoroorotic Acid, Monohydrate
· » ۵-Fluorouridine
· » ۵-Formyl-2,4-dimethoxypyrimidine
· » ۵-Formylsalicylaldehyde
· » ۶-Fluoro-DL-tryptophan
· » ۶-Fluoroindole
· » ۹-Fluorenemethanol
· » ۹-Fluorenone
· » ۹-Fluorenylmethoxycarbonyl N-Hydroxysuccinimide
· » D(+)Fucose
· » D-Fructose 1,6-Diphosphate Dicalcium Salt, Practical
· » D-Fructose 1,6-Diphosphate Monobarium Salt, Practical
· » D-Fructose 1,6-Diphosphate Monocalcium Salt
· » D-Fructose 1,6-Diphosphate Sodium Salt
· » D-Fructose-6-phosphate Barium Salt
· » D-Fructose-6-phosphate Disodium Salt
· » Famotidine
· » Famotidine, USP
· » Famprofazone
· » Farnesol, Mixture of Isomers
· » Farnesylpyrophosphate Triammonium Salt
· » Fast Black K Salt, Practical
· » Fast Blue BB Base
· » Fast Blue BB Salt
· » Fast Blue RR Salt
· » Fast Garnet GBC Base
· » Fast Garnet GBC Salt
· » Fast Green FCF
· » Fast Red ITR Salt
· » Fast Red KL Salt
· » Fast Red TR Salt
· » Fast Red Violet LB Salt
· » Fast Sulphon Black F
· » Fast Violet B Salt
· » Fastidious Anarobe Agar
· » Fastidious Anarobe Broth
· » Fat Brown B
· » FD&C Black Shade
· » FD&C Blue #1
· » FD&C Blue #2
· » FD&C Carmine
· » FD&C Emerald Green
· » FD&C Green #3
· » FD&C Red #3
· » FD&C Red #40
· » FD&C Yellow #5
· » FD&C Yellow #6
· » Fehling Solution A
· » Fehling Solution B
· » Fenaminosulf
· » Fenbendazole
· » Fenbufen
· » Fendiline Hydrochloride
· » Fennel Oil, FCC
· » Fennel Seed Extract, 4:1, Powder
· » Fennel Seed, Powder
· » Fenofibrate
· » Fenoprofen Calcium, USP
· » Fenoterol Hydrobromide
· » Fenretinide
· » Fenugreek Extract, 4:1, Powder
· » Fenugreek Seed, Powder
· » Fenvalerate, Mixed Isomers
· » Ferric Ammonium Citrate, Brown, FCC
· » Ferric Ammonium Citrate, Green, FCC
· » Ferric Ammonium Oxalate, Granular
· » Ferric Ammonium Sulfate TS
· » Ferric Ammonium Sulfate, 6% (w/v) Solution
· » Ferric Ammonium Sulfate, 8% Solution
· » Ferric Ammonium Sulfate, Dodecahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Ferric Ammonium Sulfate, Saturated, Aqueous Solution
· » Ferric Ammonium Sulfate, Tenth–Normal (0.1 N)
· » Ferric Chloride Oxidizing Solution
· » Ferric Chloride TS
· » Ferric Chloride, 0.025% (w/v) Solution
· » Ferric Chloride, 10% (w/v) Solution
· » Ferric Chloride, 100% (w/v) Solution, For Sulfide, APHA
· » Ferric Chloride, 2% Solution in Ethanol
· » Ferric Chloride, 41° Bé Solution
· » Ferric Chloride, 60% (w/w) Solution, Reagent
· » Ferric Chloride, Anhydrous, Powder, Purified
· » Ferric Chloride, Anhydrous, Sublimed, Powder, Reagent
· » Ferric Chloride, Colorimetric Solution (CS)
· » Ferric Chloride, Hexahydrate, Lump, Purified
· » Ferric Chloride, Hexahydrate, Lump, Reagent, ACS
· » Ferric Choline Citrate
· » Ferric Citrate, 17%, Powder
· » Ferric Citrate, Purified
· » Ferric Disulfide
· » Ferric Fluoride, Powder
· » Ferric Nitrate Solution
· » Ferric Nitrate, 10% (w/v) Solution
· » Ferric Nitrate, Nonahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Ferric Nitrate, Nonahydrate, Crystal, Technical
· » Ferric Nitrate, Stock Solution
· » Ferric Oxide, Powder, Reagent
· » Ferric Phosphate, Powder, FCC
· » Ferric Pyrophosphate, Powder, FCC
· » Ferric Subsulfate Solution
· » Ferric Subsulfate Solution, USP
· » Ferric Subsulfate, Powder, Purified
· » Ferric Sulfate, Powder, Reagent
· » Ferric Sulfate, Technical
· » Ferric Tartrate
· » Ferrocene
· » Ferrocenecarboxaldehyde
· » Ferrocenecarboxylic Acid
· » Ferroin Indicator, 0.025 M Solution
· » Ferrosoferric Oxide, Black, Powder
· » Ferrous Ammonium Sulfate, 0.00282 N Solution
· » Ferrous Ammonium Sulfate, 0.0250 N Solution
· » Ferrous Ammonium Sulfate, 0.05 N Solution
· » Ferrous Ammonium Sulfate, 0.1 N Solution
· » Ferrous Ammonium Sulfate, 0.250 N Solution
· » Ferrous Ammonium Sulfate, 0.5 N Solution
· » Ferrous Ammonium Sulfate, Hexahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Ferrous Chloride, Crystal, Reagent
· » Ferrous Chloride, Crystal, Technical
· » Ferrous Ethylenediammonium Sulfate, Reagent Special
· » Ferrous Fumarate, FCC
· » Ferrous Fumarate, USP
· » Ferrous Gluconate, FCC
· » Ferrous Gluconate, USP
· » Ferrous Lactate, Purified
· » Ferrous Oxalate, Purified
· » Ferrous Sulfate, 0.2 N Solution
· » Ferrous Sulfate, 0.3 N Solution
· » Ferrous Sulfate, Dried Powder, FCC
· » Ferrous Sulfate, Dried Powder, USP
· » Ferrous Sulfate, Heptahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Ferrous Sulfide, Granular
· » Ferulic Acid
· » Fetuin
· » Fibrin Peptone N1
· » Ficin, Powder
· » Ficoll 400, Reagent
· » Fig, Powder
· » Finasteride, USP
· » Fir Needle Oil, Canadian Type, FCC
· » Fir Needle Oil, Siberian Type, FCC
· » Fish Meal
· » Fish Oil, From Menhaden
· » Fish Protein Hydrosylate
· » Flavanone
· » Flavinadenine Dinucleotide Disodium Salt
· » Flavone
· » Flazo Orange
· » Florisil®
· » Florisil®
· » Fluconazole
· » Fludrocortisone Acetate, USP
· » Flufenamic Acid
· » Fluid Thioglycolate Medium, USP
· » Flumethasone Pivalate
· » Flunarizine Dihydrochloride
· » Flunisolide, Anhydrous, USP
· » Flunixin Meglumine, USP
· » Fluoboric Acid, Reagent
· » Fluocinonide, Micronized, USP
· » Fluoranthene
· » Fluorene, Reagent
· » Fluorescamine
· » Fluorescein Diacetate
· » Fluorescein Isothiocyanate, isomer I
· » Fluorescein Sodium
· » Fluorescein Sodium, USP
· » Fluorescein, 10% (w/w) Aqueous Solution
· » Fluorescein, 2% Aqueous Solution
· » Fluorescein, 40% Aqueous Solution
· » Fluorescein, Alcohol Soluble
· » Fluorescein, Alcohol Soluble, USP
· » Fluorescein, Water Soluble
· » Fluorescent Brightener 28, Free Acid
· » Fluoride Standard Solution, 0.01mg F/1ml
· » Fluoride Standard Solution, 0.1mg F/1ml
· » Fluoride Standard Solution, 1ml/1mg F
· » Fluorinert FC-40
· » Fluorinert FC-77
· » Fluoro-N,N,N’,N’-tetramethylformamidinium Hexafluorophosphate
· » Fluorobenzene
· » Fluorol Yellow 088
· » Fluorometholone, Powder, USP
· » Fluorouracil, USP
· » Fluosilicic Acid, 25%
· » Fluoxetine Hydrochloride, USP
· » Fluoxymesterone, USP
· » Fluphenazine Hydrochloride, USP
· » Flurbiprofen, USP
· » Flutamide
· » Fmoc-3-(3-pyridyl)-D-alanine
· » Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine
· » Fmoc-4-fluoro-D-phenylalanine
· » Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
· » Fmoc-allyl-Gly-OH
· » Fmoc-Arg(Mtr)-OH
· » Fmoc-b-(3-benzothienyl)-Ala-OH
· » Fmoc-chloride
· » Fmoc-D-phenylalanine
· » Fmoc-glycine Pentafluorophenyl Ester
· » Fmoc-L-asparagine
· » Fmoc-L-aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester
· » Fmoc-L-b-homoalanine
· » Fmoc-L-b-homophenylalanine
· » Fmoc-L-glutamic Acid 1 -Allyl Ester
· » Fmoc-L-glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester
· » Fmoc-L-glutamine
· » Fmoc-L-norleucine
· » Fmoc-O-(dimethylphospho)-L-tyrosine
· » Fmoc-O-tert-butyl-L-b-homoserine
· » Fmoc-O-tert-butyl-L-serine
· » Fmoc-O-tert-butyl-L-serine 3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl Ester
· » Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine
· » Fo Ti Extract, 4:1, Powder
· » Fo Ti Root, Powder
· » Folic Acid, Powder, FCC
· » Folic Acid, Powder, USP
· » Folin and Denis Reagent (Tyrosine) Solution, Special Reagent
· » Folin-Ciocalteau Phenol TS
· » Folin-McEllory Reagent Solution
· » Fomepizole
· » Food Color, Black, Powder
· » Food Color, Blue, Powder
· » Food Color, Green, Powder
· » Food Color, Orange, Powder
· » Food Color, Red, Powder
· » Food Color, Violet, Powder
· » Food Color, Yellow, Powder
· » Formaldehyde, 10% (v/v) Neutralized and Buffered Solution
· » Formaldehyde, 10% (v/v) Neutralized Solution
· » Formaldehyde, 10% (v/v) Solution as Formalin
· » Formaldehyde, 10% (v/v) Solution, Histological Grade
· » Formaldehyde, 2% (v/v) Solution
· » Formaldehyde, 20% (v/v) Solution
· » Formaldehyde, 37% Solution, USP
· » Formaldehyde, 4% (v/v) Solution
· » Formaldehyde, 8% (v/v) Solution
· » Formaldehyde, Solution, Reagent, ACS
· » Formalinized Crystal Violet Solution
· » Formamide, Reagent, ACS
· » Formamidine Acetate
· » Formamidinesulfinic Acid
· » Formamidoxime
· » Formanilide
· » Formestane
· » Formic Acid, 88%, Reagent, ACS
· » Formic Acid, 96%, Reagent, ACS
· » Formic Acid, FCC
· » Formic Acid, Technical
· » Formic Acid:Triethylamine 1:1 Solution
· » Formic Acid:Triethylamine 2:1 Solution
· » Formononetin
· » Forskolin
· » Frankincense Oil
· » Frankincense, 100%
· » Fringe Tree Bark, Powder
· » Frommherz’s Solution
· » Fructooligosaccharides, 90%, Powder
· » Fructose, Granular, FCC
· » Fructose, Granular, USP
· » Fuchsin–Pyrogallol TS
· » Fucoidan
· » Fuller’s Earth, Powder
· » Fumaric Acid Disodium Salt
· » Fumaric Acid, FCC
· » Fumaric Acid, NF
· » Fumonisin B1
· » Fumonisin B2
· » FURA 2 Pentapotassium Salt
· » FURA 2-AM
· » Furaltadone
· » Furaltadone Hydrochloride
· » Furan, Reagent
· » Furazolidone
· » Furazolidone, USP
· » Furfuryl Acetate
· » Furfuryl Alcohol
· » Furfuryl Mercaptan
· » Furfuryl Methyl Sulfide
· » Furfuryl Thioacetate
· » Furildioxime
· » Furosemide, USP
· » Fusaric Acid
· » Fusidic Acid
· » Fusidic Acid Sodium Salt
· » L(–)Fucose
· » L-alpha-Fenchone
· » Leucovorin Calcium Salt
· » m-Fluoro-DL-phenylalanine
· » N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-L-tryptophan Methyl Ester
· » N-Fmoc-beta-alanine
· » N-Fmoc-L-alanine
· » N-Fmoc-L-asparagine
· » N-FMOC-L-glycine
· » N-FMOC-L-isoleucine
· » N-FMOC-L-leucine
· » N-FMOC-L-methionine
· » N-Fmoc-L-phenylalanine
· » N-FMOC-L-proline
· » N-FMOC-L-serine
· » N-FMOC-L-threonine
· » N-FMOC-L-tyrosine
· » N-FMOC-L-valine
· » N-Formyl-L-leucine
· » N-Formyl-L-methionine
· » N-Formyl-L-phenylalanine
· » N-Formyl-L-tyrosine
· » N-Furfurylpyrrole
· » Na-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic Acid
· » Na-Fmoc-L-arginine
· » Na-Fmoc-N(im)-benzyl-L-histidine
· » Na-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidine
· » Na-Fmoc-N(in)-Boc-L-tryptophan
· » Na-Fmoc-Nd-trityl-L-glutamine
· » Na-Fmoc-Ne-Boc-L-lysine
· » Na-Fmoc-Ne-Z-L-lysine
· » Na-Fmoc-Ng-trityl-L-asparagine
· » Na-Fmoc-Nw-PMC-L-arginine
· » Na-Fmoc-Nw-tosyl-L-arginine
· » Na-Fmoc-S-acetaminomethyl-L-cysteine
· » Na-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine
· » Nalpha-Fmoc-L-glutamine
· » Nalpha-Fmoc-L-tryptophan
· » Nb-Fmoc-Nw-Boc-L-b-homolysine
· » o-Fluoro-DL-phenylalanine
· » p-Fluoro-D-phenylalanine
· » p-Fluoro-DL-phenylalanine
· » p-Fluoro-L-phenylalanine
· » trans,trans-Farnesol


گروه G

(۳-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane
· » (R)-(+)-Glycidol
· » ۱۸alpha-Glycyrrhetinic Acid
· » ۱۸beta-Glycyrrhetinic Acid
· » ۳-Guanidinopropionic Acid
· » ۳-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-Arabinose
· » ۴-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride
· » ۴-Guanidinobutyric Acid
· » ۶-O-a-D-Glucosyl-b-cyclodextrin
· » a-Glucose Pentaacetate
· » alpha-D-Glucose-1 -phosphate Dipotassium Salt, Dihydrate
· » alpha-D-Glucose-1 -phosphate Disodium Salt, Tetrahydrate
· » b-D-Galactose Pentaacetate
· » b-D-Glucosamine Pentaacetate
· » beta-Glucan
· » beta-Glycerophosphoric Acid Disodium Salt, Pentahydrate
· » D(+)-Galactosamine Hydrochloride
· » D(-)-Galactonic Acid gamma-Lactone
· » D-(+)-Galacturonic Acid, Monohydrate
· » D-Galactal
· » D-Galactal Triacetate, Syrup
· » D-Galactose, Anhydrous, Reagent
· » D-Glucoheptono-1,4-lactone
· » D-Glucoheptose
· » D-Gluconic Acid, 50% Aqueous Solution
· » D-Glucosamine 6-Phosphate
· » D-Glucosamine Hydrochloride
· » D-Glucosamine Sulfate
· » D-Glucosaminic Acid
· » D-Glucose-6-phosphate Barium Salt, Hydrate
· » D-Glucose-6-phosphate Disodium Salt, Hydrate
· » D-Glucose-6-phosphate Monosodium Salt
· » D-Glucose-6-phosphate, Dipotassium Salt, Hydrate
· » D-Glucuronic Acid
· » D-Glucuronic Acid Sodium Salt, Monohydrate
· » D-Glucurono-3,6-lactone
· » D-Glutamic Acid
· » D-Glutamine
· » D-Gulonic Acid g-Lactone
· » DL-Glutamic Acid, Monohydrate
· » DL-Glyceraldehyde
· » DL-Glyceric Acid Hemicalcium Salt
· » G418 Sulfate
· » Gadolinium Atomic Absorption Standard
· » Gadolinium Chloride, Hexahydrate
· » Gadolinium Nitrate
· » Gadolinium Oxide
· » Gadolinium Oxide
· » Gadolinium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Gadolinium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Galangal Root Oil
· » Galbanum Oil
· » Gallacetophenone
· » Gallacetophenone 3′,4′-Dimethyl Ether
· » Gallamine Triethiodide
· » Gallein
· » Gallic Acid, Anhydrous
· » Gallic Acid, Crystal, Reagent, ACS
· » Gallic Acid, Purified
· » Gallium (III) Nitrate, Hydrate
· » Gallium Atomic Absorption Standard
· » Gallium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » gamma-L-Glutamyl hydrazide
· » gamma-L-Glutamyl p-Nitroanilide, Monohydrate
· » Garcinia Cambogia Extract, Powder
· » Garlic Extract, 100:1, Odorless, Powder
· » Garlic Oil, FCC
· » Gelatin Peptone N2
· » Gelatin Peptone N3
· » Gelatin, Powder
· » Gelatin, Powder, NF
· » Geldanamycin
· » Gellan Gum
· » Gemfibrozil, USP
· » Genistein
· » Genistin
· » Genkwanin
· » Gentamicin Sulfate
· » Gentamicin Sulfate, Crystalline Powder, USP
· » Gentian Root, Powder
· » Gentian Violet, 0.1% Solution in Glacial Acetic Acid
· » Gentian Violet, 1% (w/v) Alcoholic Solution
· » Gentian Violet, 1% (w/v) Aqueous Solution
· » Gentian Violet, 2% (w/v) Alcoholic Solution
· » Gentian Violet, 2% (w/v) Aqueous Solution
· » Gentian Violet, Reagent, ACS
· » Gentian Violet, Solution, Hucker Stain
· » Gentian Violet, USP
· » Gentiobiose
· » Geraniol
· » Geranium Oil, Algerian Type, FCC
· » Geranium Oil, Bourbon Type
· » Geranium Oil, Chinese Type
· » Geranyl Acetate
· » Geranyl Acetone
· » Geranylgeranylpyrophosphate Triammonium Salt
· » Germanium (IV) Oxide
· » Germanium Amino Acid Chelate, 0.2 %, Powder
· » Germanium Atomic Absorption Standard
· » Germanium Sesquioxide, Powder
· » Germanium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in H2O/HF
· » Germanium Tetrachloride
· » Ghatti Gum
· » Gibberellic Acid Potassium Salt
· » Gibberellic Acid, 0.1% Aqueous Solution
· » Gibberellic Acid, Powder
· » Giemsa Stain
· » Giemsa Stain, Stock Solution
· » Ginger Oil, FCC
· » Ginger Root Extract, 4:1, Powder
· » Ginger Root Extract, 5 % Gingerols
· » Ginger Root, Powder
· » Ginkgo Biloba, Standardized Extract, Powder
· » Ginseng, American, Extract, 10%
· » Ginseng, American, Extract, 5%, Powder
· » Ginseng, Korean, Powder
· » Ginseng, Korean, Standardized Extract, Powder
· » Ginseng, Siberian, Extract, 5:1, Powder
· » Ginseng, Siberian, Powder
· » Girard’s Reagent T
· » Gitoxin
· » Glass Wool
· » Gliadin
· » Gliclazide
· » Glipizide, USP
· » Glucomannan, Chinese, Powder
· » Glucomannan, Powder
· » Gluconolactone, FCC
· » Gluconolactone, USP
· » Glucosamine Sulfate Sodium
· » Glucose-6-phosphate Disodium Salt
· » Glutaraldehyde, 24% Aqueous Solution
· » Glutaric Acid, Reagent
· » Glutaric Anhydride
· » Glutaric Dialdehyde, 50% in Water
· » Glutarimide
· » Glutaronitrile
· » Glutathione Oxidized, Hydrate
· » Glutathione, Oxidized Disodium Salt
· » Gluten
· » Glyburide, USP
· » Glycerin Gel Loading Dye, 5X, Ultrapure
· » Glycerin, 50% (v/v) Solution
· » Glycerin, Natural, USP, EP, BP, JP
· » Glycerin, Reagent, ACS
· » Glycerin, Synthetic, FCC
· » Glycerin, Synthetic, USP, EP, BP, JP
· » Glycerol 2-Phosphate Disodium Salt Hydrate
· » Glycerol Formal
· » Glycerol Triarachidate
· » Glycerol Tridecanoate
· » Glycerol Trihexanoate
· » Glycerol-1 -allylether
· » Glycerolkinase
· » Glyceryl 1,3-Dipalmitate
· » Glyceryl Behenate
· » Glyceryl Monolaurate
· » Glyceryl Monooleate
· » Glyceryl Monostearate, Flake, Cosmetic Grade
· » Glyceryl Monostearate, Powder
· » Glyceryl Monostearate, Powder, Food Grade
· » Glyceryl Trielaidate
· » Glyceryl Triheptadecanote
· » Glyceryl Trimyristate
· » Glyceryl Trinonadecanoate
· » Glyceryl Trinonanoate
· » Glyceryl Triundecanoate
· » Glyceryl-mono-p-aminobenzoate
· » Glycidol
· » Glycinamide Hydrochloride, Biological Buffer
· » Glycine Anhydride
· » Glycine b-Naphthylamide Hydrochloride
· » Glycine Benzyl Ester Hydrochloride
· » Glycine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate
· » Glycine Ethyl Ester Hydrochloride
· » Glycine Ethyl Ester Phosphate Salt
· » Glycine Hydrochloride
· » Glycine Methyl Ester Hydrochloride
· » Glycine p-Nitroanilide
· » Glycine Sodium Salt, Hydrate
· » Glycine t-Butyl Ester Hydrochloride
· » Glycine Thymol Blue Sodium Salt
· » Glycine, 10% Solution
· » Glycine, 20% Solution
· » Glycine, FCC
· » Glycine, Reagent, ACS
· » Glycine, USP
· » Glycine-D-Alanine
· » Glycine-DL-Alanine
· » Glycine-DL-Aspartic Acid
· » Glycine-g-Aminobutyric Acid
· » Glycoaldehyde Dimer
· » Glycochenodeoxycholic Acid Sodium Salt
· » Glycocholic Acid Hydrate
· » Glycodeoxycholic Acid Monohydrate
· » Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt, Ultrapure
· » Glycogen
· » Glycogen, Powder
· » Glycolic Acid, 70%, High Purity
· » Glycolic Acid, 70%, Technical
· » Glycolic Acid, Crystal, Reagent
· » Glycopyrrolate, USP
· » Glycyl-D-leucine
· » Glycyl-D-threonine
· » Glycyl-D-valine
· » Glycyl-DL-leucine
· » Glycyl-DL-norleucine
· » Glycyl-DL-phenylalanine
· » Glycyl-DL-serine
· » Glycyl-DL-valine
· » Glycyl-L-alanine
· » Glycyl-L-aspartic Acid
· » Glycyl-L-glutamic Acid
· » Glycyl-L-glutamine Monohydrate
· » Glycyl-L-leucine
· » Glycyl-L-phenylalanine
· » Glycyl-L-proline
· » Glycyl-L-tryptophan, Monohydrate
· » Glycyl-L-tyrosine
· » Glycyl-L-tyrosine Amide Acetate Salt
· » Glycylglycine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate Salt
· » Glycylglycine Ethyl Ester Hydrochloride
· » Glycylglycine Hydrochloride
· » Glycylglycine, Biological Buffer
· » Glycylglycine, Ultrapure
· » Glycylglycyl-L-leucine
· » Glycylglycyl-L-tyrosine
· » Glycylglycyl-L-valine
· » Glycylglycylglycine
· » Glycylglycylglycylglycine
· » Glycyllycine Hydrochloride
· » Glycylmethionine
· » Glycylsarcosine
· » Glycyrrhizic Acid
· » Glycyrrhizic Acid Monoammonium Salt, Trihydrate
· » Glyoxal bis(Sodium Hydrogen Sulfite) Adduct, Hydrate
· » Glyoxal Dihydrate (Trimer)
· » Glyoxal, 40% in Water
· » Glyoxal-bis(2-hydroxyanil)
· » Glyoxylic Acid, 50% Aqueous Solution
· » Glyoxylic Acid, Monohydrate
· » Gold (I) Chloride
· » Gold (I) Cyanide
· » Gold (I) Iodide
· » Gold (III) Acetate
· » Gold (III) Bromide
· » Gold (III) Hydroxide
· » Gold (III) Oxide
· » Gold Atomic Absorption Standard
· » Gold Chloride, Reagent, ACS
· » Gold Metal, Foil, 0.127mm Thick
· » Gold Metal, Foil, 0.1mm Thick
· » Gold Metal, Foil, 0.25mm Thick
· » Gold Metal, Foil, 0.5mm Thick
· » Gold Metal, Foil, 1.0mm Thick
· » Gold Metal, Foil, 2.0mm Thick
· » Gold Metal, Powder, APS 0.8-1.5 Micron
· » Gold Metal, Rod, 3mm (0.1in) Diameter
· » Gold Metal, Rod, 6.35mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 0.0127mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 0.025mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 0.05mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 0.127mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 0.1mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 0.25mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 0.2mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 0.5mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 0.762mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 0.813mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 1.0mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 1.4 mm Diameter
· » Gold Metal, Wire, 2.0mm Diameter
· » Gold Potassium Cyanide, Powder
· » Gold Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Gold Sodium Thiomalate
· » Gold Telluride
· » Golden Seal Root, Powder
· » Goldenseal Extract, 10%, Powder
· » Gonadotropin, Pregnant Mare Serum
· » Gotu Kola Herb, Powder
· » Gramicidin D
· » Gramicidin, USP
· » Gramine
· » Granisetron Hydrochloride
· » Grape Flavor Concentrate, Colorless
· » Grape Flavor, Artificial
· » Grape Flavor, Concentrate
· » Grape Seed Extract, 95%, Powder
· » Grape Seed Oil
· » Grapefruit Extract, 40:1, Powder
· » Grapefruit Oil Flavor, Pink
· » Grapefruit Oil, Coldpressed, FCC
· » Graphite, Powder
· » Green Lipped Mussel, Powder
· » Green Pepper, Powder
· » Green Soap Tincture, USP
· » Green Soap, USP
· » Green Tea Extract, 4:1, Powder
· » Green Tea, Powder
· » Griffonia Seed, Powder
· » Griseofulvin, USP
· » Guaiac Gum
· » Guaiacol, Purified
· » Guaiacolsulfonic Acid Potassium Salt
· » Guaiacwood Oil
· » Guaiazulene
· » Guaifenesin, USP
· » Guanabenz Acetate
· » Guanabenz Acetate, USP
· » Guanethidine Monosulfate, USP
· » Guanidine Carbonate, Reagent
· » Guanidine Hydrochloride, 8 M Solution
· » Guanidine Hydrochloride, Practical
· » Guanidine Hydrochloride, Reagent
· » Guanidine Nitrate
· » Guanidine Thiocyanate
· » Guanidine Thiocyanate, Reagent
· » Guanidinoacetic Acid
· » Guanine Hemisulfate
· » Guanine Hydrochloride
· » Guanine, Reagent
· » Guanosine 5′-Diphosphate, Sodium Salt
· » Guanosine 5′-Triphosphate Disodium Salt, Hydrate
· » Guanosine 5′-Triphosphate, Sodium Salt
· » Guanosine, Reagent
· » Guanosine-3′,5′-cyclic Monophosphate Sodium Salt
· » Guanosine-3′,5′-cyclic-monophosphorothioate Rp-Isomer Sodium Salt
· » Guanosine-3′,5′-cyclic-monophosphothioate Sp-Isomer Sodium Salt
· » Guanosine-5′-monophosphate Disodium Salt
· » Guar Gum, FCC
· » Guar Gum, NF
· » Guarana Extract, 22% Caffeine, Powder
· » Guarana Extract, 30% Caffeine, Powder
· » Guarana Extract, 8% Caffeine, Powder
· » Guarana Extract, Powder
· » Guarana, Powder
· » Guggul, Standard Extract, 10%, Powder
· » Guggul, Standard Extract, 10:1, Powder
· » Gum Accroides
· » Gurjon Balsam Oil
· » Gymnema Sylvestre Extract, 5:1, Powder
· » Gymnema Sylvestre, Powder
· » L(+)-Galactonic Acid g-Lactone
· » L(-)-Glucose
· » L-(-)-Galactose
· » L-Glutamic Acid
· » L-Glutamic Acid 1 -(4-Nitroanilide)
· » L-Glutamic Acid Amide
· » L-Glutamic Acid Ammonium Salt
· » L-Glutamic Acid Di-t-butyl Ester Hydrochloride
· » L-Glutamic Acid Diethyl Ester Hydrochloride
· » L-Glutamic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride
· » L-Glutamic Acid gamma-(beta-Naphthylamide)
· » L-Glutamic Acid gamma-Ethyl Ester
· » L-Glutamic Acid gamma-Methyl Ester
· » L-Glutamic Acid Hydrochloride
· » L-Glutamic Acid Hydrochloride, FCC
· » L-Glutamic Acid Monopotassium Salt
· » L-Glutamic Acid Monopotassium Salt, FCC
· » L-Glutamic Acid Monosodium Salt
· » L-Glutamic Acid Monosodium Salt, FCC
· » L-Glutamic Acid Monosodium Salt, NF
· » L-Glutamic Acid, FCC
· » L-Glutamine
· » L-Glutamine t-Butyl Ester Hydrochloride
· » L-Glutamine, FCC
· » L-Glutathione Oxidized
· » L-Glutathione Reduced Form
· » L-Gulono-1,4-lactone
· » Methocarbamol
· » N-(2′-Guanidinoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide Dihydrochloride
· » N-Glutaryl-L-phenylalanine p-Nitroanilide
· » N-Glycyl-L-valine
· » Poly(ethylene glycol) tetrahydrofurfuryl ether
· » rac-Glycerol 1 -Myristate


گروه H

» (+)-(۱R,2R,5R)-2-Hydroxy-3-pinanone
· » (۱R,9S)-(-)-beta-Hydrastine
· » (۲-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
· » (۲-Hydroxypropyl)-g-cyclodextrin
· » (R)-(-)-2-Heptanol
· » (±)-۲-Hydroxyoctanoic Acid
· » (±)-۳-Hydroxybutyric Acid
· » (±)-Hesperetin
· » ۱′-Hydroxy-2′-acetonaphthone
· » ۱,۱,۱,۳,۳,۳-Hexafluoro-2-propanol, Reagent
· » ۱,۲,۳,۴,۵,۶-Hexachlorocyclohexane gamma-Isomer
· » ۱,۲,۳-Heptanetriol
· » ۱,۶-Hexanediamine, 70% Solution in Water
· » ۱,۶-Hexanediamine, Reagent
· » ۱,۶-Hexanediol
· » ۱,۶-Hexanedithiol
· » ۱ -(۲-Hydroxyethyl)piperizine
· » ۱ -(۴-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol, Photographic Grade
· » ۱ -(Heptafluorobutyryl)imidazole
· » ۱ -Heptadecanol
· » ۱ -Heptanesulfonic Acid Sodium Salt
· » ۱ -Heptanol, Reagent
· » ۱ -Heptene
· » ۱ -Heptyne
· » ۱ -Hexadecanesulfonic Acid Sodium Salt
· » ۱ -Hexadecene
· » ۱ -Hexanesulfonic Acid Sodium Salt, Monohydrate
· » ۱ -Hexanol, Purified
· » ۱ -Hexene, Reagent
· » ۱ -Hexyne
· » ۱ -Hydroxy-2-methoxy-4-ethyl Benzene
· » ۱ -Hydroxy-2-oxo-3-(3-aminopropyl)-3-isopropyl-1 -triazene
· » ۱ -Hydroxy-2-oxo-3-(N-3-methyl-aminopropyl)-3-methyl-1 -triazene
· » ۱ -Hydroxy-2-oxo-3-(N-ethyl-2-aminoethyl)-3-ethyl-1 -triazene
· » ۱ -Hydroxybenzotriazole
· » ۱ -Hydroxybenzotriazole, Hydrate
· » ۱ -Hydroxychlorodiene Hemisuccinate
· » ۱ -Hydroxypyridine-2-thione, Sodium Salt
· » ۱ -O-Hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
· » ۱۱alpha-Hydroxyprogesterone
· » ۱۱alpha-Hydroxyprogesterone Acetate
· » ۱۱alpha-Hydroxyprogesterone Tosylate
· » ۱۲-Hydroxydodecanoic Acid
· » ۱۲-Hydroxyoctadecanoic Acid
· » ۱۲-Hydroxystearyl Alcohol (Semisynthetic)
· » ۱۵-Hydroxypentadecanoic Acid
· » ۱۶-Hexadecanolide
· » ۱۶-Hydroxyhexadecanoic Acid
· » ۱۷-alpha-Hydroxypregnenolone
· » ۱۷alpha-Hydroxypregnenolone 3,17-Diacetate
· » ۱۷alpha-Hydroxypregnenolone 3-Acetate
· » ۱۷alpha-Hyroxyprogesterone
· » ۲′-Hydroxyacetophenone
· » ۲′-Hydroxyflavanone
· » ۲,۲,۴,۴,۶,۸,۸-Heptamethylnonane
· » ۲,۳-Hexanedione
· » ۲,۴-Hexadiyne-1,6-diol
· » ۲,۵-Hexanedione
· » ۲-(۲-Hydroxyethyl)pyridine
· » ۲-Heptanol
· » ۲-Heptanone
· » ۲-Hexanol
· » ۲-Hexanone
· » ۲-Hexyne
· » ۲-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride
· » ۲-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
· » ۲-Hydroxy-1 -(2-hydroxy-4-sulfo-1 -naphthylazo)-3-naphthoic Acid
· » ۲-Hydroxy-2-methylbutyric Acid
· » ۲-Hydroxy-5-nitrophenyl Sulfate Dipotassium Salt
· » ۲-Hydroxy-9-fluorenone
· » ۲-Hydroxybenzimidazole
· » ۲-Hydroxybenzyl Alcohol
· » ۲-Hydroxyethyl Methacrylate
· » ۲-Hydroxyethylhydrazine
· » ۲-Hydroxyhippuric Acid
· » ۲-Hydroxyisobutyric Acid Methylester
· » ۲-Hydroxypyridine
· » ۲-Hydroxyquinoline
· » ۲-[N-(2-Hydroxyethyl)-N-(4-methoxybenzenesulfonyl)]amino-N-(4-chlorocinnamyl)-Nmethylbenzylamine
· » ۲۱ -Hydroxypregnenolone
· » ۳′-Hydroxyacetophenone
· » ۳,۴-Hexanedione
· » ۳-(۵′-Hydroxymethyl-2′-furyl)-1 -benzylindazole
· » ۳-(p-Hydroxyphenyl)propionic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
· » ۳-Heptanol
· » ۳-Heptanone
· » ۳-Hexadecanone
· » ۳-Hexanol
· » ۳-Hexanone
· » ۳-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
· » ۳-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic Acid
· » ۳-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic Acid
· » ۳-Hydroxy-2-naphthoic Acid Hydrazide
· » ۳-Hydroxy-2-nitropyridine
· » ۳-Hydroxy-3-methylglutaric Acid
· » ۳-Hydroxy-4-methoxymandelic Acid
· » ۳-Hydroxy-4-methoxyphenethylamine Hydrochloride
· » ۳-Hydroxyanthranilic Acid
· » ۳-Hydroxybenzaldehyde
· » ۳-Hydroxybenzyl Alcohol
· » ۳-Hydroxybenzylhydrazine Dihydrochloride
· » ۳-Hydroxyflavone
· » ۳-Hydroxyphenylacetic Acid
· » ۳-Hydroxypicolinic Acid
· » ۳-Hydroxypyridine
· » ۴′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone
· » ۴′-Hydroxyacetophenone
· » ۴′-Hydroxyflavanone
· » ۴,۷,۱۳,۱۶,۲۱,۲۴-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
· » ۴-(Hydroxymercury)benzoic Acid Sodium Salt
· » ۴-(Hydroxymethyl)benzoic Acid
· » ۴-Heptanone
· » ۴-Hexylresorcinol, Powder
· » ۴-Hydrazinobenzoic Acid
· » ۴-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride
· » ۴-Hydroxy-1 -phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine
· » ۴-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
· » ۴-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
· » ۴-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
· » ۴-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid, Reagent
· » ۴-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
· » ۴-Hydroxy-3-nitrobenzoic Acid
· » ۴-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid
· » ۴-Hydroxy-6-mercaptopyrazolo[3,4-d]pyrimidine
· » ۴-Hydroxy-7-methoxycoumarin
· » ۴-Hydroxy-TEMPO
· » ۴-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic Acid
· » ۴-Hydroxybenzaldehyde
· » ۴-Hydroxybenzyl Alcohol
· » ۴-Hydroxybenzyl Cyanide
· » ۴-Hydroxycoumarin
· » ۴-Hydroxydiphenylmethane
· » ۴-Hydroxyindole
· » ۴-Hydroxyisophthalic Acid
· » ۴-Hydroxymethylimidazole Hydrochloride
· » ۴-Hydroxyphenylacetamide
· » ۴-Hydroxyphenylacetic Acid
· » ۴-Hydroxypiperidine
· » ۴-Hydroxypyridine
· » ۴-Hydroxyquinoline
· » ۴-n-Hexyloxybenzaldehyde
· » ۵-delta-Hydroxybutylhydantoin
· » ۵-Hexen-2-one
· » ۵-Hexylglutathione
· » ۵-Hexynoic Acid
· » ۵-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
· » ۵-Hydroxy-2-indolecarboxylic Acid
· » ۵-Hydroxy-5-methylhydantoin
· » ۵-Hydroxy-DL-lysine Hydrochloride
· » ۵-Hydroxy-DL-tryptophan
· » ۵-Hydroxy-L-tryptophan
· » ۵-Hydroxydopamine Hydrochloride
· » ۵-Hydroxyflavone
· » ۵-Hydroxyhydantoin
· » ۵-Hydroxyindole-3-acetic Acid
· » ۵-Hydroxyindole-3-acetic Acid (Dicyclohexylammonium) Salt
· » ۵-Hydroxyisophthalic Acid
· » ۵-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
· » ۶′-Hydroxyflavanone
· » ۶-Hydroxydopamine Hydrobromide
· » ۶-Hydroxyflavone
· » ۶-Hydroxynicotinic Acid
· » ۶-Hydroxyquinoline
· » ۶-Hydroxytropinone
· » ۷-(۲-Hydroxyethyl)theophylline
· » ۷-(beta-Hydroxypropyl)theophylline
· » ۷-Hydroxy-4-methylcoumarin
· » ۷-Hydroxycoumarin
· » ۷-Hydroxycoumarin-4-acetic Acid
· » ۷-Hydroxyflavone
· » ۷-Hydroxyquinoline
· » ۸-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Trisodium Salt
· » ۸-Hydroxyquinaldine
· » ۸-Hydroxyquinoline Copper Salt
· » ۸-Hydroxyquinoline Sulfate, Reagent
· » ۸-Hydroxyquinoline TS
· » ۸-Hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid, Monohydrate
· » ۸-Quinolinol, Crystal, Reagent, ACS
· » a-Humulene
· » alpha-Hexylcinnamic Aldehyde
· » alpha-Hydroxyfarnesylphosphonic Acid
· » alpha-Hydroxyisobutyric Acid
· » Aluminum Oxide, Plain, Granules
· » Cetyltrimethylammonium Bromide, Ultrapure
· » cis-2-Hexen-1 -ol
· » cis-2-Hexene
· » cis-3-Hexen-1 -ol
· » cis-4-Hydroxy-D-proline
· » cis-4-Hydroxy-L-proline
· » D-(–)-p-Hydroxyphenylglycine
· » D-Histidine
· » D-Histidine Hydrochloride, Monohydrate
· » D-Homocysteic Acid
· » D-Homoserine
· » Diluted Hydrochloric Acid, 10% (w/v), NF
· » DL-1 ,2-Hexanediol
· » DL-3-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt
· » DL-4-Hydroxymandelic Acid Monohydrate
· » DL-Histidine
· » DL-Histidine Hydrochloride, Monohydrate
· » DL-Homocystein Thiolactone
· » DL-Homocysteine
· » DL-Homocystine
· » DL-Homoserine
· » DL-Homotryptophan
· » DL-p-Hydroxyphenyllactic Acid
· » gamma-Hexalactone
· » Hafnium Atomic Absorption Standard
· » Hafnium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Haine’s Reagent Solution
· » Halazone
· » Haloperidol, USP
· » Harmaline
· » Harmaline Hydrochloride Dihydrate
· » Harmane
· » Harmine Hydrochloride
· » Hawthorn Leaf Extract, 2%, Powder
· » Hayem Diluting Fluid
· » HBTU
· » Heart Extract A1
· » Heart Extract Paste
· » Hecogenin
· » Hecogenin Acetate
· » Hematein
· » Hematein
· » Hematin
· » Hematoporphyrin
· » Hematoporphyrin Dihydrochloride
· » Hematoxylin
· » Hematoxylin, Harris Solution
· » Hemin, Bovine, Crystal
· » Hemoglobin Powder, Bovine
· » Heneicosanoic Acid
· » Heneicosanol
· » Heparin Ammonium Salt
· » Heparin Lithium Salt
· » Heparin Sodium, Powder
· » HEPES Potassium Salt, Biological Buffer
· » HEPES Sodium Salt, Biological Buffer, High Purity
· » HEPES, 1 M Solution
· » HEPES, 1 M Sterile Solution in Saline (0.9%)
· » HEPES, Biological Buffer
· » HEPES, Hemisodium Salt, Biological Buffer
· » HEPPS, Biological Buffer
· » HEPPSO
· » HEPPSO Sodium Salt
· » Heptadecane
· » Heptadecanoic Acid
· » Heptaethylene Glycol Monododecyl Ether
· » Heptafluorobutyric Acid
· » Heptafluorobutyric Anhydride
· » Heptakis(2,3,6-tri-O-acetyl)-beta-cyclodextrin
· » Heptakis(2,3,6-tri-O-benzoyl)-beta-cyclodextrin
· » Heptakis(2,3,6-tri-O-ethyl)-beta-cyclodextrin
· » Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-beta-cyclodextrin
· » Heptaldehyde
· » Heptaminol Hydrochloride
· » Heptane, Anhydrous
· » Heptane, Practical
· » Heptane, Reagent
· » Heptanoic Acid
· » Heptanoyl Chloride
· » Heptyl beta-D-Thioglucopyranoside
· » Heptylbromide
· » Herbimycin A
· » Hesperidin, Powder
· » Hexachlorobenzene
· » Hexachlorophene, USP
· » Hexachloropropene
· » Hexacosane
· » Hexacosanoic Acid
· » Hexadecane, Reagent
· » Hexadecyltrimethylammonium Chloride
· » Hexadecyltrimethylammonium Hydroxide, 10% Aqueous Solution
· » Hexadecyltrimethylammonium Hydroxide, 25% Solution in Methanol
· » Hexadecyltrimethylammonium Hydroxide, Titrant, 0.5 M Solution in Water
· » Hexadimethrine Bromide
· » Hexaethylene Glycol Monododecyl Ether
· » Hexafluoroacetylacetone
· » Hexafluorobenzene
· » Hexamethonium Bromide, Hydrate
· » Hexamethonium Chloride
· » Hexamethylcyclotrisiloxane
· » Hexamethyldisilazane, Electronic/Cleanroom Grade
· » Hexamethyldisilazane, Reagent
· » Hexamethyldisiloxane
· » Hexamethylene Diisocyanate
· » Hexamethyleneimine
· » Hexamethylphosphoramide
· » Hexamethylphosphorous Triamide
· » Hexaminecobalt (III) Chloride
· » Hexanal
· » Hexanes, Practical
· » Hexanes, Reagent, ACS
· » Hexanoic Acid Sodium Salt
· » Hexanoic Acid, Reagent
· » Hexanoic Anhydride
· » Hexanophenone
· » Hexatriacontane
· » Hexestrol
· » Hexyl Acetate
· » Hexyl beta-D-Glucopyranoside
· » Hexyl beta-D-Thioglucopyranoside
· » Hexyl Nicotinate
· » Hexylamine
· » Hexylamines
· » Hexylene Glycol, Reagent
· » Hibiscus Flower, Powder
· » Hide-Remazol Brilliant Blue R
· » Hippuric Acid Ammonium Salt
· » Hippuric Acid Sodium Salt
· » Hippuric Acid, Reagent
· » Hippuryl-DL-phenyllactic Acid
· » Hippuryl-L-Arginine
· » Hippuryl-L-lysine
· » Hippuryl-L-phenylalanine
· » Hippurylglycylglycine
· » Histamine Dihydrochloride, Reagent
· » Histamine Diphosphate Salt
· » Histamine Phosphate
· » Histamine Phosphate, USP
· » Histamine, Reagent
· » Hoechst 33258
· » Hoechst 33342
· » Holmium (III) Oxide
· » Holmium Atomic Absorption Standard
· » Holmium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Homatropine Hydrobromide, Crystal, USP
· » Homatropine Methylbromide, USP
· » Homogentisic Acid
· » Homoharringtonine
· » Homophthalic Acid
· » Homosalate
· » Homotaurine
· » Homovanillic Acid
· » Homovanillyl Alcohol
· » Homoveratric Acid
· » Homoveratronitrile
· » Hopkins-Cole Reagent Solution, Benedict’s Modification
· » Hops Oil, FCC
· » Horehound Flavor
· » Horse Chestnut Extract, 4:1, Powder
· » Hoshida’s Reagent Solution
· » Hoyer’s Ammonium Carminate Solution
· » Hyaluronic Acid
· » Hyaluronic Acid Sodium Salt
· » Hyaluronidase, BP
· » Hybridization Cocktails, 0% Formamide
· » Hybridization Cocktails, 45% Formamide
· » Hybridization Cocktails, 50% Formamide
· » Hydantoin
· » Hydralazine Hydrochloride
· » Hydralazine Hydrochloride, USP
· » Hydrangea Root, Powder
· » Hydrazine Dihydrochloride, Reagent
· » Hydrazine Hydrate, Technical
· » Hydrazine Standard, Solution
· » Hydrazine Sulfate, Crystal, Reagent, ACS
· » Hydrindantin Hydrate
· » Hydrobromic Acid, 33% Solution in Acetic Acid, Technical
· » Hydrobromic Acid, 48%, Reagent, ACS
· » Hydrobromic Acid, 48%, Technical
· » Hydrochloric Acid, 0.01 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.02 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.025 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.03 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.04 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.05 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.05 N Solution in Methanol
· » Hydrochloric Acid, 0.06 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.1 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.1 N Solution in Isopropyl Alcohol
· » Hydrochloric Acid, 0.1142 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.12 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.176 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.1782 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.2 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.2 N Solution in Isopropanol
· » Hydrochloric Acid, 0.25 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.3 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.5 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.5% (1+199) Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.500 N Solution in Isopropyl Alcohol
· » Hydrochloric Acid, 0.5165 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.6 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.8 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 1% (v/v) Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 1.0 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 1.5 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 10% (w/v) Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 10.0 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 12.5% Solution
· » Hydrochloric Acid, 14.3% (1+6) Solution
· » Hydrochloric Acid, 15% (v/v) Solution
· » Hydrochloric Acid, 2% (1+49) Solution
· » Hydrochloric Acid, 2.0 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 2.5 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 20% (v/v) Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 20° Bé, Technical
· » Hydrochloric Acid, 25% (v/v) Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 3% (3+97) Solution
· » Hydrochloric Acid, 30% (v/v) Solution
· » Hydrochloric Acid, 33.3% (1+2) Solution
· » Hydrochloric Acid, 37%, Electronic/Cleanroom Grade
· » Hydrochloric Acid, 37%, FCC
· » Hydrochloric Acid, 37%, NF
· » Hydrochloric Acid, 4.17% (1+23) Solution
· » Hydrochloric Acid, 40% (v/v) Solution
· » Hydrochloric Acid, 5% (1+19) Solution
· » Hydrochloric Acid, 5.0 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 50% (v/v) Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 6.0 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 6.25 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 7% Solution
· » Hydrochloric Acid, 7.0 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 8 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 9.09% (1+10) Solution
· » Hydrochloric Acid, Distilled
· » Hydrochloric Acid, Half-Normal (0.5 N) in Methanol
· » Hydrochloric Acid, Reagent, ACS
· » Hydrochlorothiazide
· » Hydrocinnamic Acid
· » Hydrocinnamoyl Chloride
· » Hydrocortisone Acetate, USP
· » Hydrocortisone Sodium Phosphate, USP
· » Hydrocortisone Sodium Succinate, USP
· » Hydrocortisone, USP
· » Hydroflumethiazide, USP
· » Hydrofluoric Acid, 48%, Reagent, ACS
· » Hydrofluoric Acid, 48-52%, Technical
· » Hydrofluoric Acid, 49%, Electronic/Cleanroom Grade
· » Hydrofluoric Acid, 70%, Technical
· » Hydrogen Bromide, 33% Solution in Acetic Acid
· » Hydrogen Fluoride-Pyridine
· » Hydrogen Hexachloroiridate(IV) Hexahydrate, Approx, 40% Iridium
· » Hydrogen Peroxide Topical Solution, 3% W/V, USP
· » Hydrogen Peroxide, 15% Solution, FCC
· » Hydrogen Peroxide, 3% Solution, Reagent
· » Hydrogen Peroxide, 30% Solution, Reagent, ACS
· » Hydrogen Peroxide, 35% Solution, FCC
· » Hydrogen Peroxide, 35% Solution, Technical
· » Hydrogen Peroxide, 4% Solution
· » Hydrogen Peroxide, 5% Solution
· » Hydrogen Peroxide, 50% Solution, Reagent
· » Hydroquinone Sulfonic Acid Potassium Salt, Purified
· » Hydroquinone, 1% Solution
· » Hydroquinone, Crystal
· » Hydroquinone, USP
· » Hydroxocobalamin, USP
· » Hydroxy Naphthol Blue Disodium Salt, Reagent, ACS
· » Hydroxychloroquine Sulfate, USP
· » Hydroxycitronellal
· » Hydroxyethyl Cellulose, 100 cps, NF
· » Hydroxyethyl Cellulose, 2000 cps, NF
· » Hydroxyethyl Cellulose, 3,400 cps
· » Hydroxyethyl Cellulose, 5,000 cps
· » Hydroxyethyl Cellulose, 5,000 cps, NF
· » Hydroxyguanidine Sulfate, Monohydrate
· » Hydroxylamine Hydrochloride TS
· » Hydroxylamine Hydrochloride, 10% (w/w) Aqueous Solution
· » Hydroxylamine Hydrochloride, 20% (w/v) Aqueous Solution, For Cadmium, APHA
· » Hydroxylamine Hydrochloride, 3% (w/v) Solution, ASTM for Calcium and Magnesium
· » Hydroxylamine Hydrochloride, 50% Aqueous Solution
· » Hydroxylamine Hydrochloride, Crystal, Reagent, ACS
· » Hydroxylamine Nitrate, Aqueous Solution
· » Hydroxylamine Phosphate Salt (3:1)
· » Hydroxylamine Sulfate, Crystal, Reagent
· » Hydroxylamine, Free Base, 50% Aqueous Solution
· » Hydroxylamine-O-sulfonic Acid
· » Hydroxyprogesterone Caproate, USP
· » Hydroxypropyl Cellulose, 150-400 cps, NF
· » Hydroxypropyl Cellulose, 4,000-6,500 cps, NF
· » Hydroxypropyl Cellulose, 75-100 cps, NF
· » Hydroxyquinoline, 2% (w/v) Solution
· » Hydroxyurea, USP
· » Hydroxyzine Hydrochloride, USP
· » Hydroxyzine Pamoate, USP
· » Hygromycin B
· » Hymenistatin
· » Hyodeoxycholic Acid
· » Hyodeoxycholic Acid Sodium Salt
· » Hyoscyamine Hydrobromide, USP
· » Hyoscyamine Sulfate, USP
· » Hyoscyamine, USP
· » Hypericin
· » Hypotaurine
· » Hypoxanthine
· » Hyssop Oil
· » L-(–)-alpha-Hydroxy-gamma-aminobutyric Acid
· » L-4-Hydroxyproline
· » L-alpha-Hydroxyglutaric Acid Zinc Salt
· » L-Histidine
· » L-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride
· » L-Histidine Monohydrochloride, Monohydrate
· » L-Histidine Monohydrochloride, Monohydrate, FCC
· » L-Histidine, FCC
· » L-Histidine, USP
· » L-Histidinol Dihydrochloride
· » L-Histidyl-L-alanine
· » L-Histidyl-L-leucine
· » L-Homoarginine Hydrochloride
· » L-Homocysteic Acid
· » L-Homocysteine Thiolactone Hydrochloride
· » L-Homocystine
· » L-Homoserine
· » L-Homoserine Lactone Hydrochloride
· » L-Hyoscyamine Hydrochloride
· » m-Hydroxybenzoic Acid
· » meso-Hydrobenzoin
· » N,N’-Hexamethylenebisacetamide
· » N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic Acid
· » N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic Acid Trisodium Salt, Hydrate
· » N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic Acid
·


گروه H1

» (+)-(۱R,2R,5R)-2-Hydroxy-3-pinanone
· » (۱R,9S)-(-)-beta-Hydrastine
· » (۲-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
· » (۲-Hydroxypropyl)-g-cyclodextrin
· » (R)-(-)-2-Heptanol
· » (±)-۲-Hydroxyoctanoic Acid
· » (±)-۳-Hydroxybutyric Acid
· » (±)-Hesperetin
· » ۱′-Hydroxy-2′-acetonaphthone
· » ۱,۱,۱,۳,۳,۳-Hexafluoro-2-propanol, Reagent
· » ۱,۲,۳,۴,۵,۶-Hexachlorocyclohexane gamma-Isomer
· » ۱,۲,۳-Heptanetriol
· » ۱,۶-Hexanediamine, 70% Solution in Water
· » ۱,۶-Hexanediamine, Reagent
· » ۱,۶-Hexanediol
· » ۱,۶-Hexanedithiol
· » ۱ -(۲-Hydroxyethyl)piperizine
· » ۱ -(۴-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol, Photographic Grade
· » ۱ -(Heptafluorobutyryl)imidazole
· » ۱ -Heptadecanol
· » ۱ -Heptanesulfonic Acid Sodium Salt
· » ۱ -Heptanol, Reagent
· » ۱ -Heptene
· » ۱ -Heptyne
· » ۱ -Hexadecanesulfonic Acid Sodium Salt
· » ۱ -Hexadecene
· » ۱ -Hexanesulfonic Acid Sodium Salt, Monohydrate
· » ۱ -Hexanol, Purified
· » ۱ -Hexene, Reagent
· » ۱ -Hexyne
· » ۱ -Hydroxy-2-methoxy-4-ethyl Benzene
· » ۱ -Hydroxy-2-oxo-3-(3-aminopropyl)-3-isopropyl-1 -triazene
· » ۱ -Hydroxy-2-oxo-3-(N-3-methyl-aminopropyl)-3-methyl-1 -triazene
· » ۱ -Hydroxy-2-oxo-3-(N-ethyl-2-aminoethyl)-3-ethyl-1 -triazene
· » ۱ -Hydroxybenzotriazole
· » ۱ -Hydroxybenzotriazole, Hydrate
· » ۱ -Hydroxychlorodiene Hemisuccinate
· » ۱ -Hydroxypyridine-2-thione, Sodium Salt
· » ۱ -O-Hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
· » ۱۱alpha-Hydroxyprogesterone
· » ۱۱alpha-Hydroxyprogesterone Acetate
· » ۱۱alpha-Hydroxyprogesterone Tosylate
· » ۱۲-Hydroxydodecanoic Acid
· » ۱۲-Hydroxyoctadecanoic Acid
· » ۱۲-Hydroxystearyl Alcohol (Semisynthetic)
· » ۱۵-Hydroxypentadecanoic Acid
· » ۱۶-Hexadecanolide
· » ۱۶-Hydroxyhexadecanoic Acid
· » ۱۷-alpha-Hydroxypregnenolone
· » ۱۷alpha-Hydroxypregnenolone 3,17-Diacetate
· » ۱۷alpha-Hydroxypregnenolone 3-Acetate
· » ۱۷alpha-Hyroxyprogesterone
· » ۲′-Hydroxyacetophenone
· » ۲′-Hydroxyflavanone
· » ۲,۲,۴,۴,۶,۸,۸-Heptamethylnonane
· » ۲,۳-Hexanedione
· » ۲,۴-Hexadiyne-1,6-diol
· » ۲,۵-Hexanedione
· » ۲-(۲-Hydroxyethyl)pyridine
· » ۲-Heptanol
· » ۲-Heptanone
· » ۲-Hexanol
· » ۲-Hexanone
· » ۲-Hexyne
· » ۲-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride
· » ۲-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
· » ۲-Hydroxy-1 -(2-hydroxy-4-sulfo-1 -naphthylazo)-3-naphthoic Acid
· » ۲-Hydroxy-2-methylbutyric Acid
· » ۲-Hydroxy-5-nitrophenyl Sulfate Dipotassium Salt
· » ۲-Hydroxy-9-fluorenone
· » ۲-Hydroxybenzimidazole
· » ۲-Hydroxybenzyl Alcohol
· » ۲-Hydroxyethyl Methacrylate
· » ۲-Hydroxyethylhydrazine
· » ۲-Hydroxyhippuric Acid
· » ۲-Hydroxyisobutyric Acid Methylester
· » ۲-Hydroxypyridine
· » ۲-Hydroxyquinoline
· » ۲-[N-(2-Hydroxyethyl)-N-(4-methoxybenzenesulfonyl)]amino-N-(4-chlorocinnamyl)-Nmethylbenzylamine
· » ۲۱ -Hydroxypregnenolone
· » ۳′-Hydroxyacetophenone
· » ۳,۴-Hexanedione
· » ۳-(۵′-Hydroxymethyl-2′-furyl)-1 -benzylindazole
· » ۳-(p-Hydroxyphenyl)propionic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
· » ۳-Heptanol
· » ۳-Heptanone
· » ۳-Hexadecanone
· » ۳-Hexanol
· » ۳-Hexanone
· » ۳-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
· » ۳-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic Acid
· » ۳-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic Acid
· » ۳-Hydroxy-2-naphthoic Acid Hydrazide
· » ۳-Hydroxy-2-nitropyridine
· » ۳-Hydroxy-3-methylglutaric Acid
· » ۳-Hydroxy-4-methoxymandelic Acid
· » ۳-Hydroxy-4-methoxyphenethylamine Hydrochloride
· » ۳-Hydroxyanthranilic Acid
· » ۳-Hydroxybenzaldehyde
· » ۳-Hydroxybenzyl Alcohol
· » ۳-Hydroxybenzylhydrazine Dihydrochloride
· » ۳-Hydroxyflavone
· » ۳-Hydroxyphenylacetic Acid
· » ۳-Hydroxypicolinic Acid
· » ۳-Hydroxypyridine
· » ۴′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone
· » ۴′-Hydroxyacetophenone
· » ۴′-Hydroxyflavanone
· » ۴,۷,۱۳,۱۶,۲۱,۲۴-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
· » ۴-(Hydroxymercury)benzoic Acid Sodium Salt
· » ۴-(Hydroxymethyl)benzoic Acid
· » ۴-Heptanone
· » ۴-Hexylresorcinol, Powder
· » ۴-Hydrazinobenzoic Acid
· » ۴-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride
· » ۴-Hydroxy-1 -phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine
· » ۴-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
· » ۴-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
· » ۴-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
· » ۴-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid, Reagent
· » ۴-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
· » ۴-Hydroxy-3-nitrobenzoic Acid
· » ۴-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid
· » ۴-Hydroxy-6-mercaptopyrazolo[3,4-d]pyrimidine
· » ۴-Hydroxy-7-methoxycoumarin
· » ۴-Hydroxy-TEMPO
· » ۴-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic Acid
· » ۴-Hydroxybenzaldehyde
· » ۴-Hydroxybenzyl Alcohol
· » ۴-Hydroxybenzyl Cyanide
· » ۴-Hydroxycoumarin
· » ۴-Hydroxydiphenylmethane
· » ۴-Hydroxyindole
· » ۴-Hydroxyisophthalic Acid
· » ۴-Hydroxymethylimidazole Hydrochloride
· » ۴-Hydroxyphenylacetamide
· » ۴-Hydroxyphenylacetic Acid
· » ۴-Hydroxypiperidine
· » ۴-Hydroxypyridine
· » ۴-Hydroxyquinoline
· » ۴-n-Hexyloxybenzaldehyde
· » ۵-delta-Hydroxybutylhydantoin
· » ۵-Hexen-2-one
· » ۵-Hexylglutathione
· » ۵-Hexynoic Acid
· » ۵-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
· » ۵-Hydroxy-2-indolecarboxylic Acid
· » ۵-Hydroxy-5-methylhydantoin
· » ۵-Hydroxy-DL-lysine Hydrochloride
· » ۵-Hydroxy-DL-tryptophan
· » ۵-Hydroxy-L-tryptophan
· » ۵-Hydroxydopamine Hydrochloride
· » ۵-Hydroxyflavone
· » ۵-Hydroxyhydantoin
· » ۵-Hydroxyindole-3-acetic Acid
· » ۵-Hydroxyindole-3-acetic Acid (Dicyclohexylammonium) Salt
· » ۵-Hydroxyisophthalic Acid
· » ۵-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
· » ۶′-Hydroxyflavanone
· » ۶-Hydroxydopamine Hydrobromide
· » ۶-Hydroxyflavone
· » ۶-Hydroxynicotinic Acid
· » ۶-Hydroxyquinoline
· » ۶-Hydroxytropinone
· » ۷-(۲-Hydroxyethyl)theophylline
· » ۷-(beta-Hydroxypropyl)theophylline
· » ۷-Hydroxy-4-methylcoumarin
· » ۷-Hydroxycoumarin
· » ۷-Hydroxycoumarin-4-acetic Acid
· » ۷-Hydroxyflavone
· » ۷-Hydroxyquinoline
· » ۸-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Trisodium Salt
· » ۸-Hydroxyquinaldine
· » ۸-Hydroxyquinoline Copper Salt
· » ۸-Hydroxyquinoline Sulfate, Reagent
· » ۸-Hydroxyquinoline TS
· » ۸-Hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid, Monohydrate
· » ۸-Quinolinol, Crystal, Reagent, ACS
· » a-Humulene
· » alpha-Hexylcinnamic Aldehyde
· » alpha-Hydroxyfarnesylphosphonic Acid
· » alpha-Hydroxyisobutyric Acid
· » Aluminum Oxide, Plain, Granules
· » Cetyltrimethylammonium Bromide, Ultrapure
· » cis-2-Hexen-1 -ol
· » cis-2-Hexene
· » cis-3-Hexen-1 -ol
· » cis-4-Hydroxy-D-proline
· » cis-4-Hydroxy-L-proline
· » D-(–)-p-Hydroxyphenylglycine
· » D-Histidine
· » D-Histidine Hydrochloride, Monohydrate
· » D-Homocysteic Acid
· » D-Homoserine
· » Diluted Hydrochloric Acid, 10% (w/v), NF
· » DL-1 ,2-Hexanediol
· » DL-3-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt
· » DL-4-Hydroxymandelic Acid Monohydrate
· » DL-Histidine
· » DL-Histidine Hydrochloride, Monohydrate
· » DL-Homocystein Thiolactone
· » DL-Homocysteine
· » DL-Homocystine
· » DL-Homoserine
· » DL-Homotryptophan
· » DL-p-Hydroxyphenyllactic Acid
· » gamma-Hexalactone
· » Hafnium Atomic Absorption Standard
· » Hafnium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Haine’s Reagent Solution
· » Halazone
· » Haloperidol, USP
· » Harmaline
· » Harmaline Hydrochloride Dihydrate
· » Harmane
· » Harmine Hydrochloride
· » Hawthorn Leaf Extract, 2%, Powder
· » Hayem Diluting Fluid
· » HBTU
· » Heart Extract A1
· » Heart Extract Paste
· » Hecogenin
· » Hecogenin Acetate
· » Hematein
· » Hematein
· » Hematin
· » Hematoporphyrin
· » Hematoporphyrin Dihydrochloride
· » Hematoxylin
· » Hematoxylin, Harris Solution
· » Hemin, Bovine, Crystal
· » Hemoglobin Powder, Bovine
· » Heneicosanoic Acid
· » Heneicosanol
· » Heparin Ammonium Salt
· » Heparin Lithium Salt
· » Heparin Sodium, Powder
· » HEPES Potassium Salt, Biological Buffer
· » HEPES Sodium Salt, Biological Buffer, High Purity
· » HEPES, 1 M Solution
· » HEPES, 1 M Sterile Solution in Saline (0.9%)
· » HEPES, Biological Buffer
· » HEPES, Hemisodium Salt, Biological Buffer
· » HEPPS, Biological Buffer
· » HEPPSO
· » HEPPSO Sodium Salt
· » Heptadecane
· » Heptadecanoic Acid
· » Heptaethylene Glycol Monododecyl Ether
· » Heptafluorobutyric Acid
· » Heptafluorobutyric Anhydride
· » Heptakis(2,3,6-tri-O-acetyl)-beta-cyclodextrin
· » Heptakis(2,3,6-tri-O-benzoyl)-beta-cyclodextrin
· » Heptakis(2,3,6-tri-O-ethyl)-beta-cyclodextrin
· » Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-beta-cyclodextrin
· » Heptaldehyde
· » Heptaminol Hydrochloride
· » Heptane, Anhydrous
· » Heptane, Practical
· » Heptane, Reagent
· » Heptanoic Acid
· » Heptanoyl Chloride
· » Heptyl beta-D-Thioglucopyranoside
· » Heptylbromide
· » Herbimycin A
· » Hesperidin, Powder
· » Hexachlorobenzene
· » Hexachlorophene, USP
· » Hexachloropropene
· » Hexacosane
· » Hexacosanoic Acid
· » Hexadecane, Reagent
· » Hexadecyltrimethylammonium Chloride
· » Hexadecyltrimethylammonium Hydroxide, 10% Aqueous Solution
· » Hexadecyltrimethylammonium Hydroxide, 25% Solution in Methanol
· » Hexadecyltrimethylammonium Hydroxide, Titrant, 0.5 M Solution in Water
· » Hexadimethrine Bromide
· » Hexaethylene Glycol Monododecyl Ether
· » Hexafluoroacetylacetone
· » Hexafluorobenzene
· » Hexamethonium Bromide, Hydrate
· » Hexamethonium Chloride
· » Hexamethylcyclotrisiloxane
· » Hexamethyldisilazane, Electronic/Cleanroom Grade
· » Hexamethyldisilazane, Reagent
· » Hexamethyldisiloxane
· » Hexamethylene Diisocyanate
· » Hexamethyleneimine
· » Hexamethylphosphoramide
· » Hexamethylphosphorous Triamide
· » Hexaminecobalt (III) Chloride
· » Hexanal
· » Hexanes, Practical
· » Hexanes, Reagent, ACS
· » Hexanoic Acid Sodium Salt
· » Hexanoic Acid, Reagent
· » Hexanoic Anhydride
· » Hexanophenone
· » Hexatriacontane
· » Hexestrol
· » Hexyl Acetate
· » Hexyl beta-D-Glucopyranoside
· » Hexyl beta-D-Thioglucopyranoside
· » Hexyl Nicotinate
· » Hexylamine
· » Hexylamines
· » Hexylene Glycol, Reagent
· » Hibiscus Flower, Powder
· » Hide-Remazol Brilliant Blue R
· » Hippuric Acid Ammonium Salt
· » Hippuric Acid Sodium Salt
· » Hippuric Acid, Reagent
· » Hippuryl-DL-phenyllactic Acid
· » Hippuryl-L-Arginine
· » Hippuryl-L-lysine
· » Hippuryl-L-phenylalanine
· » Hippurylglycylglycine
· » Histamine Dihydrochloride, Reagent
· » Histamine Diphosphate Salt
· » Histamine Phosphate
· » Histamine Phosphate, USP
· » Histamine, Reagent
· » Hoechst 33258
· » Hoechst 33342
· » Holmium (III) Oxide
· » Holmium Atomic Absorption Standard
· » Holmium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Homatropine Hydrobromide, Crystal, USP
· » Homatropine Methylbromide, USP
· » Homogentisic Acid
· » Homoharringtonine
· » Homophthalic Acid
· » Homosalate
· » Homotaurine
· » Homovanillic Acid
· » Homovanillyl Alcohol
· » Homoveratric Acid
· » Homoveratronitrile
· » Hopkins-Cole Reagent Solution, Benedict’s Modification
· » Hops Oil, FCC
· » Horehound Flavor
· » Horse Chestnut Extract, 4:1, Powder
· » Hoshida’s Reagent Solution
· » Hoyer’s Ammonium Carminate Solution
· » Hyaluronic Acid
· » Hyaluronic Acid Sodium Salt
· » Hyaluronidase, BP
· » Hybridization Cocktails, 0% Formamide
· » Hybridization Cocktails, 45% Formamide
· » Hybridization Cocktails, 50% Formamide
· » Hydantoin
· » Hydralazine Hydrochloride
· » Hydralazine Hydrochloride, USP
· » Hydrangea Root, Powder
· » Hydrazine Dihydrochloride, Reagent
· » Hydrazine Hydrate, Technical
· » Hydrazine Standard, Solution
· » Hydrazine Sulfate, Crystal, Reagent, ACS
· » Hydrindantin Hydrate
· » Hydrobromic Acid, 33% Solution in Acetic Acid, Technical
· » Hydrobromic Acid, 48%, Reagent, ACS
· » Hydrobromic Acid, 48%, Technical
· » Hydrochloric Acid, 0.01 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.02 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.025 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.03 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.04 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.05 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.05 N Solution in Methanol
· » Hydrochloric Acid, 0.06 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.1 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.1 N Solution in Isopropyl Alcohol
· » Hydrochloric Acid, 0.1142 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.12 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.176 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.1782 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.2 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.2 N Solution in Isopropanol
· » Hydrochloric Acid, 0.25 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.3 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.5 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.5% (1+199) Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.500 N Solution in Isopropyl Alcohol
· » Hydrochloric Acid, 0.5165 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.6 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 0.8 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 1% (v/v) Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 1.0 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 1.5 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 10% (w/v) Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 10.0 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 12.5% Solution
· » Hydrochloric Acid, 14.3% (1+6) Solution
· » Hydrochloric Acid, 15% (v/v) Solution
· » Hydrochloric Acid, 2% (1+49) Solution
· » Hydrochloric Acid, 2.0 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 2.5 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 20% (v/v) Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 20° Bé, Technical
· » Hydrochloric Acid, 25% (v/v) Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 3% (3+97) Solution
· » Hydrochloric Acid, 30% (v/v) Solution
· » Hydrochloric Acid, 33.3% (1+2) Solution
· » Hydrochloric Acid, 37%, Electronic/Cleanroom Grade
· » Hydrochloric Acid, 37%, FCC
· » Hydrochloric Acid, 37%, NF
· » Hydrochloric Acid, 4.17% (1+23) Solution
· » Hydrochloric Acid, 40% (v/v) Solution
· » Hydrochloric Acid, 5% (1+19) Solution
· » Hydrochloric Acid, 5.0 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 50% (v/v) Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 6.0 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 6.25 N Aqueous Solution
· » Hydrochloric Acid, 7% Solution
· » Hydrochloric Acid, 7.0 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 8 N Solution
· » Hydrochloric Acid, 9.09% (1+10) Solution
· » Hydrochloric Acid, Distilled
· » Hydrochloric Acid, Half-Normal (0.5 N) in Methanol
· » Hydrochloric Acid, Reagent, ACS
· » Hydrochlorothiazide
· » Hydrocinnamic Acid
· » Hydrocinnamoyl Chloride
· » Hydrocortisone Acetate, USP
· » Hydrocortisone Sodium Phosphate, USP
· » Hydrocortisone Sodium Succinate, USP
· » Hydrocortisone, USP
· » Hydroflumethiazide, USP
· » Hydrofluoric Acid, 48%, Reagent, ACS
· » Hydrofluoric Acid, 48-52%, Technical
· » Hydrofluoric Acid, 49%, Electronic/Cleanroom Grade
· » Hydrofluoric Acid, 70%, Technical
· » Hydrogen Bromide, 33% Solution in Acetic Acid
· » Hydrogen Fluoride-Pyridine
· » Hydrogen Hexachloroiridate(IV) Hexahydrate, Approx, 40% Iridium
· » Hydrogen Peroxide Topical Solution, 3% W/V, USP
· » Hydrogen Peroxide, 15% Solution, FCC
· » Hydrogen Peroxide, 3% Solution, Reagent
· » Hydrogen Peroxide, 30% Solution, Reagent, ACS
· » Hydrogen Peroxide, 35% Solution, FCC
· » Hydrogen Peroxide, 35% Solution, Technical
· » Hydrogen Peroxide, 4% Solution
· » Hydrogen Peroxide, 5% Solution
· » Hydrogen Peroxide, 50% Solution, Reagent
· » Hydroquinone Sulfonic Acid Potassium Salt, Purified
· » Hydroquinone, 1% Solution
· » Hydroquinone, Crystal
· » Hydroquinone, USP
· » Hydroxocobalamin, USP
· » Hydroxy Naphthol Blue Disodium Salt, Reagent, ACS
· » Hydroxychloroquine Sulfate, USP
· » Hydroxycitronellal
· » Hydroxyethyl Cellulose, 100 cps, NF
· » Hydroxyethyl Cellulose, 2000 cps, NF
· » Hydroxyethyl Cellulose, 3,400 cps
· » Hydroxyethyl Cellulose, 5,000 cps
· » Hydroxyethyl Cellulose, 5,000 cps, NF
· » Hydroxyguanidine Sulfate, Monohydrate
· » Hydroxylamine Hydrochloride TS
· » Hydroxylamine Hydrochloride, 10% (w/w) Aqueous Solution
· » Hydroxylamine Hydrochloride, 20% (w/v) Aqueous Solution, For Cadmium, APHA
· » Hydroxylamine Hydrochloride, 3% (w/v) Solution, ASTM for Calcium and Magnesium
· » Hydroxylamine Hydrochloride, 50% Aqueous Solution
· » Hydroxylamine Hydrochloride, Crystal, Reagent, ACS
· » Hydroxylamine Nitrate, Aqueous Solution
· » Hydroxylamine Phosphate Salt (3:1)
· » Hydroxylamine Sulfate, Crystal, Reagent
· » Hydroxylamine, Free Base, 50% Aqueous Solution
· » Hydroxylamine-O-sulfonic Acid
· » Hydroxyprogesterone Caproate, USP
· » Hydroxypropyl Cellulose, 150-400 cps, NF
· » Hydroxypropyl Cellulose, 4,000-6,500 cps, NF
· » Hydroxypropyl Cellulose, 75-100 cps, NF
· » Hydroxyquinoline, 2% (w/v) Solution
· » Hydroxyurea, USP
· » Hydroxyzine Hydrochloride, USP
· » Hydroxyzine Pamoate, USP
· » Hygromycin B
· » Hymenistatin
· » Hyodeoxycholic Acid
· » Hyodeoxycholic Acid Sodium Salt
· » Hyoscyamine Hydrobromide, USP
· » Hyoscyamine Sulfate, USP
· » Hyoscyamine, USP
· » Hypericin
· » Hypotaurine
· » Hypoxanthine
· » Hyssop Oil
· » L-(–)-alpha-Hydroxy-gamma-aminobutyric Acid
· » L-4-Hydroxyproline
· » L-alpha-Hydroxyglutaric Acid Zinc Salt
· » L-Histidine
· » L-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride
· » L-Histidine Monohydrochloride, Monohydrate
· » L-Histidine Monohydrochloride, Monohydrate, FCC
· » L-Histidine, FCC
· » L-Histidine, USP
· » L-Histidinol Dihydrochloride
· » L-Histidyl-L-alanine
· » L-Histidyl-L-leucine
· » L-Homoarginine Hydrochloride
· » L-Homocysteic Acid
· » L-Homocysteine Thiolactone Hydrochloride
· » L-Homocystine
· » L-Homoserine
· » L-Homoserine Lactone Hydrochloride
· » L-Hyoscyamine Hydrochloride
· » m-Hydroxybenzoic Acid
· » meso-Hydrobenzoin
· » N,N’-Hexamethylenebisacetamide
· » N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic Acid
· » N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic Acid Trisodium Salt, Hydrate
· » N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic Acid
·


گروه I

(+)-Isobutyl D-Lactate
· » (-)-Isoproterenol Hemisulfate
· » (-)-Isoproterenol Hydrochloride
· » (۱R)-(+)-Isomenthol
· » (±)-Ibotenic Acid
· » ۱,۵-Isoquinolinediol
· » ۱ -Indanone
· » ۱ -Iodobutane
· » ۱ -Iodododecane
· » ۱ -Iodopropane
· » ۱ -Isoquinolinol
· » ۲′,۳′-O-Isopropylideneadenosine
· » ۲′,۳′-O-Isopropylideneguanosine
· » ۲′,۳′-O-Isopropylideneinosine
· » ۲′,۳′-O-Isopropylideneuridine
· » ۲-Imidazolidinethione
· » ۲-Iminopiperidine Hydrochloride
· » ۲-Iminothiolane Hydrochloride
· » ۲-Iodoacetamide, Crystal
· » ۲-Iodobenzenesulfonyl Chloride
· » ۲-Iodobenzoic Acid
· » ۲-Iodoethanol
· » ۲-Iodopropane
· » ۲-Iodothiophene
· » ۲-Isobutyl Thiazole
· » ۲-Isopropylphenol
· » ۳-Indoleacrylic Acid
· » ۳-Iodo-L-tyrosine
· » ۳-Iodobenzylamine Hydrochloride
· » ۳-Iodopropionic Acid
· » ۳-Iodotoluene
· » ۳-Isobutyl-1 -methylxanthine
· » ۴,۵-Imidazoledicarboxylic Acid
· » ۴-Imidazoleacetic Acid Hydrochloride
· » ۴-Iodoaniline
· » ۴-Iodophenol
· » ۵-Iodo-2′-deoxycytidine
· » ۵-Iodo-2′-deoxyuridine, High Purity
· » ۵-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
· » ۵-Iodoacetamido Fluorescein
· » ۵-Iodocytosine
· » ۵-Iodoorotic Acid
· » ۵-Iodouracil
· » ۵-Iodouridine
· » alpha-Ionone
· » alpha-Isonitrosopropiophenone
· » beta-Ionone, Synthetic
· » D-allo-Isoleucine
· » D-Isoleucine
· » DL-Indole-3-lactic Acid
· » DL-Isocitric Acid Trisodium Salt, Hydrate
· » DL-Isoleucine, 99%
· » DL-Isoserine
· » Ibuprofen Sodium Salt
· » Ibuprofen, USP
· » Ichthammol, USP
· » Idebenone
· » Idoxuridine, USP
· » Igepal® CA-630
· » Igepal®, CA-210
· » Igepal®, CA-520
· » Igepal®, CA-720
· » Igepal®, CO-210
· » Igepal®, CO-520
· » Igepal®, CO-720
· » Igepal®, CO-890
· » Igepal®, CO-990
· » Ilimaquinone
· » Imidazole Hydrochloride
· » Imidazole, Reagent
· » Imidurea, NF
· » Iminodiacetic Acid
· » Iminodiacetic Acid Disodium Salt, Monohydrate
· » Iminostilbene
· » Imipramine Hydrochloride, USP
· » Immersion Oil
· » Immersion Oil, 1,250 CS
· » Immersion Oil, 21,000 CS
· » Indapamide, USP
· » Indene
· » Indigo Carmine
· » Indigo, Synthetic
· » Indium
· » Indium Atomic Absorption Standard
· » Indium Oxide, 99.99%
· » Indium Trichloride, Anhydrous
· » Indocyanine Green
· » Indole, Reagent
· » Indole-2-carboxylic Acid
· » Indole-3-acetic Acid
· » Indole-3-acetic Acid Ethyl Ester
· » Indole-3-acetonitrile
· » Indole-3-butyric Acid
· » Indole-3-butyric Acid, 1 mg/ml Solution
· » Indole-3-butyric Acid, 10 mg/ml Solution
· » Indole-3-butyric Acid, Potassium Salt
· » Indole-3-carbinol
· » Indole-3-carboxaldehyde
· » Indole-3-carboxylic Acid
· » Indole-3-glyoxylic Acid
· » Indole-3-propionic Acid
· » Indole-3-pyruvic Acid
· » Indole-5-carboxylic Acid
· » Indoline
· » Indolyl-3-ethyl-beta-bromide
· » Indomethacin, USP
· » Indophenol
· » Indophenol Blue
· » Indophenol Sodium Salt
· » Indoxyl Acetate
· » Indoxyl beta-D-Glucoside, Ultrapure
· » Indoxyl Monophosphate Disodium Salt
· » Indoxyl Sulfate Potassium Salt
· » Indoxyl-1,3-diacetate
· » Ingenol 3,20-Dibenzoate
· » Ingenol, High Purity
· » Inosine 5′-Monophosphate
· » Inosine 5′-Monophosphate Disodium Salt, Hydrate
· » Inosine, Reagent
· » Inositol Hexanicotinate, Powder
· » Inositol Hexaphosphate Calcium Salt
· » Inositol Hexaphosphoric Acid, 40-50% (w/w) Aqueous Solution
· » Inositol, FCC
· » Inositol, Reagent
· » Insulin, Human, USP
· » Inulin
· » Invertase
· » Invertase, Practical
· » Iodic Acid, Crystal, Reagent, ACS
· » Iodine Gram Solution, 0.025 N Solution
· » Iodine Monochloride TS
· » Iodine Monochloride, Reagent, ACS
· » Iodine Pentoxide
· » Iodine Potassium Iodide TS
· » Iodine Solution Strong, Lugol’s Solution, 5% (w/v), USP
· » Iodine Tincture Strong, 7% (w/v), USP
· » Iodine Tincture, 2% (w/v), USP
· » Iodine, 0.0156 N Solution
· » Iodine, 0.020 N Solution
· » Iodine, 0.025 N Solution
· » Iodine, 0.0282 N Solution
· » Iodine, 0.0473 N Solution
· » Iodine, 0.05 N Solution
· » Iodine, 0.1 N Solution
· » Iodine, 0.2 N Solution
· » Iodine, 1% (w/v) Alcoholic Solution
· » Iodine, 1.0 N Solution
· » Iodine, Sublimed, Crystal, Reagent, ACS
· » Iodine, Topical Solution, 2% (w/v), USP
· » Iodine-Iodate Solution
· » Iodipamide
· » Iodoacetic Acid Lithium Salt
· » Iodoacetic Acid Sodium Salt, Reagent
· » Iodoacetic Acid, Reagent
· » Iodoacetic Anhydride
· » Iodobenzene
· » Iodobenzene Diacetate
· » Iodochloride TS
· » Iodoform, Reagent
· » Iodoform, USP
· » Iodonitrotetrazolium Formazan
· » Iodonitrotetrazolium Violet
· » Iodoquinol, Powder, USP
· » Iodotrimethylsilane
· » Ipecac Syrup, USP
· » Ipratropium Bromide, BP, EP
· » Ipriflavone
· » Iproniazid Phosphate Salt
· » Iridium (III) Bromide, Hydrate
· » Iridium (III) Chloride, Hydrate
· » Iridium (IV) Iodide
· » Iridium (IV) Oxide
· » Iridium Atomic Absorption Standard
· » Iridium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Iridium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· » Iridium, Powder
· » Iron (II) Ethylenediammonium Sulfate, Tetrahydrate, Reagent
· » Iron Atomic Absorption Standard
· » Iron Masking Solution, For Metal Extraction, APHA
· » Iron Metal, Electrolytic, Granular, Primary Standard
· » Iron Metal, Powder, 200 Mesh
· » Iron Metal, Reduced, Powder, FCC, 325 Mesh
· » Iron Metal, Reduced, Powder, Reagent, 325 mesh
· » Iron Metal, Wire, Reagent, 0.25mm Diameter
· » Iron Peptonate, 19% , Powder
· » Iron Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Iron Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Iron Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· » Iron Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Isatin
· » Isethionic Acid Potassium Salt
· » Isethionic Acid Sodium Salt
· » iso-Pentanoic Acid
· » Isoamyl Acetate, Reagent
· » Isoamylbenzene
· » Isoborneol
· » Isobornyl Acetate
· » Isobutyl Chloroformate
· » Isobutyl Formate
· » Isobutyl Isobutyrate
· » Isobutyl Methacrylate
· » Isobutyl Propionate, Natural
· » Isobutyraldehyde
· » Isobutyramide
· » Isobutyronitrile
· » Isobutyryl Chloride
· » Isoetharine Mesylate Salt
· » Isoflavones, Natural
· » Isomaltose
· » Isometheptene Mucate
· » Isoniazid, USP
· » Isonicotinic Acid
· » Isonicotinoyl Chloride Hydrochloride
· » Isonipecotic Acid
· » Isopentyl Alcohol, Reagent, ACS
· » Isopentylamine
· » Isophorone Diisocyanate
· » Isophthalic Acid
· » Isoprene
· » Isopropamide Iodide, USP
· » Isopropenyl Chloroformate
· » Isopropyl Alcohol, 10%
· » Isopropyl Alcohol, 70%, USP
· » Isopropyl Alcohol, 99%, USP
· » Isopropyl Alcohol, Anhydrous
· » Isopropyl Alcohol, Histological Grade
· » Isopropyl Alcohol, HPLC Grade
· » Isopropyl Alcohol, Reagent, ACS
· » Isopropyl Alcohol, Technical
· » Isopropyl Butyrate
· » Isopropyl Ether, Reagent, ACS
· » Isopropyl Myristate, NF
· » Isopropyl Palmitate, NF
· » Isopropyl-beta-D-thiogalactoside, High Purity
· » Isopropylamine
· » Isoproterenol Hydrochloride
· » Isoproterenol Hydrochloride, USP
· » Isoproterenol Sulfate, USP
· » Isoquinoline
· » Isosorbide Dimethyl Ether
· » Isosorbide Dinitrate
· » Isosorbide-5-mononitrate
· » Isovaleryl Chloride
· » Isovanillic Acid
· » Isovanillin
· » Isoxazole
· » Isoxicam
· » Isoxsuprine Hydrochloride, USP
· » Isoxsupurine Hydrochloride
· » Itaconic Acid
· » Itaconic Anhydride
· » Itraconazole
· » Ivermectin
· » L-allo-Isoleucine
· » L-b-Imidazolelactic Acid
· » L-Isoleucine Allyl Ester p-Toluenesulfonate Salt
· » L-Isoleucine b-Naphthylamide
· » L-Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Isoleucine t-Butyl Ester Hydrochloride
· » L-Isoleucine, Crystal
· » L-Isoleucine, FCC
· » L-Isoleucine, USP
· » L-Isoleucinol Hydrochloride
· » L-N5-(1 -Iminoethyl) Ornithine Hydrochloride
· » L-N6-(1 -Iminoethyl) Lysine Hydrochloride
· » myo-Inositol Hexaacetate
· » N-(3-Indolylmethylene)-isonicotinic Hydrazone
· » N-(Iodoacetaminoethyl)-1 -naphthylamine-5′-sulfonic Acid
· » N-Iodosuccinimide
· » N-Isopropylacrylamide
· » N-Isopropylhydroxylamine Hydrochloride
· » N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine
· » N4-Isobutyryl-2′-deoxycytidine
· » N5-(1 -Imino-3-butenyl)-L-ornithine
· » N6-(2-Isopentenyl)adenosine
· » o-Iodosobenzoic Acid
· » p-Iodo-D-phenylalanine
· » p-Iodo-L-phenylalanine
· » Titration Solvent, Mixtur


گروه I1

(+)-Isobutyl D-Lactate
· » (-)-Isoproterenol Hemisulfate
· » (-)-Isoproterenol Hydrochloride
· » (۱R)-(+)-Isomenthol
· » (±)-Ibotenic Acid
· » ۱,۵-Isoquinolinediol
· » ۱ -Indanone
· » ۱ -Iodobutane
· » ۱ -Iodododecane
· » ۱ -Iodopropane
· » ۱ -Isoquinolinol
· » ۲′,۳′-O-Isopropylideneadenosine
· » ۲′,۳′-O-Isopropylideneguanosine
· » ۲′,۳′-O-Isopropylideneinosine
· » ۲′,۳′-O-Isopropylideneuridine
· » ۲-Imidazolidinethione
· » ۲-Iminopiperidine Hydrochloride
· » ۲-Iminothiolane Hydrochloride
· » ۲-Iodoacetamide, Crystal
· » ۲-Iodobenzenesulfonyl Chloride
· » ۲-Iodobenzoic Acid
· » ۲-Iodoethanol
· » ۲-Iodopropane
· » ۲-Iodothiophene
· » ۲-Isobutyl Thiazole
· » ۲-Isopropylphenol
· » ۳-Indoleacrylic Acid
· » ۳-Iodo-L-tyrosine
· » ۳-Iodobenzylamine Hydrochloride
· » ۳-Iodopropionic Acid
· » ۳-Iodotoluene
· » ۳-Isobutyl-1 -methylxanthine
· » ۴,۵-Imidazoledicarboxylic Acid
· » ۴-Imidazoleacetic Acid Hydrochloride
· » ۴-Iodoaniline
· » ۴-Iodophenol
· » ۵-Iodo-2′-deoxycytidine
· » ۵-Iodo-2′-deoxyuridine, High Purity
· » ۵-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
· » ۵-Iodoacetamido Fluorescein
· » ۵-Iodocytosine
· » ۵-Iodoorotic Acid
· » ۵-Iodouracil
· » ۵-Iodouridine
· » alpha-Ionone
· » alpha-Isonitrosopropiophenone
· » beta-Ionone, Synthetic
· » D-allo-Isoleucine
· » D-Isoleucine
· » DL-Indole-3-lactic Acid
· » DL-Isocitric Acid Trisodium Salt, Hydrate
· » DL-Isoleucine, 99%
· » DL-Isoserine
· » Ibuprofen Sodium Salt
· » Ibuprofen, USP
· » Ichthammol, USP
· » Idebenone
· » Idoxuridine, USP
· » Igepal® CA-630
· » Igepal®, CA-210
· » Igepal®, CA-520
· » Igepal®, CA-720
· » Igepal®, CO-210
· » Igepal®, CO-520
· » Igepal®, CO-720
· » Igepal®, CO-890
· » Igepal®, CO-990
· » Ilimaquinone
· » Imidazole Hydrochloride
· » Imidazole, Reagent
· » Imidurea, NF
· » Iminodiacetic Acid
· » Iminodiacetic Acid Disodium Salt, Monohydrate
· » Iminostilbene
· » Imipramine Hydrochloride, USP
· » Immersion Oil
· » Immersion Oil, 1,250 CS
· » Immersion Oil, 21,000 CS
· » Indapamide, USP
· » Indene
· » Indigo Carmine
· » Indigo, Synthetic
· » Indium
· » Indium Atomic Absorption Standard
· » Indium Oxide, 99.99%
· » Indium Trichloride, Anhydrous
· » Indocyanine Green
· » Indole, Reagent
· » Indole-2-carboxylic Acid
· » Indole-3-acetic Acid
· » Indole-3-acetic Acid Ethyl Ester
· » Indole-3-acetonitrile
· » Indole-3-butyric Acid
· » Indole-3-butyric Acid, 1 mg/ml Solution
· » Indole-3-butyric Acid, 10 mg/ml Solution
· » Indole-3-butyric Acid, Potassium Salt
· » Indole-3-carbinol
· » Indole-3-carboxaldehyde
· » Indole-3-carboxylic Acid
· » Indole-3-glyoxylic Acid
· » Indole-3-propionic Acid
· » Indole-3-pyruvic Acid
· » Indole-5-carboxylic Acid
· » Indoline
· » Indolyl-3-ethyl-beta-bromide
· » Indomethacin, USP
· » Indophenol
· » Indophenol Blue
· » Indophenol Sodium Salt
· » Indoxyl Acetate
· » Indoxyl beta-D-Glucoside, Ultrapure
· » Indoxyl Monophosphate Disodium Salt
· » Indoxyl Sulfate Potassium Salt
· » Indoxyl-1,3-diacetate
· » Ingenol 3,20-Dibenzoate
· » Ingenol, High Purity
· » Inosine 5′-Monophosphate
· » Inosine 5′-Monophosphate Disodium Salt, Hydrate
· » Inosine, Reagent
· » Inositol Hexanicotinate, Powder
· » Inositol Hexaphosphate Calcium Salt
· » Inositol Hexaphosphoric Acid, 40-50% (w/w) Aqueous Solution
· » Inositol, FCC
· » Inositol, Reagent
· » Insulin, Human, USP
· » Inulin
· » Invertase
· » Invertase, Practical
· » Iodic Acid, Crystal, Reagent, ACS
· » Iodine Gram Solution, 0.025 N Solution
· » Iodine Monochloride TS
· » Iodine Monochloride, Reagent, ACS
· » Iodine Pentoxide
· » Iodine Potassium Iodide TS
· » Iodine Solution Strong, Lugol’s Solution, 5% (w/v), USP
· » Iodine Tincture Strong, 7% (w/v), USP
· » Iodine Tincture, 2% (w/v), USP
· » Iodine, 0.0156 N Solution
· » Iodine, 0.020 N Solution
· » Iodine, 0.025 N Solution
· » Iodine, 0.0282 N Solution
· » Iodine, 0.0473 N Solution
· » Iodine, 0.05 N Solution
· » Iodine, 0.1 N Solution
· » Iodine, 0.2 N Solution
· » Iodine, 1% (w/v) Alcoholic Solution
· » Iodine, 1.0 N Solution
· » Iodine, Sublimed, Crystal, Reagent, ACS
· » Iodine, Topical Solution, 2% (w/v), USP
· » Iodine-Iodate Solution
· » Iodipamide
· » Iodoacetic Acid Lithium Salt
· » Iodoacetic Acid Sodium Salt, Reagent
· » Iodoacetic Acid, Reagent
· » Iodoacetic Anhydride
· » Iodobenzene
· » Iodobenzene Diacetate
· » Iodochloride TS
· » Iodoform, Reagent
· » Iodoform, USP
· » Iodonitrotetrazolium Formazan
· » Iodonitrotetrazolium Violet
· » Iodoquinol, Powder, USP
· » Iodotrimethylsilane
· » Ipecac Syrup, USP
· » Ipratropium Bromide, BP, EP
· » Ipriflavone
· » Iproniazid Phosphate Salt
· » Iridium (III) Bromide, Hydrate
· » Iridium (III) Chloride, Hydrate
· » Iridium (IV) Iodide
· » Iridium (IV) Oxide
· » Iridium Atomic Absorption Standard
· » Iridium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Iridium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· » Iridium, Powder
· » Iron (II) Ethylenediammonium Sulfate, Tetrahydrate, Reagent
· » Iron Atomic Absorption Standard
· » Iron Masking Solution, For Metal Extraction, APHA
· » Iron Metal, Electrolytic, Granular, Primary Standard
· » Iron Metal, Powder, 200 Mesh
· » Iron Metal, Reduced, Powder, FCC, 325 Mesh
· » Iron Metal, Reduced, Powder, Reagent, 325 mesh
· » Iron Metal, Wire, Reagent, 0.25mm Diameter
· » Iron Peptonate, 19% , Powder
· » Iron Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Iron Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Iron Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· » Iron Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Isatin
· » Isethionic Acid Potassium Salt
· » Isethionic Acid Sodium Salt
· » iso-Pentanoic Acid
· » Isoamyl Acetate, Reagent
· » Isoamylbenzene
· » Isoborneol
· » Isobornyl Acetate
· » Isobutyl Chloroformate
· » Isobutyl Formate
· » Isobutyl Isobutyrate
· » Isobutyl Methacrylate
· » Isobutyl Propionate, Natural
· » Isobutyraldehyde
· » Isobutyramide
· » Isobutyronitrile
· » Isobutyryl Chloride
· » Isoetharine Mesylate Salt
· » Isoflavones, Natural
· » Isomaltose
· » Isometheptene Mucate
· » Isoniazid, USP
· » Isonicotinic Acid
· » Isonicotinoyl Chloride Hydrochloride
· » Isonipecotic Acid
· » Isopentyl Alcohol, Reagent, ACS
· » Isopentylamine
· » Isophorone Diisocyanate
· » Isophthalic Acid
· » Isoprene
· » Isopropamide Iodide, USP
· » Isopropenyl Chloroformate
· » Isopropyl Alcohol, 10%
· » Isopropyl Alcohol, 70%, USP
· » Isopropyl Alcohol, 99%, USP
· » Isopropyl Alcohol, Anhydrous
· » Isopropyl Alcohol, Histological Grade
· » Isopropyl Alcohol, HPLC Grade
· » Isopropyl Alcohol, Reagent, ACS
· » Isopropyl Alcohol, Technical
· » Isopropyl Butyrate
· » Isopropyl Ether, Reagent, ACS
· » Isopropyl Myristate, NF
· » Isopropyl Palmitate, NF
· » Isopropyl-beta-D-thiogalactoside, High Purity
· » Isopropylamine
· » Isoproterenol Hydrochloride
· » Isoproterenol Hydrochloride, USP
· » Isoproterenol Sulfate, USP
· » Isoquinoline
· » Isosorbide Dimethyl Ether
· » Isosorbide Dinitrate
· » Isosorbide-5-mononitrate
· » Isovaleryl Chloride
· » Isovanillic Acid
· » Isovanillin
· » Isoxazole
· » Isoxicam
· » Isoxsuprine Hydrochloride, USP
· » Isoxsupurine Hydrochloride
· » Itaconic Acid
· » Itaconic Anhydride
· » Itraconazole
· » Ivermectin
· » L-allo-Isoleucine
· » L-b-Imidazolelactic Acid
· » L-Isoleucine Allyl Ester p-Toluenesulfonate Salt
· » L-Isoleucine b-Naphthylamide
· » L-Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Isoleucine t-Butyl Ester Hydrochloride
· » L-Isoleucine, Crystal
· » L-Isoleucine, FCC
· » L-Isoleucine, USP
· » L-Isoleucinol Hydrochloride
· » L-N5-(1 -Iminoethyl) Ornithine Hydrochloride
· » L-N6-(1 -Iminoethyl) Lysine Hydrochloride
· » myo-Inositol Hexaacetate
· » N-(3-Indolylmethylene)-isonicotinic Hydrazone
· » N-(Iodoacetaminoethyl)-1 -naphthylamine-5′-sulfonic Acid
· » N-Iodosuccinimide
· » N-Isopropylacrylamide
· » N-Isopropylhydroxylamine Hydrochloride
· » N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine
· » N4-Isobutyryl-2′-deoxycytidine
· » N5-(1 -Imino-3-butenyl)-L-ornithine
· » N6-(2-Isopentenyl)adenosine
· » o-Iodosobenzoic Acid
· » p-Iodo-D-phenylalanine
· » p-Iodo-L-phenylalanine
· » Titration Solvent, Mixtur


گروه J

» Jack Bean Meal, Powder
· » Janus Green B
· » Jasmine Oil
· » Jenner Stain
· » Jojoba Oil
· » Juniper Berry Extract, 2:1, Powder
· » Juniper Berry Oil, 2X Rectified
· » Juniper Tar, USP


گروه K

» Kaempferol
· » Kahlua Flavor
· » Kainic Acid
· » Kanamycin Sulfate
· » Kanamycin Sulfate, USP
· » Kaolin, Colloidal, Powder
· » Kaolin, Powder, FCC
· » Kaolin, Powder, USP, EP, BP
· » Karaya Gum, FCC
· » Karl Fischer Reagent
· » Kauri–Butanol Solution
· » Kava Kava Root Extract, 30%, Powder
· » Kava Kava Root, Powder
· » Kelp, Atlantic, Powder
· » Keratin, Powder
· » Kerosene
· » Keto-iso-caproate Calcium Salt, Powder
· » Ketoconazole, USP
· » Ketomalonic Acid, Monohydrate
· » Ketoprofen, USP
· » Ketorolac Tromethamine
· » Ketorolac Tromethamine, USP
· » Khelin
· » Kinetin
· » Kinetin Hydrochloride
· » Kinetin Riboside
· » Kinetin, 1 mg/ml Solution
· » Kinetin, 10 mg/ml Solution
· » Kjeldahl Mixture, 35% (w/w) NaOH Solution with 5% Sodium Thiosulfate
· » Kjeldahl Mixture, 40% (w/v) NaOH Solution with 8% Sodium Thiosulfate
· » Kojic Acid
· » Kola Nut, Standardized Extract, 10% Caffeine Alkaloid, Powder
· » Kombucha Extract
· » Koshland Reagent II
· » Kovac’s Complex
· » Kynurenic Acid
· » L-Kynurenine


گروه L

» (±)-Limonene
· » ۱ -Linoleoyl-rac-glycerol
· » ۲,۴-Lutidine
· » ۲,۶-Lutidine
· » ۳,۵-Lutidine
· » ۳-Aminophthalhydrazide Monosodium Salt
· » a-Lactose, Monohydrate, ACS
· » beta-Lactoglobulin From Bovine Milk
· » beta-Lactose, Anhydrous
· » D-Leucine
· » D-Leucylglycine
· » D-Limonene
· » D-Luciferin, Free Acid, Ultrapure
· » D-Lysine
· » D-Lysine Hydrochloride
· » D-Lyxose
· » D-tert-Leucine
· » DL-Lactamide
· » DL-Lactic Acid
· » DL-Leucine
· » DL-Leucyl-DL-alanine
· » DL-Leucyl-DL-phenylalanine
· » DL-Leucyl-DL-tyrosine
· » DL-Leucylglycine
· » DL-Leucylglycylglycine
· » DL-Lysine Monohydrochloride
· » DL-tert-Leucine
· » gamma-Linolenic Acid
· » L-(+)-Lactic Acid, High Purity
· » L-(+)-Lysine, Hydrate
· » L-Leucinamide Hydrochloride
· » L-Leucine
· » L-Leucine 4-Methoxy-b-naphthylamide hydrochloride
· » L-Leucine Allyl Ester p-Toluenesulfonate Salt
· » L-Leucine b-Naphthylamide
· » L-Leucine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate
· » L-Leucine Ethyl Ester Hydrochloride
· » L-Leucine Hydroxamate
· » L-Leucine Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Leucine p-Nitroanilide
· » L-Leucine p-Nitroanilide Hydrochloride
· » L-Leucine tert-Butyl Ester Hydrochloride
· » L-Leucine, FCC
· » L-Leucine, USP
· » L-Leucine-beta-naphthylamide Hydrochloride
· » L-Leucyl-beta-alanine
· » L-Leucyl-L-alanine
· » L-Leucyl-L-leucine
· » L-Leucyl-L-leucyl-L-leucine
· » L-Leucyl-L-phenylalanine
· » L-Leucyl-L-proline Hydrochloride
· » L-Leucyl-L-tyrosine
· » L-Leucylglycine
· » L-Leucylglycylglycine
· » L-Lobeline Hydrochloride
· » L-Lysinamide Dihydrochloride
· » L-Lysine Dihydrochloride
· » L-Lysine Ethyl Ester Dihydrochloride
· » L-Lysine L-Glutamate Salt
· » L-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride
· » L-Lysine p-Nitroanilide Dihydrobromide
· » L-Lyxose
· » Labetalol Hydrochloride, USP
· » Lacmoid
· » Lactalbumin
· » Lactalbumin Hydrolysate
· » Lactic Acid, 0.1 N Solution
· » Lactic Acid, 1.0 N Solution
· » Lactic Acid, 85%, FCC
· » Lactic Acid, 85%, Reagent, ACS
· » Lactic Acid, Racemic, USP
· » Lactose, Anhydrous, FCC
· » Lactose, Anhydrous, NF
· » Lactose, Monohydrate, FCC
· » Lactose, Monohydrate, Powder, NF
· » Lactose, Monohydrate, Powder, Reagent, ACS
· » Lactose, Monohydrate, Spray-Dried Powder, NF
· » Lactulose Solution, USP
· » Lactulose, Powder
· » Lambda DNA / EcoR I + Hind III Markers
· » Laminarin
· » Lamotrigine
· » Lamp Black
· » Lanatoside C
· » Lanolin Oil
· » Lanolin, USP
· » Lanosterol
· » Lansoprazole
· » Lanthanum Acetate, High Purity
· » Lanthanum Atomic Absorption Standard
· » Lanthanum Chloride, Hydrated, Reagent, ACS
· » Lanthanum Fluoride, Lump
· » Lanthanum Nitrate, Reagent
· » Lanthanum Oxide, Powder
· » Lanthanum Oxide, Reagent
· » Lanthanum Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Lanthanum Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Lard Oil
· » Lard, Stripped
· » Laurel Leaf Oil
· » Lauric Acid Methyl Ester
· » Lauric Acid N,N-Dimethylamide
· » Lauric Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
· » Lauric Acid Sodium Salt
· » Lauric Acid, Reagent
· » Lauric Anhydride
· » Lauroyl Chloride
· » Lauroylcholine Chloride
· » Lauryl Acetate
· » Lauryldimethylamine Oxide
· » Lavandin Oil, Abrial Type, FCC
· » Lavender Oil
· » Lawesson’s Reagent
· » Lead Acetate TS
· » Lead Acetate TS, Alcoholic
· » Lead Acetate, 20% (w/v) Solution
· » Lead Acetate, 5% (w/v) Solution
· » Lead Acetate, Trihydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Lead Acetate, Trihydrate, Crystal, Technical
· » Lead Atomic Absorption Standard
· » Lead Bromide
· » Lead Carbonate, Basic
· » Lead Carbonate, Powder, CP
· » Lead Carbonate, Powder, Reagent, ACS
· » Lead Chloride, Powder, Reagent
· » Lead Chromate
· » Lead Chromate, Powder, Reagent, ACS
· » Lead Dioxide, Powder
· » Lead Fluoborate, 50% Solution
· » Lead Iodide, Reagent
· » Lead Metal, Foil, 1.6mm
· » Lead Metal, Granular, Reagent, ACS
· » Lead Metal, Powder
· » Lead Metal, Sheet
· » Lead Metal, Shot, No. 10
· » Lead Nitrate, 4% (w/v) Solution
· » Lead Nitrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Lead Oxide, Red Powder, Reagent
· » Lead Oxide, Yellow Powder, Reagent
· » Lead Perchlorate, 50% Solution, Reagent
· » Lead Perchlorate, Trihydrate, Crystal, Reagent
· » Lead Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Lead Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Lead Standard Solution
· » Lead Subacetate, Reagent
· » Lead Sulfate, Powder, Reagent
· » Lead Sulfide, Powder
· » Lead Tetraacetate
· » Lecithin, Granular, FCC
· » Lecithin, Granular, NF
· » Leishman’s Stain
· » Lemon Flavor Extract, Pure
· » Lemon Oil, California Type
· » Lemon Oil, California Type, Coldpressed, FCC
· » Lemon Oil, Italian Type
· » Lemon Oil, Italian Type, Coldpressed, FCC
· » Lemongrass Oil
· » Lemongrass Oil, East-Indian Type, FCC
· » Leuco Crystal Violet
· » Leucomalachite Green
· » Leucovorin Calcium, USP
· » Levamisole Hydrochloride, USP
· » Levonorgestrel, USP
· » Levulinic Acid
· » Levulinic Acid Calcium Salt
· » Lichenan
· » Licorice Extract, 17%, Powder
· » Licorice Root, Powder
· » Lidocaine Hydrochloride, Monohydrate, USP
· » Lidocaine, USP
· » Light Green SF Yellowish
· » Light’s Solution
· » Lignoceric Acid
· » Lignoceryl Alcohol
· » Lime Oil, Distilled
· » Lime Oil, Mexican Type, Distilled, FCC
· » Lime, Sulfurated, Topical Solution
· » Linalool
· » Linalyl Acetate
· » Lincomycin Hydrochloride, Monohydrate, USP
· » Linear Alkylate Sulfonate Solution, 1 ml = 1 mg LAS
· » Linoleic Acid Ethyl Ester
· » Linoleic Acid Methyl Ester
· » Linoleic Acid Sodium Salt
· » Linoleic Acid, High Purity
· » Linolelaidic Acid
· » Linolenic Acid, Practical
· » Linoleyl Alcohol
· » Linseed Oil, Boiled
· » Linseed Oil, Raw
· » Liothyronine Sodium, USP
· » Lipase
· » Lipid Crimson
· » Lipoic Acid, Reagent
· » Liquinox®
· » Lisinopril
· » Lithium 3,5-Diiodosalicylate
· » Lithium Acetate, Dihydrate, Reagent
· » Lithium Aluminum Hydride, Powder
· » Lithium Atomic Absorption Standard
· » Lithium Benzoate
· » Lithium Borohydride
· » Lithium Bromide, Anhydrous, Reagent
· » Lithium Carbonate, Powder, Practical
· » Lithium Carbonate, Powder, Reagent, ACS
· » Lithium Carbonate, USP
· » Lithium Chloride, Crystal, Reagent, ACS
· » Lithium Chromate, Reagent
· » Lithium Citrate, Powder, Reagent
· » Lithium Cobalt (III) Oxide
· » Lithium D-Lactate
· » Lithium Diisopropylamide, 2 M Solution in Tetrahydrofuran / Heptane / Ethylbenzene
· » Lithium Dodecyl Sulfate, Ultrapure
· » Lithium Fluoride, Powder, Reagent
· » Lithium Hydroxide, Anhydrous, Powder
· » Lithium Hydroxide, Monohydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Lithium Hypochlorite
· » Lithium Iodide
· » Lithium Iodide, Reagent
· » Lithium L-Lactate
· » Lithium Lactate, Reagent
· » Lithium Metaborate, Reagent, ACS
· » Lithium Metal, Wire, Reagent
· » Lithium Nitrate, Crystal, Reagent
· » Lithium Oxalate
· » Lithium p-Toluenesulfonate, Anhydrous
· » Lithium Perchlorate, Reagent, ACS
· » Lithium Phosphate, Tribasic
· » Lithium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Lithium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Lithium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· » Lithium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Lithium Sulfate, Anhydrous, Reagent
· » Lithium Sulfate, Monohydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Lithium Sulfate, Monohydrate, Technical
· » Lithium Tetraborate, Reagent
· » Lithium Tetrachloroaurate (III)
· » Lithium Tetracyanoplatinate (II)
· » Lithocholic Acid
· » Litmus Paper, Blue, Reagent, ACS
· » Litmus Paper, Neutral, Reagent
· » Litmus Paper, Red, Reagent, ACS
· » Litmus, Powder
· » Liver Powder, Defatted
· » Loading Dye Base, 25X
· » Lobeline Sulfate
· » Locust Bean Gum, FCC
· » Lomefloxacin Hydrochloride
· » Loperamide Hydrochloride, USP
· » Lovage Oil
· » Lowenthal’s Reagent Solution
· » Loxapine Succinate, USP
· » Lucifer Yellow CH Dilithium Salt
· » Lumazine
· » Luminol
· » Lupeol
· » Luteolin
· » Lutetium Atomic Absorption Standard
· » Lutetium Oxide, Powder
· » Lutetium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Lycopodium, Powder
· » Lysergol
· » Lysine Acetate
· » Lysine Acetate, USP
· » Lysine Monohydrochloride
· » Lysine Monohydrochloride, FCC
· » Lysine Monohydrochloride, Granular, USP
· » Lysine Monohydrochloride, Powder, USP
· » N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
· » N-Lauroylsarcosine Sodium Salt, Ultrapure
· » N-Lauroylsarcosine, Free Acid
· » Ne-Z-D-Lysine
· » Ne-Z-L-Lysine Benzyl Ester Hydrochloride
· » Ne-Z-L-Lysine Methyl Ester Hydrochloride


گروه M

» (-)-Methyl D-b-Hydroxyisobutyrate
· » (۱R)-(–)-Myrtenal
· » (۲R,4R)-4-Methylglutamic Acid Hydrochloride
· » (۲S,3S,4S)-2-Methyl-2-(carboxycyclopropyl)glycine
· » (۲S,4R)-4-Methylglutamic Acid
· » (۲S,4S)-4-Methylglutamic Acid Hydrochloride
· » (۳-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
· » (d)-5-Methylhydantoin
· » (l)-5-Methylhydantoin
· » (Methyl)triphenylphosphonium Bromide
· » (R)-(+)-a-Methylbenzyl Isocyanate
· » (R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
· » (R)-(–)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl Chloride
· » (RS)-alpha-Methylserine-O-phosphate
· » (S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylethanol
· » (S)-(+)-2-Methylbutyric Acid
· » (S)-(+)-2-Methylpiperazine
· » (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl Chloride
· » (S)-(-)-2-Methylbutanol
· » (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic Acid
· » (S)-Mephenytoin
· » (±)-۴-Methyloctanoic Acid
· » ۱ -(۲-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
· » ۱ -(۴-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride
· » ۱ -Methoxy-2-propanol Acetate
· » ۱ -Methyl Cyclopentanol
· » ۱ -Methyl-1 -cyclopentene
· » ۱ -Methyl-2-phenylindole
· » ۱ -Methyl-2-pyrrolidinone, Anhydrous
· » ۱ -Methyl-2-pyrrolidinone, Reagent, ACS
· » ۱ -Methyl-L-histidine
· » ۱ -Methyladenine
· » ۱ -Methylguanidine Hydrochloride
· » ۱ -Methylimidazole
· » ۱ -Methylnaphthalene
· » ۱ -Methylnicotinamide Chloride
· » ۱ -Methylnicotinamide Iodide
· » ۱ -Methylpiperazine
· » ۱ -Monopalmitoleoyl-rac-glycerol
· » ۱ -O-Methyl-rac-glycerol
· » ۱۶-Methylene-17a-hydroxypregnenolone 3-Acetate
· » ۱۶b-Methyl-16a,17a-epoxypregnenolone
· » ۲′-Methoxyflavone
· » ۲-(۲-Methoxyethoxy)ethanol, Reagent
· » ۲-(۴-Morpholinyl)-8-phenyl-4H-1 -benzopyran-4-one
· » ۲-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
· » ۲-Mercaptobenzothiazole
· » ۲-Mercaptoethanesulfonic Acid Sodium Salt
· » ۲-Mercaptoethanol, Reagent
· » ۲-Mercaptopyridine
· » ۲-Mercaptopyrimidine
· » ۲-Mesitylenesulfonyl Chloride
· » ۲-Methoxy-1 -naphthaldehyde
· » ۲-Methoxy-3,5 (or 6)-isoproyl Pyrazine
· » ۲-Methoxy-3-methyl Pyrazine
· » ۲-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)phenyl beta-D-Glucopyranoside
· » ۲-Methoxy-4-propenylphenol
· » ۲-Methoxy-4-vinylphenol
· » ۲-Methoxybenzonitrile
· » ۲-Methoxyethanol, Reagent, ACS
· » ۲-Methoxyethyl Acetate, Reagent
· » ۲-Methoxyethyl Acrylate
· » ۲-Methoxynaphthalene
· » ۲-Methoxypropene
· » ۲-Methoxypyrazine
· » ۲-Methoxypyridine
· » ۲-Methoxythiophene
· » ۲-Methyl Anisole
· » ۲-Methyl Furan
· » ۲-Methyl Quinoxaline
· » ۲-Methyl-1 -butanethiol
· » ۲-Methyl-1 -butanol
· » ۲-Methyl-1 -phenyl-2-propanol
· » ۲-Methyl-1 -pyrroline
· » ۲-Methyl-2-butene
· » ۲-Methyl-2-nitrosopropane, Dimer
· » ۲-Methyl-2-oxazoline
· » ۲-Methyl-2-pentenal
· » ۲-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol
· » ۲-Methyl-3-buten-2-ol
· » ۲-Methyl-3-butyn-2-ol
· » ۲-Methyl-3-nitrophenol
· » ۲-Methyl-3-propylpyrazine
· » ۲-Methyl-4-amino-1 -naphthol Hydrochloride
· » ۲-Methyl-5-nitroaniline
· » ۲-Methylbenzothiazole
· » ۲-Methylbutane, Reagent
· » ۲-Methylbutyraldehyde
· » ۲-Methylbutyric Acid
· » ۲-Methylcyclohexanol
· » ۲-Methylcyclopentane-1,3-dione
· » ۲-Methylimidazole
· » ۲-Methylindole
· » ۲-Methylpentanoic Acid
· » ۲-Methylphenylhydrazine Hydrochloride
· » ۲-Methylpiperazine
· » ۲-Methylpiperidine
· » ۲-Methylpyrazine
· » ۲-Methylresorcinol, Technical
· » ۲-Methyltetrahydrofuran
· » ۲-Methyltetrahydrofuran-3-one
· » ۲-Methylthiophene
· » ۲-Methylvaleraldehyde
· » ۳′-Methoxyacetophenone
· » ۳,۴-(Methylenedioxy)-4-nitrobenzene
· » ۳,۴-Methylenedioxyacetophenone
· » ۳,۴-Methylenedioxybenzene
· » ۳,۴-Methylenedioxybenzyl Cyanide
· » ۳,۴-Methylenedioxycinnamic Acid
· » ۳,۴-Methylenedioxyphenylacetic Acid
· » ۳-Mercapto-1H-1,2,4-triazole
· » ۳-Mercaptopropionic Acid
· » ۳-Methoxy-DL-tyrosine
· » ۳-Methoxyacetophenone
· » ۳-Methoxybenzyl Alcohol
· » ۳-Methoxyphenol
· » ۳-Methoxyphenylacetic Acid
· » ۳-Methoxytyramine
· » ۳-Methyl Crotonic Acid
· » ۳-Methyl-1 -pentanol
· » ۳-Methyl-1 -pentyn-3-ol
· » ۳-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride TS
· » ۳-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride, Hydrate
· » ۳-Methyl-2-buten-1 -ol
· » ۳-Methyl-2-butenal
· » ۳-Methyl-2-cyclohexen-1 -one
· » ۳-Methyl-3-buten-1 -ol
· » ۳-Methyl-3-oxetanemethanol
· » ۳-Methyl-3-pentanol
· » ۳-Methylbutyraldehyde
· » ۳-Methylcatechol
· » ۳-Methylcholanthrene, Crystal, Reagent
· » ۳-Methylcyclopentane-1,2-dione
· » ۳-Methylindole
· » ۳-Methylpentane
· » ۳-Methylpentanoic Acid
· » ۳-Methylpyrrole
· » ۳-Methylsalicylic Acid
· » ۳-Methylthio-1 -hexanol
· » ۳-Methylxanthine
· » ۳-Morpholinosydnonimine Hydrochloride
· » ۳-Mthylthiopropanol
· » ۳-O-Methyl-D-glucopyranose
· » ۳-O-Methylfluorescein
· » ۳-O-Methylfluorescein Phosphate Cyclohexylammonium Salt
· » ۴′-Methoxyflavanone
· » ۴,۴′-Methylenedianiline
· » ۴-(Methylthio)phenyl Isocyanate
· » ۴-(Methylthio)phenyl Isothiocyanate
· » ۴-(p-Methoxyphenyl) Butanone
· » ۴-Maleimidobutyric Acid
· » ۴-Methoxy-2-nitroaniline
· » ۴-Methoxybenzyl Cyanide
· » ۴-Methoxyphenol
· » ۴-Methoxyphenoxyacetic Acid
· » ۴-Methoxyphenyl Isocyanate
· » ۴-Methoxyphenylacetic Acid
· » ۴-Methoxyphenylhydrazine Hydrochloride
· » ۴-Methoxypyridine-N-oxide, Hydrate
· » ۴-Methoxysalicilic Acid
· » ۴-Methyl-2-pentanol
· » ۴-Methyl-3-nitroanisole
· » ۴-Methyl-3-phenylcoumarin
· » ۴-Methyl-5-imidazolemethanol Hydrochloride
· » ۴-Methyl-5-vinylthiazole
· » ۴-Methyl-DL-tryptophan
· » ۴-Methylacetophenone
· » ۴-Methylbenzyl Chloride
· » ۴-Methylcatechol
· » ۴-Methylesculetin
· » ۴-Methylimidazole
· » ۴-Methylmorpholine
· » ۴-Methylpentanoic Acid
· » ۴-Methylphenylhydrazine Hydrochloride
· » ۴-Methylpiperidine
· » ۴-Methylpyridazine
· » ۴-Methylpyrimidine
· » ۴-Methylthiazole
· » ۴-Methylumbelliferone Sodium Salt
· » ۴-Methylumbelliferyl 4-Guanidinobenzoate Hydrochloride, Monohydrate
· » ۴-Methylumbelliferyl a-D-Glucopyranoside
· » ۴-Methylumbelliferyl a-L-Arabinopyranoside
· » ۴-Methylumbelliferyl Acetate
· » ۴-Methylumbelliferyl b-D-Glucopyranoside
· » ۴-Methylumbelliferyl b-D-Xylopyranoside
· » ۴-Methylumbelliferyl Butyrate
· » ۴-Methylumbelliferyl Hepatnoate
· » ۴-Methylumbelliferyl N-Acetyl-beta-D-galactosaminide
· » ۴-Methylumbelliferyl Phosphate
· » ۴-Methylumbelliferyl Phosphate Disodium Salt
· » ۴-Methylumbelliferyl Propionate
· » ۴-Methylumbelliferyl Sulfate Potassium Salt
· » ۴-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside
· » ۴-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
· » ۴-Methylumbelliferyl-beta-D-galactoside
· » ۴-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide
· » ۴-Morpholinobenzophenone
· » ۵,۶-Methylenedioxyindole
· » ۵-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic Acid
· » ۵-Methoxy-2-methylindole
· » ۵-Methoxy-DL-tryptophan
· » ۵-Methoxyflavanone
· » ۵-Methoxyflavone
· » ۵-Methoxyindole
· » ۵-Methoxyindole-2-carboxylic Acid
· » ۵-Methoxyindole-2-carboxylic Acid Ethyl Ester
· » ۵-Methoxyindole-3-acetic Acid
· » ۵-Methoxyisatin
· » ۵-Methoxypsoralen
· » ۵-Methoxytryptamine
· » ۵-Methoxytryptamine Hydrochloride
· » ۵-Methyl Methanethionsulfonate
· » ۵-Methyl Quinoxaline
· » ۵-Methyl-1,10-phenanthroline, Monohydrate
· » ۵-Methyl-1H-benzotriazole
· » ۵-Methyl-2-hexanone
· » ۵-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
· » ۵-Methyl-DL-tryptophan
· » ۵-Methylcytosine Hydrochloride
· » ۵-Methylfurfural
· » ۵-Methylindole-2-carboxylic Acid
· » ۵-Methylisatin
· » ۵-Methylisothiourea Hemisulfate
· » ۵-Methyluridine
· » ۶-Maleimidohexanoic Acid
· » ۶-Mercaptoguanosine
· » ۶-Methoxy-N-(3-sulfopropyl) Quinolinium
· » ۶-Methoxyindole
· » ۶-Methoxyquinoline
· » ۶-Methoxytryptamine
· » ۶-Methyl-2,4-heptanedione
· » ۶-Methyl-2-thiouracil, Reagent
· » ۶-Methyl-5-hepten-2-one
· » ۶-Methyl-DL-tryptophan
· » ۶-Methylcoumarin, Powder
· » ۶-Methylmercaptopurine
· » ۶-Methylnicotinic Acid
· » ۶-Methylquinoline
· » ۶-Methyluracil
· » ۶-Monodeoxy-6-monoamino-beta-cyclodextrin
· » ۶-O-a-Maltosyl-b-cyclodextrin, Hydrate
· » ۷-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole
· » ۷-Methoxy-4-methylcoumarin
· » ۷-Methoxycoumarin-4-acetic Acid
· » ۷-Methyl-DL-tryptophan
· » ۷-Methylguanosine
· » ۷-Methylindole-3-carboxaldehyde
· » ۸-Mercaptoguanosine
· » ۸-Methoxycarbonyloctanol
· » ۸-Methoxymethyl-1 -methyl-3-(2-methylpropyl)xanthine
· » ۹-Methyluric Acid
· » a-Methyl-DL-aspartic Acid
· » a-Methyl-DL-phenylalanine
· » a-Methyl-DL-tryptophan
· » a-Methyl-trans-cinnamaldehyde
· » alpha-D-Mannose Pentaacetate
· » alpha-Methyl Ionone
· » alpha-Methyl-D-mannopyranoside
· » alpha-Methyl-DL-Glutamic Acid, Hemihydrate
· » alpha-Methyl-DL-methionine
· » alpha-Methyl-DL-serine
· » alpha-Methyl-DL-tryptophan Methyl Ester
· » alpha-Methylbenzyl Acetate
· » alpha-Methylbenzyl Alcohol
· » alpha-Methylbenzyl Propionate
· » alpha-Methylbenzylamine, 99%
· » alpha-Methylstyrene
· » beta-D-Maltose Octaacetate
· » beta-Methyl-DL-aspartic Acid
· » cis-4-Methyl-2-pentene
· » D(+)-Malic Acid
· » D(+)-Melezitose, Monohydrate
· » D-(+)-alpha-Methylbenzylamine
· » D-Mannoheptose
· » D-Mannosamine Hydrochloride
· » D-Mannose 6-Phosphate Barium Salt Dihydrate
· » D-Mannose 6-Phosphate Sodum Salt
· » D-Mannose, Reagent
· » D-Methionine
· » D-Methionine Methyl Ester Hydrochloride
· » DL-3-Methoxy-4-hydroxymandelic Acid
· » DL-3-Methyl-2-butanol
· » DL-3-Methyl-2-oxovaleric Acid
· » DL-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
· » DL-alpha-Methyl-p-tyrosine
· » DL-alpha-Methyl-p-tyrosine Methyl Ester Hydrochloride
· » DL-Malic Acid, FCC
· » DL-Malic Acid, NF
· » DL-Mandelic Acid, Reagent
· » DL-Menthol, Crystal, USP
· » DL-Mercaptosuccinic Acid
· » DL-Methionine Methyl Ester Hydrochloride
· » DL-Methionine Sulfone
· » DL-Methionine Sulfoxide
· » DL-Methionine, FCC
· » DL-Methioninol
· » DL-Methyl 2-Bromobutyrate
· » DL-Mevalonic Acid Lactone
· » epsilon-N-Methyl-L-lysine Hydrochloride
· » L(-)-Mannose
· » L-(–)-alpha-Methylbenzylamine
· » L-(–)-Malic Acid
· » L-(–)-Malic Acid, 30 wt% Aqueous Solution
· » L-alpha-Methyl-DOPA
· » L-Mannonic Acid g-Lactone
· » L-Menthol, Crystal, FCC
· » L-Menthol, Crystal, USP
· » L-Methioninamide Hydrochloride
· » L-Methionine
· » L-Methionine Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Methionine Sulfone
· » L-Methionine Sulfoxide
· » L-Methionine Sulfoximine
· » L-Methionine, FCC
· » L-Methionine, USP
· » L-Methioninol
· » L-Methionyl-L-leucine
· » L-Methionyl-L-methionine
· » L-Mimosine
· » m-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysuccinimide Ester
· » m-Phenylenediamine Dihydrochloride
· » Magnesium Acetate, 1 M Solution
· » Magnesium Acetate, Tetrahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Magnesium alpha-Ketoglutarate, 12%, Powder
· » Magnesium Aluminum Silicate, Type IA, NF
· » Magnesium Amino Acid Chelate, 20%, Powder
· » Magnesium Ascorbate 6.5 %
· » Magnesium Ascorbate, 20%, Powder
· » Magnesium Aspartate Complex, 20%, Powder
· » Magnesium Atomic Absorption Standard
· » Magnesium Bromide, Crystal, Reagent
· » Magnesium Caprylate, Dihydrate
· » Magnesium Carbonate Hydroxide, Heavy, FCC
· » Magnesium Carbonate Hydroxide, Light, FCC
· » Magnesium Carbonate Hydroxide, Pentahydrate, Ultrapure
· » Magnesium Carbonate Hydroxide, Powder, Reagent
· » Magnesium Carbonate, Heavy Powder, USP
· » Magnesium Carbonate, Light Powder, USP
· » Magnesium Chloride, 51% (w/v) Aqueous Solution
· » Magnesium Chloride, Anhydrous
· » Magnesium Chloride, Hexahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Magnesium Chloride, Hexahydrate, Crystal, USP, EP, BP
· » Magnesium Chloride, Hexahydrate, Flake, FCC
· » Magnesium Citrate, Tribasic
· » Magnesium Citrate, Tribasic, 16%, Powder
· » Magnesium Citrate, Tribasic, USP
· » Magnesium EDTA, 0.02% (w/v) Solution
· » Magnesium Fluoride
· » Magnesium Fluoride, Purified
· » Magnesium Gluconate, Anhydrous, FCC
· » Magnesium Gluconate, Dihydrate, FCC
· » Magnesium Gluconate, Dihydrate, Purified
· » Magnesium Gluconate, USP
· » Magnesium Glycerophosphate, Powder, Purified
· » Magnesium Hydroxide, FCC
· » Magnesium Hydroxide, Powder, Reagent
· » Magnesium Hydroxide, Powder, USP
· » Magnesium Hypophosphite
· » Magnesium Lactate, Trihydrate
· » Magnesium Lysinate, 20%, Powder
· » Magnesium Maleate, Dihydrate, 12.6%
· » Magnesium Metal, Powder
· » Magnesium Metal, Ribbon, Reagent
· » Magnesium Metal, Sticks
· » Magnesium Metal, Turnings, Reagent
· » Magnesium Nitrate, Hexahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Magnesium Oxide, Heavy Powder, FCC
· » Magnesium Oxide, Heavy Powder, USP
· » Magnesium Oxide, Light Powder, FCC
· » Magnesium Oxide, Light Powder, USP
· » Magnesium Oxide, Powder, Reagent, ACS
· » Magnesium Oxide, Powder, Technical
· » Magnesium Perchlorate, Desiccant, Reagent, ACS
· » Magnesium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, CP
· » Magnesium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, FCC
· » Magnesium Phosphate, Tribasic, FCC
· » Magnesium Salicylate, Powder, USP
· » Magnesium Silicate
· » Magnesium Silicide
· » Magnesium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Magnesium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Magnesium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· » Magnesium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Magnesium Stearate, FCC
· » Magnesium Stearate, NF
· » Magnesium Succinate, Tetrahydrate, 11%
· » Magnesium Sulfate TS
· » Magnesium Sulfate, 0.02 N Solution
· » Magnesium Sulfate, 0.1 N Solution
· » Magnesium Sulfate, 2.25% (w/v) Solution
· » Magnesium Sulfate, Anhydrous, Powder, CP
· » Magnesium Sulfate, Anhydrous, Powder, Reagent
· » Magnesium Sulfate, Heptahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Magnesium Sulfate, Heptahydrate, FCC
· » Magnesium Sulfate, Heptahydrate, USP, EP, BP
· » Magnesium Tetracyanoplatinate (II)
· » Magnesium Thiosulfate, Hexahydrate, Ultrapure
· » Magnesium Trisilicate, Powder, USP
· » Magnesium Valproate
· » Maitake Mushroom, Powder
· » Maize Starch
· » Malachite Green Hydrochloride
· » Malachite Green Oxalate
· » Malachite Green TS
· » Malachite Green, Crystal, Technical
· » Maleic Acid
· » Maleic Acid Disodium Salt
· » Maleic Acid Disodium Salt, Anhydrous
· » Maleic Acid Monosodium Salt, Ultrapure
· » Maleic Acid Potassium Salt
· » Maleic Anhydride, Reagent
· » Maleimide
· » Malonamide
· » Malononitrile
· » Malt Extract
· » Malt Extract R2
· » Malt Extract R3
· » Maltitol
· » Maltitol Solution, NF
· » Maltodextrin, FCC
· » Maltol, FCC
· » Maltose, Powder, Reagent
· » Maltotriose
· » Malvidin Chloride
· » Mandarin Oil, Coldpressed, FCC
· » Manganese (II) Nitrate
· » Manganese (III) Tetrakis(4-benzoic Acid)porphyrin
· » Manganese Acetate, Crystal, Reagent
· » Manganese Amino Acid Chelate, 10%, Powder
· » Manganese Amino Acid Chelate, 15%, Soluble
· » Manganese Amino Acid Chelate, 20%, Powder
· » Manganese Ascorbate, 13%, Powder
· » Manganese Aspartate Complex, 17%, Powder
· » Manganese Atomic Absorption Standard
· » Manganese Carbonate, Powder, Reagent
· » Manganese Carbonate, Purified
· » Manganese Chloride, Tetrahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Manganese Chloride, Tetrahydrate, FCC
· » Manganese Chloride, Tetrahydrate, USP
· » Manganese Citrate, 30%, Powder
· » Manganese Citrate, FCC
· » Manganese Dioxide, Powder, Technical
· » Manganese Dioxide, Reagent
· » Manganese Gluconate, Dried Powder, USP
· » Manganese Glycerophosphate, Powder, FCC
· » Manganese Metal, Flakes
· » Manganese Metal, Powder
· » Manganese Nitrate, 50% Solution, Reagent
· » Manganese Perchlorate, Hydrated, Reagent
· » Manganese Picolinate, 20%, Powder
· » Manganese Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Manganese Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Manganese Standard Solution, 1 ml = 0.05 mg Mn
· » Manganese Sulfate, Monohydrate, Powder, FCC, BP
· » Manganese Sulfate, Monohydrate, Reagent, ACS
· » Manganous Sulfate Solution
· » Manganous Sulfate, 0.003 M Solution
· » Manganous Sulfate, 1.0 N Solution
· » Mangifern
· » Mannan
· » Mannitol, Powder, USP
· » Mannitol, Reagent, ACS
· » Manoalide
· » Manumycin A
· » Maple Flavor
· » Margarita Flavor, Concentrate
· » Marigold Extract (Calendula)
· » Marigold Extract, 4:1, Powder
· » Marigold Flower, Powder
· » Marine Protein Concentrate, Powder
· » Marjoram Oil, Spanish Type, FCC
· » Marjoram Oil, Sweet
· » Marshmallow Flavor, Artificial
· » Mastic Gum, Tears
· » Mebendazole, USP
· » Mebeverine Hydrochloride
· » Mechlorethamine Hydrochloride
· » Meclofenamate Sodium, USP
· » Medrysone
· » Mefenamic Acid, BP
· » Mefexamide Hydrochloride
· » Megestrol Acetate, Milled Powder, USP
· » Meglumine Diatrizoate
· » Meglumine, USP
· » Melamine
· » Melatonin, Powder
· » Meldola’s Blue
· » Melibiose, Hydrate
· » Melphalan
· » Melting Point Bath Oil
· » Menadione, Powder, USP
· » Menadione-Sodium Bisulfite
· » Mentha Arvensis Oil
· » Mentha Arvensis Oil, Redistilled
· » Mepenzolate Bromide
· » Mephenesin, Powder
· » Mepirizole
· » Mepivacaine Hydrochloride, USP
· » Meradimate, USP
· » Merbromin, Powder, Purified
· Mercaptoacetic Acid, Reagent
· » Mercaptopurine, Monohydrate, USP
· » Mercuric Acetate, Powder, Reagent, ACS
· » Mercuric Acetate, Powder, Technical
· » Mercuric Bromide, Crystal, Reagent, ACS
· » Mercuric Chloride, 1% Solution
· » Mercuric Chloride, Crystal, Reagent, ACS
· » Mercuric Iodide, Red, Powder, Reagent, ACS
· » Mercuric Nitrate, 0.01 N Aqueous Solution
· » Mercuric Nitrate, 0.0141 N Standardized Solution
· » Mercuric Nitrate, 0.0171 N Solution
· » Mercuric Nitrate, 0.025 N Solution
· » Mercuric Nitrate, 0.0282 N Solution


بعد قبل
بعد قبل

لیست مواد شیمیایی

گروه N

» (-)-Noe’s Reagent
· » (۱s,2s,5r)-(+)-Neomenthol
· » (۲-Naphthoxy)acetic Acid
· » (۲-Nonen-1 -yl)succinic Anhydride
· » (±)-۳-(۳-Nitrobenzoyl)alanine Hydrochloride
· » (±)-Naringenin
· » ۱,۲-Naphthoquinone-4-sulfonic Acid Sodium Salt
· » ۱,۴-Naphthoquinone
· » ۱,۸-Naphthalic Anhydride
· » ۱ -(۴-Nitrobenzenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
· » ۱ -(۴-Nitrophenyl)piperazine
· » ۱ -Naphthaleneacetic Acid
· » ۱ -Naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt
· » ۱ -Naphthol, Purified
· » ۱ -Naphthol, Reagent
· » ۱ -Naphthol-3,6-disulfonic Acid Disodium Salt
· » ۱ -Naphthoyl Chloride
· » ۱ -Naphthyl Dodecanoate
· » ۱ -Naphthyl Isothiocyanate
· » ۱ -Naphthyl Phosphate Sodium Salt, Monohydrate, High Purity
· » ۱ -Naphthylamine
· » ۱ -Naphthylamine Hydrochloride
· » ۱ -Nitroso-2-naphthol
· » ۱ -Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic Acid Disodium Salt
· » ۱ -Nitrosopiperidine
· » ۱ -Nitrosopyrrolidine
· » ۱ -Nonadecene
· » ۱ -Nonanesulfonic Acid Sodium Salt
· » ۱ -Nonene
· » ۱ -Nonyl Alcohol
· » ۱ -[(۳-Nitrobenzyloxy)methyl]pyridinium Chloride
· » ۲,۳-Naphthalenediamine
· » ۲,۳-Naphtho-15-crown-5
· » ۲-(۱ -Naphthyl)-5-phenyloxazole
· » ۲-Naphthaldehyde
· » ۲-Naphthaleneacetic Acid
· » ۲-Naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt
· » ۲-Naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt, Powder
· » ۲-Naphthalenesulfonic Acid, Hydrate
· » ۲-Naphthoic Acid
· » ۲-Naphthol TS
· » ۲-Naphthol, Purified
· » ۲-Naphthol, Reagent
· » ۲-Naphthoxyacetic Acid Sodium Salt
· » ۲-Naphthoxyacetic Acid-N-hydroxysuccinimide Ester
· » ۲-Naphthoyl Chloride
· » ۲-Naphthyl Acetate
· » ۲-Naphthyl b-D-Galactopyranoside
· » ۲-Naphthyl Phenyl Ketone
· » ۲-Naphthyl Stearate
· » ۲-Nitro-4-carboxyphenyl N,N-Diphenylcarbamate
· » ۲-Nitro-5-thiocyanatobenzoic Acid
· » ۲-Nitro-p-tolunitrile
· » ۲-Nitrobenzaldehyde
· » ۲-Nitrobenzyl Bromide
· » ۲-Nitroimidazole
· » ۲-Nitrophenyl Acetate
· » ۲-Nitrophenyl beta-D-Xylopyranoside
· » ۲-Nitrophenyl Octyl Ether
· » ۲-Nitropropane
· » ۲-Nitroso-1 -naphthol
· » ۲-Nonanol
· » ۳-(۱ -Naphthyl)-DL-alanine
· » ۳-(۲-Naphthyl)-DL-alanine
· » ۳-(۲-Naphthyl)-L-alanine
· » ۳-Nitro-1,2,4-triazole
· » ۳-Nitro-L-tyrosine
· » ۳-Nitro-L-tyrosine Ethyl Ester Hydrochloride
· » ۳-Nitrobenzaldehyde
· » ۳-Nitrobenzamidine Hydrochloride
· » ۳-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt
· » ۳-Nitrobenzyl Alcohol
· » ۳-Nitrobenzyl Bromide
· » ۳-Nitropropionic Acid
· » ۳-Nitrosalicylaldehyde
· » ۳-Nonanone
· » ۴′-Nitroacetophenone
· » ۴-(۴-Nitrobenzyl)pyridine
· » ۴-Nitro-1,2-phenylenediamine
· » ۴-Nitro-2-picoline N-Oxide
· » ۴-Nitro-D-phenylalanine Monohydrate
· » ۴-Nitroaniline, Powder
· » ۴-Nitroanisole
· » ۴-Nitrobenzaldehyde
· » ۴-Nitrobenzaldoxime
· » ۴-Nitrobenzyl Alcohol
· » ۴-Nitrobenzyl Bromide
· » ۴-Nitrobenzyl Chloroformate
· » ۴-Nitrocatechol
· » ۴-Nitroimidazole
· » ۴-Nitrophenyl 1 -Thio-b-D-galactopyranoside
· » ۴-Nitrophenyl 2-(Trimethylsilyl)ethyl Carbonate
· » ۴-Nitrophenyl alpha-D-Glucopyranoside
· » ۴-Nitrophenyl alpha-L-Arabinopyranoside
· » ۴-Nitrophenyl Anthranilate
· » ۴-Nitrophenyl b-D-Fucopyranoside
· » ۴-Nitrophenyl b-D-Xylopyranoside
· » ۴-Nitrophenyl Butyrate
· » ۴-Nitrophenyl Chloroformate
· » ۴-Nitrophenyl Formate
· » ۴-Nitrophenyl Phosphate Bis(cyclohexylammonium) Salt
· » ۴-Nitrophenyl Propionate
· » ۴-Nitropyridine N-Oxide
· » ۴-Nitroquinoline N-Oxide
· » ۵-Nitro-1,10-phenanthroline
· » ۵-Nitro-2-(3′-phenylpropyl-amino)benzoic Acid
· » ۵-Nitro-2-furoic Acid
· » ۵-Nitro-o-tolunitrile
· » ۵-Nitrobarbituric Acid
· » ۵-Nitrobenzimidazole
· » ۵-Nitrobenzimidazole Nitrate
· » ۵-Nitroindazole
· » ۵-Nitroindole
· » ۵-Nitroisophthalic Acid
· » ۵-Nitroorotic Acid Potassium Salt Monohydrate
· » ۵-Nitrosalicylaldehyde
· » ۵-Nitrouracil
· » ۶-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione
· » ۶-Nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline-2,3-dione Disodium Salt
· » ۶-Nitroveratryl Chloroformate
· » ۷-Nitroindazole
· » alpha-Naphthaldehyde
· » alpha-Naphthaleneacetic Acid Potassium Salt
· » alpha-Naphthaleneacetic Acid, Solution 1 mg/ml
· » alpha-Naphthoflavone
· » alpha-Naphtholbenzein
· » alpha-Naphtholphthalein
· » alpha-Naphthyl Acetate
· » alpha-Naphthyl Butyrate
· » alpha-Naphthyl Palmitate
· » alpha-Naphthyl Phosphate Disodium Salt
· » alpha-Naphthyl Stearate
· » alpha-Naphthyl Sulfate Potassium Salt
· » alpha-p-Nitrophenylglycerol
· » beta-Naphthoflavone
· » beta-Naphthyl beta-D-Glucopyranoside
· » beta-Naphthyl Caprylate
· » beta-Naphthyl Laurate
· » beta-Naphthyl Myristate
· » beta-Naphthyl Palmitate
· » beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide
· » beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Disodium Salt, Trihydrate, Reduced
· » beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Sodium Salt, Hydrate
· » beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Sodium Salt, Reduced Form
· » beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Sodium Salt
· » D-(+)-Neopterin
· » D-(–)-Norvaline
· » D-Norleucine
· » DL-Norleucine
· » DL-Norleucine Methyl Ester Hydrochloride
· » DL-Normetanepherine Hydrochloride
· » DL-Norvaline
· » gamma-Nonalactone
· » L-(+)-Norvaline
· » L-Nicotine
· » L-Norepinephrine
· » L-Norepinephrine Bitartrate, Monohydrate, USP
· » L-Norleucine
· » m-Nitrobenzoic Acid
· » m-Nitrophenol
· » Methyl Anhydride
· » N-(1 -Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride TS
· » N-(1 -Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride, Reagent, ACS
· » N-(2-Nitrobenzyl)pyrrole-2-carboxaldehyde
· » N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-hydroxyproline (Dicyclohexylammonium) Salt
· » N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-phenylalanine (Dicyclohexylammonium) Salt
· » N-Nitroso-N-methylaniline
· » N-Nitroso-N-methylbutylamine
· » N-Nitroso-N-methylurea
· » N-Nitrosodibutylamine
· » N-Nitrosodiethanolamine
· » N-Nitrosodiethylamine
· » N-Nitrosodimethylamine
· » N-Nitrosohexamethyleneimine
· » n-Nonane
· » n-Nonylamine
· » N-o-Nitrophenylsulfenylglycine Di(cyclohexyl)ammonium Salt
· » N-p-Nitrobenzoyl-L-glutamic Acid
· » Nabumetone
· » Nadolol, USP
· » Nafronyl Oxalate Salt
· » Naiouli Oil
· » Nalbuphine Hydrochloride
· » Nalidixic Acid Sodium Salt
· » Nalidixic Acid, Crystal, Reagent
· » Nalidixic Acid, USP
· » Naloxone Hydrochloride, Dihydrate, USP
· » Naltrexone Hydrochloride
· » Naltrexone Hydrochloride, USP
· » Naphazoline Hydrochloride, USP
· » Naphazoline Nitrate
· » Naphtha VM&P
· » Naphtha, Precipitation
· » Naphthalene
· » Naphthalene, Recrystallized, Reagent
· » Naphthenic Acids
· » Naphthol AS
· » Naphthol AS Acetate
· » Naphthol AS Phosphate
· » Naphthol AS Phosphate Disodium Salt
· » Naphthol AS-BI
· » Naphthol AS-BI beta-D-Glucuronic Acid
· » Naphthol AS-BI N-Acetyl-b-D-glucosaminide
· » Naphthol AS-BI Phosphate
· » Naphthol AS-BI Phosphate Sodium Salt, Ultrapure
· » Naphthol AS-BI Sulfate Monopotassium Salt
· » Naphthol AS-CL Phosphate
· » Naphthol AS-D
· » Naphthol AS-D Acetate
· » Naphthol AS-D Chloroacetate
· » Naphthol AS-E Acetate
· » Naphthol AS-LC Acetate
· » Naphthol AS-MX
· » Naphthol AS-MX Acetate
· » Naphthol AS-MX Phosphate
· » Naphthol AS-MX Phosphate Disodium Salt
· » Naphthol AS-OL Acetate
· » Naphthol AS-OL Phosphate
· » Naphthol AS-SG
· » Naphthol AS-TR
· » Naphthol AS-TR Acetate
· » Naphthol AS-TR Phosphate
· » Naphthol AS-TR Phosphate Disodium Salt
· » Naphthol Green B
· » Naphthol Green B, Reagent, ACS
· » Naphthol Yellow S
· » Naphthylazoxine
· » Naproxen Sodium, USP
· » Naproxen, USP
· » Naringenin
· » Naringin
· » Naringinase
· » Nattokinase
· » Neatsfoot Oil
· » Nebularine
· » Neocuproine Hydrochloride, Reagent
· » Neocuproine, Reagent
· » Neodymium (III) Oxide
· » Neodymium (III) Oxide
· » Neodymium Atomic Absorption Standard
· » Neodymium Chloride
· » Neodymium Fluoride
· » Neodymium Nitrate, Hexahydrate, Crystalline
· » Neodymium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Neohesperidin Dihydrochalcone
· » Neomycin Sulfate, USP
· » Neopentyl Glycol
· » Neostigmine Bromide, USP
· » Neostigmine Methyl Sulfate
· » Neotetrazolium Chloride
· » Nerol
· » Neroli Oil
· » Nerolidol
· » Neryl Acetate
· » Nessler Reagent, A.C.S. Formulation
· » Nessler Reagent, Solution
· » Nessler’s Reagent Solution (Quantitative)
· » Nettle Leaf, Powder
· » Neutral Red
· » Neutral Red TS
· » Neutral Red, 0.1% Aqueous Solution
· » New Fuchsin
· » New Methylene Blue N
· » New Methylene Blue N Solution, Brecher Formula
· » NG-Nitro-D-arginine
· » NG-Nitro-L-arginine
· » NG-Nitro-L-arginine-methyl Ester Hydrochloride
· » Niacin, Powder, FCC
· » Niacin, Powder, USP
· » Niacinamide
· » Niacinamide Ascorbate, FCC
· » Niacinamide, FCC
· » Niacinamide, USP
· » Nicarbazin
· » Nicardipine Hydrochloride
· » Nicergoline
· » Nickel Acetate, Tetrahydrate, Crystal, Reagent
· » Nickel Amino Acid Chelate, 1%, Powder
· » Nickel Ammonium Sulfate, Crystal, Reagent
· » Nickel Atomic Absorption Standard
· » Nickel Carbonate Basic, Powder, Reagent
· » Nickel Carbonate Basic, Powder, Technical
· » Nickel Chloride, Crystal, Purified
· » Nickel Chloride, Crystal, Reagent
· » Nickel Chromium, Wire
· » Nickel Fluoborate, 45% Solution, Purified
· » Nickel Metal, Foil, 6″ x 0.005″
· » Nickel Metal, Powder
· » Nickel Metal, Shot
· » Nickel Nitrate, Crystal, Reagent
· » Nickel Oxide, Black, Powder, Reagent
· » Nickel Oxide, Green, Powder, Reagent
· » Nickel Phthalocyanine
· » Nickel Potassium Cyanide, Crystal, Purified
· » Nickel Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Nickel Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Nickel Sulfate, Hexahydrate, Crystal, Purified
· » Nickel Sulfate, Hexahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Niclosamide
· » Nicotinamide N-Oxide
· » Nicotine Sulfate, 40% Aqueous Solution
· » Nicotinic Acid Hydroxamate
· » Nicotinuric Acid
· » Nicotinyl Alcohol Tartrate, BP
· » Nifedipine, Powder, USP
· » Nifenazone
· » Niflumic Acid
· » Nifuroxazide
· » Nifuroxime
· » Nigrosin B, Alcohol Soluble
· » Nigrosin, Water Soluble
· » Nile Blue A
· » Nile Blue Chloride
· » Nile Red
· » Nilutamide
· » Nimesulide
· » Nimodipine
· » Nimustine Hydrochloride
· » Ninhydrin Solution
· » Ninhydrin, Monohydrate, Reagent, ACS
· » Niobium Atomic Absorption Standard
· » Niobium Selenide
· » Niobium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in H2O/HF
· » Niobium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in H2O/HF
· » Nipecotic Acid
· » Nisin From Streptococcus Lactis
· » Nitrapyrin
· » Nitric Acid, (1 + 4) Solution
· » Nitric Acid, 0.02 N Aqueous Solution
· » Nitric Acid, 0.100 N Solution
· » Nitric Acid, 1.0 N Aqueous Solution
· » Nitric Acid, 1.28 N Solution
· » Nitric Acid, 10% (w/v) Aqueous Solution
· » Nitric Acid, 10.0 N Solution
· » Nitric Acid, 15% (v/v) Solution
· » Nitric Acid, 2.0 N Solution
· » Nitric Acid, 20% (w/v) Aqueous Solution
· » Nitric Acid, 3.0 N Solution
· » Nitric Acid, 33.3% (v/v) Solution
· » Nitric Acid, 35% (v/v) Solution
· » Nitric Acid, 65% Reagent Solution
· » Nitric Acid, 8.0 N Solution
· » Nitric Acid, Reagent, ACS
· » Nitric Acid, Redistilled
· » Nitric Acid, Technical
· » Nitrilotriacetic Acid Disodium Salt
· » Nitrilotriacetic Acid Trisodium Salt
· » Nitrilotriacetic Acid Trisodium Salt, Monohydrate
· » Nitrilotriacetic Acid, CP
· » Nitrilotriacetic Acid, Reagent, ACS
· » Nitrobenzene, Reagent, ACS
· » Nitrobenzene-d5, 99 Atom % D
· » Nitrofurantoin, Anhydrous, USP
· » Nitrofurazone, USP
· » Nitrogen Standard Solution, 1mL=0.010mG N
· » Nitrogen Standard Solution, 1mL=0.1mG N
· » Nitrogen Standard Solution, 1mL=0.1mG NO3
· » Nitrogen Standard Solution, 1mL=1mG N
· » Nitrogen Standard Solution, 1mL=1mG NO3
· » Nitromethane, Reagent, ACS
· » Nitron
· » Nitronium Tetrafluoroborate
· » Nitrosomorpholine
· » Nocodazole
· » Nomilin
· » Nonadecane
· » Nonadecanoic Acid
· » Nonanoic Acid
· » Nonanoyl-N-Methylglucamide
· » Nonidet® P40 Solution
· » Nonoxynol 9
· » Nonyl b-D-Glucopyranoside
· » Nonyltrimethylammonium Bromide
· » Nordihydroguaiaretic Acid
· » Norethindrone
· » Norethindrone Acetate
· » Norethynodrel
· » Norfloxacin, USP
· » Norharmane
· » Nortriptyline Hydrochloride, USP
· » Noscapine Hydrochloride
· » Novobiocin Sodium
· » Nuclear Fast Red
· » Nucleic Acid Staining System
· » Nutmeg Oil
· » Nutmeg Oil, East-Indian Type, FCC
· » Nw-Nitro-D-arginine Methyl Ester Hydrochloride
· » Nylidrin Hydrochloride
· » Nystatin, Powder, USP
· » O-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N’,N’-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
· » o-Nitroaniline
· » o-Nitrobenzoic Acid
· » o-Nitrophenol
· » o-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
· » o-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside
· » o-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside
· » o-Nitrophenylsulfenyl Chloride
· » o-Nitrophenylsulfenyl-1 -thio-beta-D-galactoside
· » p-Naphtholbenzein
· » p-Naphtholbenzein TS
· » p-Nitro Blue Tetrazolium Chloride, Crystal, Reagent
· » p-Nitro Blue Tetrazolium, Diformazan
· » p-Nitro-DL-phenylalanine
· » p-Nitro-L-phenylalanine
· » p-Nitroaniline TS
· » p-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
· » p-Nitrobenzoic Acid
· » p-Nitrophenol, Reagent
· » p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
· » p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside
· » p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside
· » p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
· » p-Nitrophenyl Acetate
· » p-Nitrophenyl beta-D-Glucopyranoside
· » p-Nitrophenyl Laurate
· » p-Nitrophenyl Myristate
· » p-Nitrophenyl Palmitate
· » p-Nitrophenyl Phosphate
· » p-Nitrophenyl Phosphate Di(Tris) Salt
· » p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt
· » p-Nitrophenyl Sulfate Potassium Salt
· » p-Nitrophenyl-alpha-D-galactopyranoside
· » p-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
· » p-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside, High Purity
· » p-Nitrophenyl-beta-D-glucuronide
· » p-Nitrophenylhydrazine, Reagent
· » S-(4-Nitrobenzyl)-6-thioguanosine
· » S-(4-Nitrobenzyl)-6-thioinosine
· » S-Nitroso-L-glutathione
· » S-Nitroso-N-acetyl-D,L-penicillamine
· » trans, trans 2,4-Nonadienal
· » trans-2, cis-6-Nonadienal
· » trans-2-Nonenal


گروه O

» (R)-(–)-۲-Octanol
· » (S)-(+)-2-Octanol
· » (±)-۲-Octanol
· » (±)-Octopamine Hydrochloride
· » ۱,۲-Octanediol
· » ۱,۸-Octanediol
· » ۱,۸-Octanedithiol
· » ۱ -O-Octadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
· » ۱ -Octadecene
· » ۱ -Octanesulfonic Acid Sodium Salt, Monohydrate, Reagent HPLC
· » ۱ -Octanol, Reagent, ACS
· » ۱ -Octen-3-ol
· » ۱ -Octene
· » ۱ -Octyn-3-ol
· » ۱ -Octyne
· » ۱ -Oleoyl-rac-glycerol
· » ۱H-[1,2,4]Oxadiazole[4,3-a]quinoxalin-1 -one
· » ۲-Octanol, Reagent, ACS
· » ۲-Octanone
· » ۲-Octyl-1 -dodecanol
· » ۲-Octyn-1 -ol
· » ۲-Octyne
· » ۳,۳′-Oxydipropionitrile
· » ۴-n-Octylbenzonitrile
· » ۴-Oxo-4H-benzopyran-2-carboxylic Acid
· » ۴-Oxo-TEMPO, Free Radical
· » ۴-tert-Octylphenol
· » Capsicum Oleoresin
· » Capsicum Oleoresin, USP
· » cis-Oleic Acid Methyl Ester
· » D-Ornithine Hydrochloride
· » DL-Ornithine Hydrochloride
· » gamma-Octalactone
· » gamma-Oryzanol, Crystalline Powder
· » L-Ornithine Hydrochloride
· » L-Ornithine L-Aspartate Salt
· » L-Ornithine-alpha-ketoglutarate, Crystalline Powder
· » N-Octanoyl-D-sphingosine
· » N-Octanoylsphinganine
· » N-Octanoylsphingosine-1 -phosphate
· » n-Octyl-oligo-oxyethylene, BiotechGrade
· » n-Octylamine
· » Oat Bran Blend, 20% Protein
· » Oat Bran SCM, 250, Flakes
· » Obermayer Reagent
· » Ochratoxin A
· » Octacosane
· » Octacosanoic Acid
· » Octacosanol, Powder
· » Octadecane
· » Octadecyldimethylchlorosilane
· » Octadecylsilane
· » Octadecyltrichlorosilane
· » Octadecyltrimethoxysilane
· » Octaethylene Glycol Monodecyl Ether
· » Octamethylcyclotetrasiloxane
· » Octanal
· » Octane
· » Octanoic Acid, Reagent
· » Octanophenone
· » Octanoyl-N-methylglucamide
· » Octaphenylcyclotetrasiloxane
· » Octinoxate, USP
· » Octisalate, USP
· » Octyl a-D-Glucopyranoside
· » Octyl Acetate
· » Octyl beta-D-Galactopyranoside
· » Octyl beta-D-Thioglucopyranoside
· » Octyl Palmitate
· » Octyl Stearate
· » Octyl-beta-D-glucopyranoside
· » Octyl-beta-D-glucopyranoside, 50% (w/v) Solution
· » Octyltrichlorosilane
· » Ofloxacin
· » Oil for Heat Transfer
· » Oil Red O
· » Oil Red O
· » Okadaic Acid Potassium Salt, High Purity
· » Okadaic Acid Sodium Salt, High Purity
· » Okadaic Acid, High Purity
· » Okadaol
· » Oleic Acid Sodium Salt, Practical
· » Oleic Acid, FCC
· » Oleic Acid, NF
· » Oleic Anhydride
· » Oleoyl Chloride
· » Oleyl Alcohol, Technical
· » Olibanum Oil
· » Oligomycin
· » Olive Leaf Extract, 15%
· » Olive Oil, NF
· » Olivetol
· » Omeprazole, USP
· » Ondansetron Hydrochloride, USP
· » Onion Oil, FCC
· » Onion, Powder
· » Ophiobolin A
· » Opopanax Oil
· » Orange Concentrate Flavor, Natural, Colorless
· » Orange G
· » Orange II
· » Orange IV
· » Orange Oil, Bitter, Coldpressed, FCC
· » Orange Oil, California Type
· » Orange Oil, California Type, Coldpressed, FCC
· » Orange Oil, Florida Type
· » Orange Oil, Florida Type, Coldpressed, FCC
· » Orange Oil, Sweet
· » Orange Peel, Powder
· » Orcein, Natural
· » Orcein, Synthetic
· » Orcinol, Monohydrate
· » Orgotein
· » Origanum Oil
· » Origanum Oil, Spanish Type, FCC
· » Ornidazole
· » Orotic Acid Potassium Salt
· » Orotic Acid, Anhydrous
· » Orotic Acid, Hydrate
· » Orphenadrine Citrate, USP
· » Orphenadrine Hydrochloride
· » Orris Root, Powder
· » Osmium (III) Chloride, Hydrate
· » Osmium (IV) Oxide
· » Osmium Atomic Absorption Standard
· » Osmium Tetroxide, 4% (w/v) Solution
· » Osmium Tetroxide, Crystal, Reagent, ACS
· » Osmium, Powder
· » Ouabain
· » Ox Gall
· » Oxalacetic Acid
· » Oxalic Acid TS
· » Oxalic Acid, 0.1 N Solution
· » Oxalic Acid, 10% (w/v) Aqueous Solution
· » Oxalic Acid, 5% (w/v) Solution
· » Oxalic Acid, 7.5% (w/v) Aqueous Solution
· » Oxalic Acid, Anhydrous, Crystal, Reagent
· » Oxalic Acid, Dihydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Oxalic Acid, Dihydrate, Crystal, Technical
· » Oxalyl Bromide
· » Oxalyl Chloride, Reagent
· » Oxalylhydrazide
· » Oxamic Acid
· » Oxamic Acid Sodium Salt
· » Oxamic Hydrazide
· » Oxamide, Powder, Purified
· » Oxantel Pamoate
· » Oxeladin Citrate
· » Oxfendazole, USP
· » Oxolamine Citrate
· » Oxolinic Acid
· » Oxone®, Monopersulfate Compound
· » Oxonic Acid Potassium Salt
· » Oxotremorine
· » Oxotremorine Sesquifuarate
· » Oxtriphylline, USP
· » Oxybenzone
· » Oxybenzone, USP
· » Oxybutynin Base
· » Oxybutynin Chloride, USP
· » Oxygen Probe Conditioner, Autoclave Operable
· » Oxymetazoline Hydrochloride, USP
· » Oxyphencyclimine Hydrochloride
· » Oxyphenonium Bromide
· » Oxytetracycline Hydrochloride
· » Oxytetracycline, Dihydrate
· » Oxythiamine Chloride Hydrochloride
· » Oxytocin, USP
· » Oyster Shell Extract, Powder
· » Zero Oxygen Standard Solution


گروه P

» (+)-alpha-Pinene
· » (۱S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol
· » (R)-(+)-1 -Phenylethanol
· » (R)-(-)-1 -Phenyl-1,2-ethanediol
· » (R)-(-)-2-Phenylpropionic Acid
· » (R)-(–)-۲-Phenylbutyric Acid
· » (R)-Phenyloxirane
· » (R,S)-3-(2-Piperidinyl)pyridine
· » (S)-(+)-2-Phenylbutyric Acid
· » (S)-(-)-Propylene Oxide
· » (S)-1,2-Propanediol
· » (–)-alpha-Pinene
· » (–)-beta-Pinene
· » (±)-Propranolol Hydrochloride
· » ۱,۱۰-Phenanthroline Monohydrochloride, Monohydrate
· » ۱,۱۰-Phenanthroline, Monohydrate, Reagent, ACS
· » ۱,۲,۳,۴,۵-Pentamethylcyclopentadiene
· » ۱,۲,۳,۴,۶-Penta-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
· » ۱,۲-Phenylene Phosphorochloridite
· » ۱,۳-Propanediol
· » ۱,۳-Propanedisulfonic Acid Disodium Salt
· » ۱,۳-Propanedisulfonic Acid, 70% w/v Aqueous Solution
· » ۱,۳-Propanedithiol
· » ۱,۴-Phenylenediacetic Acid
· » ۱,۵-Pentanediol
· » ۱ -(beta-Phenethyl)-4-piperidone
· » ۱ -Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
· » ۱ -Pentadecanol
· » ۱ -Pentanesulfonic Acid Sodium Salt, Monohydrate, HPLC
· » ۱ -Pentanol, Reagent, ACS
· » ۱ -Penten-3-ol
· » ۱ -Pentyne
· » ۱ -Phenyl-1,2-propanedione
· » ۱ -Phenyl-1 -propanol
· » ۱ -Phenyl-3-(2-thiazolyl)-2-thiourea
· » ۱ -Phenyl-3-methyl-5-pyrazalone
· » ۱ -Phenyl-3-pyrazolidinone
· » ۱ -Phenyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole
· » ۱ -Phenylpiperazine
· » ۱ -Phenylpiperazine Hydrochloride
· » ۱ -Phenylpyrrole
· » ۱ -Piperazinecarboxaldehyde
· » ۱ -Propanesulfonic Acid Sodium Salt, Monohydrate
· » ۱ -Propanethiol
· » ۱ -Propynyl-1 -cyclohexanol
· » ۱ -Pyrrolidinebutyronitrile
· » ۱ -Pyrrolidinecarboxaldehyde
· » ۱۰,۱۲-Pentacosadiynoic Acid
· » ۱H-Pyrazole-1 -carboxamidine Hydrochloride
· » ۲,۲,۳,۳,۳-Pentafluoro-1 -propanol
· » ۲,۳,۴,۵,۶-Pentafluorobenzhydrol
· » ۲,۳-Pyrazinedicarboxamide
· » ۲,۳-Pyrazinedicarboxylic Acid
· » ۲,۴-Pentanedione, Reagent
· » ۲,۵-Diphenyloxazole, Scintillation Grade
· » ۲,۶-Pyridinedimethanol
· » ۲-Pentanol
· » ۲-Pentanone
· » ۲-Pentyne-1 -ol
· » ۲-Phenyl-2-imidazoline
· » ۲-Phenylbenzimidazole
· » ۲-Phenylethyl beta-D-Thiogalactoside
· » ۲-Phenylindole
· » ۲-Phenylphenol
· » ۲-Phenylpropyl Isobutyrate
· » ۲-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid
· » ۲-Picoline
· » ۲-Picoline-N-oxide
· » ۲-Picolyl Chloride Hydrochloride
· » ۲-Piperidone
· » ۲-Propanesulfonic Acid, Sodium Salt Monohydrate
· » ۲-Propanethiol
· » ۲-Propylpentanoic Acid
· » ۲-Propylphenol
· » ۲-Pyrazinecarboxylic Acid
· » ۲-Pyridinecarboxaldehyde
· » ۲-Pyridylhydroxymethanesulfonic Acid
· » ۲-Pyrrolidone
· » ۲H-Pyrido[3,2,b]-1,4-oxazin-3(4H)-one
· » ۳′,۴′,۵′,۵,۷-Pentamethoxyflavone
· » ۳,۵-Pyrazoledicarboxylic Acid, Monohydrate
· » ۳-(۲-Pyridyl)-5,6-bis(4-phenylsulfonic Acid)-1,2,4-triazine Monosodium Salt
· » ۳-(۲-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5′,5”-disulfonic Acid Disodium Salt
· » ۳-(۲-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine
· » ۳-Pentanol
· » ۳-Pentanone
· » ۳-Phenoxybenzaldehyde
· » ۳-Phenoxytoluene
· » ۳-Phenylphenol
· » ۳-Phenyltoluene
· » ۳-Picoline
· » ۳-Picoline-N-oxide
· » ۳-Picolyl Chloride Hydrochloride
· » ۳-Propyl-2-thiouracil
· » ۳-Pyrazolidinone Hydrochloride
· » ۳-Pyridinecarboxaldehyde
· » ۳-Pyridylcarbinol
· » ۴(۳H)-Pyrimidone
· » ۴-(۲-Pyridylazo)resorcinol Disodium Salt
· » ۴-(Phenylazo)-1 -naphthalenamine Hydrochloride
· » ۴-Penten-1 -ol
· » ۴-Pentenoic Acid
· » ۴-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
· » ۴-Phenyl-3-thiosemicarbazide
· » ۴-Phenylbutyric Acid
· » ۴-Phenylbutyric Acid Sodium Salt
· » ۴-Phenylmorpholine
· » ۴-Phenylphenol
· » ۴-Picoline
· » ۴-Picoline-N-oxide
· » ۴-Picolyl Chloride Hydrochloride
· » ۴-Piperidone Hydrochloride Monohydrate
· » ۴-Pyridinealdoxime
· » ۴-Pyridinecarboxaldehyde
· » ۴-Pyridylethylmercaptan
· » ۴-Pyrrolidinopyridine
· » ۴beta-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
· » ۵-Phenylhydantoin
· » ۵-Phenyloxazole
· » ۵-Phenylvaleric Acid
· » ۵alpha-Pregnan-3beta-ol-20-one 3beta-Acetate
· » ۵alpha-Pregnane-3,20-dione(allo)
· » ۵alpha-Pregnane-3beta,20beta-diol
· » ۶(۵H)-Phenanthridone
· » ۶-Phenyl-2-thiouracil
· » ۶-Phosphogluconic Acid Tri(cyclohexylammonium) Salt
· » ۶-Phosphogluconic Acid, Trisodium Salt
· » ۶-Propyl-2-thiouracil
· » ۹-Phenyl-3-fluorone
· » a-Phellandrene
· » alpha-Phenyl-alpha-(2-pyridyl) Acetic Acid Methyl Ester
· » alpha-Phenyl-alpha-(2-pyridyl) Acetonitrile
· » Aluminum Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Aluminum Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· » Aluminum Single Element Standards for AA&ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Aluminum Single Element Standards for AA&ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Aminobenzoate Potassium
· » beta-Phenylpyruvic Acid
· » beta-Phenylpyruvic Acid Sodium Salt
· » beta-Propiolactone, Reagent
· » Boron Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in H2O
· » cis-N-(2-Phenylcyclopentyl)azacyclotridec-1 -en-2-amine Hydrochloride
· » D-(-)-3-Phosphoglyceric Acid Barium Salt
· » D-(–)-Pantoyl Lactone
· » D-Pantethine
· » D-Pantothenic Acid Sodium Salt
· » D-Phenylalanine
· » D-Phenylalnine Methyl Ester Hydrochloride
· » D-Proline
· » D-Psicose
· » D-Pulegone
· » D-Pyroglutamic Acid
· » D-Pyroglutamic Acid Ethyl Ester
· » DL-beta-Phenyllactic Acid
· » DL-beta-Phenylserine, Threo form
· » DL-Pantothenic Acid Calcium Salt
· » DL-Pantothenyl Alcohol
· » DL-Pantothenyl Alcohol, USP
· » DL-Pantoyltaurine Sodium Salt
· » DL-Phenylalanine
· » DL-Phenylalanine, FCC
· » DL-Phenylsuccinic Acid
· » DL-Pipecolonic Acid
· » DL-Proline
· » DL-Pyroglutamic Acid
· » ICP Alternate Ground Water and Waste Water Standard, Solution I
· » ICP Alternate Ground Water and Waste Water Standard, Solution II
· » ICP Drinking Water Standard, Solution I, Primary Metals
· » ICP Drinking Water Standard, Solution II, Secondary Metals
· » ICP Ground Water and Waste Water Standard, Solution I
· » ICP Ground Water and Waste Water Standard, Solution II
· » ICP Ground Water and Waste Water Standard, Solution III
· » ICP Instrument Check Standard, Solution I
· » ICP Instrument Check Standard, Solution II
· » ICP Instrument Check Standard, Solution III
· » ICP Instrument Check Standard, Solution IV
· » ICP Instrument Check Standard, Solution V
· » ICP Interference Check Standard, Solution I
· » ICP Interference Check Standard, Solution II
· » ICP Interference Check Standard, Solution III
· » ICP Interference Check Standard, Solution IV
· » ICP Mixed Calibration Standard, Solution II
· » ICP Mixed Calibration Standard, Solution III
· » ICP Mixed Calibration Standard, Solution IV
· » ICP Mixed Calibration Standard, Solution V
· » ICP Quality Control Standard, Solution I
· » ICP Quality Control Standard, Solution II
· » ICP Quality Control Standard, Solution III
· » ICP-MS Calibration Standard, Solution I, For Rare Earth Metals
· » ICP-MS Calibration Standard, Solution II, Alkali, Alkaline Earth, Non-Transition Group
· » ICP-MS Calibration Standard, Solution III, Precious Metals
· » ICP-MS Calibration Standard, Solution IV, Fluoride Soluble Group
· » ICP-MS Calibration Standard, Solution V
· » iso-Pentanoic Acid
· » iso-Propyl Acetate
· » L-(+)-Phenylalanine Ethyl Ester Hydrochloride
· » L-(–)-۳-Phenyllactic Acid
· » L-(–)-Perillic Acid
· » L-Phenylalaninamide
· » L-Phenylalaninamide Hydrochloride
· » L-Phenylalanine
· » L-Phenylalanine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate Salt
· » L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Phenylalanine p-Nitroanilide
· » L-Phenylalanine t-Butyl Ester Hydrochloride
· » L-Phenylalanine, FCC
· » L-Phenylalanine, USP
· » L-Phenylalanine-beta-naphthylamide
· » L-Phenylalanyl-L-alanine
· » L-Phenylalanyl-L-isoleucine
· » L-Phenylalanyl-L-leucine
· » L-Phenylalanyl-L-phenylalanine
· » L-Phenylalanyl-L-proline
· » L-Phenylalanyl-L-tyrosine
· » L-Phenylalanyl-L-valine
· » L-Phenylalanylglycine
· » L-Phenylalanylglycylglycine
· » L-Pipecolic Acid
· » L-Prolinamide
· » L-Prolinamide Hydrochloride
· » L-Proline
· » L-Proline Benzyl Ester Hydrochloride
· » L-Proline beta-Naphthylamide Hydrochloride
· » L-Proline Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Proline p-Nitroanilide Trifluoroacetate Salt
· » L-Proline t-Butyl Ester
· » L-Proline t-Butyl Ester Dibenzenesulfonimide Salt
· » L-Proline, FCC
· » L-Proline, USP
· » L-Prolinol
· » L-Prolyl-L-alanine
· » L-Prolyl-L-leucine
· » L-Prolyl-L-phenylalanine
· » L-Prolyl-L-tyrosine
· » L-Prolyl-Lvaline
· » L-Prolylglycine, Monohydrate
· » L-Prolylglycylglycine
· » L-Pyroglutamic Acid beta-Naphthylamide
· » L-Pyroglutamic Acid Pentachlorophenyl Ester
· » L-Pyroglutamyl-L-histidyl-L-prolinamide
· » m-Phenylenediamine
· » m-Phenylenediamine Dihydrochloride
· » N,N’-o-Phenylenedimaleimide
· » N-(1 -Pyrenyl)maleimide
· » N-(Phenylseleno)phthalimide
· » N-(Phosphonomethyl)glycine
· » N-Palmitoyl-D-sphingosine
· » n-Pentadecanoic Acid
· » n-Pentane, 99+% mol
· » n-Pentylamine
· » N-Phenyl-1 -naphthylamine
· » N-Phenyl-2-naphthylamine
· » N-Phenylanthranilic acid
· » N-Phenylaza-15-crown-5
· » N-Phenyldiethanolamine
· » N-Phenylglycine
· » N-Phenylmaleimide
· » N-Phthaloyglycine
· » N-Phthaloyl-DL-methionine
· » N-Phthaloyl-L-glutamic Acid
· » N-Phthaloyl-L-phenylalanine
· » n-Propyl Acetate
· » n-Propyl Alcohol, Reagent, ACS
· » n-Propyl Hexanoate
· » Nomega-Propyl-L-arginine
· » O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
· » o-Phenylenediamine Dihydrochloride
· » o-Phenylenediamine, Reagent
· » O-Phospho-D-serine
· » O-Phospho-DL-serine
· » O-Phospho-L-serine
· » O-Phospho-L-tyrosine
· » o-Phthalaldehyde, Reagent
· » p-Phenetidine
· » p-Phenolsulfonic Acid Sodium Salt, Dihydrate
· » p-Phenylene Diisothiocyanate
· » p-Phenylenediamine
· » p-Phenylenediamine Dihydrochloride
· » Paclitaxel
· » Padimate O
· » PAGE, 4% Solution, Electrophoresis Grade
· » PAGE, 8% Solution, Electrophoresis Grade
· » Palatine Chrome Green
· » Palatinose
· » Palladium (5%) on Calcium Carbonate
· » Palladium (II) Acetate
· » Palladium (II) Bromide
· » Palladium (II) Cyanide
· » Palladium (II) Iodide
· » Palladium (II) Nitrate, Hydrate
· » Palladium (II) Oxide, Hydrate
· » Palladium (II) Sulfate, Hydrate
· » Palladium (II) Sulfide, Hydrate
· » Palladium Atomic Absorption Standard
· » Palladium Black
· » Palladium Chloride
· » Palladium Chloride TS, Buffered
· » Palladium Chloride, 5% (w/v) Solution
· » Palladium Hydroxide on Carbon Powder, 20% Pd, Powder
· » Palladium Metal, Foil, 0.1mm Thick
· » Palladium Metal, Foil, 0.25mm Thick
· » Palladium Metal, Foil, 0.5mm Thick
· » Palladium Metal, Foil, 1.0mm Thick
· » Palladium Metal, Foil, 2.0mm Thick
· » Palladium Metal, Powder
· » Palladium Metal, Wire
· » Palladium Metal, Wire
· » Palladium Metal, Wire
· » Palladium Metal, Wire
· » Palladium on Alumina, 5%, Catalyst
· » Palladium on Barium Sulfate, 5%, Catalyst
· » Palladium on Charcoal, 10%, Catalyst, Powder
· » Palladium on Charcoal, 5%, Catalyst, Powder
· » Palladium Oxide
· » Palladium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Palm Oil
· » Palmarosa Oil
· » Palmarosa Oil, FCC
· » Palmitic Acid
· » Palmitic Acid Methyl Ester
· » Palmitic Acid N-Hydroxysuccinimide
· » Palmitic Acid, FCC
· » Palmitic Anhydride
· » Palmitoleic Acid
· » Palmitoleoyl Chloride
· » Palmitoleyl Alcohol
· » Palmitoyl Chloride
· » Palmityl Acetate
· » Pamabrom, USP
· » Pamoic Acid
· » Pamoic Acid Disodium Salt
· » PAN Indicator, 0.1% Solution in Ethanol
· » PAN Indicator, 0.1% Solution in Isopropanol
· » PAN Indicator, 1% Solution in Ethanol
· » PAN, 0.1% (w/v) Indicator Solution in Methanol
· » PAN, 1% (w/v) Indicator Solution in Methanol
· » PAN, Reagent, ACS
· » Pancreatin, Powder, USP
· » Pancrelipase, USP
· » Pangamic Acid Sodium
· » Papain, Powder, Purified
· » Papain, Powder, Purified
· » Papanicolaou Stain EA-36-50
· » Papanicolaou Stain EA-65
· » Papanicolaou Stain OG-6
· » Papaverine Hydrochloride, USP
· » Papaya Fruit, Powder
· » Papaya Leaf, Powder
· » PAR Monosodium Salt, Hydrate, Indicator Grade
· » PAR, Monosodium Salt, Reagent, ACS
· » PAR, Reagent, ACS
· » Parabanic Acid
· » Paraformaldehyde, Purified
· » Paraldehyde, Practical
· » Paraoxon-ethyl
· » Pargyline Hydrochloride
· » Parlodion™, Plastic Sheets
· » Paromomycin Sulfate
· » Parsley Herb Oil, FCC
· » Parsley Herb Oil, Tasmanian
· » Parsley Leaf Oil
· » Parsley Seed Oil
· » Passion Flower, Powder
· » Passionflower Herb Extract, 4:1, Powder
· » Patchouli Oil
· » Patent Blue
· » Patent Blue A
· » Patulin
· » Pau D’Arco Extract, 5:1, Powder
· » PCR Markers Kit, 50-2000 bp
· » Pea Fiber, Powder
· » Peanut Butter Flavor
· » Peanut Oil, NF
· » Pectin, Apple
· » Pectin, Citrus
· » Pectin, Citrus, USP
· » Pelargonidin Chloride
· » Pemoline
· » Pennyroyal Oil
· » Pentacene
· » Pentachloronitrobenzene
· » Pentachlorophenol
· » Pentachlorophenol, Technical
· » Pentacosane
· » Pentadecane
· » Pentadecylamine
· » Pentaerythritol Tetraacetate
· » Pentaerythritol, Reagent
· » Pentafluorobenzoyl Chloride
· » Pentafluorophenol
· » Pentafluoropropionic Acid
· » Pentafluoropropionic Anhydride
· » Pentamidine Isethionate, BP
· » Pentane, Reagent
· » Pentene, Technical
· » Pentifylline
· » Pentolinium Tartrate
· » Pentoxifylline
· » Pentoxifylline, BP
· » Pentylenetetrazole
· » Peonidin Chloride
· » Peony Root, Powder
· » Peppermint Leaf Extract, 4:1, Powder
· » Peppermint Leaf, Powder
· » Peppermint Oil, FCC
· » Peppermint Oil, NF
· » Peppermint Oil, Redistilled
· » Peppermint Spirit, USP
· » Pepsin, 1:10,000, Powder
· » Pepsin, 1:15,000
· » Pepsin, 1:3,000, Powder
· » Pepstatin A
· » Peptone Solution
· » Peptone, Powder
· » Peracetic Acid
· » Perchloric Acid, 0.1 N Solution in Glacial Acetic Acid
· » Perchloric Acid, 60%, Reagent, ACS
· » Perchloric Acid, 70%, Reagent, ACS
· » Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Technical
· » Perfluoro-Compound FC-7
· » Perfluorocyclobutane
· » Perfluorodecalin
· » Perfluorooctane
· » Perfluorooctyl Bromide
· » Perfluorotripentylamine
· » Pergolide Mesylate
· » Periodic Acid, Reagent
· » Perphenazine, USP
· » Persic Oil Refined
· » Peruvian Balsam
· » Perylene
· » Petitgrain Oil, Paraguay Type, FCC
· » Petrolatum, White, FCC
· » Petrolatum, White, USP
· » Petrolatum, Yellow, FCC
· » Petrolatum, Yellow, USP
· » Petroleum Ether, Anhydrous
· » Petroleum Ether, B.R. 35°-۶۰°C, Reagent, ACS
· » Petroleum Ether, B.R. 60°-۹۰°C, Reagent
· » Petroleum Ether, B.R. 90°-۱۲۰°C, Practical
· » Petroselinic Acid
· » pH Test Kit, Liquid Indicator
· » Phenacetin, Powder
· » Phenacyl 4-(Bromoethyl)phenylacetate
· » Phenacyl Bromide
· » Phenanthrene, Reagent
· » Phenanthrenequinone
· » Phenanthroline, 0.1% (w/v) Solution
· » Phenazine
· » Phenazine Ethosulfate
· » Phenazine Methosulfate, Reagent
· » Phenazopyridine Hydrochloride
· » Phenazopyridine Hydrochloride, USP
· » Phenelzine Sulfate
· » Phenethicillin Potassium Salt
· » Phenethyl Bromide
· » Phenethyl Isothiocyanate
· » Phenethylamine
· » Phenethylamine Hydrochloride
· » Phenethylbiguanide Hydrochloride
· » Pheniramine Maleate
· » Pheniramine Maleate, BP
· » Phenol Buffered Saturated, pH 4.5
· » Phenol Reagent, 2 N Solution, Reagent
· » Phenol Red
· » Phenol Red TS
· » Phenol Red, 0.02% (w/v) Aqueous Indicator Solution
· » Phenol Red, 0.025% Solution in Ethanol
· » Phenol Red, 0.04% (w/v) Aqueous Indicator Solution
· » Phenol Red, Reagent, ACS
· » Phenol Red, Water Soluble, Reagent, ACS
· » Phenol Standard, Solution
· » Phenol, Buffered Saturated, pH 8.0
· » Phenol, Fused Crystal, USP
· » Phenol, Liquefied, Reagent
· » Phenol, Liquefied, Technical
· » Phenol, Liquefied, USP
· » Phenol, Loose Crystal, Reagent, ACS
· » Phenol, Neutralized, Liquefied
· » Phenol-Chloroform-Isoamyl Alcohol, 125:24:1, BiotechGrade
· » Phenol-Chloroform-Isoamyl Alcohol, 25:24:1, BiotechGrade
· » Phenol-Methanol Mixture, 68 / 32 Wt% Solution
· » Phenolphthalein b-D-Glucuronide Sodium Salt
· » Phenolphthalein Diphosphate
· » Phenolphthalein Diphosphate Tetrasodium Salt, Hydrate
· » Phenolphthalein Disulfate Tripotassium Salt, Trihydrate
· » Phenolphthalein Indicator, 0.08% Solution in Methanol
· » Phenolphthalein Indicator, 0.5% Solution in 50% Isopropanol
· » Phenolphthalein Indicator, 2% Solution in 95% Ethanol
· » Phenolphthalein Indicator, 3% Solution in 95% Alcohol
· » Phenolphthalein TS
· » Phenolphthalein, 0.5% (w/v) Indicator Solution in 50% Alcohol
· » Phenolphthalein, 0.5% (w/v) Solution in Ethyl Alcohol
· » Phenolphthalein, 1% (w/v) Indicator Solution in 70% Alcohol
· » Phenolphthalein, 1% (w/v) Indicator Solution in 95% Isopropyl Alcohol
· » Phenolphthalein, Powder, Reagent, ACS
· » Phenolphthalin
· » Phenolsulfonic Acid
· » Phenol–o-Dichlorobenzene Mixture, 50 / 50 Wt% Solution
· » Phenosafranin
· » Phenothiazine
· » Phenoxathiin
· » Phenoxazine
· » Phenoxyacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
· » Phenoxyacetic Acid Sodium Salt
· » Phenoxyacetic Acid, Reagent
· » Phenoxyacetyl Chloride
· » Phenoxybenzamine Hydrochloride
· » Phenoxybenzamine Hydrochloride, USP
· » Phenoxyethanol, BP
· » Phenoxyethanol, Reagent
· » Phentolamine Mesylate, USP
· » Phenyl Acetate
· » Phenyl Benzoate
· » Phenyl Chloroformate
· » Phenyl Dichlorophosphate
·


گروه Q

D-(-)-Quinic Acid
· » L-Quisqualic Acid
· » Quassia, Powder
· » Quaternium 15
· » Quebrachitol
· » Quercetin, Dihydrate
· » Quin 2 Tetrapotassium Salt
· » Quinacrine Dihydrochloride
· » Quinacrine Hydrochloride, Dihydrate
· » Quinaldic Acid
· » Quinaldine
· » Quinaldine Red
· » Quinaldine Red TS
· » Quinaldine Sulfate
· » Quinhydrone
· » Quinidine Gluconate, USP
· » Quinidine Hydrochloride, Monohydrate
· » Quinidine Sulfate, Dihydrate, USP
· » Quinidine, Anhydrous
· » Quinine Hydrobromide
· » Quinine Hydrochloride, Dihydrate, Crystal
· » Quinine Sulfate, Dihydrate, USP
· » Quinine, Anhydrous
· » Quinoline Yellow SS
· » Quinoline, Reagent
· » Quinoline-4-carboxylic Acid
· » Quinolinic Acid


گروه R

D-Ribose 5-Phosphate Disodium Salt
· » D-Ribose, Reagent
· » L-(+)-Ribose
· » mRNA Purification Kit, Ready-to-Use, BiotechGrade
· » p-Rosaniline Acetate, Powder
· » Raffinose Undecaacetate
· » Raffinose, Pentahydrate
· » Ranitidine Hydrochloride, USP
· » Rapamycin
· » Rapeseed Oil
· » Raspberry Concentrate, Colored
· » Raspberry Flavor
· » Raspberry Flavor, Concentrate
· » Raspberry Leaf, Powder
· » Reactive Brown 10
· » Reactive Green 19
· » Reactive Green 5
· » Reactive Red 120
· » Reactive Yellow 86
· » Red Clover Tops Extract, 5:1, Powder
· » Red Clover Tops, Powder
· » Red sandalwood, Powder
· » Red Wine Extract, Powder
· » Rehmannia Root, Powder
· » Reinecke Salt, Monohydrate, Reagent, ACS
· » Reishi Mushroom, Powder
· » Remazol Brilliant Blue R
· » Remazol Brilliant Violet 5R
· » Renex® ۳۰
· » Renex® ۳۶
· » Resazurin Sodium Salt
· » Reserpine, Reagent
· » Reserpine, USP
· » Resiniferatoxin
· » Resmethrin
· » Resorcinol Monoacetate
· » Resorcinol TS
· » Resorcinol, Crystalline Powder, USP
· » Resorcinol, Flake, Techincal
· » Resorcinol, Reagent
· » Resveratrol
· » Rhenium Atomic Absorption Standard
· » Rhenium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in H2O
· » Rhodamine 123
· » Rhodamine 6G
· » Rhodamine B, O
· » Rhodanine
· » Rhodinol
· » Rhodium (5%) on Carbon
· » Rhodium (III) Bromide, Hydrate
· » Rhodium (III) Chloride, Anhydrous
· » Rhodium (III) Iodide
· » Rhodium (III) Oxide, Anhdydrous
· » Rhodium (III) Oxide, Pentahydrate
· » Rhodium (III) Pentanedionate
· » Rhodium (III) Sulfate, Tetrahydrate
· » Rhodium Acetate Dimer, Dihydrate
· » Rhodium Atomic Absorption Standard
· » Rhodium Black, Powder
· » Rhodium on Alumina, 5%, Catalyst, Powder
· » Rhodium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Rhodium Trichloride, Hydrate
· » Rhodium, Powder, 325 Mesh
· » Rhodium, Powder, 60 Mesh
· » Rhodizonic Acid Potassium Salt
· » Rhodizonic Acid Sodium Salt
· » Rhubarb, Fluid Extract
· » Rhubarb, Powder
· » Ribavirin, USP
· » Riboflavin 5′-Phosphate Sodium, USP
· » Riboflavin, USP
· » Ribonucleic Acid
· » Ribonucleic Acid Sodium Salt
· » Ribostamycin Sulfate Salt
· » Rice Bran
· » Rice Bran Oil, Edible
· » Rice Protein, Powder
· » Rice Syrup with Solids
· » Ricinoleic Acid
· » Rifampin, Crystal
· » Rifampin, USP
· » Rifamycin SV Sodium Salt
· » Riluzole
· » Ritodrine Hydrochloride
· » RNA Marker Template Mix, 0.1 -1 kb
· » RNA Markers, 0.1 -1 kb
· » RNA Markers, 0.2-10 kb
· » RNA Markers, 0.36-9.5 kb
· » RNase A, Lyophilized Powder, High Purity
· » Rochelle Salt Stabilizer, Solution
· » Rolipram
· » Rootbeer Flavor, Concentrate
· » Rose Bengal
· » Rose Hip Oil, Refined
· » Rose Hips, 50% Vitamin C, Powder
· » Rose Hips, Extract, 4:1, Powder
· » Rose Oil, Artificial
· » Rose Oil, Artificial, NF
· » Rose Oil, Turkish
· » Rose Oil, Turkish, FCC
· » Rose Water, Artificial
· » Rose’s Alloy, Sticks, Reagent
· » Rosemary Extract, 4:1, Powder
· » Rosemary Oil, Artificial
· » Rosemary Oil, Tunisia Type, FCC
· » Rosin Gum, Lump
· » Rosin, Powder
· » Rosolic Acid
· » Rotenone
· » Rottlerin
· » Royal Jelly, 3.5:1, 5-6% HDA, Powder
· » Royal Jelly, 3:1, 1.6% HDA, Powder
· » Rubidium Atomic Absorption Standard
· » Rubidium Bromide
· » Rubidium Carbonate, Ultrapure
· » Rubidium Chloride, High Purity
· » Rubidium Fluoride, Ultrapure
· » Rubidium Formate, Ultrapure
· » Rubidium Iodide
· » Rubidium Metal
· » Rubidium Nitrate
· » Rubidium Perchlorate
· » Rubidium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Rubidium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Rubidium Sulfate
· » Rue Oil
· » Rutehnium (III) Iodide, Anhydrous
· » Ruthenium (III) Bromide
· » Ruthenium (III) Chloride Hydrate, 35-42% Ru
· » Ruthenium (III) Chloride, Anhydrous
· » Ruthenium (III) Nitrosylnitrate
· » Ruthenium (IV) Oxide, Anhydrous
· » Ruthenium (IV) Oxide, Hydrate
· » Ruthenium Atomic Absorption Standard
· » Ruthenium Red
· » Ruthenium Red TS
· » Ruthenium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Ruthenium, 0.5% on Carbon
· » Ruthenium, 5% on Carbon
· » Ruthenium, Powder
· » Ruthenium, Powder
· » Rutin, Powder
· » Tretinoin, Powder
· » Tretinoin, Powder, USP


گروه S

(-)-Sparteine Sulfate Salt
· » (-)-Sulpiride
· » (–)-Sparteine Sulfate, Pentahydrate
· » (±)-Synephrine
· » ۱ -(۳-Sulfopropyl)pyridium, Inner Salt
· » ۲,۲′-Sulfinylbis(4,6-dichlorophenol)
· » ۲-(۴-Sulfophenylazo-1,8-dihydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic Acid Trisodium Salt
· » ۳-Sulfolene
· » ۴-Sulfamidobenzoic Acid
· » ۵-Hydroxytryptamine Hydrochloride
· » ۵-Sulfosalicylic Acid, Dihydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » ۵-Sulfosalicylic Acid, Dihydrate, Technical
· » beta-Sitosterol
· » Cetyl Esters Wax, Synthetic, NF
· » Corn Starch, Powder, NF
· » D-(+)-Sorbose
· » D-Saccharic Acid Monopotassium Salt
· » D-Serine
· » D-Sorbitol 6-Phosphate Barium Salt
· » Dibasic Sodium Phosphate TS
· » DL-Selenomethionine
· » DL-Serine Methyl Ester Hydrochloride
· » DL-Serine, FCC
· » DL-Serine, Reagent
· » DL-Sulforaphane
· » L-(–)-Sorbose
· » L-Selenomethionine
· » L-Selenomethionine Blend, 5,000 µg/g
· » L-Serine
· » L-Serine b-Naphthylamide
· » L-Serine Benzyl Ester Hydrochloride
· » L-Serine, FCC
· » L-Serine, USP
· » L-Sulforaphene
· » Melting Point Bath Oil, High Temperature
· » N-Stearoyl-D-erythro-sphingosine
· » N-Succinyl-L-phenyalanine-p-nitroanilide
· » Saccharin, Powder, FCC
· » Saccharin, Powder, NF
· » Safflower Oil, USP
· » Saffron
· » Safranin Reagent Solution
· » Safranin, 1% Alcoholic Solution
· » Safranin, 1% Aqueous Solution
· » Safranine O
· » Safranine O Solution
· » Safranine, 0.5% Aqueous Solution
· » Sage Extract, Water Soluble
· » Sage Oil, Dalmatian Type, FCC
· » Sage Oil, Spain
· » Sage Oil, Spanish Type, FCC
· » Sal Ammoniac, Block, Technical
· » Salicin
· » Salicylaldehyde
· » Salicylaldoxime
· » Salicylamide, Reagent
· » Salicylamide, USP
· » Salicylanilide
· » Salicylhydrazide
· » Salicylhydroxamic Acid
· » Salicylic Acid, Crystal, Reagent, ACS
· » Salicylic Acid, Crystal, USP
· » Salicylic Acid, Powder, USP
· » Saline–Sodium Phosphate–EDTA, 20X Solution
· » Samarium Atomic Absorption Standard
· » Samarium Fluoride
· » Samarium Oxide
· » Samarium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Sand, Ottawa, Standard
· » Sand, Sea
· » Sand, Washed and Ignited
· » Sandalwood Oil
· » Santonin
· » Saponin, Powder, Food Grade
· » Sarcosine Hydrochloride
· » Sarcosine, Ultrapure
· » Sarsaparilla Extract, 4:1, Powder
· » Sarsaparilla Flavor, Fluid Extract
· » Sarsaparilla, Indian, Powder
· » Sarsaparilla, Mexican, Powder
· » Savory Oil, Summer Variety
· » Saw Palmetto Berries Extract, 25%, Powder
· » Saw Palmetto Berries Extract, 4:1, Powder
· » Saw Palmetto Berries, Powder
· » Saw Palmetto, Liquid Extract
· » Scandium Atomic Absorption Standard
· » Scandium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Scandium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Scandium(III) Oxide
· » Schiff’s Reagent, Solution
· » Schisandra Fruit, Powder
· » Schisandra, Powder
· » Scopolamine Methyl Bromide
· » Scopoletin
· » Scullcap Herb, Powder
· » Sea Cucumber, Powder
· » Sebacic Acid, Reagent
· » Sebacoyl Chloride, Reagent
· » Securinine
· » Sedanolide
· » Sedoheptulose Anhydride Monohydrate
· » Selegiline Hydrochloride
· » Selegiline Hydrochloride, USP
· » Selenious Acid, Reagent
· » Selenium (VI) Standard, Stock Solution
· » Selenium Amino Acid Chelate, 0.25%
· » Selenium Amino Acid Chelate, 2500 µg/g
· » Selenium Amino Acid Chelate, Soluble, 0.2%
· » Selenium Ascorbate, 0.1%, Powder
· » Selenium Aspartate Complex, 0.1%
· » Selenium Aspartate, 1%
· » Selenium Atomic Absorption Standard
· » Selenium Chloride
· » Selenium Dioxide, Purified
· » Selenium Lysinate, 0.1 %
· » Selenium Proteinate, 1%
· » Selenium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Selenium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Selenium Sulfide, USP
· » Selenium Tetrachloride
· » Selenium, Powder, Reagent
· » Seleno-D,L-ethionine
· » Selenourea
· » Semicarbazide Hydrochloride, Reagent
· » Senna Leaves, Powder, USP
· » Sennosides, USP
· » Septisol® Soap
· » Sequencing Gel Loading Dye, 3X, Ultrapure
· » Serotonin Creatinine Sulfate, Monohydrate
· » Serotonin Hydrogen Maleate
· » Sesame Oil, NF
· » Sesamol
· » Shark Cartilage, 100% Pure, Powder
· » Shark Oil
· » Shea Butter
· » Shellac Gum, Refined
· » Shikimic Acid
· » Shitake Mushroom, Powder
· » Silica Amino Acid Chelate, 2%
· » Silica Amino Acid Chelate, 5%, Powder
· » Silica Gel
· » Silica Gel, 100
· » Silica Gel, 100
· » Silica Gel, 40
· » Silica Gel, 40
· » Silica Gel, 60
· » Silica Gel, 60
· » Silica Gel, 60, PF254 with Gypsum
· » Silica Gel, Davisil™, Grade 60
· » Silica Gel, Davisil™, Grade 634
· » Silica Gel, Davisil™, Grade 635
· » Silica Gel, Davisil™, Grade 636
· » Silica Gel, Davisil™, Grade 643
· » Silica Gel, Davisil™, Grade 644
· » Silica Gel, Davisil™, Grade 645
· » Silica Gel, Davisil™, Grade 646
· » Silica Gel, Davisil™, Grade 710
· » Silica Gel, Functionalized, Bromophenyl
· » Silica Gel, Functionalized, Carbodiimide
· » Silica Gel, Functionalized, Carboxilic Acid
· » Silica Gel, Functionalized, Fluoro Chrom
· » Silica Gel, Functionalized, Morpholine
· » Silica Gel, Functionalized, Piperidine
· » Silica Gel, Functionalized, Potassium Permanganate
· » Silica Gel, Functionalized, Pyridinium Chlorochromate (PCC)
· » Silica Gel, Functionalized, Pyridinium Dichromate (PDC)
· » Silica Gel, Functionalized, TAAcOH (TAA Acid)
· » Silica Gel, Functionalized, TAAcONa (TAA Sodium Salt)
· » Silica Gel, Functionalized, TBA Chloride
· » Silica Gel, Functionalized, TBD
· » Silica Gel, Functionalized, Thiourea
· » Silica Gel, Grade 03
· » Silica Gel, Grade 12
· » Silica Gel, Grade 15
· » Silica Gel, Grade 22
· » Silica Gel, Grade 30
· » Silica Gel, Grade 40
· » Silica Gel, Grade 41
· » Silica Gel, Grade 58
· » Silica Gel, Grade 59
· » Silica Gel, Grade 60
· » Silica Gel, Grade 60
· » Silica Gel, Grade 62
· » Silica Gel, Grade 633
· » Silica Gel, Grade 922
· » Silica Gel, Grade 923
· » Silica Gel, Indicating, Grade 42, Reagent, ACS
· » Silica Gel, Indicating, Grade 43
· » Silica Gel, Indicating, Grade 44
· » Silica Gel, Powder, Reagent
· » Silica Standard Solution
· » Silica Standard, Solution
· » Silica Standard, Solution
· » Silicon Atomic Absorption Standard
· » Silicon Carbide
· » Silicon Dioxide, Amorphous
· » Silicon Dioxide, FCC
· » Silicon Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in H2O
· » Silicon Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in H2O/HF
· » Silicon Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in H2O
· » Silicon Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in H2O/HF
· » Silicon Tetrachloride, Reagent
· » Silicon, Lump
· » Silicon, Powder
· » Silicone Fluid, 1,000
· » Silicone Fluid, 100
· » Silicone Fluid, 500
· » Silicotungstic Acid, Reagent
· » Silver (II) Oxide
· » Silver Acetate, Powder, Purified
· » Silver Atomic Absorption Standard
· » Silver Bromide, Granular, Purified
· » Silver Carbonate, Powder, Reagent
· » Silver Chlorate
· » Silver Chloride, Granular, Reagent
· » Silver Cyanide, Powder, Purified
· » Silver Diethyldithiocarbamate, Reagent, ACS
· » Silver Iodate, Powder, Reagent
· » Silver Iodide, Powder, Reagent
· » Silver Kit for Protein and Nucleic Acids, Ready-to-Use, Fast Silver™
· » Silver Lactate
· » Silver Metal, Colloidal
· » Silver Metal, Foil, 0.127mm Thick
· » Silver Metal, Granular
· » Silver Metal, Mossy
· » Silver Metal, Powder
· » Silver Metal, Precipitated, Powder
· » Silver Metal, Shot
· » Silver Metal, Wool
· » Silver Nitrate, 0.01 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 0.0141 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 0.0171 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 0.0192 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 0.020 N Solution
· » Silver Nitrate, 0.025 N Solution
· » Silver Nitrate, 0.0282 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 0.050 N Solution
· » Silver Nitrate, 0.0855 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 0.1 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 0.141 N Solution
· » Silver Nitrate, 0.171 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 0.2 N Solution
· » Silver Nitrate, 0.25 N Solution
· » Silver Nitrate, 0.280 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 0.282 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 0.348 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 0.5 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 1 N Standardized Solution
· » Silver Nitrate, 1% Solution
· » Silver Nitrate, 10% (w/v) Solution
· » Silver Nitrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Silver Nitrate, Technical
· » Silver Nitrate, Titrant Solution, 1 ml = 1 mg CN
· » Silver Nitrate-Nitric Acid Reagent, Solution
· » Silver Oxide, Powder, Reagent
· » Silver Perchlorate, Monohydrate, Reagent
· » Silver Potassium Cyanide
· » Silver Protein, Mild
· » Silver Protein, Strong
· » Silver Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Silver Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Silver Standard, Stock Solution
· » Silver Sulfadiazine, Micronized
· » Silver Sulfadiazine, Micronized, USP
· » Silver Sulfate, Powder, Reagent, ACS
· » Silver Sulfate-Sulfuric Acid Reagent
· » Silver Tetrafluoroborate
· » Silver Trifluoroacetate
· » Silver Trifluoromethanesulfonate
· » Silymarin
· » Simethicone, USP
· » Simvastatin
· » Simvastatin, USP
· » Sinapinic Acid
· » Sinigrin Monohydrate
· » Sirius Red F3B
· » Sisomicin Sulfate Salt
· » Slippery Elm, Powder
· » Snowite Oat Fiber, Fine Powder
· » Soda Lime, Indicating, Reagent, ACS
· » Soda Lime, Reagent, ACS
· » Sodium 2-Hydroxybutyrate
· » Sodium 3-Bromopropanesulfonate
· » Sodium 3-Nitrobenzoate
· » Sodium 4-Nitrophenoxide
· » Sodium Acetate TS
· » Sodium Acetate, 20% (w/v) Solution
· » Sodium Acetate, 20% (w/w) Solution
· » Sodium Acetate, 3 M Solution, pH 7.0
· » Sodium Acetate, 3 M Sterile Solution, pH 5.2
· » Sodium Acetate, 30% (w/v) Solution
· » Sodium Acetate, Anhydrous, Reagent, ACS
· » Sodium Acetate, Anhydrous, Technical
· » Sodium Acetate, Anhydrous, USP
· » Sodium Acetate, Trihydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Sodium Acetate, Trihydrate, Granular, FCC
· » Sodium Acetate, Trihydrate, Granular, USP
· » Sodium Acetate, Trihydrate, Technical
· » Sodium Acetylacetonate Monohydrate
· » Sodium Acetylide, 20% (w/w) Slurry Solution in Xylene / Oil (85:15)
· » Sodium Acid Pyrophosphate, FCC
· » Sodium Alginate, FCC
· » Sodium Alginate, NF
· » Sodium Aluminate, Technical
· » Sodium Aluminosilicate
· » Sodium Aluminosilicate, FCC
· » Sodium Aluminum Phosphate, Acidic, FCC
· » Sodium Aluminum Phosphate, Basic, FCC
· » Sodium Amide
· » Sodium Aminoacetate TS
· » Sodium Ammonium Phosphate, Crystal, Reagent
· » Sodium Ammonium Vanadate, Hydrate
· » Sodium Antimonate
· » Sodium Arachidonate
· » Sodium Arsenate, Heptahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Sodium Arsenite, 0.1 N Aqueous Solution
· » Sodium Arsenite, 0.5% (w/v) Aqueous Solution
· » Sodium Arsenite, Powder, Reagent
· » Sodium Ascorbate, Granular, FCC
· » Sodium Ascorbate, Granular, USP
· » Sodium Ascorbate, Powder, USP
· » Sodium Ascorbyl Phosphate
· » Sodium Atomic Absorption Standard
· » Sodium Azide, Granular, Reagent
· » Sodium Barbiturate
· » Sodium Benzoate, Powder, FCC
· » Sodium Benzoate, Powder, Reagent
· » Sodium Benzoate, Powder, Technical
· » Sodium Bicarbonate, 5.5% (w/v) Solution
· » Sodium Bicarbonate, Powder, FCC
· » Sodium Bicarbonate, Powder, Reagent, ACS
· » Sodium Bicarbonate, Powder, USP, EP, BP, JP
· » Sodium Bifluoride, Technical
· » Sodium Binoxalate, Monohydrate
· » Sodium Biphenyl, Solution In 2-Ethoxyethyl Ether
· » Sodium Bis(trimethylsilyl)amide, 2.0 M Solution in Tetrahydrofuran
· » Sodium Bismuthate, Powder, Practical
· » Sodium Bismuthate, Powder, Reagent, ACS
· » Sodium Bisulfate, Monohydrate, Crystal, Reagent
· » Sodium Bisulfite, 10% (w/v) Solution
· » Sodium Bisulfite, 20% (w/v) Solution
· » Sodium Bisulfite, 40% (w/v) Solution
· » Sodium Bisulfite, Granular, FCC
· » Sodium Bisulfite, Granular, Reagent, ACS
· » Sodium Bitartrate, Powder, Reagent
· » Sodium Borate, Decahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Sodium Borate, Decahydrate, NF
· » Sodium Borate, Decahydrate, Powder, Reagent, ACS
· » Sodium Borate, Technical
· » Sodium Borohydride
· » Sodium Bromate, Crystal, Reagent
· » Sodium Bromide, 0.1 M Solution
· » Sodium Bromide, 0.1 N Solution
· » Sodium Bromide, 10% (w/v) Solution
· » Sodium Bromide, 5.0 N Solution
· » Sodium Bromide, Granular, Purified
· » Sodium Bromide, Granular, Reagent, ACS
· » Sodium Butyrate, USP
· » Sodium Caprylate
· » Sodium Carbonate TS
· » Sodium Carbonate, 0.02 N Solution
· » Sodium Carbonate, 0.05 N Solution
· » Sodium Carbonate, 0.1 N Solution
· » Sodium Carbonate, 0.1% (w/v) Solution
· » Sodium Carbonate, 0.2 N Solution
· » Sodium Carbonate, 0.5 N Solution
· » Sodium Carbonate, 1.0 N Solution
· » Sodium Carbonate, 10% (w/v) Solution
· » Sodium Carbonate, 2.0 N Solution
· » Sodium Carbonate, 20% (w/v) Solution
· » Sodium Carbonate, 3.0 N Solution
· » Sodium Carbonate, 4.0 N Solution
· » Sodium Carbonate, 5% (w/v) Solution
· » Sodium Carbonate, Anhydrous, FCC
· » Sodium Carbonate, Anhydrous, Granular, Reagent, ACS
· » Sodium Carbonate, Anhydrous, NF
· » Sodium Carbonate, Anhydrous, Powder, Reagent, ACS
· » Sodium Carbonate, Anhydrous, Technical
· » Sodium Carbonate, Monohydrate, FCC
· » Sodium Carbonate, Monohydrate, Granular, Reagent, ACS
· » Sodium Carbonate, Monohydrate, NF
· » Sodium Caseinate
· » Sodium Chlorate, Crystal, Reagent
· » Sodium Chlorate, Technical
· » Sodium Chloride – Rock Salt
· » Sodium Chloride TS, Alkaline
· » Sodium Chloride [12.0% (w/v)]-Hydroxylamine Sulfate [12.0% (w/v)] Solution
· » Sodium Chloride, 0.025 N Solution
· » Sodium Chloride, 0.100 N Solution
· » Sodium Chloride, 0.500 M Solution
· » Sodium Chloride, 0.85% (w/v) Solution, Normal Saline
· » Sodium Chloride, 0.9% (w/v) Solution, Isotonic Saline
· » Sodium Chloride, 1% (w/v) Solution
· » Sodium Chloride, 1.0 M Solution
· » Sodium Chloride, 2.5 N Solution
· » Sodium Chloride, 3% (w/v) Solution
· » Sodium Chloride, 30% (w/v) Aqueous Solution
· » Sodium Chloride, 5 M Ionic Strength Adjustor
· » Sodium Chloride, 5% (w/v) Solution
· » Sodium Chloride, Crystal, Reagent, ACS
· » Sodium Chloride, Granular, Technical
· » Sodium Chloride, Granular, USP
· » Sodium Chloride, Non-Iodized, Granular, FCC
· » Sodium Chloride, Sterile, 0.9% Solution, Saline
· » Sodium Chloride, USP, EP
· » Sodium Chlorite, Anhydrous, Flakes
· » Sodium Cholate, Reagent
· » Sodium Chromate Tetrahydrate, Reagent
· » Sodium Chromate, 1% (w/v) Solution
· » Sodium Chromate, 10% (w/v) Solution
· » Sodium Chromate, 2% (w/v) Solution
· » Sodium Chromate, 3% (w/v) Solution
· » Sodium Chromate, 5% (w/v) Solution
· » Sodium Chromate, Anhydrous
· » Sodium Citrate, 10% (w/w) Aqueous Solution
· » Sodium Citrate, 3% (w/v) Solution
· » Sodium Citrate, 3.8% Solution
· » Sodium Citrate, 30% (w/v) Aqueous Solution
· » Sodium Citrate, Anhydrous, Powder, FCC
· » Sodium Citrate, Anhydrous, Powder, Reagent
· » Sodium Citrate, Anhydrous, USP
· » Sodium Citrate, Dihydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Sodium Citrate, Dihydrate, Granular, FCC
· » Sodium Citrate, Dihydrate, Granular, USP
· » Sodium Cobaltinitrite TS
· » Sodium Cobaltinitrite, Powder, Reagent, ACS
· » Sodium Cyanate
· » Sodium Cyanide, 10% (w/v) Solution
· » Sodium Cyanide, 2.5% Solution
· » Sodium Cyanide, Briquette
· » Sodium Cyanide, Reagent, ACS
· » Sodium Cyanide, Technical
· » Sodium Cyanoborohydride
· » Sodium Cyclamate
· » Sodium Decyl Sulfate
· » Sodium Dehydroacetate
· » Sodium Deoxycholate
· » Sodium Diacetate, FCC
· » Sodium Dichromate, Crystal, Reagent
· » Sodium Dichromate, Granular, Technical
· » Sodium Diethyl Oxaloacetate
· » Sodium Diethyldithiocarbamate, Trihydrate, Reagent, ACS
· » Sodium Diethyldithiocarbamate, Trihydrate, Technical
· » Sodium Dihydrogen Citrate
· » Sodium Dodecyl Sulfate, 20% (w/v)
· » Sodium Erythorbate, FCC
· » Sodium Ethoxide
· » Sodium Ethoxide, 21% in ETOH
· » Sodium Ferrocyanide, FCC
· » Sodium Ferrocyanide, Reagent
· » Sodium Fluoborate, Technical
· » Sodium Fluoride, 0.100 M Solution
· » Sodium Fluoride, Powder, Reagent, ACS
· » Sodium Fluoride, Powder, Technical
· » Sodium Fluoride, Powder, USP, EP, BP
· » Sodium Formaldehyde Bisulfite
· » Sodium Formaldehydesulfoxylate, Dihydrate
· » Sodium Formate, Crystal, Reagent, ACS
· » Sodium Gluconate, FCC
· » Sodium Gluconate, USP
· » Sodium Glycocholate
· » Sodium Gold Cyanide, Powder
· » Sodium Hexabromoosmiate (IV)
· » Sodium Hexabromoplatinate (IV), Hydrate
· » Sodium Hexabromorhodate (III), Hydrate
· » Sodium Hexachloroiridate (III), Hydrate
· » Sodium Hexachloroiridate (IV)
· » Sodium Hexachloroosmiate (IV)
· » Sodium Hexachloropalladate (IV)
· » Sodium Hexachloroplatinate (IV), Hydrate
· » Sodium Hexachlororhodate (III), Hydrate
· » Sodium Hexafluorophosphate
· » Sodium Hexametaphophate
· » Sodium Hydride, 60% Dispersion in Mineral Oil
· » Sodium Hydrogen Selenite
· » Sodium Hydrogen Sulfate, Fused, Reagent, ACS
· » Sodium Hydrogen Sulfate, Purified
· » Sodium Hydrosulfide, 45% Solution
· » Sodium Hydrosulfite, Powder, Technical
· » Sodium Hydrosulfite, Reagent
· » Sodium Hydroxide Dilution Solution, 0.16% (w/v)
· » Sodium Hydroxide, 0.01 N (0.01 M) Solution in Methanol
· » Sodium Hydroxide, 0.01 N Aqueous Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.02 N Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.0227 N Aqueous Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.025 N Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.05 N Aqueous Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.0833 N Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.0866 N Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.1 N Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.1% (w/v) Aqueous Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.1142 N Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.1253 N Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.1670 N Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.2 N Aqueous Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.25 N Aqueous Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.3125 N Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.313 N (1.25%) Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.4 N Aqueous Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.5 N Aqueous Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.588 N Solution
· » Sodium Hydroxide, 0.6 N Solution
· » Sodium Hydroxide, 1% (w/v) Solution


گروه T

(+)-a-Tocopherol
· » (+)-Taxifolin
· » (۳-Trimethylsilyl)-2-propynyl)triphenylphosphonium Bromide
· » (۶R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin Dihydrochloride
· » (S)-(+)-Tetrahydro-3-furanol
· » (Triethylsilyl)acetylene
· » (Trifluoromethyl)trimethylsilane
· » (Triisopropylsilyl)acetylene
· » (Trimethylsilyl)acetylene
· » (±)-a-Tocopherol Phosphate Disodium Salt
· » (±)-Taxifolin
· » ۱,۱,۱ -Trimethylolpropane Trimethacrylate
· » ۱,۱,۲,۲-Tetrabromoethane
· » ۱,۱,۲,۲-Tetrachloroethane
· » ۱,۱,۲,۲-Tetrachloroethane-d2, 99.6 Atom % D
· » ۱,۱,۲-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, Reagent, ACS
· » ۱,۱,۲-Trichloroethane
· » ۱,۱,۳,۳-Tetraethoxypropane
· » ۱,۱,۳,۳-Tetramethoxypropane
· » ۱,۱,۳,۳-Tetramethyl-2-thiourea
· » ۱,۱,۳,۳-Tetramethyldisiloxane
· » ۱,۱,۳,۳-Tetramethylguanidine
· » ۱,۱,۳,۳-Tetramethylurea
· » ۱,۱,۴,۴-Tetraphenyl-1,3-butadiene
· » ۱,۲,۳,۴-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid, Methyl Ester
· » ۱,۲,۳,۴-Tetra-O-acetyl-beta-D-ribopyranose
· » ۱,۲,۳,۴-Tetrahydronaphthalene
· » ۱,۲,۳-Trimethoxybenzene
· » ۱,۲,۳-Tris(2-cyanoethoxy)propane
· » ۱,۲,۴,۵-Tetrachlorobenzene
· » ۱,۲,۴-Trichlorobenzene
· » ۱,۲,۴-Trimethylbenzene
· » ۱,۲,۶-Trihydroxyhexane
· » ۱,۳,۵-Triacetylbenzene
· » ۱,۳,۵-Tribromobenzene
· » ۱,۴,۷-Triazacyclononane Trihydrochloride
· » ۱ -(۲,۴,۶-Triisopropylbenzenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
· » ۱ -(۲-Trifluoromethylphenyl)imidazole
· » ۱ -(Triisopropylsilyl)pyrrole
· » ۱ -(Trimethylsilyl)-1 -hexyne
· » ۱ -(Trimethylsilyl)imidazole
· » ۱ -(Trimethylsilyloxy)cyclopentene
· » ۱ -Tetradecene
· » ۱ -Thio-b-D-glucose Sodium Salt
· » ۱ -Thio-b-D-glucose Tetraacetate
· » ۱ -Triacontanol
· » ۱ -Tridecanol
· » ۱ -Tridecene
· » ۱H-1,2,4-Triazole
· » ۱H-Tetrazolyl-1 -acetic Acid
· » ۲′,۳′,۵′-Tri-O-acetylinosine
· » ۲′,۳′,۵′-Tri-O-acetyluridine
· » ۲′,۴′,۶′-Trihydroxyacetophenone Monohydrate
· » ۲,۲′,۲″-Terpyridine
· » ۲,۲′,۴′-Trichloroacetophenone
· » ۲,۲′-Thiodiethanol
· » ۲,۲,۲-Trichloroethanol
· » ۲,۲,۲-Trichloroethyl Chloroformate
· » ۲,۲,۲-Trichloroethyl Dichlorophosphate
· » ۲,۲,۲-Trifluoroethanol
· » ۲,۲,۲-Trifluoroethanol-d3, 99 Atom % D
· » ۲,۲,۳,۳-Tetrafluoro-1 -propanol
· » ۲,۲,۴-Trimethylpentane, Reagent, ACS
· » ۲,۲,۶,۶-Tetramethyl-4-piperidone Hydrochloride
· » ۲,۲,۶,۶-Tetramethylpiperidine
· » ۲,۲,۶,۶-Tetramethylpiperidinyloxy, Free Radical
· » ۲,۲,۶-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
· » ۲,۲,۶-Trimethylcyclohexanone
· » ۲,۳,۴,۶-Tetra-O-acetyl-b-D-glucopyranosyl Isothiocyanate
· » ۲,۳,۴,۶-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
· » ۲,۳,۴,۶-Tetra-O-benzyl-D-mannopyranose
· » ۲,۳,۴-Tri-O-benzyl-L-fucopyranose
· » ۲,۳,۵,۶-Tetramethylpyrazine, Synthetic
· » ۲,۳,۵-Tri-O-benzyl-b-D-arabinofuranose
· » ۲,۳,۵-Trichlorobenzaldehyde
· » ۲,۳,۵-Triiodobenzoic Acid
· » ۲,۳,۵-Triiodobenzoic Acid Sodium Salt
· » ۲,۳,۵-Trimethyl Pyrazine
· » ۲,۳,۵-Trimethylphenol
· » ۲,۴,۴-Trimethyl-1 -pentene
· » ۲,۴,۵,۶-Tetraaminopyrimidine Sulfate Salt, Hydrate
· » ۲,۴,۵-Trichlorophenol
· » ۲,۴,۵-Trichlorophenol Sodium Salt
· » ۲,۴,۵-Trichlorophenoxyacetic Acid
· » ۲,۴,۵-Trihydroxypyrimidine
· » ۲,۴,۵-Trimethyl Thiazole
· » ۲,۴,۶-Triaminopyrimidine
· » ۲,۴,۶-TRICHLOROPHENOL
· » ۲,۴,۶-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride
· » ۲,۴,۶-Trimethoxybenzaldehyde
· » ۲,۴,۶-Trimethylbenzylchloride
· » ۲,۴,۶-Tripyridyl-S-triazine
· » ۲,۴-Thiazolidinedione
· » ۲,۶,۶-Trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione
· » ۲,۶-Toluene Diisocyanate
· » ۲-(۲-Thienyl)ethanol
· » ۲-(p-Tolylsulfonyl)ethanol
· » ۲-(Trimethylsilyl)ethanol
· » ۲-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride
· » ۲-(Trimethylsilyl)thiazole
· » ۲-p-Toluidinyl Naphthalene-6-sulfonate Potassium Salt
· » ۲-Thiobarbituric Acid, Reagent
· » ۲-Thiocytosine
· » ۲-Thiohydantoin
· » ۲-Thiophenecarbonyl Chloride
· » ۲-Thiophenecarboxaldehyde
· » ۲-Thiophenecarboxylic Acid
· » ۲-Thiophenecarboxylic Acid Hydrazide
· » ۲-Thiophenemethylamine
· » ۲-Thiouracil
· » ۲-Thioxanthine
· » ۲-Tolyl Isocyanate
· » ۲-Trifluoromethyl-a-acetamidocinnamic Acid
· » ۳,۳′,۵,۵′-Tetramethylbenzidine, Reagent
· » ۳,۳′,۵-Triiodo-L-thyronine
· » ۳,۳′-Thiodipropionic Acid
· » ۳,۴,۵-Trimethoxybenzaldehyde
· » ۳,۴,۵-Trimethoxybenzoic Acid
· » ۳,۴,۵-Trimethoxybenzoic Acid Methyl Ester
· » ۳,۴,۵-Trimethoxyphenylacetic Acid
· » ۳,۵,۵-Trimethyl-1 -hexanol
· » ۳,۵,۵-Trimethyloxozolidine-2,4-dione
· » ۳-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
· » ۳-(Trimethoxysilyl)propyl Methacrylate
· » ۳-Thiophenecarboxaldehyde
· » ۴,۵,۶-Triaminopyrimidinesulfate, Hydrate
· » ۴-(۲-Thiazoylazo)resorcinol
· » ۴-Toluenesulfonic Acid Pyridine Salt
· » ۴-Tritylphenol
· » ۵′-O-Tritylthymidine
· » ۵,۱۰,۱۵,۲۰-Tetrakis(1 -methyl-4-pyridinio)porphyrin Tetra(p-toluenesulfonate)
· » ۵,۱۰,۱۵,۲۰-Tetraphenyl-21H,23H-porphine Copper (II) Complex
· » ۵,۶,۷,۸-Tetrahydroquinoxaline
· » ۶-Thioguanine
· » ۶-Thioxanthine
· » ۷,۷,۸,۸-Tetracyano-1,4-quinodimethane
· » ۹-(Tetrahydro-2-furanyl)-9H-purin-6-amine
· » â-(۲-Thienyl)-DL-alanine
· » a-Thymidine
· » alpha,alpha,alpha-Trifluoro-4-cresol
· » alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-tolualdehyde
· » alpha-Terpineol, Practical
· » alpha-Tetralone
· » alpha-Tocopherylquinone
· » apo-Transferrin, Powder
· » b-Thionaphthyl Acetate
· » beta-Tetralone
· » Blue Tetrazolium TS
· » cis-9-Tricosene
· » cis-Tetrachlorodiammine Platinum (IV)
· » D-(+)-Trehalose, Dihydrate
· » D-(+)-Turanose
· » D-(-)-Tagatose
· » D-(–)-Tartaric Acid
· » D-alpha-Tocopheryl Acetate
· » D-delta-Tocopherol
· » D-gamma-Tocopherol
· » D-Threonine
· » D-Thyroxine
· » D-Tryptophan
· » D-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
· » D-Tyrosine
· » Disulfiram
· » DL-1,2,4-Triazole-3-alanine
· » DL-6,8-Thioctic Acid, Reduced
· » DL-b-(3-Thienyl)serine
· » DL-o-Tyrosine
· » DL-Tartaric Acid
· » DL-Threitol
· » DL-Threonine
· » DL-Trihexyphenidyl Hydrochloride
· » DL-Tryptophan
· » DL-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride
· » DL-Tyrosine
· » gamma-Terpinene
· » L-(+)-Tartaric Acid Diethyl Ester
· » L-(+)-Tartaric Acid Diisopropyl Ester
· » L-(+)-Tartaric Acid Dimethyl Ester
· » L-1 -p-Tosylamino-2-phenylethyl Chloromethyl Ketone
· » L-4-Thiazolidinecarboxylic Acid
· » L-Thiocitrulline
· » L-Threoninamide Hydrochloride
· » L-Threonine Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Threonine, Crystal
· » L-Threonine, Crystal, FCC
· » L-Threonine, Crystal, USP
· » L-Thyroxine
· » L-Thyroxine Sodium, Hydrate
· » L-Thyroxine Sodium, Hydrate, BP
· » L-Tryptophan
· » L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride
· » L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Tryptophan, USP
· » L-Tryptophan-beta-naphthylamide
· » L-Tryptophanamide Hydrochloride
· » L-Tryptophyl-L-leucine
· » L-Tryptophyl-L-tyrosine
· » L-Tryptophyl-L-valine
· » L-Tryptophylglycine
· » L-Tryptophylglycylglycine
· » L-Tyrosinamide
· » L-Tyrosine
· » L-Tyrosine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate
· » L-Tyrosine Disodium Salt
· » L-Tyrosine Ethyl Ester
· » L-Tyrosine Ethyl Ester Hydrochloride
· » L-Tyrosine Hydrazide
· » L-Tyrosine Hydrochloride
· » L-Tyrosine Methyl Ester
· » L-Tyrosine Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Tyrosine tert-Butyl Ester
· » L-Tyrosine, FCC
· » L-Tyrosine, USP
· » L-Tyrosine-beta-naphthylamide
· » L-Tyrosinol Hydrochloride
· » L-Tyrosyl-L-alanine
· » L-Tyrosyl-L-leucine
· » L-Tyrosyl-L-phenylalanine
· » L-Tyrosyl-L-tyrosine
· » L-Tyrosyl-L-valine
· » L-Tyrosylglycine
· » L-Tyrosylglycylglycine
· » m-Tolualdehyde
· » m-Toluic Acid
· » m-Toluidine
· » m-Tolunitrile
· » m-Toluoyl Chloride
· » m-Tolyl Isocyanate
· » m-Tolylacetic Acid
· » m-Tyrosine
· » meso-Tartaric Acid Hydrate
· » N,N,N’,N’-Tetraallylethylenediamine
· » N,N,N’,N’-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
· » N,N,N’,N’-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine
· » N,N,N’,N’-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
· » N,N,N’,N’-Tetramethyl-p-phenylenediamine
· » N,N,N’,N’-Tetramethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride
· » N,N,N’,N’-Tetramethylbenzidine
· » N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine
· » N,N,N’N’-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium Tetrafluoroborate
· » N-(Trimethylsilyl)acetamide
· » N-p-Tosyl-L-glutamic Acid
· » n-Tetradecane
· » N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1 -propanesulfonate
· » N-Tosyl-L-lysine Chloromethyl Ketone Hydrochloride
· » n-Triacontane
· » n-Tributyl Phosphate
· » n-Tricosane
· » n-Tridecanoic Acid
· » Na,Nd,Nw-Tribenzyloxycarbonyl-L-arginine
· » Nalpha-p-Tosyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride
· » Ne-p-Tosyl-L-lysine
· » Ne-p-Tosyl-L-lysine Methyl Ester Hydrochloride
· » o-Tolidine Dihydrochloride, Reagent, ACS
· » o-Tolidine, Powder, Reagent
· » o-Tolualdehyde
· » o-Toluic Acid
· » o-Toluidine, Reagent
· » o-Tolylacetic Acid
· » p-Terphenyl
· » p-Tolualdehyde
· » p-Toluenesulfinic Acid Sodium Salt, Hydrate
· » p-Toluenesulfonic Acid TS
· » p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate, Reagent, ACS
· » p-Toluenesulfonyl Chloride, Reagent
· » p-Toluenesulfonyl Fluoride
· » p-Toluic Acid
· » p-Toluidine
· » p-Toluidine Hydrochloride
· » p-Tolunitrile
· » p-Toluoyl Chloride
· » p-Tolyl Isocyanate
· » p-Tolylacetic Acid
· » p-Tolyltetrazolium Red
· » p-Tosyl-L-arginine
· » S-(Thiobenzoyl)thioglycolic Acid
· » s-Triazine
· » s-Trioxane
· » S-Trityl-L-cysteine
· » Tacrine Hydrochloride
· » Tagetes Oil
· » Talc, FCC
· » Talc, Powder, USP
· » Tall Oil, Rectified
· » Tamoxifen
· » Tamoxifen Citrate, USP
· » Tangarine Oil, Florida Type, CP
· » Tangelo Oil
· » Tangerine Flavor Oil, Natural
· » Tangerine Oil Brazilian, CP
· » Tangerine Oil, Natural
· » Tannic Acid, FCC
· » Tannic Acid, Powder, Reagent, ACS
· » Tannic Acid, USP
· » Tantalum Atomic Absorption Standard
· » Tantalum Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in H2O/HF
· » Tantalum Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in H2O/HF
· » TAPS Sodium Salt
· » TAPS, Biological Buffer
· » TAPSO Sodium Salt, Biological Buffer
· » TAPSO, Biological Buffer
· » Tarragon Oil
· » Tartaric Acid, 2% (w/v) Aqueous Solution
· » Tartaric Acid, 30% (w/v) Solution
· » Tartaric Acid, Crystal, Reagent, ACS
· » Tartaric Acid, Granular, FCC
· » Tartaric Acid, Granular, NF
· » Tartrazine
· » Taurine, Reagent
· » Taurochenodeoxycholic Acid Sodium Salt
· » Taurodeoxycholic Acid Sodium Salt
· » Taurolithocholic Acid Sodium Salt
· » Tauroursodeoxycholic Acid
· » TBHQ, FCC
· » TBHQ, Reagent
· » Tea Tree Oil, Natural
· » Tellurium Atomic Absorption Standard
· » Tellurium Dioxide
· » Tellurium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Tellurium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Tellurium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· » Tellurium, Powder
· » Terathane®, ۱۰۰۰ Polyether Glycol
· » Terathane®, ۱۴۰۰ Polyether Glycol
· » Terathane®, ۲۰۰۰ Polyether Glycol
· » Terathane®, ۲۹۰۰ Polyether Glycol
· » Terathane®, ۶۵۰ Polyether Glycol
· » Terazosin Hydrochloride
· » Terbinafine
· » Terbium Atomic Absorption Standard
· » Terbium Chloride, Hydrous, Crystalline
· » Terbium Oxide, Powder
· » Terbium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Terbium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Terbutaline Sulfate, USP
· » Terephthaladehyde
· » Terephthalic Acid
· » Terephthaloyl Chloride
· » Terfenadine
· » TERFENADINE, USP
· » Terg-A-Zyme®, Powder
· » Tergitol®, NP-10, Surfactant
· » Terpin Hydrate, Monohydrate, USP
· » Terpineol, Practical
· » Terpinyl Acetate
· » TES Sodium Salt, Biological Buffer
· » TES, Biological Buffer
· » Tetra-n-butylammonium Tribromide
· » Tetra-n-butyltin
· » Tetraamminepalladium (II) Chloride
· » Tetraammineplatinum (II) Chloride, Hydrate
· » Tetraammineplatinum (II) Hydroxide Solution
· » Tetraammineplatinum (II) Tetrachloroplatinate (II)
· » Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester, Reagent, ACS
· » Tetrabutyl Orthotitanate
· » Tetrabutylammonium Acetate
· » Tetrabutylammonium Borohydride
· » Tetrabutylammonium Bromide
· » Tetrabutylammonium Chloride, Hydrate
· » Tetrabutylammonium Dihydrogen Phosphate, HPLC Grade
· » Tetrabutylammonium Fluoride, Hydrate
· » Tetrabutylammonium Hexaflurorphosphate
· » Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate
· » Tetrabutylammonium Hydroxide Titrant, 0.4 M Solution in Water
· » Tetrabutylammonium Hydroxide, 1.0 M Aqueous Solution
· » Tetrabutylammonium Hydroxide, 1.0 M Solution in Methanol
· » Tetrabutylammonium Hydroxide, 25% Solution in Methanol
· » Tetrabutylammonium Hydroxide, 40% (w/w) Aqueous Solution
· » Tetrabutylammonium Hydroxide, 55% (w/w) Aqueous Solution
· » Tetrabutylammonium Iodide
· » Tetrabutylammonium Perchlorate
· » Tetrabutylammonium Tetraphenylborate
· » Tetrabutylphosphonium Bromide
· » Tetrabutylphosphonium Hydroxide, 40% Aqueous Solution, Technical
· » Tetracaine Hydrochloride, USP
· » Tetracaine, USP
· » Tetrachloro-p-benzoquinone
· » Tetrachloroethylene, Reagent
· » Tetrachlorohydroquinone
· » Tetracosane
· » Tetracyanoethylene
· » Tetracycline
· » Tetracycline Hydrochloride
· » Tetracycline Hydrochloride, USP
· » Tetracycline, USP
· » Tetracycline-Phosphate Complex
· » Tetradecanedioic Acid
· » Tetradecyltrimethylammonium Bromide, Reagent
· » Tetraethyl Pyrophosphite
· » Tetraethylammonium Acetate Tetrahydrate
· » Tetraethylammonium Bromide
· » Tetraethylammonium Chloride
· » Tetraethylammonium Chloride, Monohydrate, Crystal, Reagent
· » Tetraethylammonium Hydroxide, 20% (w/w) Aqueous Solution
· » Tetraethylammonium Hydroxide, 25 % (w/w) Solution in Methanol
· » Tetraethylammonium Hydroxide, 35% (w/w) Aqueous Solution
· » Tetraethylammonium Perchlorate
· » Tetraethylammonium Tosylate
· » Tetraethylene Glycol Dimethyl Ether
· » Tetraethylene Glycol Monododecyl Ether
· » Tetraethylene Gylcol
· » Tetraethyleneglycol Monomethyl Ether
· » Tetraethylenepentamine
· » Tetraethyllead
· » Tetraglycol
· » Tetraheptylammonium Bromide
· » Tetrahexylammonium Bromide
· » Tetrahexylammonium Chloride
· » Tetrahydrofolic Acid
· » Tetrahydrofuran, Reagent, ACS
· » Tetrahydrofuran, Technical
· » Tetrahydrofuran-d8, 100 Atom % D
· » Tetrahydrofuran-d8, 99.5 Atom % D
· » Tetrahydrofurfuryl Acetate
· » Tetrahydrofurfuryl Alcohol
· » Tetrahydrofurfuryl Chloride
· » Tetrahydrothiophene 1,1 -Dioxide
· » Tetrahydroxy-p-benzoquinone
· » Tetrahydrozoline Hydrochloride
· » Tetrahydrozoline Hydrochloride, USP
· » Tetrakis(decyl)ammonium Bromide
· » Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
· » Tetramethoxysilane
· » Tetramethylammonium Bromide
· » Tetramethylammonium Bromide, Reagent, ACS
· » Tetramethylammonium Chloride, 0.1 M Solution
· » Tetramethylammonium Chloride, Crystal, Reagent
· » Tetramethylammonium Chloride, High Purity
· » Tetramethylammonium Hydrogen Phthalate
· » Tetramethylammonium Hydroxide, 1.0 M Aqueous Solution, Reagent, ACS
· » Tetramethylammonium Hydroxide, 10% Solution in Water
· » Tetramethylammonium Hydroxide, 15% (w/w) Solution in Propylene Glycol
· » Tetramethylammonium Hydroxide, 25% Solution in Methanol
· » Tetramethylammonium Hydroxide, 25% Solution in Water
· » Tetramethylammonium Hydroxide, Pentahydrate
· » Tetramethylammonium Nitrate
· » Tetramethylammonium Perchlorate
· » Tetramethylammonium Silicate, 16% Aqueous Solution
· » Tetramethylrhodamine Isothiocyanate Isomer 6
· » Tetramethylsilane, Reagent
· » Tetramethylthiuram Disulfide
· » Tetramisole Hydrochloride
· » Tetranitroblue Tetrazolium Chloride
· » Tetraoctylammonium Bromide
· » Tetrapentylammonium Bromide
· » Tetraphenylarsonium Chloride
· » Tetraphenylarsonium Chloride Hydrochloride Dihydrate
· » Tetrapropylammonium Bromide
· » Tetrapropylammonium Hydrogen Sulfate
· » Tetrapropylammonium Hydroxide Solution, 1.0 M in Water
· » Tetrapropylammonium Hydroxide, 10% (w/v) Solution in Water
· » Tetrapropylammonium Hydroxide, 20% (w/w) Aqueous Solution
· » Tetrapropylammonium Hydroxide, 25% (w/v) Solution in Water
· » Tetrathiafulvalene
· » Tetratriacontane
· » Tetrazolium Blue Chloride
· » Tetrazolium Violet
· » Thalidomide
· » Thallic Nitrate, Trihydrate
· » Thallium (I) Acetate
· » Thallium Atomic Absorption Standard
· » Thallium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Thallium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Thallous Chloride
· » Thapsigargin
· » Thenoyltrifluoroacetone
· » Theobromine
· » Theophylline, Anhydrous, USP
· » Thermit®, Granular
· » Thiabendazole, USP
· » Thiamine Hydrochloride, FCC
· » Thiamine Hydrochloride, USP
· » Thiamine Mononitrate, FCC
· » Thiamine Mononitrate, USP
· » Thiamine Monophosphate Chloride, Dihydrate
· » Thiamine Pyrophosphate Chloride
· » Thiamphenicol
· » Thiazole
· » Thiazolidine
· » Thimerosal, USP
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60 F254
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60 F254
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60 F254
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60 F254
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60 F254
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60 F254
· » Thio-TEPA
· » Thioacetamide, 0.25% (w/v) Solution
· » Thioacetamide, CP
· » Thioacetamide, Reagent, ACS
· » Thiocarbamyl Nitro Blue Tetrazolim
· » Thiocarbohydrazide
· » Thiochrome
· » Thiodiacetic Acid
· » Thioflavine T, TG
· » Thioflavine S, Practical
· » Thiolacetic Acid
· » Thiolacetic Acid
· » Thiolactic Acid
· » Thiomorpholine
· » Thionicotinamide
· » Thionin
· » Thionin Acetate
· » Thiophene, Reagent
· » Thiophenol
· » Thiophosgene
· » Thiophosphoryl Chloride
· » Thioridazine Hydrochloride, USP
· » Thiosalicylic Acid
· » Thiosemicarbazide, Reagent


گروه T1

(+)-a-Tocopherol
· » (+)-Taxifolin
· » (۳-Trimethylsilyl)-2-propynyl)triphenylphosphonium Bromide
· » (۶R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin Dihydrochloride
· » (S)-(+)-Tetrahydro-3-furanol
· » (Triethylsilyl)acetylene
· » (Trifluoromethyl)trimethylsilane
· » (Triisopropylsilyl)acetylene
· » (Trimethylsilyl)acetylene
· » (±)-a-Tocopherol Phosphate Disodium Salt
· » (±)-Taxifolin
· » ۱,۱,۱ -Trimethylolpropane Trimethacrylate
· » ۱,۱,۲,۲-Tetrabromoethane
· » ۱,۱,۲,۲-Tetrachloroethane
· » ۱,۱,۲,۲-Tetrachloroethane-d2, 99.6 Atom % D
· » ۱,۱,۲-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, Reagent, ACS
· » ۱,۱,۲-Trichloroethane
· » ۱,۱,۳,۳-Tetraethoxypropane
· » ۱,۱,۳,۳-Tetramethoxypropane
· » ۱,۱,۳,۳-Tetramethyl-2-thiourea
· » ۱,۱,۳,۳-Tetramethyldisiloxane
· » ۱,۱,۳,۳-Tetramethylguanidine
· » ۱,۱,۳,۳-Tetramethylurea
· » ۱,۱,۴,۴-Tetraphenyl-1,3-butadiene
· » ۱,۲,۳,۴-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid, Methyl Ester
· » ۱,۲,۳,۴-Tetra-O-acetyl-beta-D-ribopyranose
· » ۱,۲,۳,۴-Tetrahydronaphthalene
· » ۱,۲,۳-Trimethoxybenzene
· » ۱,۲,۳-Tris(2-cyanoethoxy)propane
· » ۱,۲,۴,۵-Tetrachlorobenzene
· » ۱,۲,۴-Trichlorobenzene
· » ۱,۲,۴-Trimethylbenzene
· » ۱,۲,۶-Trihydroxyhexane
· » ۱,۳,۵-Triacetylbenzene
· » ۱,۳,۵-Tribromobenzene
· » ۱,۴,۷-Triazacyclononane Trihydrochloride
· » ۱ -(۲,۴,۶-Triisopropylbenzenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
· » ۱ -(۲-Trifluoromethylphenyl)imidazole
· » ۱ -(Triisopropylsilyl)pyrrole
· » ۱ -(Trimethylsilyl)-1 -hexyne
· » ۱ -(Trimethylsilyl)imidazole
· » ۱ -(Trimethylsilyloxy)cyclopentene
· » ۱ -Tetradecene
· » ۱ -Thio-b-D-glucose Sodium Salt
· » ۱ -Thio-b-D-glucose Tetraacetate
· » ۱ -Triacontanol
· » ۱ -Tridecanol
· » ۱ -Tridecene
· » ۱H-1,2,4-Triazole
· » ۱H-Tetrazolyl-1 -acetic Acid
· » ۲′,۳′,۵′-Tri-O-acetylinosine
· » ۲′,۳′,۵′-Tri-O-acetyluridine
· » ۲′,۴′,۶′-Trihydroxyacetophenone Monohydrate
· » ۲,۲′,۲″-Terpyridine
· » ۲,۲′,۴′-Trichloroacetophenone
· » ۲,۲′-Thiodiethanol
· » ۲,۲,۲-Trichloroethanol
· » ۲,۲,۲-Trichloroethyl Chloroformate
· » ۲,۲,۲-Trichloroethyl Dichlorophosphate
· » ۲,۲,۲-Trifluoroethanol
· » ۲,۲,۲-Trifluoroethanol-d3, 99 Atom % D
· » ۲,۲,۳,۳-Tetrafluoro-1 -propanol
· » ۲,۲,۴-Trimethylpentane, Reagent, ACS
· » ۲,۲,۶,۶-Tetramethyl-4-piperidone Hydrochloride
· » ۲,۲,۶,۶-Tetramethylpiperidine
· » ۲,۲,۶,۶-Tetramethylpiperidinyloxy, Free Radical
· » ۲,۲,۶-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
· » ۲,۲,۶-Trimethylcyclohexanone
· » ۲,۳,۴,۶-Tetra-O-acetyl-b-D-glucopyranosyl Isothiocyanate
· » ۲,۳,۴,۶-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
· » ۲,۳,۴,۶-Tetra-O-benzyl-D-mannopyranose
· » ۲,۳,۴-Tri-O-benzyl-L-fucopyranose
· » ۲,۳,۵,۶-Tetramethylpyrazine, Synthetic
· » ۲,۳,۵-Tri-O-benzyl-b-D-arabinofuranose
· » ۲,۳,۵-Trichlorobenzaldehyde
· » ۲,۳,۵-Triiodobenzoic Acid
· » ۲,۳,۵-Triiodobenzoic Acid Sodium Salt
· » ۲,۳,۵-Trimethyl Pyrazine
· » ۲,۳,۵-Trimethylphenol
· » ۲,۴,۴-Trimethyl-1 -pentene
· » ۲,۴,۵,۶-Tetraaminopyrimidine Sulfate Salt, Hydrate
· » ۲,۴,۵-Trichlorophenol
· » ۲,۴,۵-Trichlorophenol Sodium Salt
· » ۲,۴,۵-Trichlorophenoxyacetic Acid
· » ۲,۴,۵-Trihydroxypyrimidine
· » ۲,۴,۵-Trimethyl Thiazole
· » ۲,۴,۶-Triaminopyrimidine
· » ۲,۴,۶-TRICHLOROPHENOL
· » ۲,۴,۶-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride
· » ۲,۴,۶-Trimethoxybenzaldehyde
· » ۲,۴,۶-Trimethylbenzylchloride
· » ۲,۴,۶-Tripyridyl-S-triazine
· » ۲,۴-Thiazolidinedione
· » ۲,۶,۶-Trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione
· » ۲,۶-Toluene Diisocyanate
· » ۲-(۲-Thienyl)ethanol
· » ۲-(p-Tolylsulfonyl)ethanol
· » ۲-(Trimethylsilyl)ethanol
· » ۲-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride
· » ۲-(Trimethylsilyl)thiazole
· » ۲-p-Toluidinyl Naphthalene-6-sulfonate Potassium Salt
· » ۲-Thiobarbituric Acid, Reagent
· » ۲-Thiocytosine
· » ۲-Thiohydantoin
· » ۲-Thiophenecarbonyl Chloride
· » ۲-Thiophenecarboxaldehyde
· » ۲-Thiophenecarboxylic Acid
· » ۲-Thiophenecarboxylic Acid Hydrazide
· » ۲-Thiophenemethylamine
· » ۲-Thiouracil
· » ۲-Thioxanthine
· » ۲-Tolyl Isocyanate
· » ۲-Trifluoromethyl-a-acetamidocinnamic Acid
· » ۳,۳′,۵,۵′-Tetramethylbenzidine, Reagent
· » ۳,۳′,۵-Triiodo-L-thyronine
· » ۳,۳′-Thiodipropionic Acid
· » ۳,۴,۵-Trimethoxybenzaldehyde
· » ۳,۴,۵-Trimethoxybenzoic Acid
· » ۳,۴,۵-Trimethoxybenzoic Acid Methyl Ester
· » ۳,۴,۵-Trimethoxyphenylacetic Acid
· » ۳,۵,۵-Trimethyl-1 -hexanol
· » ۳,۵,۵-Trimethyloxozolidine-2,4-dione
· » ۳-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
· » ۳-(Trimethoxysilyl)propyl Methacrylate
· » ۳-Thiophenecarboxaldehyde
· » ۴,۵,۶-Triaminopyrimidinesulfate, Hydrate
· » ۴-(۲-Thiazoylazo)resorcinol
· » ۴-Toluenesulfonic Acid Pyridine Salt
· » ۴-Tritylphenol
· » ۵′-O-Tritylthymidine
· » ۵,۱۰,۱۵,۲۰-Tetrakis(1 -methyl-4-pyridinio)porphyrin Tetra(p-toluenesulfonate)
· » ۵,۱۰,۱۵,۲۰-Tetraphenyl-21H,23H-porphine Copper (II) Complex
· » ۵,۶,۷,۸-Tetrahydroquinoxaline
· » ۶-Thioguanine
· » ۶-Thioxanthine
· » ۷,۷,۸,۸-Tetracyano-1,4-quinodimethane
· » ۹-(Tetrahydro-2-furanyl)-9H-purin-6-amine
· » â-(۲-Thienyl)-DL-alanine
· » a-Thymidine
· » alpha,alpha,alpha-Trifluoro-4-cresol
· » alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-tolualdehyde
· » alpha-Terpineol, Practical
· » alpha-Tetralone
· » alpha-Tocopherylquinone
· » apo-Transferrin, Powder
· » b-Thionaphthyl Acetate
· » beta-Tetralone
· » Blue Tetrazolium TS
· » cis-9-Tricosene
· » cis-Tetrachlorodiammine Platinum (IV)
· » D-(+)-Trehalose, Dihydrate
· » D-(+)-Turanose
· » D-(-)-Tagatose
· » D-(–)-Tartaric Acid
· » D-alpha-Tocopheryl Acetate
· » D-delta-Tocopherol
· » D-gamma-Tocopherol
· » D-Threonine
· » D-Thyroxine
· » D-Tryptophan
· » D-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
· » D-Tyrosine
· » Disulfiram
· » DL-1,2,4-Triazole-3-alanine
· » DL-6,8-Thioctic Acid, Reduced
· » DL-b-(3-Thienyl)serine
· » DL-o-Tyrosine
· » DL-Tartaric Acid
· » DL-Threitol
· » DL-Threonine
· » DL-Trihexyphenidyl Hydrochloride
· » DL-Tryptophan
· » DL-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride
· » DL-Tyrosine
· » gamma-Terpinene
· » L-(+)-Tartaric Acid Diethyl Ester
· » L-(+)-Tartaric Acid Diisopropyl Ester
· » L-(+)-Tartaric Acid Dimethyl Ester
· » L-1 -p-Tosylamino-2-phenylethyl Chloromethyl Ketone
· » L-4-Thiazolidinecarboxylic Acid
· » L-Thiocitrulline
· » L-Threoninamide Hydrochloride
· » L-Threonine Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Threonine, Crystal
· » L-Threonine, Crystal, FCC
· » L-Threonine, Crystal, USP
· » L-Thyroxine
· » L-Thyroxine Sodium, Hydrate
· » L-Thyroxine Sodium, Hydrate, BP
· » L-Tryptophan
· » L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride
· » L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Tryptophan, USP
· » L-Tryptophan-beta-naphthylamide
· » L-Tryptophanamide Hydrochloride
· » L-Tryptophyl-L-leucine
· » L-Tryptophyl-L-tyrosine
· » L-Tryptophyl-L-valine
· » L-Tryptophylglycine
· » L-Tryptophylglycylglycine
· » L-Tyrosinamide
· » L-Tyrosine
· » L-Tyrosine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate
· » L-Tyrosine Disodium Salt
· » L-Tyrosine Ethyl Ester
· » L-Tyrosine Ethyl Ester Hydrochloride
· » L-Tyrosine Hydrazide
· » L-Tyrosine Hydrochloride
· » L-Tyrosine Methyl Ester
· » L-Tyrosine Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Tyrosine tert-Butyl Ester
· » L-Tyrosine, FCC
· » L-Tyrosine, USP
· » L-Tyrosine-beta-naphthylamide
· » L-Tyrosinol Hydrochloride
· » L-Tyrosyl-L-alanine
· » L-Tyrosyl-L-leucine
· » L-Tyrosyl-L-phenylalanine
· » L-Tyrosyl-L-tyrosine
· » L-Tyrosyl-L-valine
· » L-Tyrosylglycine
· » L-Tyrosylglycylglycine
· » m-Tolualdehyde
· » m-Toluic Acid
· » m-Toluidine
· » m-Tolunitrile
· » m-Toluoyl Chloride
· » m-Tolyl Isocyanate
· » m-Tolylacetic Acid
· » m-Tyrosine
· » meso-Tartaric Acid Hydrate
· » N,N,N’,N’-Tetraallylethylenediamine
· » N,N,N’,N’-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
· » N,N,N’,N’-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine
· » N,N,N’,N’-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
· » N,N,N’,N’-Tetramethyl-p-phenylenediamine
· » N,N,N’,N’-Tetramethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride
· » N,N,N’,N’-Tetramethylbenzidine
· » N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine
· » N,N,N’N’-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium Tetrafluoroborate
· » N-(Trimethylsilyl)acetamide
· » N-p-Tosyl-L-glutamic Acid
· » n-Tetradecane
· » N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1 -propanesulfonate
· » N-Tosyl-L-lysine Chloromethyl Ketone Hydrochloride
· » n-Triacontane
· » n-Tributyl Phosphate
· » n-Tricosane
· » n-Tridecanoic Acid
· » Na,Nd,Nw-Tribenzyloxycarbonyl-L-arginine
· » Nalpha-p-Tosyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride
· » Ne-p-Tosyl-L-lysine
· » Ne-p-Tosyl-L-lysine Methyl Ester Hydrochloride
· » o-Tolidine Dihydrochloride, Reagent, ACS
· » o-Tolidine, Powder, Reagent
· » o-Tolualdehyde
· » o-Toluic Acid
· » o-Toluidine, Reagent
· » o-Tolylacetic Acid
· » p-Terphenyl
· » p-Tolualdehyde
· » p-Toluenesulfinic Acid Sodium Salt, Hydrate
· » p-Toluenesulfonic Acid TS
· » p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate, Reagent, ACS
· » p-Toluenesulfonyl Chloride, Reagent
· » p-Toluenesulfonyl Fluoride
· » p-Toluic Acid
· » p-Toluidine
· » p-Toluidine Hydrochloride
· » p-Tolunitrile
· » p-Toluoyl Chloride
· » p-Tolyl Isocyanate
· » p-Tolylacetic Acid
· » p-Tolyltetrazolium Red
· » p-Tosyl-L-arginine
· » S-(Thiobenzoyl)thioglycolic Acid
· » s-Triazine
· » s-Trioxane
· » S-Trityl-L-cysteine
· » Tacrine Hydrochloride
· » Tagetes Oil
· » Talc, FCC
· » Talc, Powder, USP
· » Tall Oil, Rectified
· » Tamoxifen
· » Tamoxifen Citrate, USP
· » Tangarine Oil, Florida Type, CP
· » Tangelo Oil
· » Tangerine Flavor Oil, Natural
· » Tangerine Oil Brazilian, CP
· » Tangerine Oil, Natural
· » Tannic Acid, FCC
· » Tannic Acid, Powder, Reagent, ACS
· » Tannic Acid, USP
· » Tantalum Atomic Absorption Standard
· » Tantalum Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in H2O/HF
· » Tantalum Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in H2O/HF
· » TAPS Sodium Salt
· » TAPS, Biological Buffer
· » TAPSO Sodium Salt, Biological Buffer
· » TAPSO, Biological Buffer
· » Tarragon Oil
· » Tartaric Acid, 2% (w/v) Aqueous Solution
· » Tartaric Acid, 30% (w/v) Solution
· » Tartaric Acid, Crystal, Reagent, ACS
· » Tartaric Acid, Granular, FCC
· » Tartaric Acid, Granular, NF
· » Tartrazine
· » Taurine, Reagent
· » Taurochenodeoxycholic Acid Sodium Salt
· » Taurodeoxycholic Acid Sodium Salt
· » Taurolithocholic Acid Sodium Salt
· » Tauroursodeoxycholic Acid
· » TBHQ, FCC
· » TBHQ, Reagent
· » Tea Tree Oil, Natural
· » Tellurium Atomic Absorption Standard
· » Tellurium Dioxide
· » Tellurium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Tellurium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Tellurium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· » Tellurium, Powder
· » Terathane®, ۱۰۰۰ Polyether Glycol
· » Terathane®, ۱۴۰۰ Polyether Glycol
· » Terathane®, ۲۰۰۰ Polyether Glycol
· » Terathane®, ۲۹۰۰ Polyether Glycol
· » Terathane®, ۶۵۰ Polyether Glycol
· » Terazosin Hydrochloride
· » Terbinafine
· » Terbium Atomic Absorption Standard
· » Terbium Chloride, Hydrous, Crystalline
· » Terbium Oxide, Powder
· » Terbium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Terbium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Terbutaline Sulfate, USP
· » Terephthaladehyde
· » Terephthalic Acid
· » Terephthaloyl Chloride
· » Terfenadine
· » TERFENADINE, USP
· » Terg-A-Zyme®, Powder
· » Tergitol®, NP-10, Surfactant
· » Terpin Hydrate, Monohydrate, USP
· » Terpineol, Practical
· » Terpinyl Acetate
· » TES Sodium Salt, Biological Buffer
· » TES, Biological Buffer
· » Tetra-n-butylammonium Tribromide
· » Tetra-n-butyltin
· » Tetraamminepalladium (II) Chloride
· » Tetraammineplatinum (II) Chloride, Hydrate
· » Tetraammineplatinum (II) Hydroxide Solution
· » Tetraammineplatinum (II) Tetrachloroplatinate (II)
· » Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester, Reagent, ACS
· » Tetrabutyl Orthotitanate
· » Tetrabutylammonium Acetate
· » Tetrabutylammonium Borohydride
· » Tetrabutylammonium Bromide
· » Tetrabutylammonium Chloride, Hydrate
· » Tetrabutylammonium Dihydrogen Phosphate, HPLC Grade
· » Tetrabutylammonium Fluoride, Hydrate
· » Tetrabutylammonium Hexaflurorphosphate
· » Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate
· » Tetrabutylammonium Hydroxide Titrant, 0.4 M Solution in Water
· » Tetrabutylammonium Hydroxide, 1.0 M Aqueous Solution
· » Tetrabutylammonium Hydroxide, 1.0 M Solution in Methanol
· » Tetrabutylammonium Hydroxide, 25% Solution in Methanol
· » Tetrabutylammonium Hydroxide, 40% (w/w) Aqueous Solution
· » Tetrabutylammonium Hydroxide, 55% (w/w) Aqueous Solution
· » Tetrabutylammonium Iodide
· » Tetrabutylammonium Perchlorate
· » Tetrabutylammonium Tetraphenylborate
· » Tetrabutylphosphonium Bromide
· » Tetrabutylphosphonium Hydroxide, 40% Aqueous Solution, Technical
· » Tetracaine Hydrochloride, USP
· » Tetracaine, USP
· » Tetrachloro-p-benzoquinone
· » Tetrachloroethylene, Reagent
· » Tetrachlorohydroquinone
· » Tetracosane
· » Tetracyanoethylene
· » Tetracycline
· » Tetracycline Hydrochloride
· » Tetracycline Hydrochloride, USP
· » Tetracycline, USP
· » Tetracycline-Phosphate Complex
· » Tetradecanedioic Acid
· » Tetradecyltrimethylammonium Bromide, Reagent
· » Tetraethyl Pyrophosphite
· » Tetraethylammonium Acetate Tetrahydrate
· » Tetraethylammonium Bromide
· » Tetraethylammonium Chloride
· » Tetraethylammonium Chloride, Monohydrate, Crystal, Reagent
· » Tetraethylammonium Hydroxide, 20% (w/w) Aqueous Solution
· » Tetraethylammonium Hydroxide, 25 % (w/w) Solution in Methanol
· » Tetraethylammonium Hydroxide, 35% (w/w) Aqueous Solution
· » Tetraethylammonium Perchlorate
· » Tetraethylammonium Tosylate
· » Tetraethylene Glycol Dimethyl Ether
· » Tetraethylene Glycol Monododecyl Ether
· » Tetraethylene Gylcol
· » Tetraethyleneglycol Monomethyl Ether
· » Tetraethylenepentamine
· » Tetraethyllead
· » Tetraglycol
· » Tetraheptylammonium Bromide
· » Tetrahexylammonium Bromide
· » Tetrahexylammonium Chloride
· » Tetrahydrofolic Acid
· » Tetrahydrofuran, Reagent, ACS
· » Tetrahydrofuran, Technical
· » Tetrahydrofuran-d8, 100 Atom % D
· » Tetrahydrofuran-d8, 99.5 Atom % D
· » Tetrahydrofurfuryl Acetate
· » Tetrahydrofurfuryl Alcohol
· » Tetrahydrofurfuryl Chloride
· » Tetrahydrothiophene 1,1 -Dioxide
· » Tetrahydroxy-p-benzoquinone
· » Tetrahydrozoline Hydrochloride
· » Tetrahydrozoline Hydrochloride, USP
· » Tetrakis(decyl)ammonium Bromide
· » Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
· » Tetramethoxysilane
· » Tetramethylammonium Bromide
· » Tetramethylammonium Bromide, Reagent, ACS
· » Tetramethylammonium Chloride, 0.1 M Solution
· » Tetramethylammonium Chloride, Crystal, Reagent
· » Tetramethylammonium Chloride, High Purity
· » Tetramethylammonium Hydrogen Phthalate
· » Tetramethylammonium Hydroxide, 1.0 M Aqueous Solution, Reagent, ACS
· » Tetramethylammonium Hydroxide, 10% Solution in Water
· » Tetramethylammonium Hydroxide, 15% (w/w) Solution in Propylene Glycol
· » Tetramethylammonium Hydroxide, 25% Solution in Methanol
· » Tetramethylammonium Hydroxide, 25% Solution in Water
· » Tetramethylammonium Hydroxide, Pentahydrate
· » Tetramethylammonium Nitrate
· » Tetramethylammonium Perchlorate
· » Tetramethylammonium Silicate, 16% Aqueous Solution
· » Tetramethylrhodamine Isothiocyanate Isomer 6
· » Tetramethylsilane, Reagent
· » Tetramethylthiuram Disulfide
· » Tetramisole Hydrochloride
· » Tetranitroblue Tetrazolium Chloride
· » Tetraoctylammonium Bromide
· » Tetrapentylammonium Bromide
· » Tetraphenylarsonium Chloride
· » Tetraphenylarsonium Chloride Hydrochloride Dihydrate
· » Tetrapropylammonium Bromide
· » Tetrapropylammonium Hydrogen Sulfate
· » Tetrapropylammonium Hydroxide Solution, 1.0 M in Water
· » Tetrapropylammonium Hydroxide, 10% (w/v) Solution in Water
· » Tetrapropylammonium Hydroxide, 20% (w/w) Aqueous Solution
· » Tetrapropylammonium Hydroxide, 25% (w/v) Solution in Water
· » Tetrathiafulvalene
· » Tetratriacontane
· » Tetrazolium Blue Chloride
· » Tetrazolium Violet
· » Thalidomide
· » Thallic Nitrate, Trihydrate
· » Thallium (I) Acetate
· » Thallium Atomic Absorption Standard
· » Thallium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Thallium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Thallous Chloride
· » Thapsigargin
· » Thenoyltrifluoroacetone
· » Theobromine
· » Theophylline, Anhydrous, USP
· » Thermit®, Granular
· » Thiabendazole, USP
· » Thiamine Hydrochloride, FCC
· » Thiamine Hydrochloride, USP
· » Thiamine Mononitrate, FCC
· » Thiamine Mononitrate, USP
· » Thiamine Monophosphate Chloride, Dihydrate
· » Thiamine Pyrophosphate Chloride
· » Thiamphenicol
· » Thiazole
· » Thiazolidine
· » Thimerosal, USP
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60 F254
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60 F254
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60 F254
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60 F254
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60 F254
· » Thin Layer Chromatography Plate, Precoated Glass, Silica Gel 60 F254
· » Thio-TEPA
· » Thioacetamide, 0.25% (w/v) Solution
· » Thioacetamide, CP
· » Thioacetamide, Reagent, ACS
· » Thiocarbamyl Nitro Blue Tetrazolim
· » Thiocarbohydrazide
· » Thiochrome
· » Thiodiacetic Acid
· » Thioflavine T, TG
· » Thioflavine S, Practical
· » Thiolacetic Acid
· » Thiolacetic Acid
· » Thiolactic Acid
· » Thiomorpholine
· » Thionicotinamide
· » Thionin
· » Thionin Acetate
· » Thiophene, Reagent
· » Thiophenol
· » Thiophosgene
· » Thiophosphoryl Chloride
· » Thioridazine Hydrochloride, USP
· » Thiosalicylic Acid
· » Thiosemicarbazide, Reagent


گروه U

(+)-Usnic Acid
· » ۱۰-Undecenal
· » ۱۰-Undecenoyl Chloride
· » ۱۰-Undecynoic Acid
· » ۲-Undecanol
· » Carbamide Peroxide, USP
· » delta-Undecalactone
· » DL-Ureidosuccinic Acid
· » gamma-Undecalactone
· » omega-Undecylenyl Alcohol
· » Ubidecarenone
· » Ubidecarenone, NF
· » Ultramarine Blue
· » Undecane
· » Undecanoic Acid
· » Undecanoyl Chloride
· » Undecyl Alcohol
· » Undecylenic Acid, USP
· » Uniblue A Sodium Salt
· » Universal pH Indicator Solution
· » Uracil, Reagent
· » Uracil-4-acetic Acid
· » Uracil-5-carboxylic Acid
· » Uranium Atomic Absorption Standard
· » Uranium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Uranium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Urea Hydrochloride
· » Urea Phosphate
· » Urea, BiotechGrade
· » Urea, Crystal, Reagent, ACS
· » Urea, FCC
· » Urea, USP
· » Urease, Powder
· » Urethane, Reagent
· » Uric Acid Sodium Salt
· » Uric Acid, Reagent
· » Uridine 5′-Diphosphate Sodium Salt
· » Uridine 5′-Diphospho-N-acetylglucosamine Sodium Salt
· » Uridine 5′-Diphosphoglucose Disodium Salt
· » Uridine 5′-Monophosphate
· » Uridine 5′-Monophosphate Disodium Salt
· » Uridine-5′-triphosphate Trisodium Salt
· » Urocanic Acid
· » Ursodiol, USP
· » Uva Ursi Leaves, Powder


گروه V

(±)-Verapamil Hydrochloride
· » ۲-Vinyl-1,3-dioxolan
· » ۴-Valerolactone
· » ۴-Vinylpyridine
· » ۵-Vinyl-2-norbornene
· » D-VALINE
· » delta-Valerolactone
· » DL-alpha-Tocopherol, FCC
· » DL-Valine
· » DL-Valine Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Valinamide Hydrochloride
· » L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride
· » L-Valine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate
· » L-Valine Methyl Ester Hydrochloride
· » L-Valine p-Nitroanilide Hydrochloride
· » L-Valine t-Butyl Ester Hydrochloride
· » L-Valine, Crystal
· » L-Valine, Crystal, FCC
· » L-Valine, Crystal, USP
· » L-Valine-beta-naphthylamide
· » L-Valinol
· » L-Valyl-L-alanine
· » L-Valyl-L-isoleucine
· » L-Valyl-L-leucine
· » L-Valyl-L-phenylalanine
· » L-Valyl-L-tyrosine
· » L-Valyl-L-valine
· » L-Valylglycine
· » L-Valylglycylglycine
· » N-Vinyl-2-pyrrolidinone
· » Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, 70% w/w in toluene
· » trans-Vaccenic Acid
· » Valeraldehyde
· » Valerian Root Extract, 4:1, Powder
· » Valerian Root, Fluid Extract
· » Valerian Root, Powder
· » Valeric Acid, Reagent
· » Valeric Anhydride
· » Valerophenone
· » Valeryl salicylate
· » Valethamate Bromide
· » Valinomycin, Crystal
· » Vanadate-Molybdate Reagent, Solution
· » Vanadium
· » Vanadium Amino Acid Chelate 0.2%
· » Vanadium Aspartate, 0.1 %
· » Vanadium Atomic Absorption Standard
· » Vanadium Pentoxide, Powder, Reagent
· » Vanadium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Vanadium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Vanadium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· » Vanadium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Vanadyl Sulfate, Hydrate
· » Vancomycin Hydrochloride
· » Vancomycin Hydrochloride, USP
· » Vanilla Butternut Flavor
· » Vanilla Extract Pure
· » Vanillic Acid
· » Vanillic Acid Diethylamide
· » Vanillin Acetate
· » Vanillin, NF
· » Vanillyl Alcohol
· » Veegum
· » Verapamil Hydrochloride, USP
· » Veratric Acid
· » Veratrine Hydrochloride
· » Veratrole
· » Verruculogen
· » Vetivert Oil, Haitian Type
· » Victoria Blue B
· » Victoria Blue R
· » Vidarabine, USP
· » Vinblastine Sulfate, USP
· » Vincamine
· » Vincristine Sulfate, USP
· » Vinpocetine
· » Vinyl Acetate
· » Vinyl Sulfone
· » Vinylacetic Acid
· » Vinylbenzyl Alcohol
· » Vinylcyclohexane
· » Vinylidene Chloride
· » Vinylmagnesium Chloride, 15% (w/w) Solution in Tetrahydrofuran
· » Vinylsulfonic Acid Sodium Salt, 25% Aqueous Solution, Technical
· » Vinyltrichlorosilane
· » Violuric Acid, Hydrate
· » Violuric Acid, Monohydrate
· » Vitamin A Acetate, USP
· » Vitamin A Palmitate, USP
· » Vitamin E Acetate, 75%, Dry
· » Vitamin E Acetate, FCC
· » Vitamin E Acetate, USP
· » Vitamin E Nicotinate
· » Vitamin E Succinate
· » Vitamin E Succinate, USP
· » Vitamin K2


گروه W

Emulsifying Wax, NF
· » Walnut Extract, Water Soluble
· » Warfarin Sodium, Crystalline, USP
· » Wash Solution
· » Water, HPLC Grade
· » Water, Reagent, ACS
· » Water, Sterile
· » Watermelon Flavor
· » Wax Paraffin, Beads
· » Wax Paraffin, Hard Flake
· » Wax Paraffin, Medium Flake
· » Wax Paraffin, Soft Flake
· » Wax Paraffin, White, Cake
· » Wax, Bees, Beads
· » Wax, Bees, Cake, NF
· » Wax, Bees, Yellow, Cake, FCC
· » Wax, Bees, Yellow, NF
· » Wax, Pastilles, NF
· » Wax, White, Bees, Cake, FCC
· » Wayne’s Solution
· » Wayson’s Stain Solution
· » Welch DirecTorr® Gold, Vacuum Pump Oil
· » Wheat Bran Red, Fine Powder
· » Wheat Germ
· » Wheat Germ Oil
· » Wheat Grass, Powder
· » Wheat Peptone E1
· » Wild Cherry Bark, Fluid Extract
· » Wild Cherry Flavor, Concentrate
· » Wild Yam Extract
· » Willow Bark Extract, Powder
· » Wintergreen Oil, Natural
· » Witch Hazel, USP
· » Witepsol
· » Wood’s Alloy, Sticks, Reagent
· » Wormwood Oil, Natural
· » Wortmannin
· » Wright’s Stain, Powder
· » Wright’s Stain, Rapid Solution
· » Wright’s Stain, Regular Solution


گروه X

DL-Xylose
· » L-(-)-Xylose
· » m-Xylene, Reagent
· » o-Xylene, Reagent
· » p-Xylene, Reagent
· » p-Xylene-2-sulfonic Acid
· » X-Gal
· » X-Glu
· » X-Gluc
· » X-Gluc Sodium Salt
· » X-Phos AMPD Salt
· » Xanthan Gum, FCC
· » Xanthan Gum, NF
· » Xanthene-9-carboxylic Acid
· » Xanthine
· » Xanthine Monosodium Salt, Monohydrate
· » Xanthinol Nicotinate
· » Xanthone
· » Xanthophyll
· » Xanthosine 5′-Monophosphate Disodium Salt
· » Xanthurenic Acid
· » Xanthydrol, Reagent
· » Xenon Difluoride
· » XLD Agar
· » Xylan
· » Xylazine
· » Xylazine Hydrochloride, USP
· » Xylene Cyanol FF
· » Xylene Cyanol FF
· » Xylenes, Electronic/Cleanroom Grade
· » Xylenes, Histological Grade
· » Xylenes, Reagent, ACS
· » Xylenes, Technical
· » Xylenol Blue
· » Xylenol Orange, Water Soluble, Reagent, ACS
· » Xylidyl Blue I Sodium Salt
· » Xylitol
· » Xylitol, FCC
· » Xylitol, NF
· » Xylometazoline Hydrochloride
· » Xylose, CP
· » Xylose, USP


گروه Y

Yam, Powder
· » Yeast Potassium, Nutritional Supplement
· » Yeast, Calcium, Nutritional Supplement
· » Yeast, Chromium
· » Yeast, Copper, Nutritional Supplement
· » Yeast, Extract, Powder
· » Yeast, Iodine, Nutritional Supplement
· » Yeast, Iron, Nutritional Supplement
· » Yeast, Magnesium, Nutritional Supplement
· » Yeast, Manganese, Nutritional Supplement
· » Yeast, Molybdenum, Nutritional Supplement
· » Yeast, Powder
· » Yeast, Selenium
· » Yeast, Zinc, Nutritional Supplement
· » Yerba Mate Extract, 4:1, Powder
· » Ylang Ylang Oil
· » Yohimbine Hydrochloride
· » Yohimbine Hydrochloride, USP
· » Ytterbium Acetate
· » Ytterbium Atomic Absorption Standard
· » Ytterbium Chloride
· » Ytterbium Oxide, Powder
· » Ytterbium Oxide, Powder
· » Ytterbium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Ytterbium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Yttrium (III) Chloride
· » Yttrium Atomic Absorption Standard
· » Yttrium Fluoride
· » Yttrium Nitrate, Crystalline
· » Yttrium Nitrate, Hydrate
· » Yttrium Oxide
· » Yttrium Oxide, Powder
· » Yttrium Oxide, Reagent


گروه Z

Zein
· » Zein, NF
· » Zeolite, Technical
· » Zinc Acetate Solution
· » Zinc Acetate, 10% (w/v) Solution
· » Zinc Acetate, Crystal, Reagent
· » Zinc Acetate, Crystal, USP
· » Zinc Amino Acid Chelate, 15%, Powder
· » Zinc Amino Acid Chelate, 20%, Powder
· » Zinc Arginate
· » Zinc Ascorbate
· » Zinc Aspartate Complex, 15%, Powder
· » Zinc Atomic Absorption Standard
· » Zinc Bromide, Anhydrous, Reagent
· » Zinc Carbonate Basic, Powder, Reagent
· » Zinc Chloride, 0.0575 M Solution
· » Zinc Chloride, 0.1 M Solution
· » Zinc Chloride, 5% (w/v) Solution
· » Zinc Chloride, Granular, Reagent, ACS
· » Zinc Chloride, Granular, Technical
· » Zinc Chloride, Granular, USP
· » Zinc Citrate, Dihydrate, Reagent
· » Zinc Diethyldithiocarbamate
· » Zinc Fluoride, Anhydrous
· » Zinc Gluconate, Trihydrate
· » Zinc Gluconate, Trihydrate, FCC
· » Zinc Gluconate, USP
· » Zinc Glycinate, Monohydrate, 26%, Powder
· » Zinc Iodide, Purified
· » Zinc Lactate
· » Zinc Metal Amalgamated, Granular
· » Zinc Metal, Dust, Reagent
· » Zinc Metal, Granular
· » Zinc Metal, Granular, Reagent, 325 Mesh
· » Zinc Metal, Granular, Reagent, ACS
· » Zinc Metal, Granular, Reagent, ACS
· » Zinc Metal, Mossy, Reagent
· » Zinc Metal, Powder
· » Zinc Metal, Sheet
· » Zinc Metal, Shot, Reagent
· » Zinc Metal, Sticks, Reagent
· » Zinc Metal, Strips
· » Zinc Monomethionine, Powder
· » Zinc Nitrate, Crystal, Reagent
· » Zinc Oxide, FCC
· » Zinc Oxide, Powder, Reagent, ACS
· » Zinc Oxide, Technical
· » Zinc Oxide, USP
· » Zinc Peroxide
· » Zinc Phenolsulfonate, Purified
· » Zinc Picolinate, Powder
· » Zinc Pyrithione
· » Zinc Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Zinc Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Zinc Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· » Zinc Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Zinc Standard Solution
· » Zinc Stearate, Powder, USP
· » Zinc Stock Solution
· » Zinc Sulfate, 0.0500 M Aqueous Solution
· » Zinc Sulfate, Dried Powder, FCC
· » Zinc Sulfate, Heptahydrate, Crystal, Reagent, ACS
· » Zinc Sulfate, Heptahydrate, Granular, USP
· » Zinc Sulfide, High Purity
· » Zinc Sulfide, Powder, Reagent
· » Zinc Undecylenate, USP
· » Zincon
· » Zincon Monosodium Salt
· » Zirconium Atomic Absorption Standard
· » Zirconium Oxide
· » Zirconium Silicate, Powder
· » Zirconium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HCl
· » Zirconium Single Element Standard ICP-AES 1,000 ug/ml in HNO3
· » Zirconium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HCl
· » Zirconium Single Element Standard ICP-AES 10,000 ug/ml in HNO3
· » Zirconium(IV) Chloride, Anhydrous
· » Zirconyl (IV) Chloride, Octahydrate
· » Zirconyl Chloride 20% Solution
· » Zirconyl Nitrate
· » Zirconyl SPADNS Reagent, Solution
· » Zirconyl-Acid Reagent, 0.0266% Solution
· » Zobell’s Solution
· » Zymosan A


بعد قبل

درباره ی ali.admin

مطلب پیشنهادی

مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

کالای آزمایشگاهی پزشکی مواد شیشمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

یک دیدگاه

 1. Hello there,

  My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at kalabio.ir promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?

  We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
  .
  If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks,
  Aly

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *