خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
ضعیفمتوسطخوببسیار خوبعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

شیشه آلات آزمایشگاهی

لیست شیشه آلات آزمایشگاهی

دیف نام محصول
۱ ارلن دهانه تنگ – ۲۵ ml
۲ ارلن دهانه تنگ – ۵۰ ml
۳ ارلن دهانه تنگ – ۱۰۰ ml
۴ ارلن دهانه تنگ – ۲۰۰ ml
۵ ارلن دهانه تنگ – ۲۵۰ ml
۶ ارلن دهانه تنگ– ۳۰۰ ml
۷ ارلن دهانه تنگ– ۵۰۰ ml
۸ ارلن دهانه تنگ– ۱۰۰۰ ml
۹ ارلن دهانه تنگ– ۲۰۰۰ ml
۱۰ ارلن دهانه تنگ– ۳۰۰۰ ml
۱۱ ارلن دهانه تنگ– ۵۰۰۰ ml
۱۲ ارلن دهانه گشاد – ۵۰ ml
۱۳ ارلن دهانه گشاد – ۱۰۰ ml
۱۴ ارلن دهانه گشاد – ۲۵۰ ml
۱۵ ارلن دهانه گشاد – ۵۰۰ ml
۱۶ ارلن دهانه گشاد – ۱۰۰۰ ml
۱۷ ارلن دهانه گشاد – ۲۰۰۰ ml
۱۸ بشر کوتاه – ۲۵ ml
۱۹ بشر کوتاه – ۵۰ ml
۲۰ بشر کوتاه – ۱۰۰ ml
۲۱ بشر کوتاه – ۱۵۰ ml
۲۲ بشر کوتاه – ۲۵۰ ml
۲۳ بشر کوتاه – ۴۰۰ ml
۲۴ بشر کوتاه – ۶۰۰ ml
۲۵ بشر کوتاه – ۸۰۰ ml
۲۶ بشر کوتاه – ۱۰۰۰ ml
۲۷ بشر کوتاه – ۲۰۰۰ ml
۲۸ بشر کوتاه – ۳۰۰۰ ml
۲۹ بشر کوتاه – ۵۰۰۰ ml
۳۰ بشر بلند – ۵۰ ml
۳۱ بشر بلند – ۱۰۰ ml
۳۲ بشر بلند – ۱۵۰ ml
۳۳ بشر بلند – ۲۵۰ ml
۳۴ بشر بلند – ۴۰۰ ml
۳۵ بشر بلند – ۶۰۰ ml
۳۶ بشر بلند – ۸۰۰ ml
۳۷ بشر بلند – ۱۰۰۰ ml
۳۸ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۱ml
۳۹ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۲ml
۴۰ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۵ml
۴۱ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۱۰ml
۴۲ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۲۰ml
۴۳ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۲۵ml
۴۴ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۵۰ml
۴۵ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۱۰۰ml
۴۶ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۲۰۰ml
۴۷ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۲۵۰ml
۴۸ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۵۰۰ml
۴۹ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۱۰۰۰ml
۵۰ بالن ژوژه درب- pp کلاس A – ۲۰۰۰ml
۵۱ درب شیشه ای ۱۰/۱۹
۵۲ درب شیشه ای ۱۲/۲۱
۵۳ درب شیشه ای ۱۴/۲۳
۵۴ درب شیشه ای ۱۹/۲۶
۵۵ درب شیشه ای ۲۴/۲۹
۵۶ درب شیشه ای ۲۹/۳۲
۵۷ درب شیشه ای ۳۴/۳۵
۵۸ درب شیشه ای ۴۵/۴۰
۵۹ بالن ته گرد ۵۰ ml –
۶۰ بالن ته گرد ۱۰۰ ml –
۶۱ بالن ته گرد ۲۵۰ ml –
۶۲ بالن ته گرد ۵۰۰ ml –
۶۳ بالن ته گرد ۱۰۰۰ ml –
۶۴ بالن ته گرد ۲۰۰۰ ml –
۶۵ بالن ته صاف ۵۰ ml –
۶۶ بالن ته صاف ۱۰۰ ml –
۶۷ بالن ته صاف ۲۵۰ ml –
۶۸ بالن ته صاف ۵۰۰ ml –
۶۹ بالن ته صاف ۱۰۰۰ ml –
۷۰ بالن ته صاف ۲۰۰۰ ml –
۷۱ بطری سفید مایعی چینی – ۳۰ ml
۷۲ بطری سفید مایعی چینی – ۶۰ ml
۷۳ بطری سفید مایعی چینی – ۱۲۵ ml
۷۴ بطری سفید مایعی چینی – ۲۵۰ ml
۷۵ بطری سفید مایعی چینی – ۵۰۰ ml
۷۶ بطری سفید مایعی چینی – ۱۰۰۰ ml
۷۷ بطری رنگی مایعی چینی – ۳۰ ml
۷۸ بطری رنگی مایعی چینی – ۶۰ ml
۷۹ بطری رنگی مایعی چینی – ۱۲۵ ml
۸۰ بطری رنگی مایعی چینی – ۲۵۰ ml
۸۱ بطری رنگی مایعی چینی – ۵۰۰ ml
۸۲ بطری رنگی مایعی چینی – ۱۰۰۰ ml
۸۳ بطری رنگی مایعی چینی – ۱۰۰۰۰ ml
۸۴ بطری سفید پودری چینی – ۳۰ ml
۸۵ بطری سفید پودری چینی – ۶۰ ml
۸۶ بطری سفید پودری چینی – ۱۲۵ ml
۸۷ بطری سفید پودری چینی – ۲۵۰ ml
۸۸ بطری سفید پودری چینی – ۵۰۰ ml
۸۹ بطری سفید پودری چینی – ۱۰۰۰ ml
۹۰ بطری رنگی پودری چینی – ۳۰ ml
۹۱ بطری رنگی پودری چینی – ۶۰ ml
۹۲ بطری رنگی پودری چینی – ۱۲۵ ml
۹۳ بطری رنگی پودری چینی – ۲۵۰ ml
۹۴ بطری رنگی پودری چینی – ۵۰۰ ml
۹۵ بطری رنگی پودری چینی – ۱۰۰۰ ml
۹۶ بطری رنگی پودری چینی – ۵۰۰۰ ml
۹۷ بطری رنگی پودری چینی – ۱۰۰۰۰ ml
۹۸ بطری در پیچ دار قابل اتوکلاو – کلاس B –  ۵۰۰ ml
۹۹ بطری در پیچ دار قابل اتوکلاو –  کلاسB  –  ۱۰۰۰ ml
۱۰۰ بطری در پیچ دار رنگی قابل اتوکلاو – کلاس B –  ۱۰۰ ml
۱۰۱ بطری در پیچ دار رنگی قابل اتوکلاو – کلاس B –  ۲۵۰ ml
۱۰۲ بطری در پیچ دار رنگی قابل اتوکلاو – کلاس B –  ۵۰۰ ml
۱۰۳ بطری در پیچ دار رنگی قابل اتوکلاو – کلاس B –  ۱۰۰۰ ml
۱۰۴ بطری در پیچ دار رنگی – کلاس A –  ۱۰۰ ml
۱۰۵ بطری در پیچ دار رنگی – کلاس A –  ۲۵۰ ml
۱۰۶ بطری در پیچ دار رنگی – کلاس A –  ۵۰۰ ml
۱۰۷ بطری در پیچ دار رنگی – کلاس A – ۱۰۰۰ ml
۱۰۸ بطری در پیچ دار رنگی – کلاس A –  ۲۰۰۰ ml
۱۰۹ بطری در پیچ دار رنگی – کلاس A –  ۳۰۰۰ ml
۱۱۰ بطری در پیچ دار رنگی – کلاس A –  ۵۰۰۰ ml
۱۱۱ بطری در پیچ دار رنگی – کلاس A –  ۱۰۰۰۰ ml
۱۱۲ بطری در پیچ دار رنگی – کلاس A –  ۲۰۰۰۰ ml
۱۱۳ قطره چکان پوار دار سفید –  ۶۰ ml
۱۱۴ قطره چکان پوار دار سفید –  ۱۲۵ ml
۱۱۵ قطره چکان پوار دار رنگی –  ۶۰ ml
۱۱۶ قطره چکان پوار دار رنگی –  ۱۲۵ ml
۱۱۷ بورت ساده شیر تفلونی- ۱۰ ml
۱۱۸ بورت ساده شیر تفلونی- ۲۵ ml
۱۱۹ بورت ساده شیر تفلونی- ۵۰ ml
۱۲۰ بورت ساده شیر تفلونی- ۱۰۰ ml
۱۲۱ بورت ساده شیر تفلونی رنگی- ۱۰ ml
۱۲۲ بورت ساده شیر تفلونی رنگی- ۲۵ ml
۱۲۳ بورت ساده شیر تفلونی رنگی- ۵۰ ml
۱۲۴ بورت ساده شیر تفلونی رنگی- ۱۰۰ ml
۱۲۵ بورت نمونه گیر گاز- ۱۰۰ ml
۱۲۶ بورت نمونه نیتروژن- ۱۰۰ ml
۱۲۷ میکرو بورت- ۱ ml
۱۲۸ میکرو بورت- ۲ ml
۱۲۹ میکرو بورت- ۳ ml
۱۳۰ میکرو بورت- ۵ ml
۱۳۱ میکرو بورت- ۱۰ ml
۱۳۲ ستون کرو ماتو گرافی شیرتفلونی – ۳۰۶۰۰ mm
۱۳۳ ستون کرو ماتو گرافی بدون شیرتفلونی – ۳۰۶۰۰ mm
۱۳۴ ستون کرو ماتو گرافی شیرتفلونی – ۳۵۶۰۰ mm
۱۳۵ ستون کرو ماتو گرافی شیرتفلونی – ۴۰۶۰۰ mm
۱۳۶ پی پت اتوماتیک شیشه ای – ۵ ml
۱۳۷ پی پت اتوماتیک شیشه ای – ۱۰ ml
۱۳۸ پی پت اتوماتیک شیشه ای – ۱۵ ml
۱۳۹ پی پت اتوماتیک شیشه ای – ۲۰ ml
۱۴۰ پی پت اتوماتیک شیشه ای – ۲۵ ml
۱۴۱ پی پت میکرو ۱ لیتر
۱۴۲ پی پت میکرو ۱۰ لیتر
۱۴۳ پی پت میکرو ۲۵ لیتر
۱۴۴ پی پت میکرو ۱۰۰ لیتر
۱۴۵ پی پت میکرو ۲۰۰ لیتر
۱۴۶ پی پت میکرو ۵۰۰ لیتر
۱۴۷ پی پت میکرو ۱۰۰۰ لیتر
۱۴۸ دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل –  ۱۰۰ ml
۱۴۹ دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل –  ۲۵۰ ml
۱۵۰ دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل –  ۵۰۰ ml
۱۵۱ دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل –  ۱۰۰۰ ml
۱۵۲ دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل –  ۲۰۰۰ ml
۱۵۳ دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج –  ۵۰ ml
۱۵۴ دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج –  ۱۰۰ ml
۱۵۵ دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج –  ۲۵۰ ml
۱۵۶ دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج –  ۵۰۰ ml
۱۵۷ دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج –  ۱۰۰۰ ml
۱۵۸ دکانتور سیلندری شیر تفلونی –  ۵۰ ml
۱۵۹ دکانتور سیلندری شیر تفلونی –  ۱۰۰ ml
۱۶۰ دکانتور سیلندری شیر تفلونی –  ۲۵۰ ml
۱۶۱ دکانتور سیلندری شیر تفلونی –  ۵۰۰ ml
۱۶۲ دکانتور سیلندری شیر تفلونی –  ۱۰۰۰ ml
۱۶۳ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۵ ml
۱۶۴ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۱۰ ml
۱۶۵ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۲۵
۱۶۶ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۵۰ ml
۱۶۷ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۱۰۰ ml
۱۶۸ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۲۵۰ ml
۱۶۹ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۵۰۰ ml
۱۷۰ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۱۰۰۰ ml
۱۷۱ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۲۰۰۰ ml
۱۷۲ مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار – ۱۰ ml
۱۷۳ مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار – ۲۵ ml
۱۷۴ مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار – ۵۰ ml
۱۷۵ مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار – ۱۰۰ ml
۱۷۶ مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار – ۲۵۰ ml
۱۷۷ مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار – ۵۰۰ ml
۱۷۸ مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار – ۱۰۰۰ ml
۱۷۹ مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار – ۲۰۰۰ ml
۱۸۰ مزور اکسیژن – ۱۰۰ ml
۱۸۱ کریستالیزور – ۶۰ mm
۱۸۲ کریستالیزور – ۹۰ mm
۱۸۳ کریستالیزور – ۱۰۰ mm
۱۸۴ کریستالیزور – ۱۲۵ mm
۱۸۵ کریستالیزور – ۱۵۰ mm
۱۸۶ کریستالیزور – ۱۸۰ mm
۱۸۷ شیشه ساعت – ۴۵ mm
۱۸۸ شیشه ساعت – ۶۰ mm
۱۸۹ شیشه ساعت – ۷۰ mm
۱۹۰ شیشه ساعت – ۸۰ mm
۱۹۱ شیشه ساعت – ۹۰ mm
۱۹۲ شیشه ساعت – ۱۰۰ mm
۱۹۳ شیشه ساعت – ۱۲۰ mm
۱۹۴ شیشه ساعت – ۱۵۰ mm
۱۹۵ شیشه ساعت – ۱۸۰ mm
۱۹۶ پیکنو ترمومتر دار – ۱۰ ml
۱۹۷ پیکنو ترمومتر دار – ۲۵ ml
۱۹۸ پیکنو ترمومتر دار – ۵۰ ml
۱۹۹ پیکنو ترمومتر دار – ۱۰۰ ml
۲۰۰ مخزن بورت رنگی – ۲۰۰۰ ml
۲۰۱ مخزن بورت سفید – ۲۰۰۰ ml
۲۰۲ دسیکاتورشیر دار چینی – ۱۸۰ mm
۲۰۳ دسیکاتورشیر دار چینی – ۲۱۰ mm
۲۰۴ دسیکاتورشیر دار چینی – ۲۴۰ mm
۲۰۵ دسیکاتورشیر دار چینی – ۳۰۰ mm
۲۰۶ دسیکاتور ساده  چینی – ۱۸۰ mm
۲۰۷ دسیکاتور ساده  چینی – ۲۱۰ mm
۲۰۸ دسیکاتور ساده  چینی – ۲۴۰ mm
۲۰۹ دسیکاتور ساده  چینی – ۳۰۰ mm
۲۱۰ صفحه دسیکاتور
۲۱۱ ست فیلتر اسیون – ۵۰۰ ml
۲۱۲ ست فیلتر اسیون – ۱۰۰۰ ml
۲۱۳ ست فیلتر اسیون – ۲۰۰۰ ml
۲۱۴ ظرف توزین بلند –  ارتفاع  ۲۵ ۲۵ mm
۲۱۵ ظرف توزین بلند –  ارتفاع  ۲۵ ۴۰ mm
۲۱۶ ظرف توزین بلند –  ارتفاع  ۳۰ ۵۰ mm
۲۱۷ ظرف توزین بلند –  ارتفاع  ۳۰ ۶۰ mm
۲۱۸ ظرف توزین بلند –  ارتفاع  ۳۵ ۷۰ mm
۲۱۹ ظرف توزین بلند –  ارتفاع  ۴۰ ۷۰ mm
۲۲۰ ظرف توزین کوتاه –  ارتفاع  ۴۰ ۲۵ mm
۲۲۱ ظرف توزین کوتاه –  ارتفاع  ۵۰ ۳۰ mm
۲۲۲ ظرف توزین کوتاه –  ارتفاع  ۶۰ ۳۰ mm
۲۲۳ ظرف توزین کوتاه –  ارتفاع  ۷۰ ۴۰ mm
۲۲۴ لوله سانتی فیوژ – ۱۰ ml
۲۲۵ لوله سانتی فیوژ – ۱۵ ml
۲۲۶ لوله سانتی فیوژ ته صاف – ۵۰ ml
۲۲۷ لوله سانتی فیوژ ته صاف – ۱۰۰ ml
۲۲۸ لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو
۲۲۹ لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو
۲۳۰ لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو
۲۳۱ لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو
۲۳۲ لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو
۲۳۳ لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو
۲۳۴ لوله نسلر مدرج –  ۱۰ ml
۲۳۵ لوله نسلر مدرج –  ۲۵ ml
۲۳۶ لوله نسلر مدرج –  ۵۰ ml
۲۳۷ لوله نسلر مدرج –  ۱۰۰ ml
۲۳۸ لوله آزمایش مدرج روداژدار دربدار – ۵ ml
۲۳۹ لوله آزمایش مدرج روداژدار دربدار – ۱۰ ml
۲۴۰ لوله آزمایش مدرج روداژدار دربدار – ۱۵ ml
۲۴۱ لوله آزمایش مدرج روداژدار دربدار – ۲۰ ml
۲۴۲ لوله کلرمیتر نسلر – ۱۰ ml
۲۴۳ لوله کلرمیتر نسلر – ۲۵ ml
۲۴۴ لوله کلرمیتر نسلر – ۵۰ ml
۲۴۵ لوله کلرمیتر نسلر – ۱۰۰ ml
۲۴۶ شیشه گاز شور – ۲۵۰ ml
۲۴۷ شیشه گاز شور – ۵۰۰ ml
۲۴۸ مبرد حبابدار – ۴۰۰ mm
۲۴۹ مبرد ساده – ۴۰۰ mm
۲۵۰ مبرد مارپیچ – ۴۰۰ mm
۲۵۱ شیرسه راهی – ۲ mm
۲۵۲ شیرسه راهی – ۴ mm
۲۵۳ شیر T شکل تفلونی ۱۲٫۵
۲۵۴ شیر T شکل تفلونی  ۱۴٫۵
۲۵۵ شیر T شکل تفلونی  ۱۸٫۵
۲۵۶ شیر T شکل تفلونی  ۲۲٫۵
۲۵۷ فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم – ۲۱ G1
۲۵۸ فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم – ۲۱ G2
۲۵۹ فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم – ۲۱ G3
۲۶۰ فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم – ۲۱ G4
۲۶۱ فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار – ۲۱ G1
۲۶۲ فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار – ۲۱ G2
۲۶۳ فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار – ۲۱ G3
۲۶۴ فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار – ۲۱ G4
۲۶۵ فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم – ۳۲ G1
۲۶۶ فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم – ۳۲ G2
۲۶۷ فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم – ۳۲ G3
۲۶۸ فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم – ۳۲ G4
۲۶۹ فیلتر شیشه گاز شوی  زاویه دار – ۳۲ G1
۲۷۰ فیلتر شیشه گاز شوی  زاویه دار – ۳۲ G2
۲۷۱ فیلتر شیشه گاز شوی  زاویه دار – ۳۲ G3
۲۷۲ فیلتر شیشه گاز شوی  زاویه دار – ۳۲ G4
۲۷۳ قیف قوچ p4  – ۳۵ ml
۲۷۴ قیف قوچ p5  – ۳۵ ml
۲۷۵ قیف قوچ ۵-۱  – ۶۰ ml
۲۷۶ قیف قوچ ۵-۱  – ۱۰۰ ml
۲۷۷ قیف قوچ ۵-۱  – ۱۳۰ ml
۲۷۸ قیف قوچ ۵-۱  – ۲۵۰ ml
۲۷۹ قیف قوچ ۵-۱  – ۵۰۰ ml
۲۸۰ قیف قوچ ۵-۱  – ۱۰۰۰ ml
۲۸۱ کروزه  قوچ p1  – ۳۰ ml
۲۸۲ کروزه  قوچ p4  – ۳۰ ml
۲۸۳ کروزه  قوچ p1  – ۵۰ ml
۲۸۴ کروزه  قوچ p4  – ۵۰ ml
۲۸۵ قیف شیشه ای بلند – ۵۰ mm
۲۸۶ قیف شیشه ای بلند – ۶۰ mm
۲۸۷ قیف شیشه ای بلند – ۷۵ mm
۲۸۸ قیف شیشه ای بلند – ۹۰ mm
۲۸۹ قیف شیشه ای بلند – ۱۲ mm
۲۹۰ قیف شیشه ای بلند – ۱۵۰ m
۲۹۱ قیف بوخنر چینی –  ۵۰ mm
۲۹۲ قیف بوخنر چینی –  ۷۰ mm
۲۹۳ قیف بوخنر چینی –  ۹۰ mm
۲۹۴ بطری ید – ۵۰ ml
۲۹۵ بطری ید – ۱۰۰ ml
۲۹۶ بطری ید – ۲۵۰ ml
۲۹۷ بطری ید – ۵۰۰ ml
۲۹۸ هاون شیشه ای – ۶۰ mm
۲۹۹ هاون شیشه ای – ۷۵ mm
۳۰۰ هاون شیشه ای – ۹۰ mm
۳۰۱ هاون شیشه ای – ۱۲۰ mm
۳۰۲ هاون شیشه ای – ۱۵۰ mm
۳۰۳ هاون شیشه ای – ۱۸۰ mm
۳۰۴ کپسول شیشه ای ته صاف –  ۶۰ mm
۳۰۵ کپسول شیشه ای ته صاف –  ۹۰ mm
۳۰۶ کپسول شیشه ای ته صاف –  ۱۲۰ mm
۳۰۷ کپسول شیشه ای ته صاف –  ۱۵۰ mm
۳۰۸ کپسول شیشه ای ته گرد –  ۶۰ mm
۳۰۹ کپسول شیشه ای ته گرد –  ۹۰ mm
۳۱۰ کپسول شیشه ای ته گرد –  ۱۲۰ mm
۳۱۱ کپسول شیشه ای ته گرد –  ۱۵۰ mm
۳۱۲ بشر کلاس  A – ۲۵ ml
۳۱۳ بشر کلاس  A – ۵۰ ml
۳۱۴ بشر کلاس  A – ۱۰۰ ml
۳۱۵ بشر کلاس  A – ۱۵۰ ml
۳۱۶ بشر کلاس  A – ۲۵۰ ml
۳۱۷ بشر کلاس  A – ۴۰۰ ml
۳۱۸ بشر کلاس  A – ۶۰۰ ml
۳۱۹ بشر کلاس  A – ۸۰۰ ml
۳۲۰ بشر کلاس  A – ۱۰۰۰ ml
۳۲۱ بشر کلاس  A – ۲۰۰۰ ml
۳۲۲ ارلن  کلاس  AS – ۵۰ ml
۳۲۳ ارلن  کلاس  AS – ۱۰۰ ml
۳۲۴ ارلن  کلاس  AS – ۲۵۰ ml
۳۲۵ ارلن  کلاس  AS – ۵۰۰ ml
۳۲۶ ارلن  کلاس  AS – ۱۰۰۰ ml
۳۲۷ ارلن  کلاس  AS – ۲۰۰۰ ml
۳۲۸ بورت اتوماتیک دوشیر تفلون سفید دقت ۰٫۰۵ – ۱۰ ml
۳۲۹ بورت اتوماتیک دوشیر تفلون سفید دقت ۰٫۰۵ – ۲۵ ml
۳۳۰ بورت اتوماتیک دوشیر تفلون سفید دقت ۰٫۱ – ۵۰ ml
۳۳۱ بورت اتوماتیک دوشیر تفلون سفید دقت ۰٫۰۵ – ۱۰ ml
۳۳۲ بورت اتوماتیک دوشیر تفلون رنگی دقت ۰٫۰۵ – ۲۵ ml
۳۳۳ بورت اتوماتیک دوشیر تفلون رنگی دقت ۰٫۱ – ۵۰ ml
۳۳۴ بورت مخزن پلاستیکی کلاس AS  – ۱۰ ml
۳۳۵ بورت مخزن پلاستیکی کلاس AS  – ۲۵ ml
۳۳۶ بورت مخزن پلاستیکی کلاس AS  – ۵۰ ml
۳۳۷ پی پت ژوژه  کلاس AS  – ۰٫۵ ml
۳۳۸ پی پت ژوژه  کلاس AS  – ۱ ml
۳۳۹ پی پت ژوژه  کلاس AS  – ۲ ml
۳۴۰ پی پت ژوژه  کلاس AS  – ۳ ml
۳۴۱ پی پت ژوژه  کلاس AS  – ۴ ml
۳۴۲ پی پت ژوژه  کلاس AS  – ۵ ml
۳۴۳ پی پت ژوژه  کلاس AS  – ۱۰ ml
۳۴۴ پی پت ژوژه  کلاس AS  – ۱۱ ml
۳۴۵ پی پت ژوژه  کلاس AS  – ۱۵ ml
۳۴۶ پی پت ژوژه  کلاس AS  – ۲۰ ml
۳۴۷ پی پت ژوژه  کلاس AS  – ۲۵ ml
۳۴۸ پی پت مدرج  کلاس AS  – ۱ ml
۳۴۹ پی پت مدرج  کلاس AS  – ۲ ml
۳۵۰ پی پت مدرج  کلاس AS  – ۵ ml
۳۵۱ پی پت مدرج  کلاس AS  – ۱۱ ml
۳۵۲ پی پت مدرج  کلاس AS  – ۲۰ ml
۳۵۳ پی پت مدرج  کلاس AS  – ۲۵ ml
۳۵۴ بطری در پیچ دار  کلاس AS  – ۱۰۰ ml
۳۵۵ بطری در پیچ دار  کلاس AS  – ۲۵۰ ml
۳۵۶ بطری در پیچ دار  کلاس AS  – ۵۰۰ ml
۳۵۷ بطری در پیچ دار  کلاس AS  – ۱۰۰۰ ml
۳۵۸ بطری در پیچ دار  کلاس AS  – ۲۰۰۰ ml
۳۵۹ پتری دیش – پلیت ۸۰۱۵
۳۶۰ پتری دیش – پلیت ۱۰۰۱۵
۳۶۱ پتری دیش – پلیت ۱۲۰۲۰
۳۶۲ پی پت سرنگی کلاس  AS- ۱ ml
۳۶۳ پی پت سرنگی کلاس  AS- ۲ ml
۳۶۴ پی پت سرنگی کلاس  AS- ۵ ml
۳۶۵ پی پت سرنگی کلاس  AS- ۱۰ ml
۳۶۶ پی پت سرنگی کلاس  AS- ۲۰ ml
۳۶۷ پی پت سرنگی کلاس  AS- ۲۵ ml
۳۶۸ میکرو بورت کلاس A – ۱ ml
۳۶۹ میکرو بورت کلاس A – ۲ ml
۳۷۰ میکرو بورت کلاس A – ۳ ml
۳۷۱ میکرو بورت کلاس A – ۵ ml
۳۷۲ مخزن بورت رنگی
۳۷۳ مخزن بورت سفید
۳۷۴ پیکنومتر کالیبره –  ۱۰ ml
۳۷۵ پیکنومتر کالیبره –  ۲۵ ml
۳۷۶ پیکنومتر کالیبره –  ۵۰ ml
۳۷۷ پی پت تفنگی ژربر – ۱ ml
۳۷۸ پی پت تفنگی ژربر – ۱۰ ml
۳۷۹ بورت ساده شیر تفلون دقت ۰۰,۰۵ – ۱۰ ml
۳۸۰ بورت ساده شیر تفلون دقت ۰۰,۰۵ – ۲۵ ml
۳۸۱ بورت ساده شیر تفلون دقت ۰۰,۱ – ۵۰ ml
۳۸۲ بورت شیر شیشه ای –  ۱۰۰ m
۳۸۳ باریل شیر دار pp – ۵۰۰۰ ml
۳۸۴ بطری دهانه تنگ  HDPE – ۶۰ ml
۳۸۵ بطری دهانه تنگ  HDPE – ۱۲۵ ml
۳۸۶ بطری دهانه تنگ  HDPE – ۲۵۰ ml
۳۸۷ بطری دهانه تنگ  HDPE – ۵۰۰ ml
۳۸۸ بطری دهانه تنگ  HDPE – ۱۰۰۰ ml
۳۸۹ بطری دهانه گشاد  HDPE – ۶۰ ml
۳۹۰ بطری دهانه گشاد  HDPE – ۱۲۵ ml
۳۹۱ بطری دهانه گشاد  HDPE – ۲۵۰ ml
۳۹۲ بطری دهانه گشاد  HDPE – ۵۰۰ ml
۳۹۳ بطری دهانه گشاد  HDPE – ۱۰۰۰ ml
۳۹۴ بطری چهار گوش شفاف  pp – ۵۰۰ ml
۳۹۵ بطری چهار گوش شفاف  pp – ۱۰۰۰ ml
۳۹۶ قطره چکان خروسکی pp  – ۶۰ ml
۳۹۷ پی ست – ۱۲۵ ml
۳۹۸ پی ست – ۲۵۰ ml
۳۹۹ پی ست – ۵۰۰ ml
۴۰۰ پی ست – ۱۰۰۰ ml
۴۰۱ بشر کوتاه  pp – ۲۵ ml
۴۰۲ بشر کوتاه  pp – ۵۰ ml
۴۰۳ بشر کوتاه  pp – ۱۰۰ ml
۴۰۴ بشر کوتاه  pp – ۲۵۰ ml
۴۰۵ بشر کوتاه  pp – ۵۰۰ ml
۴۰۶ بشر کوتاه  pp – ۱۰۰۰ ml
۴۰۷ بشر کوتاه  pp – ۲۰۰۰ ml
۴۰۸ بشر کوتاه  pp – ۳۰۰۰ ml
۴۰۹ بشر کوتاه  pp – ۵۰۰۰ ml
۴۱۰ بشر دسته دار  pp – ۲۵۰ ml
۴۱۱ بشر دسته دار  pp – ۵۰۰ ml
۴۱۲ بشر دسته دار  pp – ۱۰۰۰ ml
۴۱۳ بشر دسته دار  pp – ۲۰۰۰ ml
۴۱۴ مزور pp – ۱۰ ml
۴۱۵ مزور pp – ۲۵ ml
۴۱۶ مزور pp – ۵۰ ml
۴۱۷ مزور pp – ۱۰۰ ml
۴۱۸ مزور pp – ۲۵۰ ml
۴۱۹ مزور pp – ۵۰۰ ml
۴۲۰ مزور pp – ۲۰۰۰ ml
۴۲۱ ویال درپیچ دار – ۱ ml
۴۲۲ ویال درپیچ دار – ۲ ml
۴۲۳ ویال درپیچ دار – ۸ ml
۴۲۴ ویال درپیچ دار – ۲۰ ml
۴۲۵ جعبه اسلاید – ۲ pcs
۴۲۶ جعبه اسلاید – ۵ pcs
۴۲۷ جعبه اسلاید – ۲۵ pcs
۴۲۸ جعبه اسلاید – ۵۰ pcs
۴۲۹ جعبه اسلاید – ۱۰۰ pcs
۴۳۰ بالن ژوژه در پیچ دار pp – ۱۰۰ ml
۴۳۱ بالن ژوژه در پیچ دار pp – ۲۵۰ ml
۴۳۲ بالن ژوژه در پیچ دار pp – ۵۰۰ ml
۴۳۳ بالن ژوژه در پیچ دار pp – ۱۰۰۰ ml
۴۳۴ ارلن  در پیچ دار pp – ۵۰۰ ml
۴۳۵ پایه نگهدارنده بالن ته گرد
۴۳۶ دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی – ۱۰۰ ml
۴۳۷ دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی – ۲۵۰ ml
۴۳۸ دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی – ۵۰۰ ml
۴۳۹ قیف ساده pp – ۵۰ mm
۴۴۰ قیف ساده pp – ۶۰ mm
۴۴۱ قیف ساده pp – ۱۰۰ mm
۴۴۲ قیف بوختر pp – ۷۰ mm
۴۴۳ قیف بوختر pp – ۱۱۰ mm
۴۴۴ جای پی پت مثلثی
۴۴۵ گیره قیف
۴۴۶ گیره دکانتور
۴۴۷ جای لوله نسلر – ۵۰ ml
۴۴۸ جای لوله نسلر – ۱۰۰ ml
۴۴۹ رک میکروتیوپ – ۰٫۲ ml
۴۵۰ رک میکروتیوپ – ۰٫۵ ml
۴۵۱ رک میکروتیوپ – ۱٫۵ ml
۴۵۲ اسپاتول – ۱۵۰ mm
۴۵۳ اسپاتول – ۱۸۰ mm
۴۵۴ درب پوش پلاستیکی  ۱۹/۱۰
۴۵۵ درب پوش پلاستیکی  ۲۳/۱۴
۴۵۶ درب پوش پلاستیکی  ۲۶/۱۹
۴۵۷ درب پوش پلاستیکی  ۲۹/۱۹
۴۵۸ درب پوش پلاستیکی  ۳۲/۱۹
۴۵۹ همزن پلاستیکی
۴۶۰ بورت ساده  pvc – ۲۵ ml
۴۶۱ بورت ساده  pvc – ۵۰ ml
۴۶۲ بورت ساده  pvc – ۱۰۰ ml
۴۶۳ کپسول ته گرد  – ۴۰ ml
۴۶۴ کپسول ته گرد  – ۷۵ ml
۴۶۵ کپسول ته گرد  – ۷۰ ml
۴۶۶ کپسول ته گرد  – ۳۵۰ ml
۴۶۷ ظرف تبخیر  – ۶۰ ml
۴۶۸ ظرف تبخیر  – ۲۵۰ ml
۴۶۹ ظرف تبخیر  – ۲۹۰ ml
۴۷۰ ظرف تبخیر  – ۴۰۰ ml
۴۷۱ ظرف تبخیر  – ۵ ml
۴۷۲ ظرف تبخیر  – ۱۰ ml
۴۷۳ ظرف تبخیر  – ۴۰ ml
۴۷۴ ظرف تبخیر  – ۳۰ ml
۴۷۵ کروزه  – ۲۰ ml
۴۷۶ کروزه  – ۱۰۰ ml
۴۷۷ کروزه  – ۱۴۰ ml
۴۷۸ کروزه  – ۱۵۰ ml
۴۷۹ کروزه بلند  –  ۳۰ ml
۴۸۰ کروزه بلند  –  ۵۰ ml
۴۸۱ کروزه بلند  –  ۷۵ ml
۴۸۲ کروزه دسته دار  –  ۱۷۶ ml
۴۸۳ کروزه دسته دار  –  ۲۷۰ ml
۴۸۴ کروزه دسته دار  –  ۴۵۰ ml
۴۸۵ کروزه دسته دار  –  ۹۶۰ ml
۴۸۶ کروزه چینی دربدار  –  ۲۵ ml
۴۸۷ کروزه چینی دربدار  –  ۳۰ ml
۴۸۸ کروزه چینی دربدار  –  ۵۰ ml
۴۸۹ کروزه چینی دربدار  –  ۱۰۰ ml
۴۹۰ کروزه کواتز– ۲۵ ml
۴۹۱ کروزه کواتز– ۵۰ ml
۴۹۲ کروزه کواتز– ۱۰۰ ml
۴۹۳ کروزه نیکلی دب دار UK – ۲۵ CC
۴۹۴ کروزه نیکلی دب دار UK – ۵۰ CC
۴۹۵ هاون پرسلن – ۶ cm
۴۹۶ هاون پرسلن – ۸ cm
۴۹۷ هاون پرسلن – ۱۰ cm
۴۹۸ هاون پرسلن – ۱۲٫۵ cm
۴۹۹ هاون پرسلن – ۱۵ cm
۵۰۰ مگنت حلقه دار ۱۰
۵۰۱ مگنت حلقه دار ۲۰
۵۰۲ مگنت حلقه دار ۳۰
۵۰۳ مگنت حلقه دار ۴۰
۵۰۴ مگنت حلقه دار ۵۰
۵۰۵ مگنت حلقه دار ۶۰
۵۰۶ مگنت حلقه دار ۷۰
۵۰۷ هیدرومتر ۳۰/۰
۵۰۸ هیدرومتر ۷۰/۰
۵۰۹ ترمومترالکلی – ۱۱۰/۱۰
۵۱۰ ترمومترالکلی – ۱۵۰/۱۰
۵۱۱ گیره روداژ ۲۹ – ۲۰۰ CC
۵۱۲ گیره روداژ ۴۵ – ۲۰۰ CC
۵۱۳ گیره بالن و بورت با بست نوا
۵۱۴ گیره بالن و بورت بدون بست نوا
۵۱۵ گیره نوا دوبل بسته
۵۱۶ پایه A شکل بدون میله
۵۱۷ پایه سه گوش بدون میله
۵۱۸ پایه بورت تخت با میله
۵۱۹ گیره قیف ۶ سانتی
۵۲۰ گیره قیف ۸ سانتی
۵۲۱ گیره قیف ۱۰ سانتی
۵۲۲ بورت ساده شیر شیشه ای  AS 0/1 50ml
۵۲۳ بورت ساده شیر شیشه ای  AS 0/2 100ml
۵۲۴ بورت ساده شیر تفلونی ۰/۰۲ AS 10ml
۵۲۵ بورت ساده شیر تفلونی۰/۰۵ AS 25ml
۵۲۶ بورت ساده شیر تفلونی۰/۱ AS 50ml
۵۲۷ بورت ساده شیر تفلونی۰/۲ AS 100ml
۵۲۸ بورت اتوماتیک تک شیر شیر-شAS 10ml
۵۲۹ بورت اتوماتیک تک شیر شیر-شAS 25ml
۵۳۰ بورت اتوماتیک تک شیر شیر-شAS 50ml
۵۳۱ بورت اتوماتیک تک شیر شیر-تAS 10ml
۵۳۲ بورت اتوماتیک تک شیر شیر-ت AS 25ml
۵۳۳ بورت اتوماتیک تک شیر شیر-ت AS 50ml
۵۳۴ بورت مخزن پلاستیکی –  ۱۰ml
۵۳۵ بورت مخزن پلاستیکی –  ۲۵ml
۵۳۶ بورت مخزن پلاستیکی –  ۵۰ml
۵۳۷ بورت شیر تفلونی کلاس B – ۲۵ ml
۵۳۸ بورت شیر تفلونی کلاس B – ۵۰ ml
۵۳۹ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۵ ml
۵۴۰ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۱۰ ml
۵۴۱ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۲۵ ml
۵۴۲ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۵۰ ml
۵۴۳ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۱۰۰ ml
۵۴۴ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۲۵۰ ml
۵۴۵ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۵۰۰ ml
۵۴۶ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۱۰۰۰ ml
۵۴۷ مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش – ۲۰۰۰ ml
۵۴۸ کروزه نیکلی درب دار uk – ۲۵ CC
۵۴۹ کروزه نیکلی درب دار uk – ۵۰ CC
۵۵۰ پتری دیش آلمانی – ۸۰ mm
۵۵۱ پتری دیش آلمانی – ۱۰۰ mm
۵۵۲ بالن ژوژه کلاس A – ۱ ml
۵۵۳ بالن ژوژه کلاس A – ۲ ml
۵۵۴ بالن ژوژه کلاس A – ۵ ml
۵۵۵ بالن ژوژه کلاس A – ۱۰ ml
۵۵۶ بالن ژوژه کلاس A – ۲۰ ml
۵۵۷ بالن ژوژه کلاس A – ۲۵ ml
۵۵۸ بالن ژوژه کلاس A – ۵۰ ml
۵۵۹ بالن ژوژه کلاس A – ۱۰۰ ml
۵۶۰ بالن ژوژه کلاس A – ۲۰۰ ml
۵۶۱ بالن ژوژه کلاس A – ۲۵۰ ml
۵۶۲ بالن ژوژه کلاس A – ۵۰۰ ml
۵۶۳ بالن ژوژه کلاس A – ۱۰۰۰ ml
۵۶۴ بالن ژوژه کلاس A – ۲۰۰۰ ml
۵۶۵ شیشه در پیچ دار بدون مارک ۱۰۰
۵۶۶ شیشه در پیچ دار بدون مارک ۲۵۰
۵۶۷ شیشه در پیچ دار بدون مارک ۵۰۰
۵۶۸ شیشه در پیچ دار بدون مارک ۱۰۰۰
۵۶۹ کروزه قوچ  p1 – ۳۰ ml
۵۷۰ کروزه قوچ  p4 – ۳۰ ml
۵۷۱ کروزه قوچ  p1 – ۵۰ ml
۵۷۲ کروزه قوچ  p4 – ۵۰ ml
۵۷۳ پیپت ژوژه AS – ۱ CC
۵۷۴ پیپت ژوژه AS – ۲ CC
۵۷۵ پیپت ژوژه AS – ۵ CC
۵۷۶ پیپت ژوژه AS – ۱۰ CC
۵۷۷ پیپت ژوژه AS – ۱۱ CC
۵۷۸ پیپت ژوژه AS – ۲۰ CC
۵۷۹ پیپت ژوژه AS – ۲۵ CC
۵۸۰ پی پت AS – ۱ میلی لیتر
۵۸۱ پی پت AS – ۲ میلی لیتر
۵۸۲ پی پت AS – ۵ میلی لیتر
۵۸۳ پی پت AS – ۱۰ میلی لیتر
۵۸۴ پی پت AS – ۲۰ میلی لیتر
۵۸۵ پی پت AS – ۲۵ میلی لیتر
۵۸۶ پی پت AS – ۵۰ میلی لیتر
۵۸۷ پیپت تفنگی ژربر – M1
۵۸۸ پیپت تفنگی ژربر ۱۰ – M1
۵۸۹ قیف دکانتور شیر تفلونی – ۱۰۰ ml
۵۹۰ قیف دکانتور شیر تفلونی – ۲۵۰ ml
۵۹۱ قیف دکانتور شیر تفلونی – ۵۰۰ ml
۵۹۲ قیف دکانتور شیر تفلونی – ۱۰۰۰ ml
۵۹۳ قیف دکانتور شیر تفلونی – ۲۰۰۰ ml
۵۹۴ ظرف توزین ۳۵*۳۵
۵۹۵ ظرف توزین ۳۵*۵۰
۵۹۶ ظرف توزین ۴۰*۷۰
۵۹۷ ظرف توزین ۵۰*۵۰
۵۹۸ پیکنومتر کالیبره –  ۱۰cc
۵۹۹ پیکنومتر کالیبره –  ۲۵cc
۶۰۰ پیکنومتر کالیبره –  ۵۰cc
۶۰۱ پیکنومتر کالیبره –  ۱۰۰cc
۶۰۲ ارلن دهانه تنگ – ۲۵ ml
۶۰۳ ارلن دهانه تنگ – ۵۰ ml
۶۰۴ ارلن دهانه تنگ – ۱۰۰ ml
۶۰۵ ارلن دهانه تنگ – ۲۵۰ ml
۶۰۶ ارلن دهانه تنگ – ۵۰۰ ml
۶۰۷ ارلن دهانه تنگ – ۱۰۰۰ ml
۶۰۸ ارلن دهانه تنگ – ۲۰۰۰ ml
۶۰۹ ارلن دهانه تنگ – ۳۰۰۰ ml
۶۱۰ ارلن دهانه تنگ – ۵۰۰۰ ml
۶۱۱ بشر کوتاه – ۲۵ ml
۶۱۲ بشر کوتاه – ۵۰ ml
۶۱۳ بشر کوتاه – ۱۰۰ ml
۶۱۴ بشر کوتاه – ۱۵۰ ml
۶۱۵ بشر کوتاه – ۲۵۰ ml
۶۱۶ بشر کوتاه – ۴۰۰ ml
۶۱۷ بشر کوتاه – ۶۰۰ ml
۶۱۸ بشر کوتاه – ۸۰۰ ml
۶۱۹ بشر کوتاه – ۱۰۰۰ ml
۶۲۰ بشر کوتاه – ۲۰۰۰ ml
۶۲۱ بشر کوتاه – ۳۰۰۰ ml
۶۲۲ بشر کوتاه – ۵۰۰۰ ml
۶۲۳ قیف ایمهیوف ساده  – ۱۰۰۰ ml
۶۲۴ قیف ایمهیوف شیردار  – ۱۰۰۰ ml
۶۲۵ مخزن بورت رنگی – ۲۵۰۰ ml
۶۲۶ دسیکاتور ۱۵ سانت شیردار – ساخت چین
۶۲۷ دسیکاتور ۲۴ سانت شیر دار – ساخت چین
۶۲۸ دسیکاتور ۲۴ ساده – ساخت چین
۶۲۹ دسیکاتور ۲۴ سانت شیر دار– ساخت چین
۶۳۰ پیکنومتر ساده با کیفیت عالی – ۲۵ میلی لیتری ایرانی
۶۳۱ پیکنومتر ترمومتر دار- ۲۵ میلی لیتری
۶۳۲ پوار پیپت ۳ راهه
۶۳۳ پوار بورت اتوماتیک
۶۳۴ سری کامل شیشه آلات هضم و تقطیر کجلدال – ایرانی
۶۳۵ سری کامل شیشه آلات سوکسله تقطیر – ایرانی
۶۳۶ سنگ جوش (پرل ) در انواع سایز ها – ۱۰۰ گرمی
۶۳۷ کارتوش آلمانی –  بسته ۱۰ عددی
۶۳۸ لوله  آزمایش  ۱۶* ۱۰۰  دربدار
۶۳۹ لام – ۷۲ عددی چینی
۶۴۰ سل (کوت) شیشه ای دستگاه اسپکتروفوتومتر ۱*۱* ۴٫۵سانتی متر
۶۴۱ سل (کوت) کوارتز دستگاه اسپکتروفوتومتر ۱*۱*۴٫۵ سانتی متر
۶۴۲ تانک کروماتوگرافی ۲۲۰*۲۲۰*۱۳۰ مناسب جهت پلیت های سایز ۲۰*۲۰

درباره ی ali.admin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *